---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, December 16, 2011

၇ိုဇီ၇ိကၡာတြင္ ဗ၇္ကသ္မဂၤလာတိုးပြားနိုင္သည့္အေ ႀကာငး္၇င္းမ်ား

တစ္ေန႔ေသာအခါတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ အာ၇ဗ္ေက်းေတာသား တစ္ဦးေ၇ာက္၇ွိလာျပီး စား၀တ္ေနေ၇း မေျပလည္မႈအေပၚငိုယုိလာသည္။ထုိအခါနဗီတမန္ေတာ္ျမတ္သည္ဤအခ်က္မ်ားကိုျပဳမူေဆာင္၇ြက္ပါ က အသင္သည္မည္သည့္အခါမွ်ဆငး္၇ဲမြဲေတမည္မ ...ဟုတ္။ ၇ိုဇီ၇ိကၡာ၌ဗ၇္ကသ္မဂၤလာ တိုးပြားမႈျဖစ္ေပမည္။ ၎အျပင္ အခ်ိဳ႕အဟီးဒ္ႀသ
၀ါဒေတာ္ တစ္ပုဒ္တြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက(အဟ္ေလ့ဗိုင္သ္)မိမိမိသားစုအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကိုျပဳမူေဆာင္၇ြက္ျခငး္ျဖင့္သူေဌးသူႀကြယ္ျဖစ္ေစသည္ဟုမိန္႔ႀကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁) နံနက္ေစာေစာအိပ္၇ာမွထျခငး္
(၂) ဖဂ်၇္နမာဇ္ေနာက္ပိုငး္မအိပ္ျခငး္
(၃) နံနက္ဖဂ်၇္စြႏၷသ္ကိုမိမိအိမ္၌ဖတ္ျပီးဖ၇ဇ္၀တ္ျပဳ၇န္ဗလီသို႔သြားျခငး္
(၄) ဖဂ်၇္ႏွင့္ေအ၇ွာဟ္နမာဇ္ကိုစြဲျမဲစြာျပဳျခငး္
(၅) နမာဇ္အခ်ိန္မတိုင္မီ၀ိုဇူျပဳထားျခငး္
(၆) အာဇာန္မဆိုမီဗလီ၀တ္ေက်ာငး္ေတာ္သို႔ေ၇ာက္ေအာင္သြားျခငး္
(၇) အာဇာန္သံကိုႀကားေသာအခါအေျဖေပးျခငး္
(၈) ၀ိသိ၇္နမာဇ္အျပီးသာသနာႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာေလာကီစကားေျပာျခငး္မွေ၇ွာင္ျခငး္
(၉) ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္တံျမက္စည္းလွဲျခငး္
(၁၀) မိသားစုအားနမာဇ္ဖတ္၇န္တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သတိေပးျခငး္
.
(၁၁) မိမိကိုယ္တိုင္ေအဗာဒတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခငး္
(၁၂) ေအ၇ွာနမာဇ္ကိုဂ်မာအတ္ႏွင့္ဖတ္ျခငး္
(၁၃) အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္အေပၚအျပည့္အ၀ယံုႀကည္အားထားျခငး္
(၁၄) အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္အားႏွလံုးသည္းပြတ္မွေႀကာက္ရြ႕ံျခငး္
(၁၅) ျမားေျမာင္စြာအလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္၏ဇိကိ၇္ဘာ၀နာျပဳျခငး္
(၁၆) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအေပၚဒ၇ူးသ္္ဆာ၀သ္စလာမ္ျမားေျမာက္စြာပို႔သျခငး္
(၁၇) မိဘႏွစ္ပါးအားအေကာငး္မြန္ဆံုးဆက္ဆံမႈျပဳျခငး္
(၁၈) မိဘနွစ္ပါးအတြက္အလွဴဒါနျပဳျခငး္
(၁၉) က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ကို၇ိုေသေလးစားျခငး္
(၂၀) ဧည့္သည္အားဂုဏ္ေပးေလးစားျခငး္
.
