---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, March 7, 2009

မိုဟာမၼတ္(ဆြ) အားထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဘာသာျခားမ်ား႐ွဳတ္ခ် မႈမ်ားကိုျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း

.
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္(ဆြ) အားၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဘာသာျခားမ်ား႐ွဳတ္ခ်ကန္႕ကြက္မႈ
မ်ားကိုျပန္လည္ ရွင္းလင္းျခင္း

In defence of Islam မွေကာက္ႏွုတ္တင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ) ၏ လူငယ္ဘဝတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ ၾကင္ယာေတာ္ ခဒီဂ်ာ သခင္မတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာထိမ္းျမားခဲ့သည္။ လူငယ္ဘဝတြင္ ေယာကၤ်ားမ်ား၏ ကာမဂုဏ္ စိတ္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနလင့္ကစား တမန္ေတာ္ျမတ္ကား ၾကင္ယာေတာ္ တစ္ဦးတည္းကိုသာထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။

ထိုေခတ္အခ်ိန္ကာလတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇနီးမိန္းမ မ်ားမ်ားယူၾကျခင္းသည္ သာမန္ဓေလ့ထုံးစံတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းမွာလည္းအလြန္လြယ္ကူခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ၾကင္ယာေတာ္ တစ္ဦးတည္းကိုသာထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္တမန္ေတာ္ျမတ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ေသာ ၾကင္ယာေတာ္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ထက္လည္းအသက္ၾကီးသူျဖစ္သည္။
** ခဒီဂ်ာသခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားခ်ိန္၌ သက္ေတာ္ ၄၀ ရွိျပီျဖစ္သည္။ မုဆိုးမလည္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ စြတ္စြဲခံရသလို တဏွာရမၼက္ၾကီးသူဆိုလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ႏုပ်ိဳေနေသာ သက္ေတာ္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ မုဆိုးမ အသက္ၾကီးသူႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ထိမ္းျမားႏိုင္မည္နည္း။ ဤသို႕ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသၼီးကိုညွာတာျခင္း၊ မုဆိုးမအား ေလးစားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ **

တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ) သည္ အိမ္ေထာင္သက္ ၂၅ ႏွစ္လုံးလုံး ၎ ၾကင္ယာေတာ္အတြက္ သစၥာရွိေသာခင္ပြန္းအျဖစ္ အတူေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္းကာလမွာလည္း အျခားမည္သည့္အမ်ိဳးသၼီးကိုမွ် ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ခဒီဂ်ာ သခင္မေသဆုံးသြားတဲ့အထိသစၥာရွိ
ရွ
ိ အတူတူေနထိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ)၏ သက္ေတာ္မွာ ၅၀ ရွိျပီျဖစ္သည္။

ထိုသက္ေတာ္ ( ၅၀ ) ေနာက္ပိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္အျခားၾကင္ယာေတာ္မ်ားအား လူမႉေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕လက္ထပ္ရာမွာ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္၎ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္၎ ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ ထိုမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားတြင္ တစ္နည္းျပန္႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကို႐ိုက္ရွ္ မ်ိဳးႏြယ္မွ ၾကင္ယာေတာ္ ၆ ဦးႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ၾကင္ယာေတာ္ ၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၾကင္ယာေတာ္ ၁၁ ဦးႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။ အာေအရွာ သခင္မမွအပ က်န္ေသာၾကင္ယာေတာ္မ်ားမွာ မုဆိုးမႏွင့္တစ္ခုလပ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၎တို႕အားဂုဏ္ျပဳရန္ထိမ္းျမားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ေခတ္ကာလတြင္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ မုဆိုးမႏွင့္တစ္ခုလပ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားကိုမည္သူမွ လက္မထပ္ၾကပဲ ျပစ္ပယ္ထားၾကသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ အာေအရွာ သခင္မမွအပ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။ လွပေသာသူမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။ သို႕ပါ၍ တမန္ေတာ္ျမတ္အား အဘယ္ေၾကာင့္ တဏွာရမၼက္ၾကီးသူဟုစြတ္စြဲႏိုင္အံ့နည္း။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဘုရားမဟုတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္မွာလည္း လူသားကဲ့သို႕ သားသၼီးလိုခ်င္ေသာဆႏၵရွိေပလိမ့္မည္။ ထိုဆႏၵေၾကာင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိေပလိမ့္မည္။ ခဒီဂ်ာသခင္မႏွင့္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သား ၂ ဦးႏွင့္သၼီး၃ဦးေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ အငယ္ဆုံးသၼီးေတာ္ ဖြာေတမာသခင္မတစ္ဦးတည္းသာ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရဥစၥာဓနခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ လူမ်ားသာလွ်င္ ဇနီးမိန္းမအမ်ားယူေလ့ရွိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကဲ့သို႕ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူသည္ လူမႉေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ရည္စူးျပီး ထိုၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္၎ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီညီမွ်မွ်တရားမွ်တစြာျဖင့္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။ မည္သည့္ၾကင္ယာေတာ္ကိုမွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။

ဒီစာအုပ္ေရးသူ Vieccia Vaglieri ေမးထားသည္မွာ ဘာသာျခားမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ကန္႕ကြက္ေနၾကျခင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းရွင္းေနထိုင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္လား သို႕မဟုတ္ေရွးယခင္ကတမန္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကိုအေသအခ်ာဂဂဏဏမသိၾကခဲ့လို႕ ပဲလား။

**သို႕မဟုတ္ သူတစ္ပါးအားမုန္းတီးမႈက ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ေမ့ေနၾကလို႕လား **

မွတ္ခ်က္ : ေရွးယခင္မွမြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္ေသာဘာသာျခားဘုရင္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၾကင္ယာေတာ္အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္မွာ သမိုင္းထင္ရွားေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဥပမာ : အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္မင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါမင္း တို႕သည္ၾကင္ယာေတာ္အေျမာက္အမ်ားယူခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုဘုရင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား တိုးတက္ေရးအတြက္
ၾကိဳးပမ္းေသာဘုရင္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕အတူ အိႏၵိယ၊ တရုပ္၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္း၎ ေတြ႕ရွိရသည္။ လူတြင္မည္သို႕ပင္အမွန္တရားကိုရွင္းျပေစကာမူ ထိုသူ၏ယင္ထဲတြင္အမုန္းရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး သူတစ္ပါးအားအျပစ္ရွာျခင္းမွရပ္ ၾကမည္မဟုတ္။

ေရးသားသူ Veccia Vaglieri (A famous Italian Orientalist) ၏ In defence of Islam စာအုပ္မွ ကြၽန္ုပ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဩဝါဒေတာ္တြင္လာရွိသည္မွာ : လူတြင္အသားတုံးတစ္တုံးရွိသည္။ ကိုယ္ေကာင္းလွ်င္ ထိုအသားတုံးသည္ျဖဴမည္။ ကိုယ္ဆိုးလွ်င္ ထိုအသားတုံးသည္မည္းမည္။ ထိုအသားတုံးသည္ ႏွလုံးသားပင္ျဖစ္သည္။

- The Encyclopeadia Britannica book : Mohammed was the most succefull of all religious personalities.

- Thomas Carlyle : Prophet Mohammed (PBUH) his sincerity .... Such sincerity, as we named it, has in very truth something of divine. Heros and hero book page 71.

- Mahatama Gandhi : The more I study the more I discover that the strenght of Islam does not lie in the sword. A sikh journalist in '' Nawan hindustans '' Delhi.

No comments: