---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, March 22, 2010

ကမာၻအၾကီးဆံုး အမ်ိဳးသမီး တကၠသိုလ္ ေဆာ္ဒီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေန


ကမာၻအၾကီးဆံုး အမ်ိဳးသမီး တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာမည့္ နူရဟ္ဘင္ေသ့ အဗၺဴရဟ္မန္ တကၠသိုလ္အား ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏို္င္ငံ ရီယာဒ္ျမို့အနီးတြင္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံ တည္ ေဆာက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့သည္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ တြင္တကၠသိုလ္ အားအုတ္ျမစ္ခ် ေပးခဲ့သူ ေဆာ္ဒီဘုရင္ အဗၺဒူလာမွ သူ၏ အေဒၚေတာ္စပ္သူ ေတာ္၀င္မင္းသမီး ႏူရဟ္ဘင္ေသ့ အဗၺဴရဟ္မန္ အမည္အား တကၠသိုလ္ ကိုမွည္ေခၚေစခဲ့သည္။ ယင္း မင္းသမီသည္ ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ႏိုင္ငံ အား တည္ေထာင္သူ ဘုရင္အဗၺဴအဇိဇ္း ၏ခ်စ္ခင္ရသည့္ အစ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္း အျမင္ က်ယ္သည္ ယင္း ေတာ္၀င္ မင္းသမီးသည္ ေရွးရိုး အိုလမာမ်ား ကန္ကြတ္သည့္ ၾကားမွာပင္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။
ကြယ္လြန္သူ အမ်ိဳးသမီး မိသားစု အမည္ ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲမႈအား ရွက္ဖြယ္ဟု ယူဆေသာ ေဆာ္ဒီ္လူမ်ိဳးမ်ား အၾကားတြင္ ဘုရင္အဗၺဒူအဇိဇ္က သူကိုယ္သူ `ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏူရဟ္္ရဲ့ ေမာင္ေတာ္ပါ´ ဟ ုဂုဏ္ယူ ေျပာဆိုေလ့ရွွိသည္။

လက္ရွိ ေဆာ္ဒီဘုရင္ အဗၺဒူလာ အမည္ ေပးထားေသာ ႏူရဟ္ ဘင္ေသ့အဗၺဒူရဟ္မာန္ အမ်ိဳးသမီး တကၠသိူလ္အား ကမာၻၻအဆင့္ ျမင့္နည္းပညာမ်ား ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္ေနသည္။ တကၠသိုူလ္ ၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ မင္းသမီးအလ္ေဂ်ာဟာရဟ္ က `ဒီႏူရာေကာလိပ္ကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲတာက ၁၉၇၀ မွာျဖစ္ပါတယ္ ယခု အထိ ဆိုရင္ ေကာလိပ္ကေန ေက်ာင္း ျပီးသြားတဲ့ ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီး ၆၀၀၀၀ ေလာက္ဟာ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ေရး အေတြက္ ေနရာ အသီသီမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါတယ္´ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယခု ေဆာက္လုပ္ ေနေသာ ႏူရဟ္တကၠသိုလ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတကာ နယ္ပယ္ အထိ ထိုးေဖာက္၊ ႏိုင္ရန္ အရည္အေသြး ျပည့္လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ကိုေမြးထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးအတြင္းတည္ရွိမည့္ယင္းတကၠသိုလ္ သည္ ဘာသာ ရပ္ ဆိုင္ရာ ေလလာမႈ ၅၅ ခု ၊ ဘြဲ႕ ဒီကရီ အဆင့္ ဘာသာရပ္ ၃၅ ခု၊ မဟာႏွင့္ ပါရဂူအဆင့္ အတြက္ ဘာသာရပ္ ၄၀ သင္ၾကား ေပးမည္ဟုသိရသည္ ၄င္း တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္တြင္ ေကာလိပ္ ေပါင္း ၁၃ ခုထားရွိျပီး ေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၆၀၀၀ ပညာဆည္းပူးႏိုင္သည္ မၾကာေသး ခင္က ဖြင့္လွစ္ခဲသည့္ ဘုရင္ အဗၺဒူအဇၤီဇ္ နည္းပညာျမိုဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ပူးတြဲျပီး သတင္း နည္းပညာ ၊ ဇီ၀သိပၸံ နာႏို နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ႏူရဟ္တကၠသိူလ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မတ္စ္ဂ်ိဒ္ တစ္လံုး ၊ကုတင္ ၇၀၀ ဆံ့ေဆးရံု ေခတ္မွီ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ စာၾကည္တိုက္၊ ကေလး ကစားကြင္း တို့ကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားသည္။
ယင္းတကၠသိုလ္ ၏ထူးျခားခ်က္ အေနႏွင္ စတုရန္း မီတာ ၄၀၀၀၀ ရွိဆိုလာျပားမ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ ၁၄%၊ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၁ တြင္ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္မည့္ ႏူရဟ္ဘင္ေသ့ အဗၺဒူရဟ္မန္ တကၠသိုလ္ သည္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳး
သမီးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္္ေပါင္းကူး ဆက္သြယ္ ေပးမည္ ဗဟိုဌါန တစ္ခု ျဖစ္လာ ေပမည္။