(၂၁) ေလာကီဒြႏၷီယာထက္တမလြန္အာခိ၇သ္ကိုဦးစားေပးျခငး္
(၂၂) ေလာကီ၇မၼက္တို႔အားစြန္႔လႊတ္ျခငး္
(၂၃) သမာအာဇီ၀(ဟလာလ္)နည္းျဖင့္၇ွာေဖြလုပ္ကိုင္ေစျခငး္
(၂၄) ေ၇ာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္အေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္သစၥာသမာဓိ၇ွိျခငး္
(၂၅) ၇ိုဇီ၇ိကၡာ၇ွာေဖြ၇ာတြင္ဆႏၵမေစာျခငး္၊ သည္းခံျခငး္တ၇ားလက္ကိုင္ထားျခငး္
(၂၆) အလြဲသံုးစားမႈမျပဳဘဲမွန္ကန္တိက်စြာေပးအပ္ျခငး္
(၂၇) ေ၇ွာင္ႀကဥ္ျခင္းတ၇ား၇င္၀ယ္ပိုက္ထားျခငး္
(၂၈) သီခ်ငး္သံအားနားမစြင့္ျခင္း
(၂၉) အလွဴဒါနျမားေျမာင္စြာျပဳျခငး္
(၃၀) ၇က္ေ၇ာေသာအေလာ့အထေမြးျမဴျခငး္
.
(၃၁) မိုသားေျပာဆိုျခငး္ႏွင့္လိမ္လည္၍သက္ေသထြက္ဆိုျခငး္မွေ၇ွာင္ျခငး္
(၃၂) အကုသိုလ္ဒုစ၇ိုက္မ်ားမွေ၇ွာင္ျခငး္
(၃၃) ဟဂ်္ျပဳလုပ္ျခငး္
(၃၄) မိသားစုႏွင့္ႀကင္နာယုယစြာဆက္ဆံျခငး္
(၃၅) မွန္ကန္ေသာစကားကိုေျပာဆိုျခငး္
(၃၆) မ်က္မျမင္ဒုကၡိတ၏လက္ကိုကိုင္၍လမ္းျပေပးျခငး္
(၃၇) တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးေတြ႔ဆိုႏႈတ္ဆက္ျခငး္
(၃၈) အလႅာဟ္လမ္းေတာ္၌(ဂ်ိဟာဒ္)တိုက္ပြဲ၀င္ျခငး္
(၃၉) ႀကာသပေတးႏွင့္ေသာႀကာေန႔တြင္ေျခသည္းလက္သည္းညွပ္ျခငး္
(၄၀) ၇ွေဗဗ၇ာသ္ညျမတ္တြင္ေတာငး္ဆုဒိုအာအားျမားေျမာင္စြာျပဳျခငး္
.
(၄၁) အာ၇ွဴ၇ာေန႔တြင္မိသားစုအေပၚေခ်ာင္လည္စြာသံုးစြဲျခငး္
(၄၂) ႀကာသပေတးႏွင့္ေသာႀကာညမ်ားတြင္ပိုမို၍ေတာငး္ဆုဒိုအာျပဳျခငး္
(၄၃) မိမ္အိမ္တံခါး၀တြင္ေတာငး္ဆုဒိုအာျပဳျခငး္
(၄၄) ထမင္းမစားမီႏွင့္စားျပီးေနာက္လက္နွစ္ဖက္ကိုေဆးေႀကာျခငး္
(၄၅) အစားအေသာက္မ်ားကိုမနမ္းရႈပ္ျခငး္
(၄၆) အခင္းေပၚသို႔က်ခဲ့ေသာအစားအစာမ်ားအားေကာက္ယူစားျခငး္
(၄၇) စားေသာက္ျပီးေနာက္အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္အားေက်းဇူးတင္ျခငး္ (၄၈)ဖိနပ္စီးျခငး္
(၄၉) အကီးက္ေက်ာက္နီလက္စြပ္၀တ္ျခငး္
(၅၀) မိမိအိမ္တြင္ပင့္ကူအိမ္မ်ား၇ွင္းျခငး္
.
(၅၁) မေကာင္းမႈဟူသေ၇ြ႕မွေ၇ွာင္ျခငး္၊အထူးသျဖင့္ေဇနာကာေမသုမိစာၦကံက်ဴးလြန္ျခင္းမွေ၇ွာင္ျခငး္
(၅၂) ေစ်းဆိုင္၊၇ံုးမ်ားတြင္မိမိ၏မ်က္လႊာကိုႀကည့္ပိုင္ခြင့္မ၇ွိသည္႔အ၇ာမ်ားမွထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခငး္
၎အာ၇ဗ္ေက်းေတာသားသည္အိမ္သို႔ျပန္ျပီးဤကဲ့သို႔ျပဳက်င့္၍သူေဌးသူႀကြယ္တစ္ဦးျဖစ္သြားခဲ့ေလသည္။
(နာေဖအြလ္ ခလာအစ္(က္)က်မ္း)
.
Special thanks to Sister Min Yin Nwe