---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, December 28, 2012

“အစၥလာမ္ ႏွင့္ အစားအစာ”


- “တိြဳင္ယိဗါတ္” သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ၍ “ဟလာလ္”တရား၀င္ ခြင့္ၿပဳထားေသာ အစားအစာသည္

(၁) သကၠ၀ါ တရားႏွင့္ယုံႀကည္ခ်က္ အေပၚတိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ၿခင္း-

ထို ့ၿပင္တ၀ အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ေပးသနားေတာ္မူသည္မ်ားအနက္မွ(စားသုံး)ခြင့္ၿပဳထားေတာ္မူေသာ သန္ ့စင္ေသာအရာမ်ားကို စားသုံးႀကေလကုန္။ ၄င္းၿပင္အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့သက္၀င္ယုံႀကည္လ်က္ရွိႀကကုန္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အားသာ ေႀကာက္ရြံႀကေလကုန္။ကုရ္အာန္ (5း88)

(၂) “ေအဘာဒသ္”တစ္ရပ္ၿဖစ္ၿခင္း-

သို ့ရာတြင္ အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ခ်ီးၿမင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရာမ်ားအနက္ သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ေသာ၊စားသုံးခြင့္ၿပဳေတာ္မူေသာ၊အရာမ်ားကိုစားသံုးႀကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို ့သည္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကိုသာ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ႀကပါလွ်င္ ထိုအရွင္ၿမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးတင္ရွိႀကေလကုန္။ ကုရ္အာန္ (16း114)
.
“က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္မွ “ဟလာလ္”သတ္မွတ္ခြင့္ၿပဳထားေသာ အစားအစာ”

- ႏြယ္ပင္မ်ား၊ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊သစ္သီး၀လံမ်ား၊သစ္ဥ/သစ္ဖုမ်ား၊ စားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (6း141)

- ေၿခေလးေခ်ာင္းတိရစၧာန္ မ်ားကိုစားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (6း142)

- ႏို ့ရည္ ကိုေသာက္သုံးရန္ခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (16း66)

- ပ်ားရည္ကို ေဆး၀ါးအၿဖစ္ေသာက္သုံးရန္ခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (16း69)

- ေရသတၱ၀ါမ်ားကိုစားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္္အာန္ (16း14)
.
“ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္မွ “ဟရာမ္”တားၿမစ္ထားေသာအစားအစာမ်ား”

- အလိုအေလ်ာက္ ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ေသြးသည္၄င္း၊ ၀က္တိရစၧာန္၏အသားသည္၄င္း၊အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္မွတပါး အၿခားကို ရည္စူးထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊လည္မ်ိဳ(ညွစ္၍ၿဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ၿဖစ္ေစ)ေသရေသာတိရစၧာန္သည္၄င္း၊ရိုက္ႏွက္၍ၿဖစ္ေစ ထိခိုက္၍ၿဖစ္ေစေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ၿမင့္ရာမွက်၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ဦးခ်ိဳၿဖင့္ေ၀ွ ့ခတ္ၿခင္းခံရ၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္ ၄င္း၊(အသက္မထြက္မွီတရားေတာ္ႏွင့္အညီ)အသင္တို ့ “ဇဗ္ဟ္” လွီးၿဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ တိရစၧာန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစၧာန္မ်ားကိုက္ခဲ သတ္ၿဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊အသင္တို ့အေပၚ၌ “ဟရာမ္” ဟူ၍တားၿမစ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ရုပ္ပြါးဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာၿပဳရန္ လွီးၿဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊မဲၿမွားတို ့ၿဖင့္ အသင္တို ့ေ၀စုေ၀ပုံ ခြဲၿခင္းသည္၄င္း၊အသင္တို ့အဘို ့(စားသုံးၿခင္းမၿပဳႀကရန္) “ဟရာမ္”တားၿမစ္ထားၿပီးၿဖစ္ေခ်သည္။ ဤသည္တို ့ကား ၿပစ္မႈဒုစရိုက္မ်ားပင္တည္း။ ကုရ္အာန္ (5း3)
.
“ဟရာမ္”အၿဖစ္တားၿမစ္ထားေသာ္လည္း အေၿခအေနတစ္ရပ္ေပၚမူတည္၍ တပ္မက္က်ဴးလြန္ၿခင္းမရွိဘဲ စားသုံးၿခင္းကိုခြင့္ၿပဳထားသည္။ ကုရ္အာန္ (16 း 115)
.
ထို ့ေႀကာင့္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးအေနၿဖင့္ မိမိစားသုံးသည့္ (အရာ)အစားအစာသည္

