---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, December 16, 2011

၇ိုဇီ၇ိကၡာတြင္ ဗ၇္ကသ္မဂၤလာတိုးပြားနိုင္သည့္အေ ႀကာငး္၇င္းမ်ား

တစ္ေန႔ေသာအခါတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ အာ၇ဗ္ေက်းေတာသား တစ္ဦးေ၇ာက္၇ွိလာျပီး စား၀တ္ေနေ၇း မေျပလည္မႈအေပၚငိုယုိလာသည္။ထုိအခါနဗီတမန္ေတာ္ျမတ္သည္ဤအခ်က္မ်ားကိုျပဳမူေဆာင္၇ြက္ပါ က အသင္သည္မည္သည့္အခါမွ်ဆငး္၇ဲမြဲေတမည္မ ...ဟုတ္။ ၇ိုဇီ၇ိကၡာ၌ဗ၇္ကသ္မဂၤလာ တိုးပြားမႈျဖစ္ေပမည္။ ၎အျပင္ အခ်ိဳ႕အဟီးဒ္ႀသ
၀ါဒေတာ္ တစ္ပုဒ္တြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက(အဟ္ေလ့ဗိုင္သ္)မိမိမိသားစုအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကိုျပဳမူေဆာင္၇ြက္ျခငး္ျဖင့္သူေဌးသူႀကြယ္ျဖစ္ေစသည္ဟုမိန္႔ႀကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁) နံနက္ေစာေစာအိပ္၇ာမွထျခငး္
(၂) ဖဂ်၇္နမာဇ္ေနာက္ပိုငး္မအိပ္ျခငး္
(၃) နံနက္ဖဂ်၇္စြႏၷသ္ကိုမိမိအိမ္၌ဖတ္ျပီးဖ၇ဇ္၀တ္ျပဳ၇န္ဗလီသို႔သြားျခငး္
(၄) ဖဂ်၇္ႏွင့္ေအ၇ွာဟ္နမာဇ္ကိုစြဲျမဲစြာျပဳျခငး္
(၅) နမာဇ္အခ်ိန္မတိုင္မီ၀ိုဇူျပဳထားျခငး္
(၆) အာဇာန္မဆိုမီဗလီ၀တ္ေက်ာငး္ေတာ္သို႔ေ၇ာက္ေအာင္သြားျခငး္
(၇) အာဇာန္သံကိုႀကားေသာအခါအေျဖေပးျခငး္
(၈) ၀ိသိ၇္နမာဇ္အျပီးသာသနာႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာေလာကီစကားေျပာျခငး္မွေ၇ွာင္ျခငး္
(၉) ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္တံျမက္စည္းလွဲျခငး္
(၁၀) မိသားစုအားနမာဇ္ဖတ္၇န္တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သတိေပးျခငး္
.
(၁၁) မိမိကိုယ္တိုင္ေအဗာဒတ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခငး္
(၁၂) ေအ၇ွာနမာဇ္ကိုဂ်မာအတ္ႏွင့္ဖတ္ျခငး္
(၁၃) အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္အေပၚအျပည့္အ၀ယံုႀကည္အားထားျခငး္
(၁၄) အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္အားႏွလံုးသည္းပြတ္မွေႀကာက္ရြ႕ံျခငး္
(၁၅) ျမားေျမာင္စြာအလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္၏ဇိကိ၇္ဘာ၀နာျပဳျခငး္
(၁၆) တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအေပၚဒ၇ူးသ္္ဆာ၀သ္စလာမ္ျမားေျမာက္စြာပို႔သျခငး္
(၁၇) မိဘႏွစ္ပါးအားအေကာငး္မြန္ဆံုးဆက္ဆံမႈျပဳျခငး္
(၁၈) မိဘနွစ္ပါးအတြက္အလွဴဒါနျပဳျခငး္
(၁၉) က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ကို၇ိုေသေလးစားျခငး္
(၂၀) ဧည့္သည္အားဂုဏ္ေပးေလးစားျခငး္
.
(၂၁) ေလာကီဒြႏၷီယာထက္တမလြန္အာခိ၇သ္ကိုဦးစားေပးျခငး္
(၂၂) ေလာကီ၇မၼက္တို႔အားစြန္႔လႊတ္ျခငး္
(၂၃) သမာအာဇီ၀(ဟလာလ္)နည္းျဖင့္၇ွာေဖြလုပ္ကိုင္ေစျခငး္
(၂၄) ေ၇ာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္အေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္သစၥာသမာဓိ၇ွိျခငး္
(၂၅) ၇ိုဇီ၇ိကၡာ၇ွာေဖြ၇ာတြင္ဆႏၵမေစာျခငး္၊ သည္းခံျခငး္တ၇ားလက္ကိုင္ထားျခငး္
(၂၆) အလြဲသံုးစားမႈမျပဳဘဲမွန္ကန္တိက်စြာေပးအပ္ျခငး္
(၂၇) ေ၇ွာင္ႀကဥ္ျခင္းတ၇ား၇င္၀ယ္ပိုက္ထားျခငး္
(၂၈) သီခ်ငး္သံအားနားမစြင့္ျခင္း
(၂၉) အလွဴဒါနျမားေျမာင္စြာျပဳျခငး္
(၃၀) ၇က္ေ၇ာေသာအေလာ့အထေမြးျမဴျခငး္
.
(၃၁) မိုသားေျပာဆိုျခငး္ႏွင့္လိမ္လည္၍သက္ေသထြက္ဆိုျခငး္မွေ၇ွာင္ျခငး္
(၃၂) အကုသိုလ္ဒုစ၇ိုက္မ်ားမွေ၇ွာင္ျခငး္
(၃၃) ဟဂ်္ျပဳလုပ္ျခငး္
(၃၄) မိသားစုႏွင့္ႀကင္နာယုယစြာဆက္ဆံျခငး္
(၃၅) မွန္ကန္ေသာစကားကိုေျပာဆိုျခငး္
(၃၆) မ်က္မျမင္ဒုကၡိတ၏လက္ကိုကိုင္၍လမ္းျပေပးျခငး္
(၃၇) တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးေတြ႔ဆိုႏႈတ္ဆက္ျခငး္
(၃၈) အလႅာဟ္လမ္းေတာ္၌(ဂ်ိဟာဒ္)တိုက္ပြဲ၀င္ျခငး္
(၃၉) ႀကာသပေတးႏွင့္ေသာႀကာေန႔တြင္ေျခသည္းလက္သည္းညွပ္ျခငး္
(၄၀) ၇ွေဗဗ၇ာသ္ညျမတ္တြင္ေတာငး္ဆုဒိုအာအားျမားေျမာင္စြာျပဳျခငး္
.
(၄၁) အာ၇ွဴ၇ာေန႔တြင္မိသားစုအေပၚေခ်ာင္လည္စြာသံုးစြဲျခငး္
(၄၂) ႀကာသပေတးႏွင့္ေသာႀကာညမ်ားတြင္ပိုမို၍ေတာငး္ဆုဒိုအာျပဳျခငး္
(၄၃) မိမ္အိမ္တံခါး၀တြင္ေတာငး္ဆုဒိုအာျပဳျခငး္
(၄၄) ထမင္းမစားမီႏွင့္စားျပီးေနာက္လက္နွစ္ဖက္ကိုေဆးေႀကာျခငး္
(၄၅) အစားအေသာက္မ်ားကိုမနမ္းရႈပ္ျခငး္
(၄၆) အခင္းေပၚသို႔က်ခဲ့ေသာအစားအစာမ်ားအားေကာက္ယူစားျခငး္
(၄၇) စားေသာက္ျပီးေနာက္အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္အားေက်းဇူးတင္ျခငး္ (၄၈)ဖိနပ္စီးျခငး္
(၄၉) အကီးက္ေက်ာက္နီလက္စြပ္၀တ္ျခငး္
(၅၀) မိမိအိမ္တြင္ပင့္ကူအိမ္မ်ား၇ွင္းျခငး္
.
(၅၁) မေကာင္းမႈဟူသေ၇ြ႕မွေ၇ွာင္ျခငး္၊အထူးသျဖင့္ေဇနာကာေမသုမိစာၦကံက်ဴးလြန္ျခင္းမွေ၇ွာင္ျခငး္
(၅၂) ေစ်းဆိုင္၊၇ံုးမ်ားတြင္မိမိ၏မ်က္လႊာကိုႀကည့္ပိုင္ခြင့္မ၇ွိသည္႔အ၇ာမ်ားမွထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခငး္
၎အာ၇ဗ္ေက်းေတာသားသည္အိမ္သို႔ျပန္ျပီးဤကဲ့သို႔ျပဳက်င့္၍သူေဌးသူႀကြယ္တစ္ဦးျဖစ္သြားခဲ့ေလသည္။
(နာေဖအြလ္ ခလာအစ္(က္)က်မ္း)
.
Special thanks to Sister Min Yin Nwe

Saturday, November 26, 2011

အစၥလာမ္ႏွစ္သစ္ကူး ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၃


ဒီကေန႕က်ေရာက္လာေသာ အစၥလာမ္ႏွစ္သစ္ကူး မိုဟရ္ရာမ္
၁ ရက္၊ ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၃ မွေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစၥလာမ္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္း အီမာန္ပိုခိုင္ျမဲျပီး ႏွစ္ဘဝေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။ မိုဟရ္ရာမ္
၌က်ဆုံးသြားေသာ မြတ္စလင္မ္အာဇာနည္ၾကီးမ်ားအတြက္လည္း သတိရဒိုအာျပဳလ်က္။

အစၥလာမ္ေရာင္ျခည္မိသားစု

Sunday, November 13, 2011

ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ကုရ္ဗာနီ

မျပတ္မစဲသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္အစျပဳပါ၏။
ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျခင္းအေပါင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။
.
ဒီႏွစ္ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၂ မွာအီဒ္ဒြလ္အဒ္ြဟာအခါသမယကို ေရာက္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ မြတ္စလင္မ္မ်ားမွ မရွိသူဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ သားေကာင္မ်ားကို စြန္႕လႊတ္လႉတန္းမွ်ေဝေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤကုရ္ဗာနီသည္ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းလည္းမဟုတ္၊ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ အမ်ိဳးသားမ်ား မိမိခြန္အားသန္စြမ္းေၾကာင္းႂကြားဝါရန္ သားေကာင္ကိုသတ္ျဖတ္သည္လည္းမဟုတ္၊ အေပ်ာ္အမဲလိုက္ခ်င္းလည္းမဟုတ္ပါ။
.
လေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ႏြမ္းပါး ငတ္မြတ္ေနသျဖင့္ ဟင္းလ်ာေကာင္းမ်ားတမ္းတေနသူ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ မိမိတို႕ ေငြ၊ အခ်ိန္၊ ခြန္အားမ်ားရင္းကာ တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္စြန္႕လႊတ္လႉတန္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
.
အကယ္၍ ဘာသာတစ္ခုက ေနာက္ဘာသာတစ္ခုကို မိမိတို႕အယူဝါဒ႐ႉေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ ထိုစြန္႕လႊတ္မႈကိုနားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ မိမိတို႕႐ႉေထာင့္မွၾကည့္ျပီး ထိုကုရ္ဗာနီကို႐ႉ႕ံခ်ေဝဖန္ျပစ္တင္သူမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ျပစ္တင္ေနၾကေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ္အိမ္နီးခ်င္းမွ အသားတစ္ထုတ္ကိုေတာ့ႏွစ္တိုင္းေမွ်ာ္ခဲ့သူမ်ား၊ အသားရျပီး ဒီကေန႕ေစ်းဖိုးေတာ့သက္သာျပီ၊ဟင္းေကာင္းတစ္မယ္စားရျပီဟု ဝမ္းသာေသာအိမ္မ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရွိၾကသည္။
.
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ျမင့္တက္လာေလ ဆင္းရဲသားဦးေရလည္းတိုး၍သာလာေလျဖစ္ေနပါသည္။ ကုရ္ဗာနီရက္မ်ားက်ေရာက္သည့္ေန႕မ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အိမ္တခါးေပါက္ဝ၊ ျခံဝတို႕တြင္အသားအလႈရရန္ မ်က္ႏွာငယ္ေလးႏွင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသူမ်ား၊ တိုးေဝွ႕ျပီးအသားထုတ္ရေအာင္ယူေသာသူမ်ား၊ ရျပီးသူေတြကေနာက္တစ္ေခါက္ ရေအာင္ၾကိဳးစားၾကသူမ်ား၊ လူၾကီး၊ လူငယ္၊ ကေလးမ်ားမွအစကုရ္ဗာနီသားကို ေတာင္းရမ္းၾကသည္။ ထိုသို႕အိမ္တိုင္ယာေရာက္လာေတာင္းၾကေသာ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာကြၽန္ုပ္တို႕ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းေမြးၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေမာင္ႏွမအမ်ားစုျဖစ္ၾကျပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုး၍လာပါသည္။ ၎ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ဩငါတို႕ကိုဒီလို တစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္ အသားေလးစားရေအာင္လႈမဲ့သူေတာင္မရွိၾကပါလားဟု စိတ္ညိႈးႏြမ္းၾကရွာသည္။
.
ျမန္မာသမိုင္းတေလွ်ာက္ မြတ္စလင္မ္ကို မြတ္စလင္မ္ဟုမေခၚဘဲ ခါးသီးေစေသာ ကုလား ဟူေသာအေခၚ၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႕သည္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာခံခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုလသမဂၢ၏ ျပဌာန္းထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးကို နားမလည္ၾက၍ တစ္ေၾကာင္း၊ ေမတၱာတရားမ်ားေမ့ေလွ်ာ့သြားၾက၍လည္းေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
.
ကုရ္ဗာနီကို ကုလားမ်ားႏြားသတ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ ရွိပါေစေတာ့။ ထိုသို႕ေျပာဆိုသူတို႕မွာ မြတ္စလင္မ္တို႕၏ စြန္႕လႊတ္မႈေစတနာႏွင့္ ေအာက္ပါက်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ပါအမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုနားမလည္ၾကလို႕ပင္ျဖစ္သည္။
.
အသင္တို႔သည္ ၎တို႔(၏အသား)အနက္မွ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း စားသံုးၾကေလကုန္။ (လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ) ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္(မႈျဖင့္သိကၡာေစာင့္စည္း)သူအား လည္းေကာင္း၊ (သိကၡာမေစာင့္စည္းႏိုင္ဘဲဖြင့္ဟ) ေတာင္းရမ္းသူအားလည္းေကာင္း၊ ေကြၽးေမြးၾကေလကုန္။ ( ကုရ္အာန္၂၂း၃၆)
.
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ ယင္းကုရ္ဗာနီသားေကာင္တို႔၏ အသားမ်ားသည္ အလ်င္းေရာက္ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ယင္းကုရ္ဗာနီ သားေကာင္တို႔၏ အေသြးမ်ားသည္လည္း အလ်င္းေရာက္ရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ စင္စစ္ အသင္တို႔၏ ႐ိုေသေလးျမတ္မႈ၊ အမိန္႔ေတာ္ကို႐ိုေသလိုက္နာမႈ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလသည္သာလွ်င္ထိုအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေပသည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ယင္းကုရ္ဗာနီ သားေကာင္မ်ားကို အသင္တို႔၏လက္ေအာက္ခံမ်ား ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူေပသည္။ ကုရ္အာန္ (၂၂း၃၇)
.
ထို႕ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ လူတစ္ဘက္သားအား ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ လူမ်ဴိးမေရြး ဘာသာမေရြး မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို တန္းတူ လႉတန္းခဲ့ၾကသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႕သည္ မိမိတို႕တတ္ႏုိင္သေလာက္ေငြႏွင့္ သားေကာင္မ်ားကို၀ယ္ယူကုရ္ဘာနီျပဳလုပ္ျပီး ရက္ရက္ ေရာေရာေပးကမ္းလႉတန္းၾကသည္မွာ တစ္ကမာၻလုံုးမွမြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ား၏ တူညီေသာစိတ္ေစတနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
.
ကမၻာေပၚတြင္ လူခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲတို႕ရွိခ်င္းသည္ ခ်မ္းသာသူတို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသာဖက္တြယ္မေနဘဲ ကိုယ္က်ိဳးကိုစြန္႕၍ လူအမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲသူတို႕မွာ ငတ္မြတ္ဆာေလာင္ေနခ်ိန္ မိမိတို႕အား လူအခ်င္းခ်င္းမွ မွ်ေဝလႉတန္းရာမွ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသတိရျခင္း၊ လူသားခ်င္းအေပၚစာနာမႈထားျခင္းတို႕သည္ မြန္ျမတ္ေသာအလုပ္မ်ားပင္တည္း။
.
အကယ္၍တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵအတိုင္း ကမၻာေပၚမွာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမရွိအားလုံးတန္းတူသာရွိေနမည္ဆိုလွ်င္၊ လူ ဟူေသာလူသားသည္ လြယ္ကူမႈအေပၚတန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းကင္း၍၊ ငါ ဟူေသာတကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ ေက်းဇူးကန္းမႈတို႕သည္ ဆထက္တပိုး ပို၍တိုးမ်ားလာမည္။ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္မ်ားက်ဴးလြန္ေနၾကသူမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တုံတရားေခါင္းပါး၍ အလိမၼာကင္းေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမုန္းတရားႏွင့္ က်င္လည္ေနျခင္းသည္ေရာဂါဆိုး၏ ေဝဒနာကိုဝယ္ယူခံစားေနသူႏွင့္တူသည္။
.
ဧကန္အမွန္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသစၥာမဲ့သူကိုမွ် ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။
ကုရ္အာန္ (၂၂း၃၈)
.
တစ္ဆူတည္းေသာ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္သည္ အစစအရာရာကို သိျမင္ေတာ္မူသည္။ ထို႕ေၾကာင့္စၾကာဝဠာ၌ ရွိရွိသမွ်တို႕ကို မည္သို႕မည္ပုံဖန္ဆင္းရမည္ကို အသိဆုံးျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္၏ တန္ခိုး၊ ဖန္ဆင္းမႈအဆင့္ဆင့္တို႕ကို ေတာ္ယုံဉာဏ္အေျမႇာ္အျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ လိုက္မွီ နားလည္ရန္မလြယ္ပါ။ မိမိတို႕စိတ္ႏွလုံးမ်ားကို ျဖဴစင္ေအာင္အထပ္ထပ္ေဆးေက်ာျပီး ေမတၱာတရားအစစ္အမွန္ရွိမွသာလွ်င္ နားလည္ႏိုင္လိမ့္မည္။
.
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနေသာ မရွိဆင္းရဲသားေျမာက္မ်ားစြာတို႕သည္ႏွစ္စဥ္ နံနက္ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္မွစ၍ စုအံုလို႕ကုရ္ဗာနီသားကို အလုအယက္ေတာင္းေနၾကေသာျမင္ကြင္းမွာ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ခၽြင္းခ်က္မရွိအျမဲမွန္ကန္ေနေၾကာင္း သက္ေသသာတကတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
.
ရႊင္လန္းၾကပါေစ။


Saturday, November 5, 2011

Thursday, November 3, 2011

မဟတၱမဂႏၵီေျပာေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္၏ ကိုယ္က်င္႔သိကၡာ


တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္၏ကိုယ္က်င္႔သိကၡာ ၊သမာဓိ သစၥာတ႐ားႏွင္႔
ပတ္သက္၍ မဟတၱမဂႏၵီ၏ေျပာ ၾကားမႈ

* က်ြႏု္ပ္သိလိုခဲ႔သည္မွာသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူသားတို႔၏ႏွလံုးသား
တြင္တိမ္းညႊတ္စြဲျငိေစျပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာအလ်ဥ္းမရွိ အေကာင္းဆံုးပါဟု
လက္ခံထားရသူ တစ္ဦးသည္မည္သူပါလဲဟူ၍ ပင္ျဖစ္သည္။