Ref : http://hikmah.info

Thursday, March 18, 2010

Souls


Souls

Your true home is the seventh stage of spiritual growth, Illiyyun,

Reached through purification and peacefulness.

There, you are still in your body,

And yet a living Master of the Essence.

(Jalaluddin Rumi)

Sunday, March 14, 2010

Islam and medicineBoth the holy Qur'an and Hadith refer to honey as a healer of disease.

'And thy Lord taught the bee to build its cells in hills, on trees and in (men's) habitations..... there issues from within their bodies a drink of varying colours, wherein is healing for mankind. Verily in this is a Sign for those who give thought'. (Translation of Quran 16:68-69)

In addition, the Prophet (PBUH) said:

'Honey is a remedy for every illness and the Qur'an is a remedy for all illness of the mind, therefore I recommend to you both remedies, the Qur'an and honey.' (Bukhari)

Facts On Honey and Cinnamon

It is found that mixture of Honey and Cinnamon cures most of the diseases. Honey is produced in most countries of the world.

Ayurvedic as well as Yunani medicine have been using honey as a vital medicine for centuries.

Scientists of today also accept honey as a "Ram Ban" (very effective) medicine for all kinds of diseases. Honey can be used without any side effects for any kind of diseases.

Today's science says that even though honey is sweet, if taken in the right dosage as a medicine, it does not harm diabetic patients.

Weekly World News, a magazine in Canada, on its issue dated 17 January, 1995 has given the following list of diseases that can be cured by Honey and Cinnamon as researched by western scientists.

HEART DISEASES: Make a paste of honey and cinnamon powder, apply on bread, chapatti, or other bread, instead of jelly and jam and eat it regularly for breakfast. It reduces the cholesterol in the arteries and saves the patient from heart attack. Also those who already had an attack, if they do this process daily, they are kept miles away from the next attack.

Regular use of the above process relieves loss of breath and strengthens the heartbeat. In America and Canada, various nursing homes have treated patients successfully and have found that as age the arteries and veins lose their flexibility and get clogged; honey and cinnamon revitalizes the arteries and veins.

INSECT BITES: Take one part honey to two parts of lukewarm water and add a small teaspoon of cinnamon powder, make a paste and massage it on the itching part of the body slowly. It is noticed that the pain recedes within a minute or two.

ARTHRITIS: Arthritis patients may take daily, morning and night, one cup of hot water with two spoons of honey and one small teaspoon of cinnamon powder. If taken regularly even chronic arthritis can be cured.

In a recent research conducted at the Copenhagen University, it was found that when the doctors treated their patients with a mixture of one tablespoon Honey and half teaspoon Cinnamon powder before breakfast, they found that within a week out of the 200 people so treated practically 73 patients were totally relieved of pain and within a month, mostly all the patients who could not walk or move around because of arthritis started walking without pain.

