---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, August 26, 2009

DAILY RAMZAN DOAS ROZAS 1 to 30

Ramadan Dua: DAY 1
ALLAH, on this day make my fasts the fasts of those who fast (sincerely), and my standing up in prayer of those who stand up in prayer (obediently), awaken me in it from the sleep of the heedless, and forgive me my sins , O God of the worlds, and forgive me, O one who forgives the sinners.

Ramadan Dua: DAY 2
ALLAH, on this day, take me closer towards Your pleasure, keep me away from Your anger and punishment, grant me the opportunity to recite Your verses (of the Qur'an), by Your mercy, O the most Merciful.

Ramadan Dua: DAY 3
ALLAH, on this day, grant me wisdom and awareness, keep me away from foolishness and pretension, grant me a share in every blessing You send down, by You generosity, O the most Generous.

Ramadan Dua: DAY 4
ALLAH, on this day, strengthen me in carrying out Your commands, let me taste the sweetness of Your remembrance, grant me, through Your graciousness, that I give thanks to You. Protect me, with Your protection and cover, O the most discerning of those who see.

Ramadan Dua: DAY 5
ALLAH, on this day, place me among those who seek forgiveness. Place me among Your righteous and obedient servants, and place me among Your close friends, by Your kindness, O the most Merciful.

Ramadan Dua: DAY 6
ALLAH, on this day, do not let me abase myself by incurring Your disobedience, and do not strike me with the whip of Your punishment, keep me away from the causes of Your anger, by and Your power, O the ultimate wish of those who desire.

Ramadan Dua: DAY 7
ALLAH, on this day, help me with its fasts and prayers, and keep me away from mistakes and sins of the day, grant me that I remember You continuously through the day, by Your assistance, O the Guide of those who stray.

Ramadan Dua: DAY 8
ALLAH, on this day, let me have mercy on the orphans, and feed [the hungry], and spread peace, and keep company with the noble-minded, O the shelter of the hopeful.

Ramadan Dua: DAY 9
ALLAH, on this day, grant me a share from Your mercy which is wide, guide me towards Your shining proofs, lead me to Your all encompassing pleasure, by Your love, O the hope of the desirous.

Ramadan Dua: DAY 10
ALLAH, on this day, make me, among those who rely on You, from those who You consider successful, and place me among those who are near to you, by Your favor, O goal of the seekers.

Ramadan Dua: DAY 11
ALLAH, on this day, make me love goodness, and dislike corruption and disobedience, bar me from anger and the fire [of Hell], by Your help, O the helper of those who seek help

Ramadan Dua: DAY 12
ALLAH, on this day, beautify me with covering and chastity, cover me with the clothes of contentment and chastity, let me adhere to justice and fairness, and keep me safe from all that I fear, by Your protection, O the protector of the frightened.

Ramadan Dua: DAY 13
ALLAH, on this day, purify me from un-cleanliness and dirt, make me patient over events that are decreed, grant me the ability to be pious, and keep company with the good, by Your help, O the beloved of the destitute.

Ramadan Dua: DAY 14
ALLAH, on this day, do not condemn me for slips, make me decrease mistakes and errors, do not make me a target for afflictions and troubles, by Your honor, O the honor of the Muslims.

Ramadan Dua: DAY 15
Wala hao la, wa la ku wa tha, Illah billah, Aleyoh a zweem.

Ramadan Dua: DAY 16
ALLAH, on this day, grant me compatibility with the good, keep me away from patching up with the evil, lead me in it, by Your mercy, to the permanent abode, by Your God ship, O the God of the worlds.

Ramadan Dua: DAY 17
ALLAH, on this day, guide me towards righteous actions, fulfill my needs and hopes, O One who does not need explanations nor questions, O One who knows what is in the chests of the (people of the) world. Bless Muhammad and his family, the Pure.

Ramadan Dua: DAY 18
ALLAH, on this day, make me love goodness, and dislike corruption and disobedience, bar me from anger and the fire [of Hell], by Your help, O the helper of those who seek help.

Ramadan Dua: DAY 19
ALLAH, on this day, multiply for me its blessings, and ease my path towards its bounties, do not deprive me of the acceptance of its good deeds, O the Guide towards the clear truth.

Ramadan Dua: DAY 20
ALLAH, on this day, open for me the doors of the heavens, and lock the doors of Hell from me, help me to recite the Qur'an, O the One who sends down tranquility into the hearts of believers.

Ramadan Dua: DAY 21
ALLAH, on this day, show me the way to win Your pleasure, do not let Shaytan have a means over me, make Paradise an abode and a resting place for me, O the One who fulfills the requests of the needy.

Ramadan Dua: DAY 22
ALLAH, on this day, open for me the doors of Your Grace, send down on me its blessings, help me towards the causes of Your mercy, and give me a place in the comforts of Paradise, O the one who answers the call of the distressed.

Ramadan Dua: DAY 23
ALLAH, on this day, wash away my sins, purify me from all flaws, examine my heart with (for) the piety of the hearts, O One who overlooks the shortcomings of the sinners.