* ကၽႊႏု္ပ္ပို၍သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္လာသည္မွာ ထိုေခတ္ အေျခအေန
မ်ားအရလူေနမႈဘ၀အစုစုတို႕၏စီမံကိန္း(စနစ္)အတြက္အစၥလာမ္သာသနာ
အေနျဖင္႔ေနသားတက်ျဖစ္ခဲ႔ရသည္မွာ“ဓါး”လက္နက္ေၾကာင္႔မဟုတ္
ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

မုဟမၼဒ္၏-(ဆြလႅာဟို၀စၥလာမ္)
-တည္ၾကည္ခိုင္မာေသာရုိးသားျဖဴစင္မႈ
-အတၱစြဲကိုေျခဖ်က္တတ္မႈ
-သေဘာတူညီမႈကတိက၀တ္မ်ားကိုေစာင္႔ထိန္းလိုက္နာမႈ
-မိတ္ေဆြ၊ တပည္႔မ်ားအေပၚျပည္႔၀စြာ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ
-ရဲစြမ္းသတၱိရွိမႈ
-ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းကင္းရွင္းေသာစိတ္ဓာတ္
-“ကိုးကြယ္ရာထာ၀ရတုႏုိင္းမဲ႔အရွင္သခင္”ကိုအၾကြင္းမဲ႕ယံုပံုလႊဲအပ္
ထားရွိသည္႔ယံုၾကည္ခ်က္သဒၵါတရားရွိမႈႏွင္႔
-သူကိုယ္တ္ိုင္ဦးေဆာင္ခဲ႕ေသာအစၥလာမ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတို႔ေၾကာင္႔
သာျဖစ္ေပသည္။ဤအရာမ်ားကသာသူရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရေသာအခက္
အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလြယ္ကူစြာေက်ာ္လႊားသြားေစႏုိင္ခဲ႕ပါသည္။
“ဓါး”ေၾကာင္႔မဟုတ္ပါ။တမန္ေတာ္ျမတ္၏အတၱဳပၹၼတၱိဒုတိယတြဲကို ဖတ္ျပီးေသာအခါ
ဤမွ်ၾကီးက်ယ္ေသာပုဂၢဳိလ္မြန္၏အတၱဳပၹတၱိကိုဖတ္ရန္
ကၽႊႏု္ပ္တြင္စာအုပ္ေနာက္ထပ္မရွိေတာ႔၍၀မ္းနည္းမိပါသည္။ (မဟတၱမဂႏၵီ)

Thanks to Sister Salma Lwin

Wednesday, November 2, 2011

Friday, October 21, 2011

တို႕ကုရ္အာန္မွာ

အကယ္၍ေမးလာခဲ႔သည္ရွိေသာ္
သတိေပးစကားေရာ ကတိေပးစကားပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
မေၾကာက္အားေရာ အေထာက္အထားပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
အပိုမလိမ္တာေရာ ခ်ိဴျမိန္စရာပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
ေရွာင္ၾကဥ္စရာေရာ ေအာင္ျမင္စရာပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ
မယွဥ္ႏုိင္ေၾကာင္းေရာ အစဥ္ခိုင္ေၾကာင္းပါ
တို႕ကုရ္အာန္မွာပါ

(ေရးဖြဲ႕သူ စိန္ေ႗းဟန္)


Special thanks to Sister Salma Lwin

Tuesday, October 18, 2011

စက္တက္ဘာ ၁၁ လုပ္ဇတ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား

စက္တက္ဘာ ၁၁ လုပ္ဇတ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား
စက္တက္ဘာ ၁၁ ကေတာ့ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ... ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီးကလည္း ၁၀ ႏွစ္ေတာင္ ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ.... ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္တာက 9/11 ရဲ႕အဓိကတရားခံဘယ္သူလဲ?

ဒါကိုဘဲ online က ခင္မင္ရင္ႏွီးခဲ့ရသူ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ေတာ့- သူက ဒီလိုဆိုပါတယ္-

အခုက်ေနာ္သိလာတာေတြကိုလည္း ပိုေသခ်ာေအာင္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားတတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ႏိုင္ငံေရး ႏွံ႔စပ္သူမ်ား ရွိရင္လည္း ေမးျမန္း ၾကည့္ပါ။ သတင္းမွန္ကို သိလာပါလိမ့္မယ္။ youtube ထဲမွာ 9/11 မ်ားကို ရိုက္ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ သိပၸံပညာ ရွင္ေတြက ဘာေျပာသလဲေပါ့။

9/11 ျဖစ္ၿပီးမၾကာမွီ- နယူးေယာက္က ကၽြန္ေတာ့ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးျပန္လာေတာ့- သူ႔ဆီမွာ စီဒီေခြတစ္ခုပါလာတယ္။ နယူးေယာက္က ရထားဘူတာေတြမွာ (အလကား) လိုက္ေ၀တာတဲ့- အဲ့ဒီ အေခြထဲမွာ- အေဆာက္အဦးႀကီးၿပိဳက်တဲ့စနစ္၊ ပင္တဂြန္မွာ က်တဲ့ ေလယဥ္ရဲ႔ အင္ဂ်င္ အားလံုးကို တြက္ျပထားတယ္။ မွတ္မိသေလာက္နဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနအားလံုးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္ေျပာျပမယ္။- အကုန္လံုး စဥ္းစားလို႔ရေအာင္ပါ။

(၁) အေဆာက္အဦးက ေလယာဥ္နဲ႔တိုက္လို႔ တစ္ခုလံုး ၀ုန္းကနဲ႔ မၿပိဳႏိုင္ဘူး။

(၂) အဲ့ဒီေအာက္က အေဆာက္အဦးၿပိဳေစဘို႔ ဗံုး ၁၃ လံုး ကြဲတယ္။ (ဖံုးထားတဲ့ သတင္း- ေနာက္ပိုင္း ေပၚလာမယ္)

(၃) ဒုတိယ ေလယဥ္တိုက္ဘို႔ မီနစ္ ၃၀ ကြာတယ္။ အဲ့ဒီ ပထမ ေလယဥ္တိုက္ေတာ့ သမၼႀကီးကို အေၾကာင္းၾကားတယ္။ သမၼတႀကီးက အေရးယူဘို႔ မေျပာဘူး။ ဖေလာ္ရီဒါမွာ ရွိတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းေလးမွာ ကေလးေတြရြတ္ဆိုေနတဲ့ ကဗ်ာမ်ားကို ဘာမွ မျဖစ္သလို ဆက္လက္နားေထာင္ေနတယ္။

(၄) ဒုတိယ ေလယဥ္တိုက္တယ္။ အေဆာက္အဦး ၿပိဳက်တယ္။ ၿပီးမွ သမၼတႀကီးက အေရးယူပါလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။

(၅) သမၼတႀကီးက ဖေလာ္ရီဒါမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားမ်ားနဲ႔ ၀ါရွင္တန္မွာ ေျပာတဲ့ စကား ေရွ႔ေနာက္မညီလို႔ သတင္းေထာက္ေတြက ၀ိုင္းေမးတာကို ျပန္ မေျဖႏိုင္ခဲ့ဘူး။

(၆) ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေလယဥ္တစ္စီးက်တယ္။ အဲ့ဒီ ေလယဥ္အင္ဂ်င္ကို အ၀တ္နဲ႔ အုပ္ၿပီး ထမ္းထုတ္သြားတာ- လူေလးေယာက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ေျပာတဲ့ ခရီသည္ ေလယဥ္ ဆိုရင္ အင္ဂ်င္ကို လူေလးေယာက္ ထမ္းထုတ္လို႔ မႏိုင္ဘူး။ သတင္းေထာက္ေတြကို အဲ့ဒီ ေလယဥ္အင္ဂ်င္ အပိုင္းအစမ်ားကို ဓါတ္ပံုရိုက္ခြင့္ မေပးဘူး။

(၇) ပစ္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ ေလယဥ္ကေတာ့ သတင္းေလာက္ပဲ ပါတယ္။ ဘာေလယဥ္မွန္း မသိဘူး။ (ေျပာေတာ့ ခရီးသည္တင္ ေလ ယဥ္လို႔ ေျပာတယ္။


မျဖစ္မွီနဲ႔ ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနမ်ား

ေလယဥ္နဲ႔ မတိုက္မွီ တစ္လ အလိုက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္၊ မင္ဟယ္တန္ (အေဆာက္အဦး ရွိရာၿမိဳ႔) အနီးမွာ ဒီအေဆာက္ အဦးကို စက္တင္ဘာလ အတြင္း မနက္ ၉ နာရီ မတီးမွီ မလာပါနဲ႔ လို႔ ႀကိဳတင္စာျဖန္႔ေ၀တယ္။ အဲ့မွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာေတြလည္း အဲ့ဒီစာကို ရခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီၿမိဳ႔ထဲမွာ ျမန္မာျပည္သား တရုတ္ လူမ်ိဳးပိုင္တဲ့ sun hotel ရွိတယ္။ ျမန္မာ သေဘၤာသားေတြ အမ်ားစု တည္းခိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ့မိတ္ေဆြ သေဘၤာသား တစ္ဦးလည္း အဲ့စာကို ရခဲ့တယ္ ေျပာတယ္။-

အေဆာက္အဦးမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္တယ္။ ျမန္မာေတြလည္း ရွိတယ္။ မူဆလင္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ ပါ။ တကယ္ ျဖစ္မယ့္ ေန႔မွာ ၀န္ထမ္းဂ်ဴး အဲ့သည္ဂ်ဴး တစ္ေယာက္မွ အေဆာက္အဦးကို မလာခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေသတဲ့ အထဲမွာ ဂ်ဴး တစ္ေယာက္မွ မပါခဲ့ဘူး။

ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း-- အမႈကို စစ္ေဆးဘို႔ ခံုးရံုးဖြဲ႔ခဲ့တယ္။ အဖြဲ႔ ဥကၠဌက ယခင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟင္နရီ ကက္ဆင္းဂ်ား ျဖစ္တယ္။ သူက အမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရင္း- အမႈက ဂ်ဴးေတြနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရပိုင္း ထိပ္သီးေတြဆီကို ပတ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမႈကို သူ ဆက္လက္ မကိုင္ တြယ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ တရား၀င္ေၾကျငာၿပီး ႏွတ္ထြက္သြားခဲ့တယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ အမႈက တန္း လန္းႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရက ထိုးခ်တဲ့ (ေလယဥ္ထဲပါ အေသခံတိုက္သူ) မုဟမၼဒ္ အာ့ခ္တားက- သူဟာ အီဂ်စ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္း တက္ေနပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ စြပ္စြဲတာ လူမွားေနၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ (သူကေတာ့ အေမရိကန္ကို လာခဲ့တယ္။ ျပန္ခဲ့တာ ၈ လရွိပါၿပီတဲ့)။

အေမရိကန္ အစိုးရက ဘင္လာဒင္ကို ထိုးခ်တယ္။ သူက အာဖဂန္ကို ၀င္ခ်င္တယ္ေလ။ အာဖဂန္ကို ဘာေၾကာင့္ ၀င္ခ်င္ရသလဲ။ သူက ကာဇက္စတန္က ေရနံနဲ႔ ဂစ္ကို သယ္ယူဘို႔ အာဖဂန္ကို ပိုက္လိုင္း ျဖတ္ေဖါက္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တာလီဘန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကို နယူးေယာက္ကို ေခၚယူၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ တယ္။ အေကာက္ခြန္ကိစၥ အေပးအယူ မတည့္ခဲ့ဘူး။ ၿပီးေတာ့ အာဖဂန္က ေၾကးနီးနဲ႔ ယူေရနီယံ ထြက္တယ္။ အာဖဂန္ကို သူ႔ၾသဇာ သြပ္သြင္းႏိုင္ရင္ တရုတ္နဲ႔ ရုရွားကိုလည္း လွမ္းေထာက္ထားလို႔ ရတယ္။- (တြက္ထားတာေတြကေတာ့ မ်ိဳးစံုေပ့ါဗ်ာ)။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေနာက္ကြယ္က ကိုင္ထားတဲ့ ဂ်ဴးေတြ ကိုလည္း အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြက အတိုးႀကီးစားမႈနဲ႔ မုန္းတီးမႈ ျမင့္တက္ လာခဲ့တယ္။ ဂ်ဴးေတြကလည္း သူတို႔ကို မုန္းမယ့္အစား မူဆလင္္ကိုမုန္းဘို႔ အာရံု လႊဲခ်င္တယ္။ (ဂ်ဴးအားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္- အဓိက ႀကိဳးကိုင္ ဇီယြန္၀ါဒီေတြပါ)။ ဒီႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ၿပီး ဘင္လာဒင္ကို ထိုးခ်လိုက္ရင္ ဘင္လာဒင္ ခိုလႈံ ေနတဲ့ အာဖဂန္ကို သူတို႔ တုိက္လို႔ ရမယ္ေလ။

အာဖဂန္ ေခါင္းေဆာင္ မူလာအိုမာက - ဘင္လာဒင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိက်တဲ့ သက္ေသျပပါ။ တိက်ခဲ့ရင္ ငါကိုယ္တိုင္ ဖမ္းၿပီး မင္းတို႔လက္ထဲ ကို အပ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူတို႔က တိက်တဲ့ သက္ေသမျပႏိုင္ဘူး။ (အာလ္ဂ်ဇီးရာဟ္ တသင္းဌာနက တရား၀င္ေျပာခဲ့တယ္။) ေနာက္ ဆံုး ဘင္လာဒင္ကို သူတို႔ အရွင္ဖမ္းမိတယ္။ (မၾကာေသးမွီကပါ) ဒါေပမယ့္ အေသမိတယ္ေျပာၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ပစ္လိုက္တယ္။ (အေျဖက ေရထဲကို ပစ္ခ်လိုက္တာတဲ့)။ အထူးေလ့က်င့္ထားတဲ့ အထူးကြန္မင္ဒို ၁၀ ေယာက္က တိုက္ခန္းထဲမွာ ေလွာင္ပိတ္ေနတဲ့ (ေတာထဲမွာလို ထြက္မေျပးႏိုင္တဲ့) လက္နက္မဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို အေသမိတယ္ဆိုတာေကာ ယုတၱိရွိရဲ႔လား။ အရွင္ဖမ္းၿပီး လူသိရွင္ၾကား ခံုရံုးတင္ပါလား။ ဒီေတာ့ အမႈက အမွန္ေပၚလာမယ္ေလ။ ဒီလို အျဖစ္မခံႏိုင္ေတာ့ ႏွတ္ပိတ္ လိုက္တာေပါ့။ ဘင္လာဒင္ရဲ႔ ရန္သူေတာ္ႀကီးလို႔ သိထားတဲ့ သမၼႀကီး ေဂ်ာ့ဘုခ်္က “ဘင္လာဒင္ ေသၿပီဆိုၿပီး ၾကည္ႏူးမေနသင့္ဘူး၊ သူဟာ တရားခံအစစ္ ျဖစ္တယ္ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာ ခံုရံုးတင္ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရေသးသလို၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း မခ်ရေသးဘူး၊ ငါကေတာ့ ဘယ္ေထာက္လွမ္းေရးကိုမွ အယံု အၾကည္ မရွိဘူး၊” လို႔ ဖေလာ္ရီဒါ- သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားတာ မၾကာေသးပါ။ what Bush said about Bin Ladin ဆိုၿပီး နက္မွာ ရွာၾကည့္ပါ။

အဓိက အက်ဆံုး ေနာက္တစ္ခ်က္က- အီရန္သမၼတ အမာဒီနဂ်စ္က ၂၀၁၀ ကုလသမဂၢ ကြန္ဖရင့္မွာ- 9/11 ဟာ လုပ္ဇတ္ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္က မူဆလင္ ႏိုင္ငံေတြကို က်ဴးေက်ာ္လိုလို႔ ဇတ္လမ္းဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ နယူးေယာက္ ကုလရံုးမွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အား လံုးေရွ႔မွာ ေျဗာင္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါကို သမၼတ အုိဘားမားက စကားကို မဆင္မျခင္ ေျပာတယ္လို႔ ေျပာေတာ့- သူက ခင္ဗ်ားတို႔ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢကို ခံုရံုးဖြင့္ခိုင္းၿပီး ဒီကႎစၥကို စစ္ေဆးပါ။ က်ဳပ္တို႔ ဆီမွာ အေဆာက္အဦးကို ေအာက္က ဗံုး ၁၃ လံုးခြဲခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုရွိတယ္။ လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ သမၼတ အိုဘားမားက ဘာမွ မေျပာႏိုင္ဘူးေလ။ အီရန္သမၼတဟ အေဆာက္ အဦးပ်က္နားကို ကိုယ္တိုင္သြားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာ သူ႔ကို ႀကိဳဆိုသူေတြအမ်ားႀကီးပါ။ အေထာက္အထား အမ်ားႀကီးကိုလည္း သူ႔ကို ေပးခဲ့ တယ္။ ဒါကို အေမရိကန္ မီဒီယာတိုင္း (အထူးသျဖင့္ နယူးေယာက္မွာ က်က္စားတဲ့ သတင္းဌာနတိုင္း သိပါတယ္။) ဘာျဖစ္လို႔ ဒီကိစၥေတြ ကို ဖံုးကြယ္ထားတာလဲ။- ကဲ ဒီေလာက္ဆို စဥ္းစားလုိ႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အခု ေျပာတာထဲက သိခ်င္တဲ့ အပိုဒ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ အဆင္ေျပသလို ျပန္ၿပီး gooole မွာ ရွာၾကည့္ပါ။ အမ်ားစုကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီေလာက္ဆို အေျဖထြက္နိုင္ပါတယ္..