HAIR LOSS: Those suffering from hair loss or baldness, may apply a paste of hot olive oil, one tablespoon of honey, one teaspoon of cinnamon powder before bath and keep it for approx. 15 min. and then wash the hair. It was found to be effective even if kept on for 5 minutes.

BLADDER INFECTIONS: Take two tablespoons of cinnamon powder and one teaspoon of honey in a glass of lukewarm water and drink it. It destroys the germs in the bladder.

TOOTHACHE: Make a paste of one teaspoon of cinnamon powder and five teaspoons of honey and apply on the aching tooth. This may be applied 3 times a day till the tooth stops aching.

CHOLESTEROL: Two tablespoons of honey and three teaspoons of Cinnamon Powder mixed in 16 ounces of tea water, given to a cholesterol patient, was found to reduce the level of cholesterol in the blood by 10% within 2 hours. As mentioned for arthritic patients, if taken 3 times a day, any Chronic cholesterol is cured. As per information received in the said journal, pure honey taken with food daily relieves complaints of cholesterol.

COLDS: Those suffering from common or severe colds should take one tablespoon lukewarm honey with 1/4 spoon cinnamon powder daily for 3 days. This process will cure most chronic cough, cold and clear the sinuses.

INFERTILITY: Yunani and Ayurvedic Medicine have been using honey for thousands of years to strengthen the semen of men. If impotent men regularly take two tablespoon of honey before going to sleep, their problem will be solved.

In China, Japan and Far-East countries, women, who do not conceive and need to strengthen the uterus, have been taking cinnamon powder for centuries. Women who cannot conceive may take a pinch of cinnamon powder in half teaspoon of honey and apply it on the gums frequently throughout the day, so that it slowly mixes with the saliva and enters the body.

A couple in Maryland, USA, had no children for 14 years and had lost hope of having a child of their own. When told about this process, husband and wife started taking honey and cinnamon as stated above; the wife conceived after a few months and had twins at full term.

UPSET STOMACH: Honey taken with cinnamon powder cures stomachache and also clears stomach ulcers from the root.

GAS: According to the studies done in India & Japan, it is revealed that if honey is taken with cinnamon powder the stomach is relieved of gas.

IMMUNE SYSTEM: Daily use of honey and cinnamon powder strengthens the immune system and protects the body from bacteria and viral attacks. Scientists have found that honey has various vitamins and iron in large amounts. Constant use of honey strengthens the white blood corpuscles to fight bacteria and viral diseases.

INDIGESTION: Cinnamon powder sprinkled on two tablespoons of honey taken before food, relieves acidity and digests the heaviest of meals.

INFLUENZA: A scientist in Spain has proved that honey contains a natural ingredient, which kills the influenza germs and saves the patient from flu.

LONGEVITY: Tea made with honey and cinnamon powder, when taken regularly arrests the ravages of old age. Take 4 spoons of honey, 1 spoon of cinnamon powder and 3 cups of water and boil to make like tea. Drink 1/4 cup, 3 to 4 times a day. It keeps the skin fresh and soft and arrests old age.

Life spans also increases and even a 100 year old, starts performing the chores of a 20-year-old.

PIMPLES: Three tablespoons of Honey and one teaspoon of cinnamon powder paste. Apply this paste on the pimples before sleeping and wash it next morning with warm water. If done daily for two weeks, it removes pimples from the root.

SKIN INFECTIONS: Applying honey and cinnamon powder in equal parts on the affected parts cures eczema, ringworm and all types of skin infections.

WEIGHT LOSS: Daily in the morning 1/2 hour before breakfast on an empty stomach and at night before sleeping, drink honey and cinnamon powder boiled in one-cup water. If taken regularly it reduces the weight of even the most obese person.

Also, drinking of this mixture regularly does not allow the fat to accumulate in the body even though the person may eat a high calorie diet.