Ramadan Dua: DAY 24
ALLAH, on this day, I ask You for what pleases You, and I seek refuge in You from what displeases You, I ask You to grant me the opportunity to obey You and not disobey You, O One who is generous with those who ask.

Ramadan Dua: DAY 25
ALLAH, on this day, make me among those who love Your friends, and hate Your enemies, following the way of Your last Prophet, O the Guardian of the hearts of the Prophets.

Ramadan Dua: DAY 26
ALLAH, on this day, make my efforts worthy of appreciation, and my sins forgiven, my deeds accepted, my flaws concealed, O the best of those who hear.

Ramadan Dua: DAY 27
ALLAH, on this day, bestow on me the blessings of Laylatul Qadr, change my affairs from (being) difficult to (being) easy, accept my apologies, and decrease for me [my] sins and burdens, O the Compassionate with His righteous servants.

Ramadan Dua: DAY 28
ALLAH, on this day, grant me a share in its nawafil (recommended prayers), honor me by attending to my problems, make closer the means to approach You, from all the means, O One who is not preoccupied by the requests of the beseechers.

Ramadan Dua: DAY 29
O ALLAH, on this day, cover me with Your mercy, grant me in it success and protection, purify my heart from the darkness of false accusations, O the Merciful to His believing servants.

Ramadan Dua: DAY 30

O ALLAH, on this day, make my fasts worthy of appreciation and acceptance, according to what pleases You, and pleases the Messenger, the branches being strengthened by the roots, for the sake of our leader, Muhammad, and his purified family. Praise be to ALLAH, the Lord of the worlds.

Special thanks to brother Ko Kyaw Zeyar Oo

Monday, August 24, 2009

လၿမတ္ရမ္ဇာန္၏ ဥပုသ္သီတင္း

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ မ႑ိဳင္ငါးပါးအနက္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းမႉသည္ တတိယေၿမာက္ အေရးအၾကီးဆံုးၿဖစ္ၿပီး ရမ္မဇာန္လၿမတ္၏ ထူးၿမတ္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း မြတ္စလင္မ္ဘာသာ၀င္မ်ား သိထားၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ ဤလၿမတ္၌ ရဆူလ္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး အေပၚသို႔ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ က်ေရာက္စၿပဳခဲ့သည္။ ထို႔ၿပင္ ဤလၿမတ္၌ပင္ ေသာင္ရာသ္က်မ္း အင္ဂ်ီလ္က်မ္း ဇဗူရ္က်မ္းမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

ရမ္မဇာန္လတြင္ ထူးၿခားေသာ သီးၿခားခ၀ပ္မႉ ႏွစ္ရပ္ရိွေပသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖစ္၍ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ သရာ၀ီနမာဇ္ ရကအသ္ (၂၀) ဖတ္ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။

ရိုဇာဟ္ႏွင့္ ၎၏ထူးၿမတ္မႉ

အဘိဓာန္တြင္ ရိုဇဟ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရပ္တန္႔ၿခင္း၊ ၾကဥ္ေရွာင္ၿခင္းဟု လာရိွသည္။ တရားေတာ္ၿမတ္၏ ေ၀ါဟာရတြင္ နံနက္ အာရုဏ္ဦး အခ်ိန္မွစ၍ ေန၀င္သည္ထိတိုင္ ရိုဇဟ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ စားၿခင္း၊ ေသာက္ၿခင္း ႏွင့္ သံ၀ါသၿပဳၿခင္းမ်ားမွ ရပ္ဆိုင္း၍ ေနၿခင္းကို ရိုဇဟ္ဟုေခၚသည္။ ရုိဇဟ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ ဒုစရိုက္မႉမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႔ရိုက်ိဳးၿခင္းမ်ား ၿဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေပသည္။

ဟဇရသ္ အဗုဒ္ဒရ္ဒဟ္သခင္မွ မိန္႔ဆိုသည္မွာ - အရာရာတိုင္းတြင္ မုခ္ဦးတံခါးရိွ၏။ ေအဗာဒတ္၏ တံခါးမသည္ ရိုဇဟ္ ၿဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္မူ - အရာရာတိုင္း၌ ဇကားသ္ရိွ၏။ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇကားသ္သည္ ရိုဇဟ္ၿဖစ္ေလသည္ ဟုလာရိွ၏။
သေဘာမွာ ဥစၥာပစၥည္းအား ဇကားသ္ထုတ္လွ်င္ ထိုပစၥည္းသည္ ေခတ္ကာလ၏ ေဘးအႏ ၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္သမႉ ၿဖစ္သြား၏။
ထိုကဲ့သို႔ပင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ လူသားတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အတြင္းအၿပင္ ေရာဂါဘယတို႔မွ ကာကြယ္သမႉ ရရိွေလသည္။

ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ (စလႅမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အမွန္စင္စစ္ လူသားတို႔သည္ လၿမတ္ရမ္မဇာန္မွ ရိုဇဟ္ဥပုသ္၏ အက်ိဳးဆ၀ါဗ္ မည္၍မည္မွ်ရိွေၾကာင္း သိရိွသြားၾကမူ တစ္ႏွစ္တာလံုး ရမ္မဇာန္ ၿဖစ္ေနလွ်င္ေကာင္းေပစြဟု တမ္းတၾကေပအံ့။