Special thanks to Sister Sky Blue

Friday, October 7, 2011

Friday, September 23, 2011

ရင္တြင္းျဖစ္ '' အခ်စ္ ''


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

လူသားတို႕တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးႏိုင္ျခင္းသည္ အျမင့္ဆုံးေသာပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ အဆင့္ကိုရရွိရန္အတြက္ ထိုအဆင့္၏အျမစ္ျဖစ္ေသာအေျခခံက်ေသာ တမ္းတငိုေႂကြးျခင္း တသတျဖစ္ျခင္း နီးစပ္မႈျဖစ္ျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိျဖစ္ေနျခင္း စေသာအဆင့္မ်ားမွတဆင့္တက္ရသည္။ ထိုအေျခခံျဖစ္ေသာအဆင့္ကိုမေရာက္ခင္ ေသာဟ္ဝ္ဗာဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ဆြဗာရ္ သည္းခံျခင္းတို ့ရွိျခင္းတို႕သည္ အထူးအေရးၾကီးလွသည္။

သင့္ '' ငါ '' အတၱ (သခၤတ) ထြက္ခြါသြားေသာအခါ၊ အရွင့္ (အသခၤတ) ဝင္ေရာက္လာျပီး သင္၏ သတိမျပဳမိေတာ့ေသာ သင့္ကိုယ္တြင္ အရွင္ျမတ္၏ အလွတရားေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေလသည္။

ကုရ္အာန္ ၂ : ၁၅၂ အသင္တို႕သည္ ငါအရွင္ျမတ္ကို ေအာက္ေမ့တသသတိရၾကကုန္ေလာ့။ ငါအရွင္ျမတ္သည္လည္း အသင္တို႕အားသတိရေတာ္မူအံ့။ ထိုမွတပါး အသင္တို႕သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုသိၾကကုန္ေလာ့။ အသင္တို႕သည္ ငါအရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးမကန္းၾကကုန္လင့္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မိန္႕ၾကားေတာ္မူခ်က္ကို နဗီတမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ကေအာက္ပါအတိုင္းတဆင့္ ေဟာေတာ္မူသည္ : ငါအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္အား အေစေတာ္နဗီတမန္ေတာ္က ထင္ျမင္ယူဆသည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ငါအရွင္ျမတ္ကို သတိရလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူႏွင့္တကြရွိေတာ္မူ၏။ သူသည္ငါအရွင္ျမတ္ကို မိမိစိတ္ႏွင့္သတိရလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏စိတ္၌ပင္ သူ႕ကိုသတိရေတာ္မူ၏။ သူသည္ငါအရွင္ျမတ္ကို ပရိတ္သတ္ေရွ႕၌ တသသတိရလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုပရိတ္သတ္ထက္ေကာင္းျမတ္ေသာ ပရိတ္သတ္ေရွ႕၌ သူ႕ကိုသတိရေတာ္မူ၏။ သူသည္ငါအရွင္ျမတ္ထံ တစ္ထြာခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္သူ႕ထံတေတာင္ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ငါအရွင္ျမတ္ထံတစ္ေထာင္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ သူ႕ထံတစ္လံခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ သူသည္ ငါအရွင္ျမတ္ထံျဖည္းျဖည္းလာလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္သူ႕ထံလွ်င္ျမန္စြာ ႂကြေတာ္မူ၏။ (ဗူခါရီ - မြတ္စလင္မ္ -ဒုရ္ရိမန္သူရ္က်မ္း)

အလွအပဆုံး အျဖဴစင္ဆုံး အျမင့္ျမတ္ဆုံး အၾကင္နာဆုံးေသာ အခ်စ္မွာ တစ္ပါးတည္းေသာအလႅာဟ္အရွင္အား
ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္သည္ ခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ႏွလုံးသားမ်ားကို ဖန္ဆင္းရွင္လည္းျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႏွလုံးသားမ်ားကို အခ်စ္ႏွင့္လွည့္ေစ၍ အရွင့္အားသိကာ ရိုက်ိဳးႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ အမိန္႕နာခံျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္းႏွင့္ ပီတိေဝျဖာျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုသို႕ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အျခားမည္သည့္အရာႏွင့္မွ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍မကိုးကြယ္ႏိုင္ပါ။ ျပည့္စုံေသာအခ်စ္ဟူသည္ ရိုက်ိဳးႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ အမိန္႕နာခံျခင္းတို႕မပါဝင္ဘဲျပည့္စုံမႈမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ဟဒီးစ္ေတာ္၌လာရွိသည္မွာ
အရွင္ျမတ္သည္ မိုးႏွင့္လည္းမဆန္႕၊ ေျမႏွင့္လည္းမဆန္႕။ သို႕ေသာ္ မုအ္မင္န္၏ ႏွလုံးသား၌ ဝင္ဆန္႕ေတာ္မူသည္။

.
ကုရ္အာန္ ၈၅ း ၁၄ ထို႔အျပင္ ထိုအရွင္သည္သာလွ်င္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္
ေသာ၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိ္းေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္သနားၾကင္နာမႈ ခြင့္လႊတ္မႈမ်ားကိုခ်ီးျမင့္ထားေလသည္။ အရွင္ျမတ္၏အခ်စ္ကိုသိနားလည္သူ လူသားတို႕သည္ အရွင္ျမတ္အားျပန္လည္ခ်စ္တတ္လိမ့္မည္။
-
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အခ်စ္ဆုံးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမည္နာမသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ (လာအိလားဟ၊ အိေလႅာက္လာ မိုဟမ္မတ္ဒို႕ရစူဟ္လြလႅာဟ္) ဂ်ႏၷတ္သုခဘုံတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ မည္သည့္လူသားတစ္ဦးမွ်မရခဲ့သည့္အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွေပသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ၏ နာမေတာ္မ်ားတြဲထားျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အခ်စ္က အခ်စ္ကိုဖန္ဆင္းေၾကာင္းထင္ရွားလွေပသည္။ တမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) သည္ပင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရာတြင္ အရွင့္၏အခ်စ္ေတာ္နာမေတာ္ပါဝင္ေသာအခါမွသာ ထိုဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းကို လက္ခံမႈျပဳခဲ့ေလသည္။
.
အခ်စ္ဟူသည္ေၾကးမုံျပင္တစ္ခ်ပ္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္ ကြၽန္ုပ္သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏူရီေတာ္မွဖန္ဆင္းခဲ့သည္။

အစ္ဗ္ေန႕အဗာ့စ္ (ရ.အ) မွဆင့္ျပန္ထားသည္ အလႅာဟ္အရွင့္ျမတ္မွ အီစာ (အ) အားမိန္႕ေတာ္မူသည္ သင္၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ကိုယုံၾကည္ၾကေလာ့။ အကယ္၍ငါအရွင္ျမတ္သည္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အားမဖန္ဆင္းခဲ့လွ်င္ အာဒမ္ (အ) အားဖန္ဆင္းခဲ့မည္မဟုတ္။ တမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) သာမရွိခဲ့လွ်င္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘုံႏွင့္ ဂ်ဟႏၷာမ္ငရဲမီးကိုလည္းဖန္ဆင္းျဖစ္မည္မဟုတ္ေပ။ ငါအရွင္ျမတ္၏ အာရ္ရတ္ရွ္ပလႅင္ေတာ္အား ေရေပၚ၌ျပဳလုပ္ေသာအခါ ၎သည္တုန္လႈပ္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ လာအိလားဟ၊ အိေလႅာက္လာ မိုဟမၼဒ္ဒို႕ရစူဟ္လြလႅာဟ္ ဟုေရးသားေပးလိုက္မွ ၎ေရ၏ တုန္လႈပ္ျခင္းသည္ရပ္သြားေလသည္။ (ဟဒီးစ္အီမန္ဟာကီမ္က်မ္း စာအုပ္နံပတ္ ၄၂၂၇၊ အခန္း ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၀၉)
-
ရွိက္ခ္ အဗ္ဒူလ္ကာဒယ္ရ္အလ္ဂ်ီလာနီ (ရဟီမူ႕လႅာဟ္) ဆိုခဲ့သည္မွာ အလႅာဟ္အရွင့္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ႐ူဟ္ဝိဉာိဥ္ကိုအရွင္ျမတ္၏ ႏူရီဟ္ေတာ္အလွျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့ေလသည္။ (အလ္စိရ္ရီလ္အတ္စရာဟ္က်မ္း)

တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)မွ ေနာက္လိုက္လူသားတို႕အားမည္မွ်ခ်စ္ခဲ့သည္မွာ (ရဗ္ဗိဟဘ္လီ အူမတီ) အိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ေနာက္လိုက္မ်ား၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဟူ၍ အခ်ိန္ျပည့္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ကိုၾကည့္ျခင္း
ျဖင့္သိႏိုင္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရွင္ျမတ္ေမြးျမဴ ဖန္ဆင္းေသာလူသားတို႕အေပၚထားရွိေသာအခ်စ္သည္ မဟာသမုဒၵရာမွ်ၾကယ္ဝန္းျပီး လူသားတို႕အခ်င္းခ်င္းထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႕သည္ ထိုသမုဒၵရာတြင္ အပ္စိုက္၍ ကပ္ပါလာေသာေရပမာဏမွ်သာရွိေပမည္။
.
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားတို႕အစစအရာရာ လိုေလေသးမရွိအစဥ္ေျပေစရန္အလို႕ငွါ လူအမ်ားကုန္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သြားလာႏိုင္ရန္ ေန႕ကိုလည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားအိပ္စက္အနားယူႏိုင္ရန္ ညကိုလည္းေကာင္း၊ လူသားမ်ား ဝမ္းစာဖူလုံေစရန္ႏွင့္ ေသာက္သုံးရန္ေျမမွေပါက္ေသာ အစားအစာမ်ား၊ မိုးေရရြာသြန္းေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကူးသန္းသြားလာႏိုင္ရန္ သေဘၤာအစီးအနင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရကိုလည္းေကာင္း၊ သဘာဝထြက္ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္သစ္ဥသစ္ဖု ပန္းပင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အရွက္ဖုံးေစရန္ အဝတ္အထည္တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အဖန္ဆင္းခံမ်ားထဲတြင္ လူသားကိုအလွပဆုံးဖန္ဆင္းေပးထား
ျခင္းသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အသိပညာ အလိမၼာရွိၾကရန္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကိုခ်ေပးခဲ့သည္ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕လူသားမ်ားအေပၚအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္မွ်ရက္ေရာစြာေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲေတာ္မူသည္ကို ေက်းဇူးသိတတ္ရေပမည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ)၏ အြန္မတ္သားမ်ားျဖစ္ရသည္မွာ လြန္စြာနိဆစ္ဗ္ေကာင္းလွသည္။ ယခင္တမန္ေတာ္မ်ားလက္ထက္လူသားတို႕တြင္ ကြၽန္ုပ္တို႕ကဲ့သို႕ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားေပါမ်ားစြာမရွိခဲ့ေပ။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း မည္သို႕မိမိကိုယ္ကို သိႏိုင္မည္နည္းဆိုလွ်င္ မိမိအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ကယ္တင္ေဆာင္မထားျခင္းကိုျပန္လည္ဆင္ျခင္မိျခင္း၊ မူရာကဗာ၊ ဇိကိရ္၊ ေအသိကပ္ဖ္တို႕တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို တမ္းတသတိရ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလြန္း၍ ႏွလုံးသားမွမခံႏိုင္ဘဲ မ်က္ရည္မ်ားစီးက်ကာ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရငိုေႂကြးမိျခင္းတို႕ပင္ျဖစ္သည္။ ၾကက္သီးထျခင္း အျပစ္မ်ားအတြက္ရွက္ေၾကာက္မိကာ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ မိမိ၏မာန္မာနတို႕ကိုခ်ိဳးခ်ျခင္း၊ ရိုက်ိဳးခဝပ္ျခင္းတို႕ကို အစီအစဥ္မရွိဘဲျပဳလုပ္လာခ်င္စိတ္မ်ား ၎အခ်ိန္တြင္တိုးပြါးလာသည္။ ၎အခ်ိန္သည္ဒိုအာ ကဗူလ္ျဖစ္ေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုထားသည္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) အားလည္း ေအာက္ေမ့သတိရကာ ဒ႐ူးဒ္ဆြလာဝါ့သ္ပို႕ေနရင္း၊ တမန္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တို႕အေပၚ ေသာကထား သည္းခံအနစ္နာခံခဲ့သည္မ်ားကို သတိရျခင္းျဖင့္ ရင္တြင္စူးရွမ်က္ရည္လည္ကာ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမိေလသည္။

လူသားခ်င္းထားရွိေသာအခ်စ္ဆိုသည္မွာ ေပးဆပ္ျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ ပူပန္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ျပဳစုယုယေပးျခင္း၊ ယိုင္းပင္းကူညီ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ မွ်ေဝေပးျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာတစ္စုံတစ္ခုရွိေနလွ်င္ လူႏွစ္ဦး၏ ႏွလုံးသားတြင္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ထည့္ေပးတတ္သည္။ ထိုေမတၱာအရင္းခံေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေဖးမကူညီယိုင္းပင္းၾကေလသည္။ ** ကုရ္အာန္ ၂ း ၃၀ အသင္တို႔မသိေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာကို ငါအရွင္သာလွ်င္ သိေတာ္မူသည္...

လူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဘဝတြင္တစ္စုံတစ္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနလွ်င္ ၎အရာအတြက္စိတ္သိမ္ငယ္မႈျဖစ္တတ္ၾကသည္။ စင္စစ္ထိုခ်ိဳ႕တဲ့မႈျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းခံမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္မွ မိမိအားမေကာင္းမႈမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သူမ်ားထက္ခ်ိဳ႕တဲ့သူတို႕တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခ်ီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ရစူရ္တမန္ေတာ္မ်ား၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာမင္းမ်ား၊ ကမၻာေက်ာ္ၾကားေသာပညာရွင္မ်ားစြာရွိၾကေလသည္။ လူအျမင္တြင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူတို႕တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္မွ ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားခ်ီးျမင့္ျခင္းခံရတတ္သည္။

ကုရ္အာန္ ၂ : ၂၁၃ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္ျမိဳ႕ေတာ္မူေသာ သူတို႕ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းသို႕ ညႊန္ၾကားျပသပို႕ေဆာင္ေတာ္မူေလသတည္း။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္မွ မိမိအားဤသို႕ေရြးျခယ္ျခင္းခံရသည္ကို သိျမင္ခံစားႏိုင္ပါလွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာပီတိမ်ားစြာႏွင့္ ႐ႉကုရ္ထပ္ခါလုပ္ကာ မိမိကိုေမြးျမဴဖန္ဆင္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာအရွင္သခင္အား ဆထက္ပို၍ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလာမည္။ ဤသို႕ျဖင့္အရွင့္အမိန္႕ေတာ္မ်ားကို ရိုက်ိဳးနာခံရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္လာၾကမည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ျမတ္နဗီ၏ေက်းဇူးမ်ားကိုသိနားလည္ ေက်းဇူးဆပ္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ မြတ္စလင္မ္တိုင္းၾကိဳးစားရေပမည္။ သာသနာေတာ္ကို အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႕ အိုမင္းေသာအခါမွေလ့လာရသည္မဟုတ္။ အခ်ိန္ရွိသ၍ေလ့လာသင့္သည္။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းကို ေသြဖီျငင္းပယ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကဲ့သို႕ ေက်းဇူးကန္းသူမျဖစ္ရန္ အထူးသတိရွိရန္လိုအပ္ေပသည္။

အခ်စ္သည္ တာရွည္လာေသာအခါ ဝိဇၨာဉာဏ္၏ အလင္းေရာင္ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာေသာအခါ စိတ္ႏွလုံး၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာမႈႏွင့္ ၾကည္ႏူးႏွစ္ျခိဳက္မႈတို႕ကိုေပးအပ္ေလသည္။

အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ ဇိကီရ္ဘာဝနာပြါးမ်ားျခင္းသည္ (လာအိလားဟ၊ အိေလႅာက္လာဟို႕ ) ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ ေက်းဇူးတင္ျခင္းသည္ (အလ္ဟမ္းဒို႕လိလႅာဟ္) ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ (ဒုရ္ရိမန္သူရ္က်မ္း)

မိစၦာလမ္းမွ သစၥာနန္း သို႕ေလွ်ာက္လွမ္းေသာအခ်ိန္တြင္ မသိနားမလည္ေသးေသာအခ်ိန္ကာလမွာ မိစၦာလမ္းတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေဖာင္ကိုဖ်က္၍ သစၥာလမ္းမွာ သုံညကျပန္လည္စေကာင္းစရလိမ့္မယ္။
-
အခ်စ္တြင္ မိမိတို႕၏ အလႅာဟ္အရွင္မွ လြယ္ကူမႈႏွင့္တမ်ိဳး၊ ခက္ခဲမႈႏွင့္တဖုံ စမ္းသပ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႕ပင္စမ္းသပ္ေစကာမူ ခက္ခဲမႈႏွင့္ လြယ္ကူမႈတို႕ၾကား ခႏၱီတရားကန္႕လန္႕ကာခ်၍ ႐ိုက်ိဳးႏွိမ့္ခ်သူမြတ္စလင္မ္တို႕အတြက္ သည္ခႏၶာသည္သခၤါရ သစၥာသည္ထာဝရျဖစ္ေလသည္။ ထို႕အျပင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္နီးစပ္ရန္ အျမဲသတေနေသာ စြစ္ဒီက္ကီးန္သူေတာ္စဥ္တို႕ေဘာင္အတြင္းသို႕ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဆထက္တပိုးအျမဲလံု႕လစိုက္ရေပလိမ့္မည္။

ကုရ္အာန္ ၂ : ၁၅၃ အို ယုံၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားထားရွိၾကသူအေပါင္းတို႕ အသင္တို႕သည္ သည္းခံတရားထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေစာင္မေတာ္မူျခင္းကို ရယူၾကကုန္ေလာ့။ ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ခႏၱီတရားထားရွိေသာသူတို႕တြင္ အတူတကြအျမဲရွိေတာ္မူေလသတည္း။
-
စာေရးသူသည္လည္း ထိုခ်ိဳျမိန္ရသာ အခ်စ္ကိုရွာေဖြ၊ ေတြ႕ရွိ၊ ခံစားျပီး ႏွစ္အေတာ္အတန္ၾကာျပန္လည္သုံးသပ္ျပီးမွ စာဖတ္သူတို႕ထံ ဤရင္တြင္းျဖစ္ '' အခ်စ္ '' ကိုမွ်ေဝလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနလ ၾကယ္စင္
သမုဒၵ႐ာ ေတာင္တန္း
သခင့္အေပၚ ဖူးေမာ္ေပ်ာ္ပါး
သခင့္အမိန္႕ နာခံလွ်က္နွင့္
ေမတၲာေ႐စင္ သြင္သြင္စီးလၽႇက္
ဒီႏွလံုးသားနွင့္ ဒီဦးေႏွာက္က
ကမၻာဆံုးထိ သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္
သခင့္အေပၚ သစၥာခိုင္ျမဲ
ျမတ္္နိုးျခင္းမ်ား သီကံုးထားကာ
ခ်စ္ပန္းေလးေတြ ပိုလွတယ္္....။

မမီးမီး
(Founder of Islam Yaungche Society)

ကိုးကားက်မ္းမ်ား : ကုရ္အာန္ျမန္မာဘာသာျပန္၊ ဟဒီးစ္, ဂူးဂယ္လ္ႏွင့္
http://www.missionislam.com/knowledge/love.htm

ဒီေဆာင္းပါးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သူ ခင္ပြန္းသည္အား ေက်းဇူးတင္လ်က္။

မွတ္ခ်က္ : သည္ေဆာင္းပါးကို http://islam-yaungche.blogspot.com/ linkႏွင့္အတူ ကူးယူျပီးလက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္သည္။

Friday, September 9, 2011

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ဗလီတြင္စြလာသ္ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

သို႕ရာတြင္မည္သူမဆို ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္ဝတ္တို႕ကိုက်င့္မူအံ့၊ ၎ျပင္သူတို႕သည္ 'မုအ္မင္န္' သက္ဝင္ယုံၾကည္သူလည္းျဖစ္အံ့၊ သို႕ျဖစ္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႕ေသာသူတို႕သည္ 'ဂ်ႏၷတ္' အမတသုခဘုံသို႕ဝင္ေရာက္ (စံျမန္း) ၾကရမည့္အျပင္ ထိုသူတို႕သည္ ႏွိတ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကိုလည္းစိုးစဥ္းမွ်ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။ (ကုရ္အာန္ ၄:၁၂၄ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားက႑)

မာစ့္ဂ်စ္ဒ္ေခၚပလီသည္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္၏သေဘာတရားမွာအကယ္၍ ဗလီသည္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီး ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္လိုအပ္ေသာေနရာျဖစ္ေနပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) လက္ထက္မွာလည္း မြတ္စလင္မ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီး မ်ားပလီတြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ခိုင္လံုေသာသက္ေသအရ တမန္ေတာ္ျမတ္မွ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္မွာ စြလာတ္ ဝတ္ျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ မိခင္မ်ားႏွင့္လိုက္လာေသာ ခေလးငယ္မ်ား၏ငိုသံကိုမၾကာခဏၾကားခဲ့ရသည္။ ဗလီမ်ားတြင္ဝင္ေပါက္တံခါး ခပ္မ်ားမ်ား ရွိၾကသည္။ တစ္ေန႕၌တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤတံခါးေပါက္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ထားလိုက္ပါဟုမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဓိပၸယ္မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထိုတံခါးမွဝင္ရန္ ဖြင့္ထားေပးရန္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီး မ်ားေရာေႏွာေနထုိင္ၾကသည္ကို အားမေပးထားပါ။ အဝတ္အထည္ဝတ္ရာမွာလည္းေကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာရာတြင္လည္းေကာင္း ႐ိုးသားမႈရွိရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိရန္ ႐ႉေထာင့္စံုမွ ေလးနက္စြာ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ရပါသည္။ လူအမ်ားၾကားတြင္ ဝတ္ထားေသာ အဝတ္အထည္ပုံစံ၊ အေရာင္၊ စကားေျပာပုံတို႕သည္ တစ္ဘက္သား၏ ကာမစိတ္ကိုဆြဲေဆာင္မႈမျဖစ္ေစရပါ။ ထို႕ေၾကာင့္မြတ္စလင္မ္ (Muslim Jurists)တရားေရးဆိုင္ရာမ်ားမွ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ဗလီီတြင္ေသာၾကာဂြၽမၼအာဟ္စြလာတ္ဝတ္ျပဳလိုေသာ ဆႏၵအေပၚသေဘာကြဲလြဲမႈ မ်ားရွိေနသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မွမိန္႔ၾကားခဲ့သည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဗန္ဒါမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မာစ့္ဂ်စ္ဒ္သို႕လာၾကသည္ကို မဟန္႕တားၾကေလႏွင့္။ ၎တို႕အား ေရေမႊးနန္႕သာမ်ားမထည့္ဘဲ မာစ့္ဂ်စ္ဒ္တြင္းသို႕ဝင္ၾကေစကုန္။ သို႕ေသာ္သူမမ်ား၏အိမ္တြင္း၌ စြလာတ္ဝတ္ျပဳခ်င္းသည္ သူမတို႕အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏။ (အဗူ ဓါဝူးဒ္က်မ္း)

အက်ယ္တဝင့္ဖတ္ရန္ : http://www.tamilislam.com/ENGLISH/human_rights/Islamdiscouragewomen...