(၁) “ဟလာလ္”အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ခြင့္ၿပဳထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။

(၂) “တိြဳင္ယိဗါတ္”သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္မႈရွိရမည္။

အစားအစာတစ္ခုသည္ “တိြဳင္ယိဗါတ္” သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္မႈရွိေသာ္လည္း “ဟလာလ္”ခြင့္ၿပဳထားၿခင္းမရွိလွ်င္ “ဟရာမ္”စားသုံးခြင့္မရွိေခ်။ထို ့အတူ “ဟလာလ္”ခြင့္ၿပဳထားေသာ္လည္း “တိြဳင္ယိဗါတ္”သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ၿခင္းမရွိလွ်င္ စားသုံးခြင့္မရွိေခ်။  
.
Post by IYS member Ko Ye Han

Sunday, December 16, 2012

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ ေဆးဝါးႏွင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား

လူေတြမွာအသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႕အမွ် သဘာဝအေလွ်ာက္ မ်က္လုံး၊ ပါး၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လည္ပင္းတို႕မွာအေရတြန္႕လာၾကပါတယ္။ အေရတြန္႕မွာကို အမ်ိဳးသၼီးအမ်ားစုက စိုးရိမ္ၾကပါတယ္။ မိမိတို႕ငယ္ရြယ္စဥ္ကလို ႏုပ်ိဳေနေအာင္ ေငြကုန္ခံအလွကုန္မ်ားဝယ္ျပီး ျဖည့္ဆည္းတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသၼီးအၾကိဳက္အတြက္ အလွအပနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အလွကုန္နဲ႕ေဆးဝါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္သူအရင္းရွင္မ်ားကလည္း သူ႕ထက္ကိုယ္ပိုေကာင္းေအာင္၊ Customer ပိုမ်ားလာေအာင္ နည္းပညာမ်ိဳးစုံနဲ႕အျမဲစမ္းသစ္ေနၾကပါတယ္။ အလွကုန္မွာဆိုရင္ အသားအေရအတြက္လိမ္းတဲ့ Day Cream, Night Cream, Anti Aging cream or Serum, Lotion, Oil, Powder မ်ိဳးစုံရွိၾကပါတယ္။
-
ေဆးဝါးမွာဆိုရင္ အရြယ္ႏုပ်ိဳေစရန္၊ အသားအေရာင္ စိုေျပလွပေစရန္ Hormones နဲ႕ ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ Hormones ကို တိရိစၧာန္ Hormones ကေနထုတ္တာေၾကာင့္ ဟရမ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
-
အလွကုန္မ်ားထက္ ထိေရာက္တာကိုသုံးလိုသူမ်ားက ေဆးထိုးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္ျခင္းတို႕နဲ႕ အရြယ္ႏုေအာင္၊ လွေအာင္ ေငြကုန္ခံျပီးလုပ္ၾကပါတယ္။ အရင္ေခတ္က စီလီကုန္ အေပ်ာ့၊ အမာတို႕ကို မ်က္ႏွာနဲ႕ ေဘာ္ဒီလွေအာင္ ခြဲစိတ္ျဖည့္စြတ္ၾကပါတယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ Botox Injection ကေခတ္စားလာပါတယ္။ Botox (Botulinum toxin) ဆိုတာ Botox is derived from the poison manufactured by the bacteria ျဖစ္ပါတယ္။ အေရတြန္႕ေနတဲ့ေနရာကို Botox