---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, July 28, 2012

Dua from Holy Quran

Please click image to read clearly.

Sunday, July 22, 2012

ဇကားသ္ႏွင့္မြတ္စလင္မ္တို႕၏တာဝန​္

ဇကာသ္သည္မြတ္စလင္မ္လူအဖြဲ႔ အစည္အတြက္အေရးႀကီးလွေသာမ႑ိဳင္က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။
ေငြေႀကးျပည့္စံုေသာသူတို႕သည္သူ တို႕၏ဝန္းက်င္းရွိဒုကၡႏွင့္ႀကံဳ​ေနရသူ၏အခက္အခဲမ်ားကိုဇကာသ္ျဖင့္ကူ
ညီႀကသည္ ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာသူကယူပိုင္ခြင့္ရွိသူတို႕ကို ပံ႔ပိုးကာ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းညီမွ်ေသာအ
ေျခအေနကိုဖန္တီးယူျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ပထမခလီဖါႀကီးအဗူဗကရ္သခင္၏
ေခတ္တြင္ဇကာသ္မေပးေဆာင္ေသာသူတို႕ကိုသူပုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ႔ေသာသာဓကရွိခဲ႔သည္။
ခုလ္ဖါေအ့ရာရွိဒင္န္ေခတ္ေနာက္ပိ​ုင္း အုမိုင္ယာမင္းဆက္ အုမရ္ဗင္အဗ္ဒုလ္အဇီဇ္ေခတ္ကာလ (ဟိဂ်ရိ၉၉ႏွစ္)
တြင္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ဇကာသ္ယူမည့္သူမရွိ အားလံုးအေျခအေနေကာင္းသိုေရာက္ခဲ႔ေသာသာဓကရွိ
ေနသည္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္သည္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကု​ရ္အာန္ကေဖၚညႊန္ေသာအစၥလာမ္လူ႕အဖြ​ဲ႕အစည္းကိုတည္ေဆာက္
ေနခ်ိန္တြင္မြတ္စလင္မ္တို႕၏ဘဝသည္အဖက္ဖက္မွညွဥ္းပန္းမႈဒါဏ္ေႀကာ​င့္အလြန္မွပင္ဆင္းရဲမြဲျပာခဲ႔သည​္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ကမြတ္စလင္မ္တို႕အားအရွ္္အ႐္အႏြယ္ဝင္တို႕၏အတုကို​ယူေစခဲ႔သည္ အရွ္အရ္အႏြယ္ဝင္
တို႕သည္စစ္ပြဲကာလတြင္၎အစာေရစာေခါင္းပါးခ်ိန္တြင္၎ သူတို႕သည္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို စုေပါင္း၍ခြဲေဝယွဥ္တြဲ စာသံုးႀကသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ကဤအရွ္အရ္အုပ္စုဝင္တို႕သည္ကြ်ႏု္ပ္မွျဖစ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္သည္အရွ္
အရ္တို႕မွျဖစ္သည္ဟု ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ဆြဟာဗီတို႕အားသြန္သင္နည္ယူေစခဲ႕သည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဘဝတစ္သက္တားဘဝတစ္ခ​ုလံုးသည္ ပစၥည္းမဲ႔ေက်ာ မြဲလူတန္းစားတို႕၏ ဘဝရပ္တည္မႈႏွင္ ့စားဝတ္ေနမႈဖူလံုေရးအတြက္ႀကိဳ​းပမ္းျခင္းျဖင့္ကုန္ဆံုးခဲ႔ရသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္အ
စၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ယ္အဝန္း သည္စတုရန္းမိုင္းေပါင္း၁သန္းေက်​ာ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ပိုင္ ဆိုင္ေသာဥစၥာ​ပစၥည္း အေျခအေနကို အာေအရွသခင္မက ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္တြင္ဗီရီုတြင္အဝတ္
မရွိခဲ႔ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ဝတ္ဆင္ထား သည့္အဝတ္သည္ပင္ အဖါေပါင္းမ်ား စြာျဖင့္ဖါေတးသီထားသည္ကိုအားလံု​းကျမင္ေတြခဲ႔သည္။
.
ဤမလံုးေလာက္မႈသည္မရွိ၍မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာျပည္သူတို႕၏ ဘဝကိုျဖည့္တင္းျမွင့္တင္ေပးေနရ၍
ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ဝန္းက်င္ရွိလူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အစာေရစားမစား ရ၍တစ္ညတာမွ်ငတ္ျပတ္စြာေနခဲ႔ရမႈ
ကိုအလြန္တရားစက္ဆုတ္ရြံရွာခဲ႔သည​္။ သို႔ျဖစ္၍ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုခဲ႔သည္။
ရြာတစ္ရြာတြင္လူတစ္ဦးသည္ငတ္ျပတ္မႈဒါဏ္ျဖင့္တစ္ညတာကုန္ဆံုးခဲ႔​သည္ရွိေသာ္ယင္းရြာ၏ေစာင့္ေရွာက္မ​ႈႏွင့္တာဝန္ကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ရုပ္သီမ္းေတာ္မူသည္။

Special thanks to IYS member Javed Ansari