အမ်ိဳးသၼီးမ်ားတြင္အိမ္အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင့္ေၾကာင့္ အိမ္တြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳမႈသည္သူမ
တို႕အတြက္အေကာင္းဆုံးဟူ၍အဓိပၸါယ္တစ္နည္းရသည္။္

ဗလီတြင္းသို႕အမ်ိဳးသၼီးမ်ားဝင္လွ်င္ ဟီဂ်ာဗ္ေခၚေခါင္းစည္းပဝါ၊ လုံျခဳံေသာအဝတ္အထည္ မ်ားႏွင့္ဝင္သင့္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အိမ္ကိုသြားေရာက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္မွသင္ၾကားထားေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား
ကာယ အိေျႏၵိေရထိန္းသိမ္းရန္အတြက္လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ အဝတ္အရွည္ဝတ္ေသာ္လည္းတင္းၾကပ္ေနေသာအဝတ္မ်ိဳးကိုလည္းေရွာင္ရပါမည္။ ဤသို႕ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ ဗလီသို႕သြားရာတြင္မွမဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါကေန႕စဥ္မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားက်င့္သုံးသင့္သည့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္ျခင္းမေျပာင္းလည္းႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အတိုဝတ္ေနက်မွ အဝတ္အရွည္ ေလးေတြစဝတ္ၾကည့္ပါ။ ၾကည့္ရတာမြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးပုံစံေလးႏွင့္က်က္္သေရလည္းရွိတယ္ smart လည္းျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ : အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ရာသီပန္းပြင့္ေသာရက္ကုန္ျပီး ဂ်နာဗာဟ္ေရခ်ိဳးျပီးမွသာလွ်င္ ဗလီတြင္းသို႕ဝင္ရပါမည္။ ကိုယ္မသန္႕ေသာအခ်ိန္ ဗလီီတြင္းသို႕မဝင္ရပါ။

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “I do not make the mosque permissible for menstruating women and those in a state of ritual impurity.”
http://www.islam-qa.com/en/ref/183/A%20menstruating%20woman

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၅၉ လမ္းဗလီ၊ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီ (ေအာင္ဆန္းကြင္းအနီး) ႏွင့္ ဆဗာရွားဒါရ္ဂါဗလီတို႕တြင္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားစြလာတ္ဝတ္ျပဳၾကသည္။ ထိုဗလီမ်ားတြင္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား စြလာတ္ဝတ္ျပဳရန္သီးသန္႕အခန္းလည္းရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ တစ္ျခားႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗ႐ူႏိုင္း၊ တ႐ုတ္ Saudi Arabia, Jorden, Iran, Sweden, England, America, Sumalia ႏိုင္္ငံ မ်ားမွဗလီမ်ားတြင္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား စြလာတ္ဝတ္ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ဓေလ့ထုံးတန္းအရ (Traditional and Culture) အမ်ိဳးသၼီးမ်ားမာစ့္ဂ်စ္ဒ္တြင္စြလာတ္ဝတ္ျပဳျခင္းမရွိၾကပါ။ ဥပမာ တူရကီ၊ ေဗာ့စ္နီးယား၊ အိႏၵယ၊ ပါကစ္စတန္ စသျဖင့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဗလီတြင္ စြလာတ္ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ခုသ္ဗာဟ္နားေထာင္ရျခင္း၊ ကိုယ္မသိနားမလည္ေသာအစၥလာမ္အ
ေၾကာင္းအရာမ်ားနားလည္လာျခင္း၊ ဗလီတြင္မြတ္စလင္မ္ ညီအစ္မမ်ားႏွင့္ အတူစြလာတ္ဝတ္ျပဳရျခင္း၊ ခင္မင္မႈရျခင္း၊ ရမ္မဒန္ လျမတ္တြင္မြတ္စလင္မ္မ်ားအတူ ဝါေျဖၾကျခင္း၊ သာရာ၀ီအတူဖတ္ၾကျခင္း၊ အီးဒ္စြလာတ္အတူဖတ္္ၾကျခင္း၊ သာသနာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္မ်ား အေၾကာင္း (activities) သိရွိနားလည္ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္္ၾကျခင္း၊ ခေလးမ်ား (ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား) ကို အစၥလာမ္သာသနာသင္ခန္းစာမ်ားသင္ယူေစျခင္း၊ သာေရး၊ နာေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကျခင္း၊ မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားပိုမို
ခ်စ္ခင္စည္းလုံးညီညြတ္ၾကျခင္းစသျဖင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားရႊင္လန္းခ်န္းေျမ့ၾကပါေစ။ အာမီးန္။
IYS Admin
Ma Mei

Some Comments from IYS members

by maylaynyo on May 25, 2009
ဒီပို႔စ္ေလး ဖတ္ရလို႔ အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္..။ ဒီမွာေတာ့ shopping mall ကစလို႔ ေနရာတိုင္းမွာ အမ်ိဳးသား၀တ္ၿပဳခန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး၀တ္ၿပဳခန္းဆိုၿပီး ခြဲၿခားထားပါတယ္။ ဗလီမဟုတ္တဲ့ ၀တ္ၿပဳခန္းမွာေတာင္ အစၥလာမ္အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုခင္မင္ရတာ အရမ္းၾကည္ႏူးစရာေကာင္းပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြသြားလို႔ရတဲ့ဗလီကိုေတာ့ မေရာက္ၿဖစ္ေသးပါဘူး။ မမီးရဲ့ ပို႔စ္ထဲက ဗလီသြားရင္ ရႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ဖတ္ၿပီး တစ္ေန႔ေတာ့ ေရာက္ေအာင္သြားမယ္လို႔ ဆံုးၿဖတ္လိုက္မိပါတယ္.. :) ေက်းဇူးပါရွင္။

by Ashabil Salam on May 27, 2009
နမာဇ္အခ်ိန္က်ရင္ေတာ႕ေ႐ာက္ေလရာမွာေနာ္
အမ်ိဳးသမီးဗလီသြားလို႔ရပါတယ္၊အေကာင္းဆံုးအိမ္မွာပါ မေလးမွာေတာ့အိမ္နဲ႔ေဝးေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ ဗလီ၊နမာဇ္ဖတ္တဲ့အခန္းေတြမွာဝတ္ျပဳပါတယ္၊ ရပ္ကြက္ဗလီကိုေတာ့ညပိုင္း ေယ်ာက္်ားနဲ႔ ၊သားနဲ႔အတူလာေလ႔႐ွိပါတယ္၊ဗလီလာတာမတားပါဘူး လာရမယ္လို႔လဲမခိုင္းပါဘူး၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးနိုင္ငံတခုရဲ႔ လုပ္ရပ္ကသာသနာရဲ့အေထာက္အထားမျဖစ္ပါဘူး၊ ကာလေဒသနဲ႔အဆင္ေျပရင္ေကာင္းပါတယ္၊

by dreamtrader786 on June 8, 2009
yes,,Let's me tell the Masjid in which women can pray Jumuah Salatt.
It is Dargha Jarmay Mosque in Thanlyin.If anyone want to come to there,you would take about 45 minutes from Yangon to there.
Assalamu Alaikum!

by Min Than Win on June 20, 2009
အားလံုးပဲစလာမ္ပါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဗလီသို႔ သြားျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္တိုင္ တားဆီးခဲ့ေသာ ပညတ္မဟုတ္ပါ ....အီးဒ္ေန႔မ်ားတြင္ အီးဒ္ဂါသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထြက္လာ၍ ၀တ္ျပဳၾကရန္ ၀တ္ျပဳမႈတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ပါကလည္း ခြတ္သ္ဘာမိန္႕ခြန္းကိုနားေထာင္၍ ဒုအာတြင္ပါ၀င္ၾကရန္မိန္႕ၾကားခ်က္မ်ားရွိခဲ့သလို အီးဒ္နမာဇ္အျပီး အလႈဒါနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကမိမိတို႔၏လက္၀တ္ရတနာမ်ား ကိုပါ အလႅာဟ္လမ္းတြင္ ခၽြတ္၍လႈဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း အစၥလာမ္သမိုင္းဆီရတ္ မ်ားတြင္ပါရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ယေနေခတ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား မွာမႈ အခ်ိဳ႔ေသာ ပညာရွင္မ်ား ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နမာဇ္ဖတ္ျခင္းကို ယူဆခ်က္ကြဲလြဲမႈမ်ားေတြရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ယင္းသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ အခ်ိန္ကာလ ကယင္းေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ကုစားသြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေၾကာင္း ....

by Wai Yan Tun on April 3, 2010
ဒီပို႕စ္ကို ဖတ္ရတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ယေန႕အခ်ိန္အခါမွာ အမ်ားစုက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဗလီမွာ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳမႈနဲ႕ပတ္သတ္လို႕ ဘာေႀကာင့္ပိတ္ပင္ခ်င္ႀကလဲဆိုတာမသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သတ္လို႕ ျပႆနာႀကံဳ႕ေတြ႕ေနရတာကို ႀကားသိဘူးပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆြလာသ္၀တ္ျပဳမႈကို ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ သာသနာ့ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ဒီကိစၥအတြက္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္လာ အာယသ္မ်ား တမာန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ ႀသ၀ါဒေတာ္မ်ားနဲ႕ ရွင္းလင္းတင္ျပႀကေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕က မည္သိအေႀကာင္းေႀကာင့္မသိပါ ယေန႕တိုင္ ၿငင္းဆန္ ေနဆဲရွိတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူငယ္အမ်ားစု (ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္) သည္ အထက္ပါကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္တ၀င့္ မသိရွိႀကပါ ထိုအတြက္ ဒီပို႕စ္ကို ဖတ္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဗဟုသုတအမ်ားႀကီးရရွိပါတယ္။ ထိုအတြက္ေႀကာင့္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္မိပါသည္။ ေနာက္တြင္လည္း အာလားတူ ဗဟုသုတရရွိေစမယ့္ ပို႕စ္မ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ အကူအညီနဲ႕ ဆက္လက္ေရးသားႏိုင္ပါေစ........... အားမီန္း။

by Hay Shan
ဟဇရသ္အြန္မရ္ သခင္ လက္ထက္တြင္ . . . အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပလီတက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္သျဖင့္ . . . အမ်ိဳးသမီးမ်ားက . . . အာအိရွာသခင္မထံသုိ႕ တိုင္ႀကားႀက ေလသည္ . . . ထုိအခါ အာအိရွာသခင္မက . . . ထုိအမ်ိဳးသမီးတို႕အား . . . ျပန္လည္ေျပာျပသည္မွာ . . . ယခုကဲ့သုိ႕ အေျခအေနမ်ားကုိ . . . တမန္ေတာ္ျမတ္ (swllh) သိလွ်င္ . . . အိစ္ရာအိလ္မ်ိဳးႏြယ္မွ အမ်ိဳးသမီးတုိ႕ကုိ . . . တားျမစ္ပိတ္ပင္သကဲ့သို႕ . . . အသင္မတို႕ကုိလဲ ပိတ္ပင္လိမ့္မည္ ဟု ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ (ဗို႕ခါရီက်မ္း)

ဟဖရသ္အုိမရ္သခင္ဟာ . . . တမန္ေတာ္ျမတ္ (swllh) နဲ႔ အတူတူ . . . သာသနာေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ . . . သက္စြန္႕စံျဖား လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ . . . ဒုတိယ ခလီဖြာ တစ္ပါးပါ . . . ေခလာဖသ္ အတြက္ ကိုလဲ တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ အမိန္႔ေပးခဲ့တာပါ . . . အဲဒီလို တမန္ေတာ္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရတဲ့ . . . ဆြဟာဗာတစ္ပါးဟာ . . . မြစ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတို႕ရဲ႕ . . . အခြင့္အေရးကို ဆံုးရႈံးနစ္နာေစလိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရွိမယ့္ သူမ်ိဳး လံုး၀ မဟုတ္ပါဘူး . . . တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္ . . . အမ်ိဳးသမီးမ်ား . . . မိမိေနအိမ္ရဲ႕ ေဒါင့္တစ္ေနရာမွာ . . . ဖတ္ေသာနမာဇ္ဟာ . . . အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ ဟဒီးစ္ ပါ . . .

ေနာက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပလီ တက္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႀကီး ဦးႏု ေရးသားခဲ့ေသာ . . . 35ခန္းက်မ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ . . . တင္ျပေပးခဲ့ပါ့မယ္ . . .
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဂ်မာအသ္သို႕ မသြားရ . . . မကၠရူဟ္ ျဖစ္တယ္ . . .
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ . . . အိဒ္နမာဇ္ နဲ႕ ဂ်ိဳ႕မို႕အာ နမာဇ္ အတြက္ တာ၀န္မရွိေခ် . . . (35 ခန္းက်မ္း)

by Htay Lwin Oo on September
က်မ္းေတာ္ရဲ႔ ၆၅း၉ မွာ အုိ- အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔- သင္တို႔သည္ စုေ၀းရာေသာၾကာေန႔၏ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ခံရေသာ္ အလႅာဟ္ျမတ္အား သတိရရာဆီသို႔ အလွ်င္အျမန္လာၾကေလာ့-- ဆိုတဲ့ စကားလံုးထဲက အို အီမာန္သက္၀င္ယံုၾကည္သူတို႔ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ေယာက်္ား။ မိန္းမ။ ကေလး။ ဒုကၡိတ အားလံုးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိ အစြဲရွိတိုင္း- က်မ္းေတာ္ပါ ဥပေဒမ်ားကို ေသခ်ာစြာ မေလ့လာျဖစ္ပါဘဲ- ထင္ျမင္ရာမ်ားကို မသံုးသပ္သင့္ပါ။

by Than on September
စူရာဟ္ေနစာဟ္ အာယသ္ ၅၉ ၌ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုလိုက္နာၾကေလကုန္၊ ထိုနည္းတူစြာရစူလ္တမန္ေတာ္၏အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန္႕ကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာၾကေလကုန္ဟူ၍မိန္႕ဆိုထားသည္။

' အုလစ္လ္အမ္ရီ ' အာဏာပိုင္မ်ားဟူသည္ မည္သူမ်ားနည္း။ ဤတြင္အဆိုကြဲျပားလွ်က္ရွိ၏။ အခ်ိဳ႕ကတိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က အာလင္မ္ပညာရွိသုခမိန္မ်ားကိုဆိုလိုသည္၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကတရားသူၾကီးမ်ားကိုဆိုလိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က စစ္သူၾကီးမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆၾကသည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းလာ မုကၡပါဌ္ေတာ္အရ အထက္ပါ ပုဂိၢဳလ္အားအားလုံးကိုလည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ႐ႉ-ဂ်ဆ္ဆြာဆ္

ဆက္၍ထိုအာယတ္တြင္လည္း ဆက္လက္၍မိန္႕ဆိုသည္မွာ '' မိမိတို႕အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြါးေသာျပႆနာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႕ လႊဲအပ္ခ်င္းဟူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က်မ္းျမတ္ႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ထံေတာ္လႊဲအပ္ျခင္းဟူသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႕ဩဝါဒေတာ္ႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကိုလည္းေကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျပီးေနာက္တြင္မူ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟာဒီးစ္ဩဝါဒေတာ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။

ဤသည့္အခ်က္ကိုေထာက္႐ႉ႕ျခင္းအားျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဟာဒီးစ္ဩဝါဒမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွားသိရေပသည္။

အီဂ်ိဗ္ႏိုင္ငံ အာလ္အာဇာ တကၠသိုလ္မွ မုဖ္သီအာဟ္လင္မ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ ဒြိဟသံသယမျဖစ္ႏိုင္ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟာဒီးစ္ဩဝါဒေတာ္မ်ားကိုသာလွ်င္ တရားဝင္ခိုင္လုံေသာ ဟာဒီးစ္မ်ားအျဖစ္လက္ခံသည္။

A note from the annual int.Islamic conference of Egypt 2009.

Authenticity of the hadiths rely on ”Quran”
”No Hadith is a Hadith if contradict with the basic principle of the Holy Quran”
Prof; Dr. Sayed Tantawi
Rector of Al-Azhar University
Cairo, Egypt.
By brother M.AHNAF

ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားဗလီ၌ ဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳေသာ ကိစၥတြင္ ဟာဒီးစ္အဆိုမ်ားသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဟာဒီးစ္အဆိုတစ္ရပ္တြင္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေသာၾကာဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလာပါလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အာလင္မ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ျငင္းဆိုခြင့္မရွိေၾကာင္းလာရွိသည္။ ထိုအဆိုအရဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားဗလီ၌ ဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို ကန္႕ကြက္ဟန္႕တားပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

ဆိုလိုသည္မွာအစၥလာမ္သည္ လြယ္ကူေသာအျမင္က်ယ္ေသာ သာသနာျဖစ္သည္။ တရားေသဝါဒကိုအျမဲတန္းဆန္႕က်င္၍ တရားရွင္ဝါဒကို က်င့္သုံးေသာ သာသနာျဖစ္သည္။

by Ma Mei on September 4, 2010
အမည္ကိုမေဖာ္ျပလိုဘဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကမၻာ့အလင္းစာေဆာင္မွ စတင္ျပီးေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ အာလင္မ္ပညာရွင္အမ်ားစုက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒယိုဘန္ေက်ာင္းက ေအာင္ျမင္ ဘြဲ႕ရခဲ့သူေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ၁၉၆၀ က ဒီေန႕အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ရွိၾကတယ္။ မမီးေရးတာထဲမွာ '' တခ်ိဳ႕'' ဆိုတာပါတယ္။ အားလုံးကို extremist ဆိုျခင္းမဟုတ္ဘူးေနာ္။

ဥပမာ ေဘာ့စနီးယားမြတ္စလင္မ္ဆိုရင္ တူရ္ကီႏိုင္ငံကတဆင့္ အစၥလာမ္သာသနာဟာ ဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ တူရကီ႐ိုးရာ တူရကီယဥ္ေက်းမႈေတြကို ဒီေန႕ထိ အစၥလာမ္သာသနာနဲ႕အတူ က်င့္သုံးေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ သူတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း ႐ိုးရာနဲ႕သာသနာကို ထင္ထင္ရွားရွားမခြဲျခားတတ္ဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္လည္း အစၥလာမ္သာသနာဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကတဆင့္ ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ အိႏၵိယ႐ိုးရာ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ဒီေန႕ထိ အစၥလာမ္သာသနာနဲ႕အတူ က်င့္သုံးေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း ႐ိုးရာနဲ႕သာသနာကို ထင္ထင္ရွားရွားမခြဲျခားတတ္ဘူး။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြႏွိပ္ကြပ္ခံေနရတဲ့အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုမွာ ၁၉၃၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ္းမတိုင္ခင္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ အူရ္ဒူ - ဟင္ဒီ စကားမတတ္ရင္ အလုပ္ရဘို႕အခက္အခဲရွိတာကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက နာက်ည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ဦးေနဝင္းအစိုးရ အာဏာမွာၾကီးစိုးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုလားမုန္းတီးေရးဝါဒကိုအလြယ္တကူျဖန္႕ႏိုင္ခဲ့တယ္။

မြတ္စလင္မ္အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြါးကြဲအက္ ေနၾကေတာ့ ကုလားမုန္းတီးေရးဝါဒ ပိုမိုထိေရာက္ခဲ့တယ္။
.
ႏြားကြဲရင္က်ားကိုက္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာစကားပုံမွာရွိတယ္ေလ။

by Hay shan
စလာမ္ပါ . . .
မမီး ေထာက္ျပတဲ့ အေႀကာင္းအရာေလးအတြက္ . . . က်ေနာ္ ကုရ္အာန္ . . . ဟဒီးစ္ အေထာက္အထားေပးခဲ့ပါ့မယ္ . . .
စူရာဟ္ေနစာဟ္ အာယသ္ 59 မွာ အလႅာ့ဟ္အမိန္႕နာခံ၊ ရစူလ္အမိန္႕နာခံ၊ ေနာက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အမိန္႕ကုိ နာခံ
ဖို႕ မိန္႕ထားပါတယ္ . . . ဟဒီးစ္ မွာလည္း . . .

ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တို႕အား မွာႀကားခဲ႕မည္။ အသင္တုိ႕သည္ အလႅာ႕ဟ္အရွင္ျမတ္အား
ေႀကာက္ရြံ႕ရိုေသ ခန္႕ညားႀကကုန္။ တရားစကား နားေထာင္ႀကကုန္။ အမိန္႕ကို
နာခံႀကကုန္၊ အမိန္႕ေပးသူသည္ ဟဗရွီနီဂရုိးေက်းကၽြန္ပင္ျဖစ္လင္႕ကစား
၄င္းအမိန္႕ကို နာခံႀကကုန္။ ကၽြႏု္ပ္ မရွိသည္႕ ေနာက္ အသင္တုိ႕အနက္
အသက္ရွင္ေနသူသမာ်းသည္ မ်ားစြာေသာ ကြဲျပားမႈကုိ ေတြ႕ျမင္ႀကရေပမည္။ ထိုအခါ
အသင္တုိ႕၏ တာ၀န္မွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ စြႏၷသ္လမ္းစဥ္ႏွင္႕ တရားလမ္းမွန္ရထားေသာ
ေျဖာင္႕မွတ္မွန္ကန္ေသာ ခလီဖဟ္ သမၼတ မ်ား၏ လမ္းစဥ္ကုိ
က်င္႕သံုးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အသင္တုိ႕သည္ ထုိလမ္းစဥ္ကို ယံုႀကည္အားထားႀကကုန္၊
ထုိလမ္းစဥ္ကုိ သြားမ်ားျဖင္႕ ကိုက္ထားႀကကုန္၊
သာသနာေရးတြင္ထြင္ေသာစကား(စကားသစ္စကားဆန္းမ်ားကို) ေ၀းစြာေရွာင္ႀကဥ္ႀကကုန္။
အဘယ္႕ေႀကာင္႕ဆုိေသာ္ ထြင္ေသာ အရာမ်ားအားလံုးသည္ ဗစ္ဒ္အသ္ ျဖစ္သည္။
ဗစ္ဒ္အသ္မွန္သမွ်သည္ လမ္းမွားခ်ည္းသာျဖစ္သည္ . . ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ႕သည္။

by Win Myint Aung @ Mohammed Imran on September 5, 2010
Assalamualaikum Hay Shan bhai,i explain you according to your explanation.You said according to surah nisah,ayah no.59:"you have to accept Allah(s.w.t) command,to accept your messenger(Muhammed(pbuh)),to accept your governor or ruler ".According to this ayah,we have to give priority to Allah's word(Quran)>ahadith(prophet muhammed's word)>maulana or sheikh or mufti word.I mean we have to obey
1st Allah's wordz(uncomparable glorious holy Quran),uncomparable with man made books.

second hadiths
third ,finally maulana or sheikh or mufti or scholars commend.However he can not give command with his desire and he need to obey and refer from Quran and Hadiths.Because Allah(s.w.t) said in Quran,surah yunus,"every opinion and suggestion is not true".We can not change the islamic rules according to our desire.Only Allah(s.w.t) can decide and change.No one can compare with Allah (s.w.t).you can see in surah ikhlas.

In addition,Allah said,"al quran nul hudal lin naas"=The Quran is for everyone,not only for Mufti,maulana,sheikh,scholars.In other word ,everyone whoever he may be muslim,christian,jew,buddhist can learn and read The Quran.If they do not learn The uncomparable Quran,how can they know "tau heed"?
At the moment ,one of the best selling books in the world is "The uncomparable Glorious Quran".

The only one book that Allah(s.w.t) promise to protect until the day of judgment day is The Holy Quran.
In Quran,surah baqarah,Allah(s.w.t) said,"Alif laam meem zar li kal kitahbu la rai ba fee=this Quran must be believe without any suspect,this book guide everyone right way"

In other ayah of Quran,( i dont know exactly which ayah,i will let u know later),Allah(s.w.t) said to every human being,"do you want to regard something as haram that I have already allowed to do(halal) and do you want to legislate something halal that I have already resticted,prohibited(haram)".According to this surah,The only one who can tell what is halal what is haram what is maqruh(dislike) is ALLAH(S.W.T),NOT HUMAN BEING.

Additionally,if you want to refer hadith books,you need to give definite parts and books.for example,Bhurkari,book3.Otherwise it is unreliable.There are only six reliable hadiths.In arabic ,they are called "Sweehah Sittah".They are
1.Bukhari(Imam Bhukari)
2.Muslim(Imam Muslim)
3.Tirmidi(Imam Tirmidi,the owner of photobrain)
4.Naysai(Imam Naysah)
5.Abu dawuud(Imam Abudawuud)
6.Ibn Marjah(Imam Ibn Marjah)/Al Muwatta(Imam Malik,one of four fikah scholar)/Ahmed.Even these scholars(rahmatullah) said,"if our hadith is contradict to The Quran,throw it away and you have to obey only what Allah(s.w.t) in Quran."If you do not trust/believe me,you can ask so many mufti,maulanar.
ok,salaam,May Allah bless u and all muslims.

Ref : noorullah.ning.com (IYS forum)
Ref : Islam yaungche society group

Sunday, September 4, 2011

Iman cosmetic


Ref Image : google

Friday, September 2, 2011

Quran, Hadith and Du'a 1
Ref : google

Thursday, September 1, 2011

EID MUBARAK 1432 HJ.

Friday, August 19, 2011

ကုရ္အာန္လာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ သီလ ရွိသူ

အေရွ့အရပ္ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း
မ်က္ႏွာမူျခင္းသည္ အသင္တုိ ့အဖုိ ့ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မဟုတ္ေသးေပ ။

ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလရွိသူ(သီလဝန္ ဂုဏဝန္) ဟူသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ၎၊ ေနာက္ဆုံးေန ့ကုိ၎၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ၎၊ က်န္းဂန္မ်ားကုိ ၎၊ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ၎ ယုံၾကည္ျမတ္ႏူိးေသာ သူမ်ားပင္တည္း ။

၎ျပင္ ယင္းသူတို ့သည္ မိမိတုိ ့၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ စုံမက္ႏွစ္သက္ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ေဆြမ်ိဳးညာတကာမ်ားအား၎၊ မိသက္ဆုိး ဘသက္ဆုိးမ်ားအား၎၊ သူဖုန္းစားမ်ားအား၎၊ ေက်းကၽြန္မ်ားကုိကၽြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစရာတြင္၎

ေပးကမ္းလွဴဒါန္းစြန္ ့ႀကဲၾက၏

ထုိ ့ျပင္ယင္းသူတုိ ့သည္ ဆြလားတ္ ဝတ္ျပဳၾက၏ ။

ဇကားသ္ ဒါနေၾကးကုိလည္း ေပးလွဴၾက၏ ။

တစ္ဖန္ ယင္းသူတုိ ့သည္ ကတိျပဳေသာအခါတြင္ မိမိတို ့၏ ပဋိညာဥ္ ကတိခံဝန္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳၾက၏ ။ ဆင္းရဲဒုကၡ က်ေရာက္သည့္ အခါတြင္၎၊ ေရာဂါဘယ ဖိစီးသည့္အခါတြင္၎ ၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္သည့္ အခါတြင္၎ သည္းခံျခင္း ခႏၱီစပါရမီ ကုိ ခုိင္ခန္ ့စြာ ေစာင့္စည္းၾက၏ ။

ထုိတရားလမ္းစဥ္ မ်ားကုိ လုိက္နာ က်င့္သုံးေသာ သူမြန္သူျမတ္တုိ ့သည္သာလွ်င္သစၥာဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။ ထုိသူမြန္သူျမတ္မ်ား သာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ ့ရုိေသ ျမတ္ႏူိးေသာ သီလဝန္ ဂုဏဝန္ မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ း ( 2 း 177 )

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Ko Zaw Zaw အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Thursday, August 18, 2011

Tuesday, August 16, 2011

ဒိုအာေတာင္းဆုေတာ္အျဖာျဖာ

(၁)ျမင့္ျမတ္ေသာ ေသျခင္းတရားရရွိရန္က်င့္စဥ္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္အား ေန႔စဥ္မ်ားစြာရြတ္ဖတ္လွ်င္ ဒီန္းသာသနာအေပၚ တည္တံ့ႏိုင္စြမ္းရရွိၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာေသျခင္းတရားရရွိမည္။ ( မစ္ရွ္ကားသ္)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ ယာဟိုင္ယု ယာကိုင္ယူမု ဗိရဟ္မသိက အပ္စ္သဂီဆု”

(၂)ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လက္ခံကဗူးလ္ျဖစ္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါဒိုအာကို ရြတ္ဖတ္ၿပီး လိုအပ္သမွ်ကို ေတာင္းခံပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္မုခ် ၄င္း၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံပါလိမ့္မည္။ (သစ္ရ္မီဇီ)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ လာအိလာဟ အစ္လႅာအန္းသ စြဗ္ဟာနက အင္ႏၷီကြန္းသု မိနပ္ဇ္ဇြာေလမီးန္”

(၃)ဟဂ်္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ေျမာက္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ေနေလ့ရွိေသာ္ ဟဂ်္ႏွင့္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားလံုး
ျပည့္ေျမာက္မႈ ရရွိေပမည္။

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟြလ္ ဖသ္သာဟြလ္ အလီမြလ္ ကရီဗြလ္ မႏၷားန္”

(၄)ေရာဂါေပါင္း(၉၉)ပါး၏ေဆး
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါကေလမာဟ္ေတာ္အား ေန႔စဥ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရြတ္ဆိုေနေလ့ရွိေသာ္ ေလာကီႏွင့္တမလြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေပါင္း(၉၉)ပါး၏ ေဆးသဖြယ္ျဖစ္မည္။(မစ္ရွ္ကာသ္က်မ္း)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“လာေဟာင္လ ၀လာကု၀သ အစ္လႅာဗစ္လႅာဟ္”

(၅)အီမာန္ႏွင့္တကြ ကြယ္လြန္ႏိုင္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါဒိုအာကုိ နမာဇ္၀တ္ျပဳၿပီးတိုင္း အေလ့အထျပဳ ဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိေသာ္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အီမာန္ႏွင့္တကြ ကြယ္လြန္ႏိုင္ေပမည္။

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ရဗၺနာ လာသုဇစ္ဂ္ ကုလူဗနာ ဗအ္ဒ အစ္ဇ္ဟဒိုင္သနာ ၀ဟဗ္လနာ မိလ္လႅဒြန္က ရဟ္မသာန္ အင္ႏၷက အန္းသလ္၀ဟ္ဟာဗ္”


(၆)ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္
ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္အား ဖရဇ္သ္ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳၿပီးတိုင္း (၇)ႀကိမ္စီရြတ္ဖတ္ခဲ့ေသာ္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အလႅာအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူ႕အား ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ကင္းေစေတာ္မူမည္။

“ အလႅာဟြမၼ အဂ်ီရ္နီ မိနန္းနာရ္”
.
ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Sister Jasmine Shafee အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

ေလာကုတၱရာ၏ ရိကၡာ

.
ဟဇရသ္ဟစန္ဘဆြရီသခင္က မိန္႔ခဲ့တယ္။
ေလးခုေသာအရာက ေလာကုတၱရာရဲ႕ ရိကၡာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ နမားဇ္ (နမားဇ္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ခ၀ပ္မႈျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔ နီးစပ္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ အေၾကာင္းခံပါ)

၂။ ႐ိုဇာဟ္ဥပုတ္ (ခႏၵာကိုယ္က်န္းမာေရးထက္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတစ္လက္ပါပဲ)

၃။ ဆြဒ္ကာဟ္အလွဴဒါန (လူသားနဲ႔ ငရဲမီးအၾကား အကာအကြယ္ျဖစ္ေစၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမ်က္ကုိ ေျပေစတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္)

၄။ အရွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင္​့ က်တဲ့မ်က္ရည္ (အရွင္ျမတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖို႔နဲ႔​ က်ဴးလြန္မိတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ေတြ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းခံပါပဲ၊ မ်က္ရည္တစ္စက္ပဲ ျဖစ္ေနဦးေတာ့ အဖိုးထုိက္လွပါတယ္)

Ma Mei

Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group
Ref : google

Sunday, August 14, 2011

အသစ္ထပ္မံရရွိေသာ ဟဂ်္ခရီးခြဲတမ္း ၁၂၀၀

အသစ္ထပ္မံရရွိေသာ ဟဂ်္ခရီးခြဲတမ္း ၁၂၀၀ အတြက္ ဟဂ်္ခရီးသြားအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္​းကုမၸဏီမ်ား

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ဝန္ႀကီးဌာနသို့ ေလွ်ာက္ထားနိဳင္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတ​ာ္
...သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဝန္ႀကီးရုံး)
ေၾကညာခ်က္(၃/၂၀၁၁)
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃၇၃ခုနွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၁ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ရက္)

၁။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ မူလဟဂ်္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကုမၸ​ဏီမ်ားအတြက္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၃၈၀၀ ရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားဟာဂ်ီေလာင္းမ်ာ​းသြားေရာက္ရန္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၅၀၀၀ အထိတိုးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာ​င့္ ယခုနွစ္အတြက္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထို့ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ခုနွစ္၊ ဟဂ်္ဘုရားဖူးရာသီအတြက္ ပိုမိုရရွိထားေသာ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ ကို ျမန္မာနိဳင္ငံရွိ မည္သည့္ဟဂ်္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမ​ ၸဏီမ်ားမဆို အေရအတြက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ဝန္ႀကီးဌာနသို့ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားနိဳင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမည့္ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဟာဂ်ီမ်ားေခၚေဆာင္ခြင့္ျပဳမိန့္​ကဒ္(မိုနာဇင္)ရရွိေရးကိုလည္း တစ္ပါတည္းရယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃။ သို့ျဖစ္ပါ၍ အသစ္ထပ္မံရရွိေသာဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ အတြက္ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ မည္သည့္ ဟဂ်္ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမဆို အေရအတြက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ ဝန္ႀကီးဌာနသို့ ဟဂ်္သြားေရာက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလအမီ​ အခ်ိန္တြက္ခ်က္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေပးပို့ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Ref : Myanmar Religious Affairs, Myanmar Religious, Affairs

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Sister Salma Lwin အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Islam Yaungche Ramadan Calenders

For Yangon

For KL. Malaysia

For Taiwan

For Jeddah, Saudi Arabai
For Göteborg, Sweden


Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group.

Friday, August 12, 2011

လႊာညီ အထပ္ထပ္ ေပါင္းစုကာခ်ည္ ျမတ္ဆီြယာမ္ဆီ

အိဗာဒသ္သည္ အရဘီစကားျဖစ္၏။ က်ိဳးႏြံနာခံသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မေကာင္းမႈ ေရွာင္ေသာ ေကာင္းမႈ ေဆာင္ေသာ က်င့္မႈခ်က္ အားလံုးတို႔သည္ အစၥလာမ့္ အယူအဆအရ
အိဗာဒသ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ညစ္ညမ္းေသာ စကား၊ မ်ားမွ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ မုသား
...ဆိုျခင္း၊ အျငိဳးထား ျခင္း၊မနာလို၀န္တိုျခင္း ၊ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း၊ တရားမ
၀င္ ကာမက်ဴးလြန္ျခင္း ၊ မိဘအား မေျခမငံ့ေျပာျခင္း စသည္႔ မေကာင္းမႈ မ်ားကို
ေရွာင္ရွား ျခင္းသည္ လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မိဘမဲ့မ်ား ႏြမ္းပါးသူ မ်ား
အား ေစာင့္ေရွာက္ေပး ကမ္းျခင္း၊ မိဘ အားျပဳစု လုပ္ေကၽြးျခင္း၊ တရား သျဖင့္
စီးပြားရွာေဖြျခင္း၊ အစၥလာမ့္အက်ိဳးအတြက္ ပညာ ဆည္းပူးျခင္း အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္း
စသည္႔ ေကာင္းမႈ အဖံုဖံု ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္ သည္။

ေလာကီဆန္သည္ဟုထင္မွတ္ထားေသာ လမ္းေပၚ ရွိ ဆူးေညွာက္ခလုပ္ မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊
လမ္း ေပ်ာက္ သူကို လမ္းရွာ ေပးျခင္း၊ ဇနီးသည္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ၊
အျပံဳခ်ိဳခ်ိဳ ထားရွိျခင္း၊ တို႔သည္လည္း အိဗာဒသ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ျပဳမူခ်က္တိုင္းျပဳမူခ်က္တိုင္း​၌ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ႏွစ္သက္သေဘာတူ ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အစၥလာမ့္ စနစ္ဇယား အတိုင္း က်င့္သံုးေနထိုင္
သြားျခင္း ကို အိဗာဒသ္ ဟုေခၚဆိုပါသည္။၃

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအားံ အစၥလာမ့္စနစ္ဇယားႏွင့္ အညီ ျပဳမူေနထိုင္ႏုိင္ ရန္အတြက္
အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္က ဆြလာဟ္ ၊ဆီြယာမ္၊ ဇကားသ္၊ ဟဂ်္ တို႔ကိုု မျပဳမေနရတာ၀န္ ပင္မ
အိဗာဒသ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ပါ သည္။ မြတ္စလင္မ်ား ေန႔စဥ္ ၀တ္ျပဳ ရေသာ ငါးၾကိမ္
ဆြလာသ္ တာ၀န္ ျပီး ေနာက္တြင္ တစ္ႏွစ္တြင္ ရမသြာန္လက်ေရာက္တိုင္း ဆီြယာမ္ ဥပုသ္
သီလ ေစာင့္ ထိန္း ၾကရ သည္။ ရမသြာန္လျမတ္ တြင္ အာရုဏ္ဦး အစျပဳကာ ေန၀င ္ခ်ိန္ ထိ
တိုင္ အစားအေသာက္ ၊လိင္မႈကိစၥ မွ ေရွာင္ရွား ရပါသည္။ မည္မွ်ပင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ
္ေနပါေစ ၊မည္မွ်ပင္ စိတ္ျပင္းျပေနပါေစ ထမင္းတလုပ္၊ ေရတစ္စက္ ပင္ပါးစပ္ထဲသို႔
ထည္႔သြင္း ခြင့္ မရွိေခ်။ အာရံုနစ္မူး ေစသည္႔ အျခင္း အရာ မ်ားကို
လုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ ဤသို႔ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမတ္
ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ကို တင္းျပည္႔ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ ေရးမွာ အျခားသူမ်ား၏
အျမင္အရဆိုလွ်င္ အေတာ္ပင္ ခက္ ခဲ လွေသာ က်င့္ၾကံမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငား
သန္းရာခ်ီေသာ မြတ္စလင္တိုသည္ ့ဤမွ် ခက္ခဲ ပင္ပန္းေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ကို အ လြယ္ တကူ
လိုလုိလားလား ႏွင့္ က်င့္သံုး လိုက္နာ ႏိုင္ၾက ပါ သည္။ ဤသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါနည္း ။ ေစ့ေစ့ေတြးၾကည္႔ မည္ဆိုလွ်င္ ေသာင္ ဟီဒ္ ဆိုေသာ
အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္ တစ္ပါးတည္းကိုသာ ယံုၾကည္မႈ ေၾကာင့္ ဟုသာ အေျဖရ ပါသည္။