လိုရင္းအခ်ဳပ္မွာ လၿမတ္ရမ္မဇာန္၏ ရိုဇဟ္သည္ လြန္စြာထူးၿမတ္လွေၾကာင္းႏွင့္ အရြယ္ေရာက္မြတ္စလင္မ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မပ်က္မကြက္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ၿဖစ္ေသာ ဖရပ္ဇ္တာ၀န္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အတိအလင္းပါရိွထားေလသည္။

(လၿမတ္ရမ္မဇာန္မွာ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ကို တတ္အားသေရြ႔ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီပို႔စ္ေလးတင္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္လနာအဘူဘကၠရ္ ၿပန္ဆိုထားတဲ့ အစၥလာမ့္လမ္းညြန္က်မ္းထဲမွ အနည္းငယ္ၿပင္ဆင္ၿပီးကူးယူေဖာ္ၿပထားၿခင္းပါ။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ၾကပါေစရွင္ )

Special thanks to sister Maylaynyo.

Friday, August 21, 2009

Ramadan Karim


''CALL TO ME; I WILL ANSWER YOUR (PRAYER)'' The Holy Quran (40:60)
Thursday, August 20, 2009

ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ား

ဟဇ္ရသ္ အလီ (ရေသြ႕) ဆင့္ျပန္သည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံ ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္ေမးျမန္းမႈကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ…. ‘အၾကင္သူသည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳပါက မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာေသာ ကေလးပမာ အျပစ္ဂုနဟ္အေပါင္းမွ ကင္းစင္သြားမည္။

၁။ တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာသကဲ့သို႔ အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွကင္းစင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။
၂။ ႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎ႏွင့္တကြမိဘႏွစ္ပါးလံုး (အီမာန္ရွင္) ျဖစ္ပါက အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွ ခ်မ္းသာလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။
၃။ သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (အရ္ရွ္) ပလႅင္ေတာ္ေအာက္မွ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး ေၾကြးေၾကာ္မည္မွာ “အို-အီမာန္ရွင္ သင္ရဲ႕ (အအ္မာလ္)ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျပဳက်င့္ပါမူ သင္၏ယခင္မေကာင္းမႈမ်ားအားလံုးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
၄။ ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေကာင္းကင္က်က်မ္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) ေသာင္ရားသ္က်မ္း (၂) အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း (၃) ဇဗူရ္က်မ္း (၄) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က်မ္းမ်ားကို သိလာ၀သ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိေပမည္။၅။ ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ ႏွင့္ မတ္စ္ဂ်ိေဒအကၠဆြာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၌ နမာဇ္၀တ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။
၆။ ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဗိုင္သြလ္မအ္မူးရ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သ၀ါးဖ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။
၇။ ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း) ႏွင့္ ဖိရ္ေအာင္န္၊ ဟာမန္တို႔ စစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း)၏ ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။
၈။ ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ ခလီလြလႅာဟ္အား ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ိဳးကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၉။ ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သခင္၏ သက္တမ္းေတာ္ႏွင့္အညီအမွ် ကုသိုလ္အက်ိဳးစ
၀ါးဗ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၁၀။ ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေလာကတစ္ခြင္လံုးထက္ သာပို၍ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၁။ ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ စစ္မွန္ေသာမုအ္မင္န္ျဖစ္ပါက ေလာကမွ အီမာန္ႏွင့္တကြေခၚယူေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။
၁၂။ ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ၎သူ၏မ်က္ႏွာမွာ လျပည့္၀န္းပမာ လင္း၀င္းေတာက္ပေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။
၁၃။ ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ မေကာင္းမႈအေပါင္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေပမည္။
၁၄။ ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔ ၌ ထိုသူအား ၎သရာ၀ီဟ္နမာဇ္ကပင္ သက္ေသခံေတာ္မူေပမည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ၎သူအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမရွိ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ရေပမည္။
၁၅။ ဆယ့္ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အရ္ရွ္ပလႅင္ေတာ္ကို ထမ္းထားေသာ ဖရိရွ္သဟ္မ်ားသည္ ၎သူအတြက္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ား ေတာင္းခံေပးသနားေတာ္မူေပမည္။
၁၆။ ဆယ့္ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိၿပီး ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူေပမည္။
၁၇။ ဆယ့္ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အမ္ေဗရာ (အလိုင္း)မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။
၁၈။ ဆယ့္ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ သင္ႏွင့္ သင္၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုးကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လက္ခံေတာ္မူေပမည္။
၁၉။ ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္တြင္ ၎ရရွိေသာအဆင့္အတန္းထက္သာပို၍ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းခံရေပမည္။
၂၀။ ႏွစ္ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ရွဟီဒီ” သာသနာ့သူရဲေကာင္း “ဆြာေလဟီးန္” သူမြန္သူျမတ္မ်ားကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၁။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုတြင္ ၎သူအတြက္ “ႏူရ္” အလင္းေရာင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဂဟာတစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၂၂။ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ကမၻာ့တစ္ရားခြင္ေန႔တြင္ ၎အား ေသာကအေပါင္း စိုးရိမ္မႈအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေစေတာ္မူေပမည္။
၂၃။ ႏွစ္ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၂၄။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ (၂၄)မ်ိဳးေသာ ေတာင္းဆုမ်ားကို ကဗူလ္ျပဳ လက္ခံေတာ္မူေပမည္။၂၅။ ႏွစ္ဆယ့္ငါး္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ကဗရ္” အဇားဗ္ျပစ္ဒဏ္အေပါင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။
၂၆။ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎၏သက္တမ္းအျပင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္သာပို ၍ အက်ိဳးစ၀ါးဗ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၂၇။ ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူအား “ပြလ္ေဆြရားသ္” တံတားေပၚမွ မ်က္စိတစ္မွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။
၂၈။ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္တိုးျမွင့္ေတာ္မူျခင္းခံရေပမည္။
၂၉။ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကဗူလ္ျပဳလက္ခံေတာ္မူေသာ ဟဂ်္အႀကိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ားရရွိေပမည္။
၃၀။ သံုးဆယ္ရက္ညေျမာက္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္မပ်က္မကြက္၀တ္ျပဳသူအား အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူမည္မွာ “အို-ငါအရွင့္ဗႏၵဟ္၊ သင္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းမွ မည္သည့္သစ္သီး၀လံမ်ိဳးကိုမဆို စားသံုးေလာ့၊ စလ္စဗီးလ္ေရျဖင့္ ေရခ်ိဳးေလာ့၊ ေကာင္စရ္ေရကို ေသာက္သံုးေလာ့၊ သင္၏အရွင္သခင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သင္သည္ ငါ၏ဗႏၵဟ္ေက်းကြၽန္ျဖစ္သည္။