ေဆးထိုးထည့္လိုက္ရင္ အဲဒီအေရျပားေအာက္က ႂကြက္သားအလုပ္လုပ္တာကို ေႏွးေစျပီး တစ္နည္း မသန္စြမ္းေစျပီး အေရတြန္႕တာကို (၃ - ၆ လ) တင္းေစပါတယ္။ အေရျပားဆိုင္ရာဆရာဝန္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာသုေသသီမ်ားက ျပင္ပကဘယ္ေလာက္ဘဲ ေၾကာ္ျငာေကာင္းေကာင္း အားမေပးေၾကာင္း Botox ထိုးသူမ်ားအတြက္ အႏၵရယ္ရွိတာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သတိေပးပါတယ္။ Botox ကိုအမ်ားအားျဖင့္ မီဒီယာေလာကတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားနဲ႕ လူခ်မ္းသာမ်ားမွ Injection ထိုးၾကပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္လည္းၾကီးပါတယ္။
-
ေယာက်္ား - မိန္းမ အသက္အရြယ္ရင့္လာသည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာနဲ႕ ေဘာ္ဒီမွာ တစ္ေျဖးေျဖးအေရတြန္႕လာၾကပါတယ္။ သိသာလာတဲ့အရြယ္က ၃၀ ေက်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားလာတာက ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ေရာက္ရင္ ေဘာ္ဒီအတြင္းမွာရွိတဲ့ Collagen ကႏုပ်ိဳတဲ့အရြယ္ကထက္ တစ္ဝက္ေလာက္သာထုတ္လုပ္ပါေတာ့တယ္။
-
လူသားေတြမွာရွိတဲ့ Collagen အလုပ္လုပ္ပုံက အေရျပားကိုတင္းေစျပီး ႂကြက္သားမ်ားကိုအားရွိေနေစပါတယ္။ လက္သည္းနဲ႕ ဆံပင္ကိုလည္းသန္ေစျပီး အသားအေရစိုေျပေစပါတယ္။ Collagen ေလွ်ာ့နည္းလာတဲ့အရြယ္မွာေတာ့ ကိုယ္လက္၊ ခါးနာတတ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ လည္ပင္း နဲ႕ ေျခ၊ လက္တို႕မွာအေရျပားေျခာက္ေသြ႕တြန္႕လာျခင္းတို႕ကို ေတြ႕လာရပါမယ္။
-
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အလွကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက Eyes Cream, Face cream, Lips Cream, Serum တို႕ကို Collagen ထည့္ျပီးေဖာ္စပ္ေရာင္းခ်လာၾကပါတယ္။ အလြယ္တကူရွာႏိုင္တာက ကုန္တိုက္ေတြေပၚကအလွကုန္အတန္းေတြမွာ Collagen Filler ဘူးေတြေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဖန္ အခ်ိဳ႕အလွကုန္ေဆးဝါးမွာလည္း Collagen tablets, powder မ်ားကိုေရာင္းေပးပါတယ္။
-
အရြယ္ႏုလိုသူ အလွအပၾကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ဒါဟာသတင္းေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ဝမ္းသာရမလို ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မိမိကိုယ္ကို အစၥလာမ္လမ္းစဥ္နဲ႕အညီ သန္႕ရွင္းစြာေနထိုင္ျပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေပးထားတဲ့ ဦးေႏွာက္ကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ မ်က္စိနဲ႕ျမင္တိုင္းလည္းယုံလို႕မရျပန္ဘူး။ အဲေတာ့မိမိတို႕အလိုဆႏၵကိုခဏေဘးဖယ္ျပီး တစ္နည္း မိမိစိတ္ကိုအလိုမလိုက္ဘဲ မွန္ကန္မႈအတြက္ ဆြဗာလ္သည္းခံျပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုက္ရင္ အလွကုန္နဲ႕ေဆးမွာပါဝင္ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ Collagen ဟာ တိရိစၧာန္ကထြက္တဲ့ Collagen နဲ႕ထုတ္လုပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