CANCER: Recent research in Japan and Australia has revealed that advanced cancer of the stomach and bones have been cured successfully. Patients suffering from these kinds of cancer should daily take one tablespoon of honey with one teaspoon of cinnamon powder for one month 3 times a day.

FATIGUE: Recent studies have shown that the sugar content of honey is more helpful rather than being detrimental to the strength of the body. Senior citizens, who take honey and cinnamon power in equal parts, are more alert and flexible.

Dr. Milton who has done research says that a half tablespoon honey taken in a glass of water and sprinkled with cinnamon powder, taken daily after brushing and in the afternoon at about 3.00 p.m. when the vitality of the body starts to decrease, increases the vitality of the body within a week.

BAD BREATH: People of South America, first thing in the morning gargle with one teaspoon of honey and cinnamon powder mixed in hot water. So their breath stays fresh throughout the day.

HEARING LOSS: Daily morning and night honey and cinnamon powder taken in equal parts restore hearing.

Ref : http://gatheringmanna.blogspot.com/2006/10/honey-heals.html

Tuesday, March 9, 2010

ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ကိုဘန္းၿပၿပီး ေလာင္းကစားလုပ္ေန

Yangon News

ရန္ကုန္တိုင္းေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ကို ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာမွာဖႊဲ႔ၿပီး တစ္ဦး၀င္ေၾကး ၅သိန္း ႏွစ္စဥ္ေၾကးငါးေသာင္းႏွင့္ အသင္း၀င္ ၃၅၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ထိုေငြမ်ားမွာ သိန္း ၁၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီးထိုေငြမ်ားကိုအသင္းလူၾကီးဆိုသူမ်ားကလက္၀ါးၾကီးအုပ္ၿပီး ခႊဲေ၀ယူထားၾကပါသည္။

ထိုအသင္းမွာေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ကိုဘန္းၿပၿပီး ေလာင္းကစားကိုတရား၀င္ပမာၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္ေန ၾကပါသည္။ World gold price ကိုၾကည့္ၿပီးေလႏွင့္၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကာေစ်းကို အတတ္အက်
ေလာင္းၿပီးအႏိူင္အရူံးေဆာ့ေနၾကပါသည္။ ေငြအားေကာင္းသူတခ်ဴိ႔ႏွင့္အသင္းလူၾကီးမ်ားကဦးေဆာင္ ခ်ယ္လွယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္အမ်ားစုမွာအရူံးေပၚၿပီးေနၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ အရူံးမ်ားၿပီးစိတ္ညစ္ေနၾကပါသည္။

အသင္းမွထြက္လိုေသာ္လည္း ေပးထားေသာင္ေၾကးေငြကိုၿပန္မရသၿဖင့္အခက္အခဲၾကံုေနၾကပါသည္။
လူအနည္းစုမွာသာအက်ဴိးၿဖစ္ထြန္းေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အသင္းမွထြက္လိုသူမ်ားအသင္း၀င္ေၾကး
ကိုၿပန္ရရန္သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းၿဖင့္လႊဲေၿပာင္းယူႏုိင္ရန္ႏွင့္အသင္းၾကီးဖႊဲ႔ၿပီးေလာင္းကစားလုပ္
ေနၿခင္းကၿပင္းၿပင္းထန္ထန္အေရးယူေပးပါရန္တင္ၿပအပ္ပါသည္။

အမွန္လိုလားသူ
From Yangon

Wednesday, March 3, 2010

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔၏ အခန္းက႑

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္စၾကာ၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းအားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ
အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။

ထိုအရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပ နဗီတမန္ ေတာ္အေပါင္းႏွင့္
ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ
အျဖာျဖာ သက္ေရာက္ပါေစ။