မုစ္လင္မ္အေပါင္းတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လျမတ္ရမ္ဇာန္မွာ (သရာ၀ီဟ္) နမားဇ္ကို စြဲၿမဲစြာဖတ္ၾကပါ။ ဘယ္ေသာအခါမွ ပ်င္းရိ၍ မစြန္႔လႊတ္သင့္ေပ။ မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာက္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။
ဤစာကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေသာသူအားလံုးသရာ၀ီဟ္နမာဇ္ကိုအျပည္႔အ၀၀တ္ျပဳႏုိင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ ( အာမီန္း )


Special thanks to brother Ko Kyaw Zeyar Oo

Thursday, August 13, 2009

Lipstick သုံးတတ္ေသာအမ်ိဳးသၼီးမ်ားအတြက္ Halal lipstick information

** Halal lipsticks & cosmatics ကို Saudi Arabia ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တင္ေရာင္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

Looking for lipsticks which are HALAL and safe to be consumed for MUSLIMS?
Non halal ingredients used in the make up and lipsticks always make you think twice and stopped you from using those cosmetics?

We will help you to find lipsticks which are safe to be consumed for muslim woman, produced in a muslim country and CERTIFIED HALAL by the authorized Islamic body

If you are muslim woman who are ...
Concern about the ingredients used in the cosmetics and lipsticks that your are using...
Looking for alternative make up and lipsticks which are halal and safe to be consumed...
Looking for alternative lipsticks which are leads free...

YOU SHOULD SERIOUSLY READ ON WHAT I'M GOING TO REVEAL HERE...!
Fazi Abdul Latif

(Internet Entrepreneur,Malaysia)
Assalamualaikum,
Dear muslim sisters,
It has been very upset for me to find out about the ingredients mostly used in the make up, cosmetics and lipsticks currently available in the market. Most of them were made from non halal ingredients and even some of the lipsticks are not safe for our health. I have had experienced of using lipsticks which in the end changed my lips natural color into dark due to the leads content. This including over the counter lipsticks which were carrying well known brands. What are more surprising is to find out some of the main ingredients used in the lipsticks which are as follows :

Pig’s Fat – Reason being is Pig’s fat is the only fat which does not melt at average body temperature while all other fats start melting. From the research done by the scientist,the pig’s fat does not melt on human body and lipstick manufactures have no option but to use it in their lipstick in order to help the lipstick stays on the lips.

Alcohol– Most of the lipsticks formula contains alcohol which is prohibited in Islam. Infact for certain individual, they will suffer some allergic reaction due to the alcohol content in the lipstick

Baby Placenta– some cosmetic producers used placenta as part of the ingredients in their cosmetics and lipstick products. Placenta is not only haram in Islam but also harmful to our health. And many more other non halal ingredients

I am very excited to introduce and offer this fine quality halal lipsticks for you to try on. The choice of colors available, the feeling of confidence knowing the ingredients used are halal and permitted in Islam and yet my lips stay moist, and never dry through out the day.

You might be wondering what are the main ingredients in this V2 Halal Lipsticks :

Pure Goat’s Milk - Goat's milk contains enzyme, vitamins and nourishment to maintain healthy and beautiful lips. It is a natural moisturiser to balance the lip's moisture for supple and smooth lips.

Aloe Vera– to helps lips stay supple and smooth and acting as moisturizer. Aloe vera has been used as one of the main ingredients in the V2 Halal Lipstick since it is well known for it’s benefits as soothing properties and help the lips to stay moist.

Vitamin E– acting as anti oxidant to helps your lips stays healthy, preventing wrinkles and from dry off so that your lips will feel comfortable through out the day whilst wearing the the V2 halal lipstick.

Reasons why you should choose V2 halal lipsticks
Halal ingredients – the ingredients used are halal, permitted in Islam and safe to be consumed by muslim.

Mixture of aloe vera and goats milk have been used as replacement for Pig’s gelatine

Vitamin E is acting as anti oxidant as well as to protect the lips from dry off and free from wrinkle.

100% muslim products , produced in a muslim country and all the factory employees are muslim.

Certified Halal by Jakim (Islamic Development Department of Malaysia) – the ingredients used are permitted by Islamic law and safe to be consumed by muslims. Application for halal approval requires all documents in regards to the ingredients used must be submitted and revealed, followed by inspection at the manufacturer’s factory.

Long lasting – with just one application, the lipstick color stays on your lips for up to 3 times meals taken

Well, actually the above are not the only reasons why you should choose V2 Halal Lipsticks. V2 Halal Lipsticks are the best choice for muslims for the following additional reasons :

Produced by manufacturer with GMP Status (Good Manufacturing Practice)

Helps the alternatif halal product to build a much better Islamic community worldwide
and many more…

After all of the above reasons don’t you think that it is the time for you to switch to halal lipstick instead of over the counter lipsticks?

For more information, click here http://www.halallipstick.com/

Sunday, August 9, 2009

အာေအ႔ရွာ သခင္မ (RDYA-ALLAH-ANHA) ၏ အတၴဳပၸတိၱ

အာေအ႔ရွာ သခင္မ၏ဖခင္မွာ အစၥလာမ္သာသနာ၏ ပထမေျမာက္ သမတ အဗူဗကရ္ျဖစ္၏။ မိခင္မွာသခင္မ ဇိုင္နဗ္ ျဖစ္သည္။ အာေအရွာသခင္မ၏ဘြဲ႕အမည္ မွာ '' ဆြစ္ဒ္ဒီကာ (အမွန္ေျပာဆိုသူ) '' ျဖစ္သည္။ အာေအရွာသခင္မသည္ နဗဝီသကၠရာဇ္ ၄ ခုႏွစ္ ေရွာင္ဝါလ္လတြင္ ဖြားျမင္သည္။

ပညာဂုဏ္
အာေအရွာသခင္မသည္ အစၥလာမ္သာသနာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္ ပါရဂူ တစ္ဦးျဖစ္၏။ သာဝကၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ျပသနာရပ္မ်ားကို အာေအရွာသခင္မထံ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကရသည္။ အာေအရွာသခင္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္ '' ေအမာမ္ဇြဟ္ရီ'' က ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ီးက်ဴးစကား ေရးသားထား၏။'' အာေအရွာသခင္မသည္ သာဝကၾကီးမ်ားတြင္ ပညာအတတ္ဆုံးျဖစ္သည္။ သာဝကၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ ထိုသခင္မထံသို႕ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကရသည္။

''သမတၾကီး အဗူဗကရ္၊ အို႕မရ္၊ အြဆ္မာန္ သခင္တို႕ လက္ထက္မ်ားတြင္ အာေအရွာ သခင္မသည္ အစၥလာမ္တရား ဓမၼသတ္မ်ားကို စီရင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ မို႕ဟမၼဒ္သခင္၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားအနက္ ဩဝါဒေတာ္ေပါင္း ၂၂၁၀ သည္ အာေအရွာသခင္မထံမွ တစ္ဆင့္ၾကားသိရ၏။ ယင္းဩဝါဒေတာ္မ်ားအနက္ မိန္႕ခြန္းေတာ္ေပါင္း ၁၇၄ တိတိကို ဗို႕ခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စလင္မ္က်မ္းၾကီးမ်ားတြင္ လက္ခံေရးသား ေဖါ ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေရးဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕ နက္နဲေသာ ျပသနာမ်ား အထူးသျဖင့္ တမန္ေတာ္ မို႕ဟမၼဒ္သခင္ထံသို႕ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ (ဝဟီ) မုကၡပါဌ္ေတာ္ က်ေရာက္ပုံ၊ ကုရ္အာန္၏အစီအစဥ္၊ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳနည္း၊ ဟဂ်္အေၾကာင္း၊ ဟစ္ဂ်ရတ္အေၾကာင္း၊ ဗဒ္ရ္စစ္ပြဲ၊ ဇတြရ္ေရကာအ္စစ္ပြဲ၊ ခႏၵတ္က္ စစ္ပြဲအေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏သစၥာရွိပုံ၊ တမန္ေတာ္သခင္၏ ေနာက္ဆုံးအျပဳအမူ၊ တမန္ေတာ္သခင္၏ အိမ္တြင္းေရး၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ခံယူျခင္းအေၾကာင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားသည္ အာေအရွာသခင္မမွ တစ္ဆင့္စုံလင္စြာသိရွိရသည္။အာေအရွာသခင္မသည္ စာေပအရာတြင္ပါရဂူျဖစ္ခဲ့၏။ ေျပာဆိုရာတြင္ ႏွုတ္ခ်ိဳ၏။