-
ဘာသာျခားအရင္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံရာမွာ ကုန္ၾကမ္းေစ်းသက္သာတာကိုအျမဲေရြးၾကပါတယ္။ တိရိစၧာန္ေတြထဲမွာ ေစ်းအသက္သာဆုံးနဲ႕ အေရအတြက္အမ်ားဆုံးရတဲ့ တိရိစၧာန္ ဘယ္တိရိစၧာန္လဲဆိုတာ စာဖတ္သူမြတ္စလင္မ္မ်ားသိပါလိမ့္မယ္။ အစၥလာမ္သာသနာမွာ အဲဒီ တိရိစၧာန္ဟာ ၁၀၀ % ဟရမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖီးလိမ္းလို႕ေတာင္မရေတာ့ပါလားလို႕ စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႕။ စာေရးသူ Collagen နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္ေလ့လာလိုက္တဲ့အခါမွာ ငါးကထြက္တဲ့ Collagen tablets, powder မ်ားလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိရိစၧာန္ ကထြက္တဲ့ Collagen  ေလာက္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိႏိုင္ပါဘူး။
-
Tablets နဲ႕Capsuls မွာလည္း capsuls ေတြက Gelatin ဟရမ္နဲ႕လုပ္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ Gelatin အမ်ားစုက ဝက္ကထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ capsuls ကိုေတာ့ ငါး Gelatin နဲ႕လုပ္ၾကတာရွိပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားဗဟုသုတတိုးပြါးလာတာနဲ႕အမွ် သန္႕ရွင္းတာကို ပိုျပီး ရွာဝယ္ႏိုင္မယ္။ ေလးနက္မႈထားဖို႕ကအဓိကက်ပါတယ္။ ဟလာလ္ ရရွိရန္ အလွကုန္နဲ႕ေဆးဝယ္ယူတဲ့အခါမွာ Pharmacist ကိုေသခ်ာေမးျပီးဝယ္ၾကပါလို႕ အၾကံေပးအပ္ပါတယ္။ ဟလာလ္တံဆိပ္ပါတဲ့ Product ေတြကိုရွာဝယ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
-
လူဆိုတာ အားနည္းသူအျဖစ္ေမြးလာၾကတယ္။ တစ္ဖန္အားရွိတဲ့သူျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ဖန္ အားအင္ခ်ိနဲ႕သူအျဖစ္ျပန္ေရာက္သြားမယ္လို႕ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာပါ ပါတယ္။
.
မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးတာ စြႏၷသ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ကန္တဲ့ ဟလာလ္ နည္းနဲ႕ဂ႐ုစိုက္ေပးတာ အသန္႕ရွင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သတိတရားေလး ေပးလိုက္ပါတယ္။
-
ကိုးကား http://www.salamcards.com/static/AtoZListofIngredients.shtml
http://suewidemark.com/botox_not.htm