ညီေနာင္ညီအစ္မအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား---

အတ္စၥလာမုအလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လားဟိ ၀ဗရကားသုဟ္

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကိုေဖၚညႊန္းႏုိင္ ခဲ့တဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့
ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔ကို ျပည္ေထာင္စုေန႔ဆုိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဂုဏ္ယူက်င္းပ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ ၁၂-၂-၂၀၁၀ (ေသာၾကာေန႔)ဟာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ “ပင္လုံ စာခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕အခန္းက႑’’ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အတိတ္သမုိင္းမွာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့မႈကိုဂုဏ္ျပဳရင္း ဒီေန႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မ်ိဳးဆက္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓါတ္ဆိုတဲ့သေဘာတရားကို
မွန္ကန္စြာေမြးျမဴၿပီး လူသားအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ရဲ႕ အနိမ့္ဆုံးအရည္အေသြးဆုိတာ လမ္းေပၚမွာရွိေနတဲ့ သူတစ္ပါးကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းလုိ႔သြန္သင္ထားပါတယ္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္အရေတာ့----
မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးရဲ႕ဲ ျမင့္မားတဲ့အရည္အေသြးမွာ အိဟ္စါန္လို႔ေခၚတဲ့ “ေကာင္းက်ိဳးျပဳအလွဆင္ျခင္း’’ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိ
အလွဆင္ဖုိ႔လိုအပ္သလို ကိုယ္ေနထုိင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဒသ၊ လူအဖြဲ႕အစည္း၊ တုိင္းျပည္၊ ကမာၻၿဂိဳဟ္နဲ႔ စၾက၀ဠာႀကီးကို အက်ည္းတန္ေစတဲ့အရာေတြ ဖယ္ရွားၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျပဳအလွဆင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဖ.ဆ.ပ.လ ေခၚ အမ်ိဳးသားတပ္ဦး

၁၉၄၁ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လဆန္းမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ္ေအာင္ဆန္း က ဖ.ဆ.ပ.လ လို႔ေခၚတဲ့ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည့္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ - တစ္နည္းေျပာရရင္ အမ်ိဳးသား တပ္ဦးတစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီး အၿပီးတုိင္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အမ်ိဳးသားညီညြတ္ ေရး ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ထြန္းလွ(တကၠသုိလ္ ေန၀င္း)က ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၁၂-၂-၁၈၈၆ေန႔ထုတ္ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာမွာ “ပထမပင္လုံကြန္ ဖရင့္” ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့ရာမွာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူ႔ရဲ႕အမ်ိဳးသားတပ္ဦးႀကီးမွာ မန္းဘခုိင္ (ကရင္)၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀(ရခိုင္)၊ ဆမားဒူး၀ါးဆင္၀ါးေနာင္(ကခ်င္)၊ ဦး၀မၼသူးေမာင္(ခ်င္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္လူထု ေခါင္းေဆာင္ဦးတင္ေအး၊ လင္းေခးဦးထြန္းျမင့္ တုိ႔အျပင္ ဗမက လုိ႔ေခၚတဲ့ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္က ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္၊ ဦးေဖခင္၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စည္းရုံးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။

ဗမက ေခၚ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ YMBA လို႔ေခၚတဲ့ ဗုဒၶကလ်ာဏယု၀အသင္း ေပၚေပါက္ခဲ့စဥ္က ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြက BMS လို႔ေခၚတဲ့ ဘားမားမြတ္စလင္မ္စိုစုိင္ယီတီအသင္းေထာင္ႏုိင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ GCBA ေခၚ
ျမန္မာအသင္းခ်ဳပ္ႀကီး ေပၚလာေတာ့ GCBMA လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္အသင္း ခ်ဳပ္ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သခင္ေတြဦးစီးတဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအရုံးေပၚလာၿပီး သူ႔ကၽြန္ဘ၀လြတ္ေျမာက္ ေရးတုိက္ပြဲ၀င္လာေတာ့ျမန္မာမြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ႕က ဒို႔ဗမာအစည္းအရုံးကို၀င္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ဗမာ မြတ္စလင္မ္ႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ၿပီး တုိင္းျပည္ေရး တစ္တပ္ တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္က ဥကၠဌ၊ ဦးသန္းေရႊက အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္လာၿပီး စစ္ႀကီးၿပီး ေတာ့ မႏၲေလးကိုေရာက္ရွိလာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္နဲ႔ ဗမာမြတ္စလင္မ္ႏိုးၾကားေရး ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြကိုေခၚယူၿပီး တစ္တုိ္င္းျပည္လုံးေသြးစည္းညီညြတ္ေရးလိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တုိက္တြန္းေျပာ
ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံးက ဗမာမြတ္စလင္မ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ၀င္တဲ့ ဗမာမြတ္စလင္မ္ ညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ကို ၁၀၄၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄ ၊ ၂၅ ၊ ၂၆)ရက္မ်ားမွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္တဲ့ ဗမက ေခၚဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္ (Burman Muslim Congress)ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္(ဗမက)မွ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မ်ိဳးေစ့စိုက္ျခင္း