ထူးျခားေသာ ကိုယ္က်င့္တရား
အာေအရွာသခင္မ၏ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားသည္ အလြန္တရာမွ ျမင့္ျမတ္၏။ အထူးသျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ၏။ အလွဴဒါန ရက္ေရာ၏၊ ရဲရင့္၏။တစ္ခါေသာ္ '' အမီးရ္မို႕ အာေဝယာ'' က အာေအရွာသခင္မအား ေဒရ္ဟမ္ ၁၀၀ ၀၀၀ တစ္သိန္းဆက္သရာ အာေအရွာသခင္မသည္ ထိုေငြမ်ားကို တစ္ေန႕အတြင္းမွာပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုလွဴဒါန္းလိုက္၏။ ထိုေန႕တြင္ အာေအရွာသခင္မသည္ ဥပုသ္ေစာင့္ထား၏။ ဥပုသ္ေျဖရန္ အခ်ိန္ေရာက္သည့္အခါ အစာအဟာရ ဝယ္ရန္အတြက္ပင္ ေငြတစ္ျပားမွ မက်န္ခဲ့ေပ။အာေအရွာသခင္မသည္ အျမဲလိုလိုပင္ ဥပုသ္ေစာင့္၏။ တဟဂ်္ဂြၽဒ္၊ တရာဝီဟ္၊ ေအာင္ဝါဘီန္ ေခၚဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈမ်ားကို အျမဲတေစျပဳ၏။ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ်ဟဂ်္ျပဳ၏။

ေၾကးကြၽန္မ်ားကို အထူးသနားၾကင္နာ၏။ ေၾကးကြၽန္ေပါင္း ၆၇ ေယာက္ကို ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့၏။အမီးရ္မို႕ အာေဝယာ လက္ထက္ ဟစ္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၅၈ ခုႏွစ္၊ ရမဇာန္လတြင္ အာေအရွာ သခင္မသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္ကိုခံယူသြားပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္အာေအရွာသခင္မ၏ အသက္မွာ ၅၇ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ သခင္မကို ''ဂ်ႏၷတြလ္ဗကီအ္'' ကဗာလ္စတန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာသင္ခန္းစာ စတုတၳတြဲမွ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပပါသည္။

Tuesday, August 4, 2009

ရွအ္ဗာန္လ ၁၅ ရက္ (ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္) ညည့္ျမတ္တြင္ တရားအားထုတ္ရန္ က်င့္စဥ္မ်ား

ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ ႏွင့္ ရွဗ္ေဗ့ကဒရ္ ညည့္ျမတ္တို႕၏ (နိဖိလ္) က်င့္စဥ္မ်ား
(ထင္ထင္ရွားရွားဖတ္႐ႉရန္ ပုံကိုကလစ္ျပီးဖတ္ပါ။)


ဆြလာသြတ္ သတ္စ္ဗီးဟ္ နမာဇ္၏ အက်ိဳးစဝါဗ္ႏွင့္ ဖတ္နည္းစည္းကမ္းမ်ား
(ထင္ထင္ရွားရွားဖတ္႐ႉရန္ ပုံကိုကလစ္ျပီးဖတ္ပါ။)
မွတ္ခ်က္။ ရွအ္ဗာန္ ၁၅ ရက္ ညည့္သည္ ဒီလ 5.8.2009 (after magarib namarz) ျဖစ္ပါသည္။

Monday, August 3, 2009

ရွအ္ဗာန္လအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳံးျမန္မာဘာသာျပန္

ဤလသည္ အစၥလာမ္ဟစ္ဂ်္ရီ ျပကၡဒိန္၏ ရွအ္ဗာန္လဟုေခၚပါသည္။ ရွအ္ဗာန္ဆိုသည္မွာ အာရဗီစကား ႐ႉဗာမွလာ၍ အပင္အကိုင္းအလက္တို႕တိုးတက္ေနသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ ရွအ္ဗာန္လသည္ ကြၽန္ုပ္၏ လျဖစ္ျပီး ရမ္မသြာန္လျမတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လျဖစ္သည္။ (Daylami)

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဤရွအ္ဗာန္လတြင္ ဆြီယမ္ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိသည္။ လျမတ္ရမ္မသြာန္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအေနႏွင့္လည္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ ရွအ္ဗန္လသည္ လူအမ်ားေမ့ေလွ်ာ့ေနၾကေသာ ရာဂ်ာဗ္လႏွင့္ ရမ္မသြာန္လတို႕ ၏အလယ္မွ လျဖစ္ျပီး ထိုလတြင္လူသားတို႕၏ျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္တင္ျပျခင္းခံရမည္။