ရမသြာန္တစ္လလံုး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ရာျခင္းျဖင့္
တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ လိုလာေသာ ဘ၀ေနဟန္ကို အလြယ္တကူက်င့္သံုး
ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါသည္။ ေရွ႕တန္း မထြက္ခင္ စခန္းသြင္း ေလ႔က်င့္ သင္တန္း တက္ျခင္း
ဟု နာလည္းမိပါသည္။ သို႔မ ွသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လွ ေသာ လူဘ၀၏ စိန္ေခၚခ်က္ အေထြေထြ
ကို အစၥလာမ္စနစ္ဇယားျဖင့္ ေက်ာ္ လႊာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စိတ္ဓါတ္ၾကံခိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္း စာတက္ျခင္း၊ အခ်ိန ္ေလး စား တက္ျခင္း၊
ႏိုးၾကားတက္ၾကြျခင္း၊ ညီအရင္း အစ္ကိုစိတ္ဓါတ္၊ ခႏၱီးတရား၊ ႏွင့္အမိန္႔နာခံ
တက္ျခင္း စသည္႔ ဘ၀တန္ဖိုးမ်ား ကို ရမသြာန္က တျပိဳင္နက္ တည္း ေပးစြမ္းႏိုင္
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မ ညီမွ်မႈမ်ား ထူေျပာရာ ကမာၻၾကီးတြင္ အလြန္းအမင္း ေတာင္းတ
ေနသည္္႔ သာတူညီမွ်ျခင္း သေဘာကို ဤရမသြာန္က ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးပါသည္။

*အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေကာင္းမႈေတာ္*

*
*
*အို မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သ ူအေပါင္းတို႔ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ အသင္ တို႔ထက္ အလွ်င္
ရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဥပုသ္သီးတင္း ေဆာက္တည္ရန္ ပညတ္ေတာ္ မူသကဲ့သို႔ပင္
အသင္တို႔အေပၚ၌ လည္း ဥပုသ္သီးတင္း ေဆာက္တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ျပဌာန္း အတည္ျပဳ
မူခဲ့ေလျပီ။သို႔(ဥပုသ္ သီးတင္း ေဆာက္တည္ )မွသာ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒုစရိုက္
တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ သူမ်ားျဖစ္တန္ရာ၏။ကုရ္အာန္က်မ္း​ျမတ္ ၂း၁၈၃၁ ၁
*

ေရွးယခင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မွာ ဆီြယာမ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔တာ၀န္
ေပးခ့ဲေၾကာင္း အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ ဥပုသ္သီလ က အျပစ္ေၾကြးမ်ား အတြက္
ေပးဆပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ မူ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္သီလ သည္ သကၠ၀ါ
ဖြံျဖိဳးေစ ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အာယသ္ေတာ္မွာ ေဖၚျပထားပါသည္။ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္
အေပၚထားရွိသည္႔ သကၠ၀ါ ဆိုေသာ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အား သိစိတ္ျဖင့္ ေၾကာက္ ခ်စ္စိတ္ က
မြန္ျမတ္ ေကာင္း မြန္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို က်င့္ၾကံတက္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈ
အေထြေထြးကို ေရွာင္ၾကဥ္ တက္ျခင္း စေသာ အရည္အေသြး မ်ားကို ျဖစ္ထြန္း လာေစပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ေသာျပဳမူ ေဆာက္တည္ေရးတြင္ လက္မေႏွးၾကေသာ ဆြဟာဗာ သာ၀ကေတာ္ၾကီး မ်ား က
ေကာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည္က အေကာင္း ဆံုး က်င့္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသနည္းဟု
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ) ထံ ေမး ေလွ်ာက္ ၾကသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က
ဆြီယာမ္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္ တည္ျခငး္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းဆြီယာမ္ ႏွင့္ တူညီေသာ
အရာမရွိ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။(နစာအီ)၂

မြတ္စလင္ တို႔အား ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ ျပဌာန္းထား ေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ တြင္ လည္း
အထပ္ထပ္ ေႏွာင္ပိုး ထားေသာ အလႊာမ်ားရိွပါသည္။ ဆီြယာမ္၏ ၀ိေသ သ လကၡဏာထူးကို
သရုပ္ခြဲ ၾကည္႔မည္ဆိုလွ်င္….

၁)ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္း အလႊာ
၂)ရုပ္ကာယ အလႊာ
၃)ကာမဆႏၵ အလြႊာ
၄) စိတ္ခံစားမႈ အလႊာ
၅) စိတၱ အလႊာ
၆) နာမ္၀ိဥာဏ္ အလႊာ မ်ားရွိၾကသည္။ ၄

ဤ အလႊာ ၆လြႊာ တို႔သည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ လက္ခံေတာ္မူသည္႔ ဆီြယာမ္ ၌ ပါရွိေသာ
၀ိေသထူး မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ဆီြယာမ္၏ အႏွစ္သာရကို ဤအ လႊာ ၆ခု ကေဖၚက်ဴးေနပါသည္။

*ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္း အလႊာ*

*
*

ဤအလႊာ၌ ဆြီယာမ္ တာ၀န္ေက်ပြန္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားျဖစ္ ေသာ မိုးေသာက္ခ်ိန္မွ ေန၀င္ခ်ိန္အၾကားတြင္ အစား အေသာက ္ေရွာင
္ၾကဥ္ျခင္း၊ လိင္မႈ ကိစၥ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ ၁လ ရမသြာန္ လ
ဆီြယာမ္ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္း ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ သည္။ ဆြီယာမ္၏ ျမင့္မားေသာ
နာမ္ပိုင္းဟန္ အႏွစ္သာရ မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ အစၥလာမ့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားေသာ
ဆြီယာမ္ ေဆာက္တည္ျခင္း အထေျမာက္ႏိုင္ရန္ နယ္နမိတ္ မ်ဥ္းဆန္ဆန္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္ မွတ္ထားသည္။ အျခားေသာ ဆြီယာမ္ အလႊာမ်ား
ႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္္း မရွိပဲ ထံုးတမ္းနည္းနာအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆီြယာမ္
့ကိုသာ လိုက္နာ က်င့္သံုးသူသည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ တစ္ခု ကို
ေက်ပြန္သည္မွတပါး ဥာဏ္စင္ ဖြံျဖိဳးမႈမ်ား ရရွိမည္မ ဟုတ္ေခ်။

*ရုပ္ကာယ အလႊာ*

*
*

ဆီြယာမ္၏ ရုပ္ကာယအဆင့္ တြင္ ဆီြယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူက တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ၏ စြႏၷဟ္
အတိုင္း ေဆာက္တည္မည္ ဆိုလွ်င္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ၊ ေရငတ္ မြတ္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ)သည္ ဆဲဟ္ရီ ခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ
အစာကို သာ သံုးေဆာင္ ေလ႔ ရွိျပီး အိဖ္တာရ္ တြင္လည္း အစာအိမ္ျပည္႔တင္းေအာင္
စားသံုးေတာ္မမူေခ်။ တမန္ေတာ္ျမတ္ က ဗိုက္္ျပည္႔ တင္း ေအာင္စားသံုးျခင္ကို
မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း၊ အစာအိမ္၏ သံုးပံု အနက္ တစ္ပံုကို အစာ အတြက္၊ တစ္ပံုကို
ေရအတြက္ ၊ ထားရွိရန္ မိန္႔ဆိုထား သည္။ (အိဗေနမာဂ်ဟ္)၂

တမန္ေတာ္ျမတ္ ၾကီးသည္ စြန္ပလြံသီးအေျခာက္ အနည္းငယ္ ၊ေရ တခြက္ျဖင့္
မဂ္ရီဘ္ဆြလာသ္ မတိုင္မီ အိဖ္တာရ္ လုပ္ေလ႔ရွိပါသည္။ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္း သူ အား
ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္ျခင္း ၊ေရငတ္မြတ္ျခင္း ကိုခံစားေစျခင္းျဖင့္ အငတ္ေဘး ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား အေပၚ ကို
ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ ကို ဤအလႊာက ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

အခ်ိဳ႕ သူတို႔ သည္ အိဖ္တာ၊ ဆဲဟ္ရီ အခ်ိန္ တို႔တြင္ မို႔မို႔ေမာက္ေမာက္
သံုးေဆာင္ သည္။ သို႔ျဖင့္ ၄င္းသူ၏ ဆြီယာမ္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္လွ သည္။
ရမသြာန္ တစ္လလံုး၌ မည္သို႔ေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကိုမွ် မခံစားရ၍ ဤရုပ္ကာယ
အလႊာက ေပးေသာ ဆီြယာမ္ အႏွစ္သာရကို မရရွိၾက ေပ။ ထို႔ျပင္ ဆီြယာမ္၏ အျခားေသာ
အလႊာမ်ားသို႔လည္း မတက္လွမ္းၾက သျဖင့္ သူတို႔ ၏ ဆြီ ယာမ္ဥပုသ္သည္
အစာငတ္ခံေနျခင္း ထက္မပိုေတာ့ေပ။ဤ အခ်က္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) က
၄င္းသူတို႔၏ ဆီြယာမ္ သည္ ဆာ ေလာင္ျခင္း ေရငတ္ျခင္းမ်ားခံစားရရံု မွတပါး အျခား
အရာ မ်ားရရွိ မည္မဟုတ္ဟုု မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါသည္။ (အိဗနိမာဂ်ဟ္)၂

*ကာမဆႏၵအလႊာ*

*
*

ဤအလႊာက လိင္အာရံုႏွင့္ ကာမဆႏၵ တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းကို ထပ္ဟပ္ပါ သည္။
လိင္ဆြဲေဆာင္မ ႈမ်ား ႏွင ့္ျပည္ ႏွက္ေနေသာ အဆက္မျပတ္ လႈံ႕ေဆာ္ လ်က္ေနေသာ
မီဒီယာမ်ား၊ ပတ္၀န္က်င္ အ သိုင္း အ၀ိုင္း မ်ား အလယ္တြင္ ကာမ စိတ္ရိုင္းအား
ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေရး တြင္ ဤအလႊာက အထိ ေရာက္ ဆံုး စြမ္း ေဆာင္ႏို္င ္ပါ သည္။
ဆြီယာမ္က လိင္စိတ္ ဆႏၵကို ေလ်ာ့က်ေစသျဖင့္ စိတ္ရိုင္း အား ႏိုးၾကြေစ ေသာ
မည္သည္႔ လႈ႔ံေဆာ္ ကိုမဆို ဆြီယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူ က အလြယ္တကူ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္
ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ)က မ်က္လံုး ၊ အဂၤါမ်ား ဟရာမ္အမႈ မွ ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ႏိုင္စြမ္းရွိပါ က လက္ထပ္ၾကရန္
တိုက္တြန္းထားျပီး အကယ္၍ မတက္စြမ္း ပါက ဒိုင္းသ ဖြယ ္ျဖစ္ေသာ ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလ
ကို ေစာင့္ထိန္ၾကရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ဗုခါရီ)၂
ဖဂ်ရ္မတိုင္ခင္ခ်ိန္ ကာလမွ မဂ္ရိဘ္အခ်ိန္ အၾကားကာလ (ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္းခ်ိန္ )
အတြင္ း လိင္မႈ ေရးရာ မွေရွာင္ရွား ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဟရာမ္ တရားမ၀င္ေသာ
လိင္မႈကိစၥ မ်ား ေရွာင္ရွားရန္ ပို၍ ပင္ လြယ္ ကူလာ ေပသည္။

*စိတ္ခံစားမႈအလႊာ*

*
*

လူ႔စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ရူဟ္ ၀ိဥာဏ္တို႔ အေပၚ ညိႈးႏြမ္းေစေသာ ေဒါသ ေမာဟ စသည္႔
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား အား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဤအလႊာက ေဖၚေဆာင္ ပါသည္။ ဆီြယာမ္ဥပုသ္
သည္ ဆိုး၀ါးေသာ စိတ္ခံစား ခ်က္မ်ား ကေန ကင္းေ၀း ေစပါ သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး
မုဟမၼဒ္(ဆြ)က ဆီြယာမ္ေစာင့္ထိန္းပါက အလဟ ႆ အခ်ည္းအႏွီး လုပ္ရပ္၊
စကားေျပာဆိုျခင္း မ်ား ကေနေရွာင္ရွား သင့္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ က
စက္ဆုတ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ စကား ေျပာဆို ေဆြးေႏြး လာပါက “ကၽြန္ေတာ္ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္
ေစာင့္ထိန္းထားသည္ ”ဟု ၄င္း အား တုန္႔ျပန္ေျပာ သင့္ေၾကာင္း
မိန္မွာခ့ဲသည္။(ဗုခါရီ)၂ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္း သူအား အက်ိဳး
ယုတ္ေစေသာ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ မာန ေထာင္ လႊာျခင္း ၊ၾကြား၀ါတက္ျခင္၊ စကားေျပာ
ဆိုၾကမ္း တမ္းျခင္း ၊ ေဒါသ ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ ရႈပ္ ေထြးျခင္းစေသာ မရွိသင့္
မရွိအပ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ မ်ား ဤအလႊာ က ေရွာင္ လြဲေပး ပါသည္။

*စိတၱအလႊာ*

*
*

ဆြီယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူ အေနျဖင့္ ရိႈင္တြာန္ လိုလားေသာ ေလာဘစိတ္ ေစးႏွဲ တြန္႔တို
စိတ္စေသာ စိတ္ရိုင္းမ်ားအား ေက်ာ္လႊား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္႔ နည္း လမ္းမ်ား ကို
ဤအလႊာက လမ္းျပေပးသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး မုဟမၼဒ္(ဆြ) က မိန္ေတာ္မူခဲ့သည္။
အလႅဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ ထိန္း စဥ္အတြင္း ၌ပင္ လိမ္လည္မုသာေျပာျခင္း၊
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို မေရွာင္တိမ္းႏိုင္ သူတစ္ ဦး ၏ ဆီြယာမ္ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းတို႔ကို အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုရွိ
ေတာ္မမူ(ဗုခါရီက်မ္း) ၂

တတိုင္းရ ျဖစ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္း၌ လိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ား ေပၚထြန္း လာသည္႔
အခါတိုင္း ခ်က္ျခင္း နီးပါးပင္ မိမိတို႔ ျဖည္႔တင္း ခဲ့ၾကသည္။ ေရဆာလာပါက ေရ
သန္႔ဗူးျဖင့္ တစ္ဖံု ၊ ေမာဟိုုက္လာပါက အားျဖည္႔ အခ်ိဳရည္ျဖင့္ တစ္သြယ္ ဆာ ေလာင္
လာပါ ကအစားေကာင္းတုိ႔ ျဖင့္တစ္နည္း ခ်က္ျခင္း ဆိုသ လို႔ မိမိတို႔ ေတာင္း တေသာ
စိတ္အာသီသ ခႏၶာကိုယ္ အာသီသတို႔ကို ျပည္႔ေအာင္ ျဖည္႔ တင္း ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ ေသာ္
ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္းစဥ္အတြင္ ၄င္း ဆႏၵတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ေစာင့္ဆိုင္း ထားေနျခင္း
က အလြန္ ရေတာင့္ ရခဲေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆီြယာမ္ဥပုသ္
ကေန ခႏၱီး တရား တန္ဖိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကိုွ နားလည္
သိရွိေစပါသည္။ စိတၱေဗဒ ရႈေထာင့္ အရ ဆိုလွ်င္ ရုပ္ ၀တၳဳမ်ား ျပည္႔လွ်ံေနေသာ
၊အေတာမသတ္ေသာ ဆႏၵ မ်ားကို ေမြးဖြား ေပးေနေသာ ကမာၻၾကီး ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရွာင္ခြာ လာႏိုင္ျခင္း ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ရုပ္၀တၳဳ အသျပာ
မ်ား ႏွင့္ သြန္းေလာင္း ထားေသာ ေခတ္သစ္ လူေနမႈစတိုင္ အေပၚ ရမက္ထား လိုစိတ္ကို
ဤအလြႊာ က ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ပါသည္။ လူတို႔၏ စိတ္ကို အားအင္ခြန္းအား မ်ား ေပးစြမ္း
ေသာ အစား အ ေသာက္ တို႔ကို ဆီြယာမ္ဥပုသ္ အတြင္း ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္းက မိမိတို႔၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ား အေပၚ အစား အေသာက္ မ်ား က လႊမ္းမိုး ေနသည္ ဟူေသာ
ထင္ျမင္ေနစိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ် ႏုိင္ပါ သည္။

*နာမ္ ၀ိညာဥ္ အလႊာ*

*
*

ဆီြယာမ္၏ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ သကၠ၀ါ ေခၚ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္ အား
သိစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္ေၾကာက္ျခင္းကို ဤအလႊာက ေဖၚက်ဴး ပါသည္။ ဆြီယာမ္ ရည္စူးခ်က္
ေန႔စဥ္ ဆြီယာမ္မ ေစာင့္ တည္မွီ မိမိရည္စူးခ်က္ကို အဖန္ဖန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က ဖဂ်ရ္ မတိုင္ခင္ ဆြီယာမ္ ေစာင့္တည္ရန္
မရည္စူးခဲ့ေသာ မည္သူမဆို ဆီြယာမ္ရရွိလိမ္႔ မည္မဟုတ္ ( အဗူဒါ၀ူးဒ္က်မ္း)၂
ဟုမိန္႔ေခၽြခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ မိမိ၏ရည္စူးခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလ၏
ရွင္းသန္႔ေသာ နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ စစ္မွန္ေသာ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစားမႈမပါ ဟန ္ေဆာင္ မႈ ကင္းေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ကို အလႅဟ္
အရွင္ျမတ္ အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေစာင့္ထိန္းမည္ ဆို လွ်င္ အတိတ္ က က်ဴးလြန္ခဲ့
ေသာအျပစ္ ဂိုနဟ္မ်ားကို အလႅဟ္အရွင္ျမတ္က ခြင့္လြတ္ေပလိမ့္မည္။ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ႏွင့္နီးရာသို႔ ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က ရမသြာန္လျမတ္ ေရာက္လာ
သည္႔ အခါတိုင္း ေကာင္းကင္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ာဥ္ ၏ တံခါးေပါက္မ်ား ပြင့္ေနေၾကာင္း
မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္။ (ဗူခါရီက်မ္း) ၂