မမီးမီး
(အစၥလာမ္ေရာင္ျခည္)
Thursday, December 13, 2012

ဒုကၡနဲ႕ သုခၾကားက ၾကိဳးတံတား

လူတိုင္းေမြးလာကတည္းက ျဖဴစင္မႈနဲ႕အတူေမြးဖြားလာပါတယ္။ ကေလးငယ္ရဲ့ ျဖဴစင္မႈကို အေရာင္မ်ိဳးစုံ စိုးေပးတာက မိသားစုနဲ႕ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းရဲ့ဘဝမွာ ဒုကၡတစ္လွည့္ သုခတစ္လွည့္စီရွိၾကပါတယ္။ အျမဲတမ္းလည္း ဒုကၡမွာမရွိဘူး။ အျမဲတမ္းလည္း သုခမွာမရွိပါဘူး။ အဲဒါကိုမျမဲတဲ့ သခၤ ါရ တရားလို႕ေခၚပါတယ္။

ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္ (သို႕) ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးေနခ်ိန္တို႕မွာ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တာ ထက္လိုအပ္ခ်က္ေတြကပိုမ်ားေနခဲ့ရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမာအာဇီဝဆိုတာ မိမိထံမွေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္ျပီး လူ႕စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈေတြက မိမိဘဝမွာ ၾကီးစိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ မိမိအလိုကိုျဖည့္ဆည္းဖို႕အတြက္သူမ်ားပိုင္နက္ကို က်ဴးလြန္မႈ သူမ်ားပိုင္ကို ခိုးဝွက္မႈ လိမ္လည္မႈတို႕နဲ႕ မိမိသမိုင္းကို ညစ္ေထးေစတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာ ဘယ္တရားကဘယ္လိုဘဲဆုံးမ ဆုံးမ မိမိအလိုေတာ္ေနာက္ကို လိုက္ရင္း ဘုရားတရား သာသနာကဆုံးမမႈကို ဥေပကၡါျပဳမိျပီး မိမိစိတ္ကူး၊ မိမိဆႏၵကိုသာ ကိုးကြယ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္မွာေတာ့ ရဇၨကီဆိုတာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဆီက လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ သူမ်ားဆီမွာဒူးေထာက္ျပီး ရွရစ္က္ လုပ္စရာလည္းမလိုပါဘူး။
သည္ အာယာ့သ္ေတာ္ကိုသာ အျမဲသတိရေနဖို႕လိုပါတယ္။

Quran (35:1) inn Allaha Ala kulli shai in Qadir.
No doubt only Allah is able to do all things.

လူေတြအေနနဲ႕ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ့ အကုသိုလ္အလုပ္ေတြကို ျမင္ေပမယ့္ ကိုယ္အမုန္းခံရမွာစိုးလို႕ မေျပာရဲ မဆိုရဲေခါင္းေရွာင္တဲ့ လူေတြအမ်ားၾကီးရွိၾကပါတယ္။ လက္ညိႈးထိုးရင္မလြတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလိုလူေတြဟာ မိမိကိုယ္က်ိဳးကို ၾကည့္တဲ့ လူေတြထဲက လူေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအမုန္းခံရမွာစိုးလို႕ သူမ်ားကို မိမိအစားအမုန္း ခံခိုင္းတာလည္းရွိၾကေသးတယ္။ အကုသိုလ္အလုပ္ကိုမျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးတဲ့လူက အကုသိုလ္က်ဴးလြန္သူေတြအတြက္ ခ်စ္မ်ိဳး ခ်စ္ေဆြ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သူမ်ားအကုသိုလ္အလုပ္ကိုျမင္လို႕ မိမိအမုန္းခံရမွာမမႈဘဲ သတိၲရွိရွိေထာက္ျပတယ္၊ သြန္သင္လမ္းျပတဲ့လူက အျမဲအမုန္းခံရတတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ လူမွန္ေနရာမွန္မွာ ရပ္တည္ခ်င္တဲ့ သူတို႕ဘဲ အဲဒီလိုသြန္သင္ လမ္းျပမႈကိုဝမ္းသာစြာနဲ႕လက္ခံၾကတယ္။

လူ႕အိမ္ေထာင္စုၾကီးထဲမွာ တကယ္တမ္းျမင္သမွ်ေတြ႕သမွ်ကို စကာမွာထည့္စစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ တကယ့္ လူေတာ္ လူေကာင္း လူမွန္ကလက္တစ္စုတ္စာေလာက္ဘဲရွိတယ္။ ဒီေခတ္ၾကီးထဲမွာ အမွားကိုမ်က္စိပိတ္ မသိခ်င္ေယာင္၊ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အမွန္ကိုမ်က္ႏွာလႊဲထားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕လူၾကီးမ်ား၏ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ ဘဝရင့္က်က္မႈမရွိေသးတဲ့ လူငယ္ေတြက လူၾကီးမ်ားလုပ္ခဲ့သမွ် ဒဏ္ကိုခံၾကရတယ္။ အရင္ေခတ္က သားသၼီးမေကာင္း မိဘေခါင္း၊ ဒီေခတ္မွာေတာ့ မိဘမေကာင္း သားသၼီးေခါင္းျဖစ္ေနတာ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၾကဳံေတြ႕ရဦးမွာက ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း။

လူေတြမွာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ရင့္က်က္မႈအေပၚမူတည္ျပီး စိတ္ထားခ်င္း ကြာျခားၾကတယ္။ မိဘနဲ႕ သားသၼီး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြေတာင္ ရင့္က်က္မႈအဆင့္ဆင့္အေပၚမွာမူတည္ျပီး စိတ္ထားခ်င္းလည္းကြာျခားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘ၊ သားသၼီး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စိတ္ေနစိတ္ထားမတူညီတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ရင့္က်က္မႈအားနည္းေနရင္ေတာ့ ေဘးကလူ အမွားလုပ္လုပ္၊ အမွန္လုပ္လုပ္ ေသျခာခြဲျခားႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါဘူး။

ဘာမဆို ကိုယ့္လုပ္ရပ္မွာ လိပ္ျပာသန္႕ဖို႕လိုတယ္။ ကိုယ္လုပ္သမွ်က ကိုယ့္ရာဇဝင္ ကိုယ္ေရးေနတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ရာဇဝင္လွဖို႕လိုတယ္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ မမွန္တာလုပ္ေနရင္ အားနာမႈ၊ သနားမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႕ မေျပာရဲ မဆိုရဲရင္ အဲဒီလူကို ဒုစ႐ိုက္လုပ္ဖို႕ ဆက္အားေပးေနတာနဲ႕တူတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတၱိရွိရွိနဲ႕ ေထာက္ျပျပီး သမာအာဇီဝက်ဖို႕၊ သည္းခံတတ္ဖို႕ စာရိတၱေကာင္းမြန္ဖို႕ ေဖးမကူညီလမ္းျပေပးရင္ လူတစ္ေယာက္ကို လူ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမႇင့္တင္ ေပးတာနဲ႕တူတယ္။ ဒါမွ မိတ္ရင္း ေဆြရင္းျဖစ္ပါတယ္။

သုခတစ္လွည့္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီသုခဟာ သန္႕ရွင္းမႈနဲ႕ရတဲ့ သုချဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ သူတစ္ပါးဒုကၡအေပၚမွာ မတရားမႈနဲ႕ရလာတဲ့ သုခမ်ိဳးမျဖစ္ေစဖို႕ သတိထားရပါမယ္။ လူမွာရင့္က်က္ မႈရွိဖို႕လိုတယ္။ လူမွာရင့္က်က္မႈရွိဖို႕အတြက္ ပညာဗဟုသုတႂကြယ္ဝရတယ္၊ သည္းခံတတ္ရတယ္၊ စည္းကမ္းကိုေစာင့္ထိန္းတတ္ၾကမွ သန္႕ရွင္းတဲ့ သုခဆိုတာလည္းျဖစ္ေပၚလာမယ္။ အဲေတာ့မွ စိတ္သန္႕ ကိုယ္သန္႕ ရာဇဝင္သန္႕ျပီး ရလာတဲ့ ဆုလဘ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမယ္။ ဒုကၡနဲ႕ သုခၾကားက ၾကိဳးတံတားကိုေတာ့ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ေလွ်ာက္ၾကဖို႕ ေမတၱာနဲ႕သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

မမီးမီး
(အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္)Monday, December 10, 2012

Awaken in the Dream Story

Once a man saw in his dream, that a lion was chasing him. The man ran to a tree, climbed on to it and sat on a branch. He looked down and saw that the lion was still there waiting for him. The man then looked to his side where the branch he was sitting on was attached to the tree and saw that two rats were circling around and eating the branch. One rat was black and the other one was white. The branch will fall on the ground very soon.

The man then looked below again with fear and discovered that a big black snake had come and settled directly under him.The snake opened its mouth right under the man so that he will fall into it. The man then looked up to see if there was anything that he could hold on to.

He saw another branch with a honeycomb. Drops of honey were falling from it. The man wanted to taste one of the drops. So, he put his tongue out and tasted one of the falling drops of honey. The honey was amazing in taste. So, he wanted to taste another drop and then anotherand as a result, he got lost into the sweetness of the honey. He forgot about the two rats eating his branch away, the lion on the ground and the snake that is sitting right under him. Suddenly when the branch broke he remembered all the dangers woke up from his sleep.

Since this was an unique dream, the man went to a pious scholar of Islam to know its meaning. The scholar said "The lion you saw is your death. It always chases you and goes where ever you go. The two rats, one black and one white, are the night and the day. Black one is the night and the white one is the day. They circle around, coming one after another, to eat your time as they take you closer to death. The big black snake with a dark mouth is your grave. It's there, just waiting for you to fall into it. The honeycomb is this world and the sweet drops of honey are the luxuries of this world. We like to taste a little of the luxuries of this world and it's very sweet. Then we want to taste little more and then more. Meanwhile, we get lost into it and we forget about our time, we forget about our death and we forget about our grave."

May Allah wake us up from the sleep and save us before it's too late.Ameen Summa-Ameeen

Saturday, December 8, 2012

ရွရစ္က္မလုပ္မိေစဖို႕ သတိျပဳ

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႕ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးေတြ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ကို မဖတ္ျဖစ္ၾကဘူး။ ဖတ္ပါလို႕ေျပာရင္ အခ်ိဳ႕ကကုရ္အာန္ကိုင္ရမွာ ဝန္ေလးတယ္။ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စတဲ့ က်ပ္တည္းတဲ့အေရးကိစၥေပၚလာရင္ ဆြလာ့သ္ဖတ္၊ ကုရ္အာန္ဖတ္၊ သဝါကာရ္လုပ္ျပီး အရွင့္ထံအပ္ႏွံအကူအညီေတာင္းျပီး အရွင့္ျမတ္ထံေတာ္မွ လမ္းျပ ကူညီေစာင္မမႈကို သည္းခံစြာေစာင့္စားေနရပါမယ္။ ဘဝမွာအခက္အခဲဆိုတာ ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ရင္ နီအမာ့သ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အခက္အခဲကေန လူေတြ ရင့္က်က္မႈရလာတယ္။ အခက္အခဲကေန
အရွင့္ေက်းဇူးကိုျမင္တတ္လာတယ္။
-
ဒီကေန႕ကမၻာေပၚမွာ ႏိုဘယ္ဆုရတဲ့ လူေတြဟာဇိမ္နဲ႕ေနျပီး ရခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကိုျဖတ္ေက်ာ္လာျပီးမွ ႏိုဘယ္ဆုကိုရလာၾကတာ နမူနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူ႕ဘဝမွာ ဆိုးတစ္လွည့္ ေကာင္းတစ္လွည့္ဆီရွိၾကတယ္။ အခက္အခဲေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္ကို ယုံၾကည္မႈ ေလွ်ာ့နည္းျပီး ရွရစ္က္လုပ္မိရင္ မထင္မွတ္တဲ့ဆုံးရွုံးနစ္နာ မႈေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္။ ကုရ္အာန္ဖတ္သာဖတ္တတ္ျပီး အဓိပၸယ္မသိရင္ ေဘးလူ ဆြဲရာပါတတ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိတို႕မသိေသာအရာ ေနာက္ကို မလိုက္ဖို႕လည္းမိန္႕ထားပါတယ္။
-
ကုရ္အာန္ ၀၁၇ း ၃၆။ ထို႔ျပင္တစ္၀ အသင္သည္ မိမိမသိေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ ေနာက္သို႔ မလိုက္ေလႏွင့္၊ ဧကန္မလြဲ နား၊ မ်က္စိ၊ စိတ္ႏွလံုး ဤအသီးသီးတို႔သည္ ၎အသီးသီးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္း ျခင္းကို ခံရမည္သာတည္း။
-
အခ်ိဳ႕အီမန္အားနည္းေတာ့ ဘာသာေရးဖက္မွာလည္းဖတ္ရြတ္ၾကျပီး အၾကားအျမင္၊ ေဗဒင္၊ ေဆးဆရာေတြကိုလည္း အားကိုးၾကတယ္။ မိဘက ဘာသာေရးအားနည္းေတာ့ အဲဒီအေမြ သားသမီးေတြဆီပါ တစ္ဆင့္ကူးစက္ၾကတယ္။ Astaqfirullah... ဒါေပမယ့္ သားသမီးေတြေခတ္မွာ အင္တာနက္အားေကာင္းေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ ဘာသာေရးဗဟုသုတေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုရ
ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက သူတို႕ လူၾကီးေတြထက္ေတာင္ ဘာသာေရးအသိပညာ ပိုႂကြယ္ဝလာၾကတယ္။ ဒီကေန႕ အခ်ိဳ႕လူၾကီးေတြကိုေကာ လူငယ္ လူလတ္ေတြကိုပါ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ဖတ္ပါလို႕တိုက္တြန္းရင္ စိတ္မပါၾကဘူး။ ကုရ္အာန္မွာ မိမိတို႕ဖန္ဆင္းရွင္က ဘာေတြ မိန္႕ထားလည္းမသိရတာ အလြန္ႏွေျမာစရာေကာင္းပါတယ္။ ပ်ားရည္ကိုယ့္ေရွ႕မွာရွိျပီး မေသာက္သုံးမိလို႕ သူ႕ရဲ့ခ်ိဳျမိန္တဲ့အရသာနဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို မခံစားလိုက္ရတာနဲ႕တူတယ္။

အမွားကိုသိသူေတြအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကေနာင္တနဲ႕ ေသာ္ဗာဖတ္ျပီး အရွင့္ဖက္ကိုျပန္လွည့္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူတယ္။ 

ကုရ္အာန္ ၀၆၅ း ၂။ စင္စစ္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည္ရွိေသာ္ ထိုသူအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေသာ္ဗာဖတ္ျပီး ထပ္ခါအျပစ္က်ဴးလြန္ေနရင္ေတာ့ အျပစ္ဒဏ္ဆိုတာ က်ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဒီ ဒြႏၷယာမွာ ဖိသ္နာ ျဖားေယာင္းမႈေတြ၊ ဟရမ္ေတြ မိမိတို႕ပတ္ပတ္လည္မွာရွိၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ျပီး အသန္႕ရွင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒီေနရာမွာ အရွင္ျမတ္က မိမိတို႕ကို
ျပဳျပင္ေပးဖို႕မေစာင့္ပါနဲ႕။ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္သာ အသိစိတ္နဲ႕ျပဳျပင္ရပါမယ္။ ကုရ္အာန္မွာ အရွင္ျမတ္ကမိန္႕ထားျပီးပါျပီမိမိကိုယ္ကို မျပဳျပင္သမွ်ကာလပတ္လုံး အရွင္ျမတ္ကလည္းျပဳျပင္ေပးမည္ မဟုတ္လို႕ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ၁၃၊ အာယသ္ ၁၁ မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
-
မိမိတို႕အေနနဲ႕အရွင့္လမ္းမွန္ေပၚမွာ ေရွ႕တိုးျပီေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိရင္ မိမိတို႕စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း အရွင္ျမတ္ထံ အသနားခံျပီး လိုလိုလားလားေတာင္းခံရပါမယ္။ အရွင့္ျမတ္ကမိမိတို႕ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အရွင္သခင္ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ့ရ ည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီး ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးဆိုတာလည္း မိမိတို႕ထံသက္ေရာက္ပါတယ္။
-
အမွန္တရားကို သိျမင္၊ က်င့္၊ ၾကံ တတ္ေအာင္ လူသားေတြ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေအာင္ သြန္သင္ေပးတဲ့ ကုရ္အာန္မြတ္စလင္မ္ေတြ အတြက္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္စက်လာခါစတုန္းက ပထမအာယာ့သ္ေတာ္မွာ ဂ်ီဗရာအီရ္ (အ) က ဖတ္ပါလို႕ စသင္ခဲ့တာေပါ့။

အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ေနသူမ်ားသည္ အာယာ့သ္ေတာ္ကိုသာသတိရၾကပါ။
Fa-'inna ma-`al-`usri yusra.
Inna ma-'al'usri yus-ra

So,verily, with every difficulty, there is relief.
Verily, with every difficulty there is relief.
(Surah 'Inshirah 94:6)

မြတ္စလင္မ္တိုင္းလမ္းမွန္ေရာက္ၾကပါေစ။ အာမီးန္ ယာရဗၺ အာလ္ လမီးန္။

မမီးမီး
(အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္)