ကြၽန္ုပ္ ဆြီယမ္ဥပုတ္ သီလေစာင့္ထိန္းေနခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ုပ္၏ျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်တို႕ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပျခင္းခံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႕ခဲ့ဘူးပါသည္။

* ထိုလတြင္လူသားတို႕၏အနာဂါတ္ေရးကို မလာအိကာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေရးသား၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပမည္။ ထိုတင္ျပခ်က္ကို ရမ္မသြာန္လျမတ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွဆုံးျဖတ္ေတာ္မူမည္။

* ထိုလတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးမည့္လူမ်ား၏ စာရင္းကိုသတ္မွတ္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကြၽန္ုပ္၏ ေသဆုံးခ်ိန္ကို ကြၽန္ုပ္ ဆြီယမ္ ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းေနခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္ေစလိုပါသည္ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႕ခဲ့ပါသည္။

ရွအ္ဗာန္လတြင္ ဆြီယမ္ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းလိုလွ်င္ ရွအ္ဗန္လဝက္ထိဘဲ ဆြီယမ္ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းခိုင္းပါသည္။ က်န္လဝက္ကို ရမ္မသြာန္လအတြက္ အားျဖည့္ေစပါသည္။

ဗူခါရီက်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ထိုလတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေဂ်႐ူစလင္ျမိဳ႕ရွိ ဗိုင္သြရ္မိုးကဒ္ဒဒ္(စ) ဗလီဘက္သို႕ ၁၆ လ (သို႕) ၁၇ လၾကာလွည့္ျပီးဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာမွ မကၠာဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သို႕ ကီဗလာဟ္ကို လွည့္၍ဖတ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာ၏။ ထို႕ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ေအာက္ပါကုရ္အာန္ အာယတ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္လာပါသည္။

အသင္သည္ မိမိစိတ္တြင္းဝယ္ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာ၌မ်က္ႏွာမူရန္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ကစ္ဗ္လဟ္ျဖစ္ေစလို၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အမိန္႕ေတာ္ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ မိုးေကာင္းကင္သို႕အၾကိမ္ၾကိမ္မ်က္ႏွာေမာ္၍ ၾကည့္ေနသည္ကို ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုခ်ျမင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္ေလရာ အသင္ႏွစ္သက္ေလေသာ ကစ္ဗ္လဟ္ဘက္သို႕အသင့္အား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုခ်ဧကန္ လွည့္၍ေပးေတာ္မူအံ့။ သို႕ျဖစ္ရာ အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ မိမိမ်က္ႏွာကို ယခုခ်ိန္မွစ၍ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာတြင္ မတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ (ဝါ) ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သို႕လွည့္ပါေလ။ ထိုမွတပါးအသင္တို႕သည္ မည္သည့္ေနရာ အရပ္ေဒသ ၌ပင္ ရွိေစကာမူ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳေသာအခါ ယင္းမတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ ဘက္သို႕သာလွ်င္ မိမိတို႕မ်က္ႏွာမ်ားကို လွည့္ၾကကုန္ေလာ့။
(Al-Baqarah 2:144)

စင္စစ္ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္နဂိုမူလက မ်က္ႏွာမူခဲ့ဘူးသည့္ကစ္ဗ္လဟ္ (ဝါ) ဗိုင္တုလမုကဒၵတ္စ္ကို ကစ္ဗ္လဟ္ အျဖစ္ယာယီအားျဖင့္ ထားရွိေတာ္မူခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေနာက္အနာဂတ္တြင္ ကစ္ဗ္လဟ္ မ်က္ႏွာမူရာ ကအ္ဗဟ္ ဘက္သို႕ေျပာင္းလႊဲေသာအခါ ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ အမိန္႕ကို လိုက္နာေသာသူႏွင့္ မိမိတို႕ေျခဖေနာင့္ဘက္သို႕ ျပန္လွည့္သြားသူတို႕ကို ခြဲျခားသိေတာ္မူရန္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကစ္ဗ္လဟ္ေျပာင္းလႊဲရန္ အမိန္႕ေတာ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကားျပသ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရသူတို႕မွအပ အျခားသူတို႕ အဘို႕လိုက္နာရန္ အလြန္ပင္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕၏ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား (ဝါ) မူလကစ္ဗ္လဟ္ဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူ၍ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္ကို အခ်ည္းႏွီးအက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွါ ဤသို႕ေျပာင္းလႊဲရန္ အမိန့္ထုတ္ျပန္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လူခပ္သိမ္းတို႕အေပၚဝယ္ စင္စစ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေတာ္မူတေသာအရွင္၊ မျပတ္မစဲ သနား ညွာတာေတာ္မူထေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။
(Al-Baqarah 2:143)

မၾကာခင္ အစၥလာမ္၏ ရွာေဗဗရအ္ညည့္ ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ရွာေဗဗရအ္ညည့္ မတိုင္ခင္ စာဖတ္သူမ်ားဖတ္႐ႉက်င့္သုံးႏိုင္ရန္ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆြလာသြတ္ သတ္စ္ဗီးဟ္ဖတ္နည္းႏွင့္ အက်ိဳးစဝါဗ္မ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

Sunday, August 2, 2009

SHABAAN

8. SHABAAN

DEFINITION
The word “sha’baan is derived from the word "shu'ba", which means branch and itself means consecutively escalating or undisturbed increase. The Arabs used to branch out during this month to look for water.