ဆြီယာမ္သည္ လူသားႏွင့္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္အၾကားက သီးသန္႔ အိဗာဒဟ္ ျဖစ္သည္။
သီးသန္႔ျဖစ္ ေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ က ဤသို႔
မိန္႔ၾကားထားပါသည္။ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမွ အပ အာဒမ္၏ သားေျမးမ်ား၏
ျပဳမူေဆာက္တည္မႈတိုင္း သည္ ၄င္းတို႔ အ တြက္ သာလွ်င္ျဖစ္ သည္။ ဆီြယာမ္သည္
ငါအလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ျပီး ငါအ ရွင္ ကိုယ္ ေတာ္ တိုင္ ဆီြယာမ္အတြက္
ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူမည္ (မုစ္စလင္က်မ္း)၂ ဟု မိန္႔ၾကား ေတာ္မူခဲ့ သည္။

*သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းျခင္း*

*
*

ျမတ္ဆီြယာမ္အား ရမသြာန္ လ ၁ရက္ ၂ရက္ ရက္ ၃၀ စသည္ ျဖင့္ မိမိတို႔ က တိုင္းတာ
သတ္မွတ္ ၾကပါသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီြယာမ္ ၏ ေပးေသာ သကၠ၀ါ ျဖစ္ထြန္းမႈ ကိုေတာ့
ရမသြာန္ တစ္လ တည္းျဖင့္ မတိုင္းတာ ႏိုင္ပါေခ်။ တစ္ႏွစ္ တာ အတြင္း ျပဳမူ
က်င့္သံုးေသာ မိမိတို႔၏ ေနမႈဟန္ ကို ေထာက္ရႈျခင္း ျဖင့္ သာ ဆီြယာမ္ကေပးေသာ
သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုင္းတာ သတ္မွတ္ႏိုင္ ပါလိမ့္ မည္။
အေဆာက္အအံုတစ္ခု တြင္ အုတ္ျမစ္ အမိုး အကာ အခင္း နည္းပညာ တို႔က မရွိမျဖစ္
သည္႔နည္းတူ ဆီြယာမ္တြင္လည္း အထက္ပါ အလႊာ ၆လႊာ သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးၾကီး လွပါသည္။

ခိုင္ျမဲ ေသာ ၊ ေတာင္းတင္းေသာ အေဆာက္အံုတစ္ခု ျဖစ္လာ ေရးတြင္ အုတ္ျမစ္၊ အမိုး
အကာ အခင္း ၊ေဆာက္ လုပ္ သည္႔ နည္းပညာ တို႔ကို စနစ္တက် အသံုးခ်ရန္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔
ထံုးတမ္း စည္းမ်ဥ္း အ လႊာ၊ ရုပ္ကာယ အလႊာ ၊စိတ္ခံစားခ်က္ အလႊာ၊ စိတၱ အလႊာ
၊နာမ္၀ိညာဥ္ အလႊာ အသီးသီး တို႔က ေဖၚ က်ဳး ေနေသာ အႏွစ္သာရမ်ား ကို နွားလည္
က်င့္သံုး မွသာ မိမိတို႔ေစာင့္ ထိန္း ေသာ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ သည္ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ခ်ီးျမင့္္မည္႔႔ ဆီြယာမ္၊ သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းေသာ ဆီြယာမ္ ျဖစ္လာ
ပါမည္။ ထိုဆြီယာမ္က ပင္ ရမသြာန္တည္းဟူေသာ လတစ္လကို လြန္ေျမာက္ကာ တစ္ႏွစ္တာ
၊တစ္သတ္ တာ ရွိ မိမိတို႔၏ ဘ၀ေနဟန္ကို အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲ ေစမည္ျဖစ္ ပါ
ေၾကာင္း…………

ကိုးကား
၁။က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္
၂။အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ဟဒီဆ္း မ်ား (ေဆာ့ဖ္၀ဲ)
၃။Toword Understanding Islam by Maududi
၄။Why do Muslim Fast by Bhilal Phlip

တင္ျပေရးသားသူ မုဟမၼဒ္ စအီးဒ္ (ဒအ္၀ဟ္အကယ္ဒမီ-ပါကစၥတန္)

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Ko Thek Ko အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Tuesday, August 9, 2011

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကေျပာေသာ ဆြီယာမ္

စိတ္စြမ္းရည္ကုိဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစေသာက်င္႔စဥ္

ဘာသာသာသနာတိုင္းတြင္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္မ္(ေခၚ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမ်ား အတြက္ လည္း ဥပုဒ္သီ လေစာင့္ထိန္းျခင္းကို တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းထားသည္။ မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းသည္ အစၥလာမ္႔ အေျခခံမ႑ိဳင္ၾကီး (၅)ခုအ နက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္တို႔၏ဥပုဒ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ က်င္႔စဥ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအားျဖင့္လည္း ဆင္းရဲသားမ်ား၏ စား ရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ ဘ၀ကိုလက္ေတြ႕ ခံစားရေစ၍ ကိုယ္ခ်င္း စာနာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာအစၥလာမ္႔မ႑ိဳင္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ (ဇကားသ္)ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံေၾကး ရံပံုေငြဆိုသည္ကို ပိုမိုနားလည္ လာေစႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။
ဆြီယာမ္(ေခၚ) ဥပုသ္သီလ ေစာင့္တည္ျခင္းသည္ လူသား၏စိတ္စြမ္းအင္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ၍ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားမွေရွာင္က်ဥ္ ေစႏွဳိင္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္လည္း ေၾကာင္း၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္၂း၁၈၃တြင္-

(အုိသက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔ ငါအရွင္သည္ အသင္တုိ႔၏အလွ်င္က ရွိခ႔ဲၾကကုန္ေသာ သူမ်ားအ ေပၚ သုိ႔ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္္းျခင္းကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား သက႔ဲသုိ႔ အသင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ လည္း (ဆြြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္္းျခင္းကုိ ျပဌာန္းခ႔ဲသည္။ သုိ႔မွသာအသင္တုိ႔သည္ အရွင္႔သိစိတ္ျဖင္႔ ရွင္သန္သူမ်ား(၀ါ) မေကာင္းမွဳဒုစ ရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္း ျမတ္ေသာ အက်င္႔သီလမ်ားတြင္ အင္တုိက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏွဳိင္္ရန္ အလွဳိ႔ငွာျဖစ္သည္) ကုရ္ အာန္၂း၁၈၃

ထုိဗ်ာဒိတ္ပါ (လအလ္လကြမ္-သသ္သကူးန္း)(ဆြီဟမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔ မေကာင္းမွဳဒုစ ရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ စားျခင္းေသာက္ျခင္း ႏွင္႔ ေမထုံမွီ ၀ဲျခင္းသည္ သာမန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳခြင္႔ရွိေသာ္ျငားလည္း ဥပုဒ္သီလေစာင္႔ထိန္းခ်ိန္တြင္ ထုိအမွဳမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔မွ မိမိ၏စိတ္စြမ္းအင္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းႏွဳိင္ရန္ ေလ႔က်င္႔ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လူသားသည္ စားရမ႔ဲေသာက္ရမ႔ဲေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ဆုံဆည္းႏွဳိင္ခြင္႔ ရွိႏွဳိင္သည္႔နည္းတူ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးမယားႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ဇနီးသည္ကလည္း ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔ လည္းေကာင္း ကင္းကြာ၍ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိႏွဳိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းသည္ စာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းႏွင္႔ လုိ လားတတ္မက္ျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင္႔ မေကာင္းမွဳ ဒုစရုိက္မ်ားမွ လြယ္ကူစြာတြန္းလွန္ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္ ျပဳစုျပိဳးေထာင္ေပးေသာ က်င္႔စဥ္တစ္ ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ အစၥလာမ္သာသနာက ျပဌာန္းထားေသာ စနစ္ဇယားအတုိင္း ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံး က အရွင္႔သိစိတ္ျဖင္႔ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င္႔သီလမ်ားတြင္ အင္တုိက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏွဳိင္ျခင္းႏွင္႔အတူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရျခင္းကုိပင္ စိတ္သ႑န္ တြင္ ပီတိေသာမနႆ ခံစားေန မည္ ျဖစ္သည္။

တုနွဳိင္းမ႔ဲကုိးကြယ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္သည္ မိမိ၏ဖန္ဆင္းခံ ေက်းကြ်န္္မ်ားျဖစ္ေသာ လူသား၏သေဘာ သဘာ၀ကုိ အသိဆုံးေသာ အရွင္ျဖစ္၏။ လူသားသည္ အျခားဖန္ ဆင္းခံသတၲဝါမ်ားနွင့္ မတူေသာအ ခ်က္မွာ အေကာင္းနွင့္အဆိုးကို ခဲြျခားသိျမင္နိုင္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ဆင္ျခင္တံု တရားဟု ေယဘူယ် ေခၚဆိုၾက သည္။ လူသား၏တန္ဘုိးသည္ ထုိဆင္ ျခင္တုံတရားအားျဖင္႔အေကာင္း ႏွင္႔အဆုိးကုိ ခြဲျခားသိရွိျပီး မေကာင္းမွဳမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္၍ ေကာင္းမွဳမ်ားအားျဖင္႔ ဘ၀တည္ ေဆာက္ ႏွဳိင္ျခင္းအေပၚ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားသည္ အတၱစိတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ ရွိသူျဖစ္သည္။ ဥပမာ- လူသတ္မႈ တစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိသူသည္ ထုိျပစ္မွဳ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိး မ်ားကုိ မသိ၍ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏ေဒါသ စိတ္႐ိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူသတ္မွဳက်ဴးလြန္မိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့ သို႔ပင္ ကာေမသုမိစာၦ စာရ ကံက်ဴးလြန္မိသူသည္ မိမိ၏ ရာဂစိတ္႐ိုင္းကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္။ ထုိနည္းတူစြာ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာပစၥည္းကုိ ခုိးဆုိးလုယက္ တုိက္ခုိက္မတရား ယူျခင္းသည္ လည္း မိမိ ၏ေလာဘစိတ္ရုိင္းကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏွဳိင္ ျခင္းေၾကာင္႔ ပင္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ခိုးဆိုးလုယက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားမွာ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္၊ လိုလားေတာင့္ တရာမွ တစ္ဆင့္၊ ဆင္းရဲလြန္းျခင္း၏ဒဏ္၊ လူရာမ၀င္လြန္းဟု ခံစားရ ျခင္းဒဏ္၊ အႏွိမ္ ခံရသည္ဟုထင္ ျမင္စြဲမွတ္လာသည့္ ဒဏ္စသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွ အေျခခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဆာ ေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းဒဏ္၊ လိုလားေတာင့္တျခင္းဒဏ္မ်ားကို က်င့္ သားရေစရန္၊ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္လာလွ်င္လည္း ခံႏွဳိင္ရည္ရွိစြာျဖင္႔ ၾကံ႔ခုိင္ျခင္းဟူေသာ မယိမ္းမယုိင္ ႏွဳိင္သည္႔ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကုိ (ဆြီယမ္) ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင္႔ ေလ့က်င့္ေပျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရမ္ဒြါန္လျမတ္တြင္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဖုိ႔ လမ္းညႊန္အျဖစ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္ အေပၚသုိ႔ ဗ်ာဒိတ္အျဖစ္ခ်ေပးခ႔ဲေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္ တို႔အား တစ္ႏွစ္တြင္တစ္လ ရမ္ဒြါန္ လတြင္ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင္႔၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ တ႔ဲသူမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအေသး စိတ္ကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္ ၂း၁၈၄တြင္-ျပဌာန္းထားေပသည္။

(ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလဆုိင္ရာ စီးကမ္းမ်ား

(အသင္တို႔ဆြိယာမ္ဥပုဒ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၾကရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကား) ေရတြက္ထားသည္႔ (အနည္း ငယ္မွ်ေသာ)ေန႔ရက္မ်ားပင္တည္း။ သို႔ရာတြင္အသင္တို႔အနက္မွ တဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူသည္ ေ၀ဒ နာစြဲကပ္၍မက်န္းမာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္လ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ႔အေပၚ၌အျခား ေသာေန႔ ရက္မ်ားတြင္ တြက္ခ်က္၍ ျဖည့္စြက္(ေဆာက္တည္)ရန္တာ၀န္ရွိေပ သည္။ တဖန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ခဲယဥ္းစြာ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ၾကရပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ (ထိုပ်က္ ကြက္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား)အစား (တစ္ရက္ လွ်င္)သူဆင္းရဲတဦးကို (ထမင္းတစ္ရက္စာ) ေကြၽးေမြးၾက ရမည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိစိတ္ေစတနာအ ေလ်ာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကား ထိုသူ၏အဖို႔ ပို၍ပင္ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငား လည္းအကယ္စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၏အက်ိဳးအာနိသင္တို႔ကိုသိနားလည္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔အရာ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းသည္ သာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းျမတ္ ေသာအမႈပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၂း၁၈၅တြင္-

(ရမ္ဒြါန္လ၌ပင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ လူသားခပ္သိမ္းတို႕အဖို႕ တရားလမ္းၫႊန္အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိေစႏွဳိင္ေသာ ထင္ရွားလွသည့္ မွတ္ ေက်ာက္ အ ျဖစ္လည္းေကာင္း ခ်ေပးခ႔ဲေလသည္။ အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမဆို ထို(ရမ္ဒြါန္)လျမတ္ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ယင္းလျမတ္၌ (တစ္လပတ္ လံုး) ဥပုဒ္္ သီလေဆာက္တည္ရေပ မည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အၾကင္သူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဒနာစြဲကပ္၍ မက်န္းမမာျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္ လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ္ ထိုသူ႕အေပၚ၀ယ္ အျခား ေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (မိမိပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာဥပုသ္ရက္မ်ား ကို)တြက္ခ်က္္၍ (ျဖည့္စြက္)ေဆာက္တည္ရန္ တာ၀န္ရွိ ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔ အဖို႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ မႈကို အလိုရွိေတာ္မူေပသည္။ အသင္တို႔ အဘို႕ခက္ခဲမႈကိုကား (အလ်င္း)လို လားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္တ၀ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္)အသင္တို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေန႔ ရက္) အေရအတြက္ကို ျပီးျပည့္စံုရန္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ ျမတ္ၫႊန္ျပ ေတာ္ မူေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ႐ြတ္ဆိုၾကရန္၎ (အလိုဆႏၵ ရွိေတာ္ မူသည္)၊ သို႕မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ (ထုိအရွင္ျမတ္၏) ေက်းဇူးကို သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာသည္။)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လူသားတစ္ရပ္လုံးအဖုိ႔ လမ္းညႊန္က်မ္းျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ အမွန္ႏွင္႔အမွားကုိ ခြဲျခားသိရွိရန္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္လည္းျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအဖုိ႔ ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ လက္ဆင္႔ကမ္းက်င္႔သုံး၍ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ မိမိတုိ႔ထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင္႔ တရားစစ္တရားမွန္မ်ားကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း မွတ္ေက်ာက္ျဖင္႔ စမ္းစစ္ၾကရမည္မွာ လည္း တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထုိဗ်ာဒိတ္က လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာမြတ္စ လင္မ္ မ်ားအတြင္း အဓိကႏွင္႔သာမညကုိ ခြဲျခားသိရွိ ျပီး အဓိကမက်သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိအေျခခံ၍ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားမွ ကင္းေ၀းႏွဳိင္ျပီး စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ျပိဳကြဲျခင္းမွ ကာ ကြယ္ႏွဳိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၇တြင္-

(အုိ-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔အဖို႔ရာ ဥပုသ္ေန႔၏ညဥ့္၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္း ကိုခြင့္ျပဳ ေတာ္မူေလၿပီ။ ယင္းဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အသင္တို႔အဖို႔ရာ (အရွက္အိေႁႏၵ ကို လံုျခံဳေစေသာ) ၀တ္စားတန္ဆာမ်ား(ကဲ႔သို႔) ျဖစ္ၾက၏။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုဇနီးမိန္းမမ်ားအဖုိ႔အရာ (အရွက္အိေႁႏၵကို လံုျခံဳေစေသာ) ၀တ္စား တန္ဆာမ်ား (ကဲ႔သို႔) ပင္ျဖစ္ၾကေလသည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ပင္ လွည့္စားလ်က္ ရွိေနခဲ႔ၾကသည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ပင္တ ေစ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူ၍ အသင္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုမွစ၍အ သင္တို႔သည္ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳ ၾကေလကုန္ အသင္တုိ႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျပ႒ာန္းထားေတာ္ မူေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြၾကေလ ကုန္။ ထုိမွတစ္ပါးတံု အသင္တို႔သည္ ခ်ည္မွ်င္အနက္မွ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာခြဲျခားႏွဳိင္ သည္႔ အရုဏ္ဦးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ စားၾကကုန္ ေသာက္ၾကကုန္ေလာ့။ တဖန္အသင္တို႔သည္ ညဥ့္အခ်ိန္ ေရာက္သည္႔တိုင္ေအာင္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ (ေအ့တိကာဖ္)သီတင္းသံုး ေနထုိင္ၾက စဥ္အခါ၌ ဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳ ျခင္းကို အလ်င္းမျပဳၾကကုန္လင့္။ ဤသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္ မွတ္ထားေသာနယ္နိမိတ္ မ်ားပင္ ျဖစ္ရကား အသင္တို႔ သည္ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ား၏ အပါးသို႔ပင္ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ မိမိအမိန္႔ ျပဌာန္းခ်က္္ မ်ားကို လူခပ္သိမ္းတို႔ (သိစိမ့္ေသာ ငွါ) ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေလသည္။သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔သည္ ျပစ္မႈဒုစ ႐ိုက္တို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာကုန္သတည္း။)

ထုိဗ်ာဒိတ္ပါ ခ်ည္မွ်င္အနက္ႏွင္႔ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴဟူသည္ ညဥ္႔အေမွာင္ႏွင္႔ ေန႔၏အလင္းတုိ႔၏ စပ္ၾကားရွိ အရုံဦး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု (မုဖတ္စစ္ရ္)မ်ားက ဖြင္႔ဆုိၾကသည္။

ေဖၚျပပါဗ်ာဒိတ္မ်ားသည္ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒမ်ား သည္ လူသားသဘာ၀ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းမရွိသက႔ဲသုိ႔ လူသား မ်ားလုိက္နာက်င္႔ သုံးရန္အတြက္လည္း မည္သည္႔အ ခက္အခဲမွ်မရွိေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

အစၥလာမ္သာသနာ၏ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေနေပသည္။ ထုိဥပေဒ မ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး လက္ေတြ႔လုိက္ နာ က်င္႔သုံးႏွဳိင္ ျခင္းျဖင္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းၾကီးတစ္ခု လုံးအတြင္းတြင္ ပရိပကၡကင္းေ၀းစြာျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ဘ၀တည္ေဆာက္ ႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ သာသနာသည္ လူမႈေရး နယ္ပယ္၌ တရားမွ်တမႈကို လံုး၀အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို (အြမၼဟ္)သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမြတ္ စလင္မ္အသိုက္အၿမဳံႀကီးဟု ေခၚသည္။ ထိုအသိုက္အၿမံဳႀကီးသည္ ကုရ္အာန္ျပစနစ္ဇယားအတိုင္းတမန္ ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က မဟာသာ၀ကမ်ားႏွင္႔အတူ ခဲရည္ျဖင့္သြန္းေလာင္းထားေသာ အေဆာက္အဦး ႀကီးသဖြယ္ အလြန္က်စ္လစ္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုကုိလက္ေတြ႔ တည္ ေဆာက္ျပခ႔ဲသည္။ ထုိလူ႕ အဖြဲ႕အ စည္းႀကီး၏ ညီညြတ္မႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚက်ေရာက္လာ ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းရင္ေပါင္တန္း၍ ညီညာစြာ ၀ိုင္း၀န္းဖယ္ရွားေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္း ကုိ(ကုရ္အာန္ ၆၁း၄) တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

“အြမၼဟ္”(ေခၚ)မြတ္စလင္မ္ အသိုက္အၿမံဳႀကီးအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္၍ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ခဲရည္ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားသည့္ အေဆာက္အဦႀကီး သဖြယ္ရွိ ေနျခင္း သည္ ကုရ္အာန္ ျပစနစ္ဇယားအတိုင္း အျပည့္အ၀ လိုက္နာက်င့္သံုးခ႔ဲသည့္ တမန္ေတာ္၏က်င္႔စဥ္က်င္႔ရပ္ ေပၚတြင္တည္ရွိေနေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ “အြမၼဟ္”ဟူေသာ မြတ္စလင္မ္ အသိုက္အၿမံဳႀကီးအတြင္း စည္းလံုးညီ ညြတ္မႈၿပိဳကြဲ၍ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္၊ ကုရ္အာန္ျပ စနစ္ဇယားအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ မရွိေတာ့သည့္ တမန္ေတာ္၏ က်င္႔ စဥ္က်င္႔ ရပ္မ်ားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မြန္ျမတ္လွေသာ ရမ္ဇြါန္လျမတ္တြင္ (ဆြီယမ္) ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔ အလႅာဟ္ျပစနစ္ဇယားအေပၚ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅာဟ္ဟုအ လုိက္ဟိ၀ဆြလႅာမ္)၏ လက္ေတြ႔ ဘ၀တည္ေဆာက္မွဳစံအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ခဲရည္ျဖင္႔သြန္းေလာင္းထားေသာ အေဆာက္အဦးၾကီး သဖြယ္ ျပန္လည္စည္းလုံး ညီ ညႊတ္ႏွဳိင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ လုိက္ပါသည္။

ပို႕စ္မွ်ေဝသူ ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္) အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Monday, August 8, 2011

လျမတ္ရမဇြာန္တြင္ရြတ္ဖတ္ရမည့္ “ဆုမြန္ဒုအာမ်ား”

၁- စဲဟ္ရီ အခ်ိန္ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ ယာ ၀ါေစအလ္မဂ္ေဖြရသ္”

၂-အစြရ္အခ်ိန္မွ မဂ္ရစ္ဗ္အခ်ိန္ထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ယာ ၀ါေစအလ္ ဖဒ္ြေလ အစ္ဂ္ဖစ္ရ္လီ”
...
၃-ရုိဇဟ္ ပထမေန႔မွ ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“အလႅာဟြမ္မရ္ဟမ္နီ ယာအရ္ဟမရ္ ရာေဟမီန္း”

၄-ရုိဇဟ္ တစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွ ႏွစ္ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမ္ မဂ္ဖစ္ရ္လီ ဇူႏူဘီ ယာရဗၺလ္ အာလမီးန္”

၅-ရုိဇဟ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွ ေနာက္ဆံုးေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမၼ အသ္ေကနီ မိနန္နာရိ ၀အဒ္ခိလ္နီ ဖိလ္ဂ်ႏၷသီ ယာရဗၺလ္ အာလမီးန္”

၆-ကဒရ္ညျမတ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ရိုဇဟ္ ၂၁-၂၃-၂၅-၂၇ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေန႕ ည
မ်ားစြာ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမၼ အင္နက အဖု၀္၀ြန္း သုဟစ္ဗ္ဗြလ္ အဖ္၀ ဖာအ္ဖုအန္းနီ ယာဂဖူးရူ
ယာဂဖူးရူ ယာဂဖူးရူ”

၇-လျမတ္ရမဇြာန္တြင္ သြားရင္းလာရင္း အခ်ိန္တိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
အဖန္ဖန္ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ ဒုအာ
“ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟု နပ္စ္သဂ္ဖိရြလႅာဟ ၀နပ္စ္အလုကလ္ဂ်ႏၷသ ၀နအူဇုဗိက မိနႏၷာရိ”

ပို႕စ္မွ်ေဝသူ sister Jasmine Shafee အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

Saturday, August 6, 2011

သရာ၀ီဟ္ နမာဇ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ဟဇ္ရသ္ အလီ (ရေသြ႕) ဆင့္ျပန္သည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္မဟာ တမန္ေတာ္
ၿမတ္(ဆြ) ထံ ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ေမးျမန္းမႈကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ…. ‘အၾကင္သူသည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳပါက မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာေသာ ကေလးပမာအျပစ္ဂုနဟ္အေပါင္းမွ ကင္းစင္သြားမည္။

၁။ တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာသကဲ့သို႔
အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွကင္းစင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂။ ႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎ႏွင့္တကြမိဘႏွစ္ပါးလံုး (အီမာန္ရွင္) ျဖစ္ပါက အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွ ခ်မ္းသာလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။

၃။ သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (အရ္ရွ္) ပလႅင္ေတာ္ေအာက္မွ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး ေၾကြးေၾကာ္မည္မွာ “အို-အီမာန္ရွင္သင္ရဲ႕ (အအ္မာလ္)ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျပဳက်င့္ပါမူ သင္၏ယခင္
မေကာင္းမႈမ်ားအားလံုးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။

၄။ ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေကာင္းကင္က်က်မ္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) ေသာင္ရားသ္က်မ္း (၂) အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း (၃) ဇဗူရ္က်မ္း (၄) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က်မ္းမ်ားကို သိလာ၀သ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိေပမည္။

၅။ ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ ႏွင့္ မတ္စ္ဂ်ိေဒအကၠဆြာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၌ နမာဇ္၀တ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။

၆။ ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဗိုင္သြလ္မအ္မူးရ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သ၀ါးဖ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။

၇။ ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း) ႏွင့္ ဖိရ္ေအာင္န္၊ ဟာမန္တို႔ စစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း)၏ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။

၈။ ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္
ခလီလြလႅာဟ္အား ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ိဳးကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၉။ ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သခင္၏
သက္တမ္းေတာ္ႏွင့္အညီအမွ် ကုသိုလ္အက်ိဳးစ၀ါးဗ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၀။ ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေလာကတစ္ခြင္လံုးထက္ သာပို၍ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၁။ ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ စစ္မွန္ေသာမုအ္မင္န္ျဖစ္ပါက ေလာကမွ အီမာန္ႏွင့္တကြ
ေခၚယူေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။

၁၂။ ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္
၎သူ၏မ်က္ႏွာမွာ လျပည့္၀န္းပမာ လင္း၀င္းေတာက္ပေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။

၁၃။ ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ မေကာင္းမႈအေပါင္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၄။ ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔ ၌ ထိုသူအား ၎သရာ၀ီဟ္နမာဇ္ကပင္ သက္ေသခံေတာ္မူေပမည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ၎သူအားစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမရွိ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ရေပမည္။

၁၅။ ဆယ့္ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏
အရ္ရွ္ပလႅင္ေတာ္ကို ထမ္းထားေသာ ဖရိရွ္သဟ္မ်ားသည္ ၎သူအတြက္
အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ား ေတာင္းခံေပးသနားေတာ္မူေပမည္။

၁၆။ ဆယ့္ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္မွ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိၿပီး ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူေပမည္။

၁၇။ ဆယ့္ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အမ္ေဗရာ (အလိုင္း)မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။

၁၈။ ဆယ့္ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ သင္ႏွင့္ သင္၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုးကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လက္ခံေတာ္မူေပမည္။

၁၉။ ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္တြင္ ၎ရရွိေသာအဆင့္အတန္းထက္သာပို၍ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းခံရေပမည္။

၂၀။ ႏွစ္ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ရွဟီဒီ” သာသနာ့သူရဲေကာင္း
“ဆြာေလဟီးန္” သူမြန္သူျမတ္မ်ားကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၁။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုတြင္ ၎သူအတြက္ “ႏူရ္” အလင္းေရာင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဂဟာတစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၂။ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္
ကိယာမသ္ကမၻာ့တစ္ရားခြင္ေန႔တြင္ ၎အား ေသာကအေပါင္း စိုးရိမ္မႈအေပါင္းမွကင္းေ၀းေစေတာ္မူေပမည္။

၂၃။ ႏွစ္ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၄။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ (၂၄)မ်ိဳးေသာ ေတာင္းဆုမ်ားကို ကဗူလ္ျပဳ လက္ခံေတာ္မူေပမည္။

၂၅။ ႏွစ္ဆယ့္ငါး္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ကဗရ္” အဇားဗ္ျပစ္ဒဏ္အေပါင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။

၂၆။ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎၏သက္တမ္းအျပင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္သာပို ၍ အက်ိဳးစ၀ါးဗ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၇။ ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူအား “ပြလ္ေဆြရားသ္” တံတားေပၚမွ မ်က္စိတစ္မွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။

၂၈။ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္တိုးျမွင့္ေတာ္မူျခင္းခံရေပမည္။

၂၉။ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကဗူလ္ျပဳလက္ခံေတာ္မူေသာ ဟဂ်္အႀကိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ားရရွိေပမည္။

၃၀။ သံုးဆယ္ရက္ညေျမာက္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္မပ်က္မကြက္၀တ္ျပဳသူအား အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူမည္မွာ “အို-ငါအရွင့္ဗႏၵဟ္၊ သင္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းမွ မည္သည့္သစ္သီး၀လံမ်ိဳးကိုမဆို စားသံုးေလာ့၊ စလ္စဗီးလ္ေရျဖင့္ ေရခ်ိဳးေလာ့၊
ေကာင္စရ္ေရကို ေသာက္သံုးေလာ့၊ သင္၏အရွင္သခင္သည္
ငါအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သင္သည္ ငါ၏ဗႏၵဟ္ေက်းကြၽန္ျဖစ္သည္။

မုစ္လင္မ္အေပါင္းတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လျမတ္ရမ္ဇာန္မွာ (သရာ၀ီဟ္) နမားဇ္ကို စြဲၿမဲစြာဖတ္ၾကပါ။ ဘယ္ေသာအခါမွ ပ်င္းရိ၍ မစြန္႔လႊတ္သင့္ေပ။

မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အရွင္ျမတ္
ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာက္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။
ဤစာကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေသာသူအားလံုးသရာ၀ီ ဟ္နမာဇ္ကိုအျပည္႔အ၀၀တ္ျပဳႏုိင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ ( အာမီန္း )

Special thanks to Ko Than Aung Htwe
Ref : Islam Yaungche Society Group

Friday, July 22, 2011

သူ႔ဖခင္ေျပာျပသည့္ ရဲေဘာ္ကိုေထြးအေၾကာင္း

ရဲေဘာ္ကိုေထြး (ခ) အလီ အတ္ဆ္္ဂရ္ မဇင္ဒါရာနီမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဗာဓိကုန္း ေတာင္ျပင္သိပၸံရပ္ ပင္စင္စား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ေထာက္ ဆြဖ္ဒရ္အလီ ေခၚ ဦးကိုကိုေလးႏွင့္ အမိ ေဒၚမင္းရီတို႔မွ ထြန္းကားခဲ့သည့္ သားသမီးရတနာ ေျခာက္ဦးအနက္ အေထြးဆံုးသားေလးျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္ေထြးကို ၁၉၂၉ - ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ေထြးသည္ နဝမတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဦးရာဇတ္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။

ရဲေဘာ္ေထြး၏ ဖခင္ႀကီး ဦးကိုကိုေလးက သားေတာ္ေမာင္၏အေၾကာင္းကို အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မခ်ိတင္ကဲ ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္ကို ျပန္လည္ တင္ျပရေသာ္…

“ရဲေထြးကို (၇) လနဲ႔ေမြးတာပါ။ ဒီေတာ့ လူက အေတာ့္ကိုညႇက္လြန္းပါတယ္။ အေထြးဆံုးသားလည္းျဖစ္ျပန္၊ ကိုယ္ဟန္က ေယာက္်ားေလးျဖစ္ေပမယ့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ကႏြဲ႕ကလ်ေလးျဖစ္ေနေလေတာ့ တစ္အိမ္လံုးက ဖူးဖူးမႈတ္မတတ္ ျဖစ္ေနၾကတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေယာက်္ားပီသေစလိုတဲ့ဆႏၵေၾကာင့္ ငယ္ငယ္ကတည္းက သူ႔ကို ဆက္ဆံရာမွာ သိပ္ၿပီး တယုတယမထားဘဲ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေလး ဆက္ဆံဖို႔ တစ္အိမ္လံုးကို က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ မွာၾကားခဲ့ရတယ္။”

“သားေလးရဲေထြးဟာ က်ဆံုးခ်ိန္မွာေတာင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ပဲရွိပါေသးတယ္။ အသက္အားျဖင့္ၾကည့္ရင္ တကယ့္ကို ငယ္႐ြယ္လြန္းပါတယ္။ က်ဳပ္တို႔ မိဘေတြအဖို႔ေတာ့ ႏို႔နံ႔ေတာင္ မပ်ယ္ေသးတဲ့ အ႐ြယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အ႐ြယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တကယ့္ကိုထက္သန္တဲ့ သူငယ္ေလးပဲ။ အဂၤလိပ္မ်ားကို မျမင္လိုက္နဲ႔ “တို႔ကို ကၽြန္လုပ္တဲ့ ေကာင္ေတြ” ဆိုၿပီးခဲနဲ႔ေပါက္မယ္တကဲကဲ လုပ္ေနတာမို႔ တစ္အိမ္သားလံုးက အေတာ့္ကို ေျပာဆိုထိန္းသိမ္းထားရပါတယ္။”

“အဲဒါေၾကာင့္ ဒီကေလးမွာ ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိ္တ္ဓာတ္ ရင့္သန္လာဖို႔နဲ႔ လူေတာ္လူေကာင္းေလး ျဖစ္လာေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး မႏၲေလးမွာ အေျခစိုက္ေနစဥ္ကတည္းက တရင္းတႏွီးရွိခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ဆီမွာ အပ္လိုက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ဟာ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြကို အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ ရင့္သန္ေရးႏွင့္ ဇာတိမာန္ တက္ၾကြေရးအတြက္ ဆိုဆံုးမ ၾသဝါဒေပး နည္းေပးလမ္းၫႊန္တဲ့ေနရာမွာ စံတင္ေလာက္တဲ့သူပါ”

ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ဟာ ရဲေထြးကို ျမင္တာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ သူရသတၱိထူးကဲမႈကို သိျမင္ၿပီး မွန္ကုန္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ကိန္းေအာင္းသြားဖို႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ လက္ပြန္းတတီး သြန္သင္ဆံုးမ ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္က “ငါတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ အပါအဝင္ လူႀကီးပိုင္းေတြက ႏိုင္ငံေရး ပရိယာယ္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာနဲ႔ နည္းစနစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီ၊ တယူသန္ အၾကမ္းဖက္နည္းေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ဖို႔အထိ ဆႏၵမေစာသင့္ဘူးကြယ့္” လို႔ ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါတယ္။

“က်ဳပ္ရဲ႕ သားေလးရဲ႕ရင္ထဲမွာ နယ္ခ်ဲ႕ကို တြန္းလွန္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္က အၿမဲကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားနဲ႔အတူ က်ဆံုးခ်ိန္အထိ သူ႔ရဲ႕အိတ္ကပ္ထဲမွာ လက္နက္ဝယ္ဖို႔ သူစုထားတဲ့ ေငြေတြရွိေနတယ္ေလ… ဟင္း” ဘခင္ႀကီး၏ တင္ျပခ်က္ကို ၾကားရသူတိုင္းက က႐ုဏာသက္မိၾက၏။

၁၉၄၇ - ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္၊ စေနေန႔နံနက္ ၁၀း၄၅ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို မသမာသူမ်ားက မ႐ႈမလွ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ရဲေဘာ္ေထြးမွာ အစည္းအေဝးခန္းမ တစ္ဘက္တြင္ရွိေနသည္မို႔ မိမိကိုယ္ကို ေသေဘးမွ အလြတ္႐ုန္း ထြက္လုိက ရႏိုင္၏။ သို႔ေပမင့္ မိမိအသက္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ေသနတ္သံၾကားရာသို႔ ေျပးဝင္အလာဝယ္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ အလိုေတာ္ရိႀကီး ကံႀကီးေမာင္ (ေခၚ) ရန္ႀကီးေအာင္ ႏွင့္ ပက္ပင္းရင္ဆိုင္တိုးခဲ့၏။ ရဲေဘာ္ေထြး၏လက္ဝယ္တြင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္က ၃၂ ဘို႔ ေျခာက္လံုးျပဴး၊ ရန္သူ၏လက္ဝယ္ရွိေနသည္က စတင္းဂန္းေသနတ္ေလမို႔ လံုးဝမယွဥ္သာခဲ့ေပ။ မိမိအားပစ္ခဲ့သူ ကံႀကီးေမာင္ (ေခၚ) ရန္ႀကီးေအာင္ ႏွင့္ နဂိုက ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိခဲ့သျဖင့္ ရဲေဘာ္ေထြးက “ရက္စက္လွခ်ည္လား သူငယ္ခ်င္းရယ္” ဟုေျပာသြားခဲ့ေသးသည္။
ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္ ႏွင့္ ရဲေဘာ္ ကိုေထြး တို႕အား ျမႇဳုပ္ႏွံထားရာ တာေမြဥယ်ာဥ္ရွိ အုတ္ဂူေဟာင္း (ဓာတ္ပံုကို ရဲေဘာ္ ကိုေထြး၏ ေျမးေတာ္စပ္သူ မေမာ္ေမာ္မွေက်းဇူးျပဳပါသည္)

ရဲေဘာ္ေထြးမွာ အသက္ရွင္စဥ္ကလည္း ဆရာႀကီးရာဇတ္၏ အပါးေတာ္ၿမဲျဖစ္ခဲ့သလို ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္၏ အပါးတြင္ ယွဥ္တြဲရွိေနေပသည္။ “ေသအတူ - ရွင္မကြာ” အၿမဲတြဲလ်က္ရွိေနျခင္းကပင္လွ်င္ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္ဟု ဆိုရမည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔ တိုင္းျပည္ေပၚထားရွိေသာ အာဇာနည္သမိုင္းကို ေသြးျဖင့္ေရးခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ေထြးအား အျခားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝိဥာဥ္မ်ားအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ သက္ေရာက္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ရပါသတည္း။ ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္ ႏွင့္ ရဲေဘာ္ ကိုေထြး တို႕အား ျမႇဳုပ္ႏွံထားရာ တာေမြဥယ်ာဥ္ရွိ အုတ္ဂူသစ္္ ေရွ႕တြင္ ရဲေဘာ္ ကိုေထြး ၏ မိသားစု၀င္မ်ားလာေရာက္ ဆု ေတာင္းစဥ္ (ဓာတ္ပံုကို ရဲေဘာ္ ကိုေထြး၏ ေျမးေတာ္စပ္သူ မေမာ္ေမာ္မွေက်းဇူးျပဳပါသည္)

ေ႐ႊဘိုသီရိမာလာ စီစဥ္တည္းျဖတ္ေသာ “ဧကရာဇ္စာဆိုႏွင့္ မိုးစင္ၾကယ္” စာေစာင္

၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
စာမ်က္ႏွာ ၈၆၊ ၈၇

မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြး၊ ဒီေရေသာက္ ဒီေျမမွာၾကီးျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးကိုခ်စ္ခင္တြယ္တာသူမ်ားျဖစ္ျပီး မြတ္စလင္မ္တို႕အား လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးအရႏွိမ္ျပီး မလိုမုန္းတီးစိတ္ထားသူမ်ားကို ရဲေဘာ္ကိုေထြးလိုဘဲ “ရက္စက္လွခ်ည္လား သူငယ္ခ်င္းရယ္” လို႕ေျပာပါရေစ။

ေလာက၌ မစင္အတိျဖစ္ေသာက်ဥ္းေျမာင္းေသာအရပ္၌
ေနရျခင္းသည္ဆင္းရဲ၏။ ထို႕ထက္မခ်စ္မႏွစ္သက္သူႏွင့္ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏။
ထို႕ထက္လည္း သူ႕ေက်းဇူးကိုမသိတတ္ေသာသူႏွင့္ ေနရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။ (သုေတသီ ဘုန္းျမင့္ေသြး)