ဗမက ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရက္(၂၀)ေက်ာ္အၾကာျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔ကေန (၂၃)ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေရႊတိဂုံအလယ္ပစၥယံမွာ ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႔ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံႀကီးကုိ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံႀကီးမွာ “ဖဆပလ” က “ဗမက” ကို ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔အတူ လူမ်ိဳးေရးအဖြဲ႔စာရင္းမွာ တပ္တစ္တပ္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၄-၂-၁၉၄၆ေန႔ထုတ္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ ႏွာ(၂၂)မွာ “ျမန္မာျပည္၏ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
ဖဆပလညီလာခံမွ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဖၚျပခဲ့ရာ
(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကဥကၠဌ
(၂)တစ္သီးပုဂၢလေခါင္း ေဆာင္(၁၀)ဦးထဲမွာ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ပါ၀င္ခဲ့တယ္။
(၃)ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိ ရွယ္လစ္နဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္တုိ႔က ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးစီပါ၀င္ပါတယ္။
(၄)လူမ်ိဳးေရးအဖြဲ႔(၃)ဖြဲ႔ထဲမွာ ရခုိင္၊ ကရင္နဲ႔ ဗမာ မြတ္စလင္မ္တို႔ပါ၀င္ၿပီး ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္က ကုိယ္စားလွယ္ဦးေမာင္စိန္၊ ဦးေဖခင္(ေနာင္-၀န္ႀကီးနဲ႔ သံ အမတ္ႀကီး)နဲ႔ မစၥတာ လတစ္ဖ္(ေနာင္-၀န္ႀကီး)တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ဟာ
ဗမကရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဦးပုဂၢလေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီညီလာခံႀကီးမွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဆုိေပါင္း(၁၈)ခုတင္သြင္းဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအဆုိေတြအနက္
ညီညြတ္ေရးအဆုိကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိအမွတ္(၆)ျဖစ္တဲ့ တုိင္းရင္း သားလူနည္းစုအေရးကို ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳက
တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သေဘာထားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ေထာက္ခံရာမွာ---
• ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ဗမာနဲ႔ခြဲလို႔မရတဲ့ ျမန္မာေတြျဖစ္ေၾကာင္း
• ပ်ဥ္းမနားမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ဗမကညီလာခံႀကီးမွာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ဗမာျဖစ္ေၾကာင္း ေႀကြးေၾကာ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ဒီ ဖ.ဆ.ပ.လညီလာခံႀကီးက အထူးခ်ီးက်ဴး၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း
• ဗမာမြတ္စလင္မ္တို႔ကို တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုတုိ႔ရထုိက္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ေပးမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း
• ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြကို ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔အခြင့္အေရးကိုေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖ.ဆ.ပ.လညီလာခံႀကီး က ေႀကြးေၾကာ္ေၾကာင္း
ေဖၚျပပါရွိခဲ့ပါတယ္။အေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္ (၄-၂-၁၉၄၆)၊ စာမ်က္ႏွာ(၃၁-၃၃)မွာ “ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုျပႆနာကို ရွင္းလုိက္ၿပီ’’ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြ ဂုဏ္ယူဖုိ႔ေကာင္းတာက “ဗမက”က အဆုိအမွတ္(၇)တင္သြင္းခဲ့ရာမွာ လြတ္လပ္ေရး ယူတဲ့အခါ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ေတာင္တန္းေဒသအားလုံးကို တစ္ေပါင္းတည္းေပါင္းစည္းေရးအဆုိပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
တစ္နည္းေျပာရရင္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္(၀ါ)ပင္လုံမ်ိဳးေစ့ကိုသမိုင္း၀င္စုိက္ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ရပ္ကို ဒီအဆုိကိုတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဦးေဖခင္ကိုယ္တုိင္ ေရး သားျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ေ၀ခ ဲ့တဲ့ “ကိုယ္ေတြ႔ပင္လုံ’’ဆိုတဲ့စာအုပ္ (၁၉၉၀)မွာလည္း အေသးစိတ္ ေလ့လာႏုိင္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔သည္ မိမိတို႔အေရးထက္ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ၾကျခင္း

အခုလို ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္ကို ဖ.ဆ.ပ.လညီလာခံႀကီးက လူမ်ိဳးေရးအဖြဲ႔စာရင္းမွာထည့္သြင္း လက္ခံၿပီး တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အခြင့္အေရးေပးမယ္၊ ျမန္မာေတြရဲ႔ လူမ်ားစုအခြင့္အေရးကိုလည္း ရမယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာထားဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ
ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြ အတြက္ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ကရင္လို တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အခြင့္အေရး ယူမလား။ ဗမာနဲ႔ေရာၿပီး ဗမာအျဖစ္ လူမ်ားစုအခြင့္အေရးလူနည္းစုယူမလားဆုိတဲ့ ကိစၥဆုံးျဖတ္ဖို႔ ဗမကရဲ႕
ျပည္လုံးကၽြတ္ညီလာခံႀကီး ၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ က်င္းပဖုိ႔ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႔လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ
ငါတုိ႔ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာေနခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစု အေရးထက္တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကိုဦးစားေပးၿပီး ဗမာမြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ဗမာျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အျပည့္အေ၀ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွာေရာ၊ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ ေရးရတဲ့အခါမွာပါ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ဂုဏ္ျပဳခံရၿပီး ထိုက္တန္တဲ့အခြင့္အေရးအေတြ အျပည့္အ၀ရခဲ့ၾကပါ တယ္။ ၀န္ႀကီးေတြ၊ အမတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာလၾကာၿပီး ေခတ္စနစ္ေတြတစ္စစေျပာင္း လဲလာမႈနဲ႔အတူ သမိုင္းေတြေမ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ဆုိတာ ဗမာမြတ္စလင္မ္္ေတြနဲ႔ မသက္ဆုိင္သလို ထင္ခံလာရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လုံညီလာခံ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္သေကၤတ

ပထမပင္လုံညီလာခံကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁)ရက္ေန႔ကေန (၁၂)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဖ.ဆ.ပ.လက ဒု-ဥကၠဌဦးႏု ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ႀကီးက ဦးေဖခင္ (ဗမာမြတ္စလင္မ္) ကို တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဖခင္ဟာ ဖ.ဆ.ပ.လရဲ႕ေတာင္တန္းေဒသဌာနခြဲ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒီလုိနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ လန္ဒန္ၿမိဳ႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီနဲ႔ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ယူတဲ့အခါ ရွမ္းျပည္အပါအ၀င္ ေတာင္တန္းေဒသေတြနဲ႔ ျပည္မပူးေပါင္း ေရးအစီအစဥ္ေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြား ႏွစ္ဦးအမည္နဲ႔ “ေအာင္ဆန္းဟာ ရွမ္းျပည္ကိုယ္စားမျပဳ၊ ျပည္မမွ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသာျဖစ္သည္”
ဆုိတဲ့ ေၾကးနန္းစာတစ္ေစာင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရဆီကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဖ.ဆ.ပ.လအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးႏုက ေတာင္တန္းေဒသအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဖခင္ကို ရွမ္းျပည္ကိုအျမန္သြားၿပီး ရွမ္းေစာ္ဘြားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးဖို႔စီစဥ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဖခင္ကလည္း ဦးတင္ေအး၊ ဦးထြန္းျမင့္အစရွိတဲ့ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔မွာ လူထုအစည္းအေ၀းႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလူထုအစည္းအေ၀းႀကီး ကေန ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဗမာျပည္မနဲ႔ အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ကို လြတ္လပ္ေရး ခ်က္ျခင္းေပးဖုိ႔နဲ႔ လန္ဒန္ေရာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔အဖြဲ႔ကိုေထာက္ခံေၾကာင္းအဆုိကို တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႔တြင္းမွာလည္း ေႀကြးေၾကာ္ၿပီးစီတည္းလွည့္လည္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗမာမြတ္စ လင္မ္ဦးေဖခင္ အေနနဲ႔ ဒီလိုရွမ္းျပည္သူလူထုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အျပည့္အ၀ေထာက္ခံေၾကာင္းကို ဖ.ဆ.ပ.လအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ေၾကးနန္းတစ္ေစာင္၊
လန္ဒန္ကိုေၾကးနန္းတစ္ေစာင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာလြတ္ လပ္ေရးကိုအာမခံခ်က္ေပးတဲ့ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို
ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ လန္ဒန္ကျပန္ေရာက္လာၿပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေတြရဲ႕ တရား၀င္ဆႏၵရယူဖုိ႔
ပင္လုံညီလာခံခရီးဆက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၁) ရက္ေန႔ညအထိ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔မေသခ်ာဘဲ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနခဲ့ျပန္ပါ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လည္းစိတ္ပ်က္ၿပီးအပါးေတာ္ၿမဲ ဗုိလ္ထြန္းလွကို
ရန္ကုန္ျပန္ဖို႔ေလယာဥ္လက္မွတ္မွာခုိင္းတဲ့ အေျခအေနဆုိက္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ္ ့ဦးေဖခင္နဲ႔ ဗိုလ္ထြန္းလွ တုိ႔တုိင္ပင္ၿပီး လူမ်ိဳးစုေခါင္း ေဆာင္ေတြကို တစ္ဖက္ကစည္းရုံးရင္း က်န္တစ္ဖက္ကလည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုရန္ကုန္မျပန္ဖို႔ ေျဖာင္းဖ် ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ထြန္းလွက ဦးေဖခင္ရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႔ ပင္လုံစာအုပ္အမွာစာမွာ ဦးေဖခင္နဲ႔ သူတို႔ႏွစ္ဦး ဒီလုိ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင ခဲ့ရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႔ ကံၾကမၼာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ အႀကိဳက္ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ေရးခဲ့ပါ တယ္။

အလားတူ ဦးတင္ဧ(ပင္လုံစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သူနဲ႔အၿငိမ္းစားႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္)က လည္း သူ႔ရဲ႕အမွာစာမွာ - ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ဖို႔ ဦးေဖခင္ဟာ ဖ.ဆ.ပ.လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ၾကားမွာ
ေအာင္သြယ္ေတာ္ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဂုဏ္ျပဳေရးသားခဲ့ပါ တယ္။ ဒီလိုနဲ႔၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔မွာ
သမုိင္း၀င္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီလမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကိုလည္း
ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္မရွိရင္ ႏိုင္ငံေရရွည္တည္တံ့ျခင္း၊စစ္မွန္တဲ့တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းဆုိတာလည္း မရွိ ႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္တာဟာ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္(၀ါ)အစြန္းေရာက္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒပဲျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား အေနနဲ႔ သမုိင္းကိုသင္ခန္းစာယူၿပီး စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္ စုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေလာကႀကီးကို အလွဆင္ၾကဖို႔
တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Special thanks to Ko Min Than win