The Arrival of the Sha’baan moon brings with it numerous blessings. Just as the initiation of rainfall begins with "pitter patter" such blessings reach us in the same accord and fashion. These blessings progressively escalate throughout the month so that by the middle of the month they have reached a considerable amount, reaching their peak by the end of Ramadan.

Just as a farmer prepares for a fruitful harvest by harrowing his acreage so that the soil may readily retain water; in contrast our souls are geared by the presence of such blessings in Sha’baan effectively preparing us for a fruitful and completely advantageous Ramadan. The Holy Prophet (SAW) has said,

"Sha’baan is my month and Ramadan the month of Allah Ta'aalaa." [Daylami]

The month of Sha’baan is one of the meritorious months in the Islamic calendar and it is reported in an authentic hadith that the Holy Prophet (SAW) used to fast most of this month. Although these fasts are not obligatory, Sha’baan is the month immediately preceding the month of Ramadan, therefore some preparatory measures are suggested by the Holy Prophet (SAW) through his sunnah and his practices.

The blessed companion Anas (RA) reported that the Holy Prophet was asked

“Which fast is the most meritorious after the fasts of Ramadan” he replied “Fasts of Sha’baan in honour of Ramadan”

The blessed companion Usama ibn Zaid (RA) reported that he asked the Holy Prophet (SAW)

“O Messenger of Allah (SAW), I have seen you fasting in the month of Sha’baan so frequently that I have never seen you fasting in any other month” he replied “That (Sha’baan) is a month between Rajab and Ramadan which is neglected by many people. And it is a month in which an account of the deeds (of human beings) is presented before the Lord of the universe. So I wish that my deeds be presented at time when I am in a state of fasting”

Ummul Mu’mineen ‘Aishah said

“The Holy Prophet (SAW) used to fast in the whole of Sha’baan.” I said to him “Messenger of Allah (SAW), is the month of Sha’baan your most favourite month to fast?” He said “In this month Allah (SWT) prescribes the list of the persons dying this year. Therefore, I like that my death come to me when I am in a state of fasting.”

In another tradition she said

“The Holy Prophet (SAW) would sometimes begin to fast continuously until we thought he would not stop fasting, and sometimes he used to stop fasting until we thought he would never fast. I never saw the Messenger of Allah (SAW) fasting a complete month, except the month of Ramadan, and I have never seen him fasting in a month more frequently than he did in Sha’baan.”

In another repot she said

“I never saw the Messenger of Allah (SAW) fasting in a month so profusely as he did in the month of Sha’baan. He used to fast in that month leaving only a few days, rather, he used to fast almost the whole of the month.”

Ummul-Mu’mineen Umm Salmah said

“I never saw the Messenger of Allah (SAW) fasting for two months continuously except in the months of Sha’baan and Ramadan.”

These ahadith indicate that fasting in the month of Sha’baan, though not obligatory, is so meritorious, that the Holy Prophet (SAW) did not like to miss them. It should be kept in mind that the fasts of this month are for those persons only who are capable of keeping them without causing deficiency to the obligatory Ramadan fasts. The Holy Prophet (SAW) has also forbidden Muslims from fasting one or two days prior to the commencement of Ramadan. Abu Hurairah reported the Holy Prophet (SAW) said,

“Do not fast after the first half of the month of Sha’baan has gone.”

According to another report, the Prophet (SAW) said,

“Do not precede the month of Ramadan with one or two fasts.”

In essence, the Holy Prophet (SAW) himself used to fast most of the month of Sha’baan, because he had no apprehension of weakness or weariness before the month of Ramadan. As for others, he ordered them not to fast after the 15th of the month for the feat that they would lose their strength and freshness before Ramadan started and as a result would mot be able to welcome the month with enthusiasm.

A significant event that occurred during this month was the change in the direction of salat. Bukhar reported that Al-Bara said the Prophet prayed facing Bait-ul-Maqdis in Jerusalem for sixteen or seventeen months but he wished that his Qiblah would be the Ka'ba. Allah (SWT) revealed the following Qu’ranic verses

“Verily! We have seen the turning of your (Muhammad's (SAW)) face towards the heaven. Surely, We shall turn you to a Qiblah (prayer direction) that shall please you, so turn your face in the direction of Al-Masjid- al-Harâm (at Makkah). And wheresoever you people are, turn your faces (in prayer) in that direction. Certainly, the people who were given the Scriptures (i.e. Jews and the Christians) know well that, that (you’re turning towards the direction of the Ka'bah at Makkah in prayers) is the truth from their Lord. And Allah (SWT) is not unaware of what they do.” (Al-Baqarah 2:144)

The Holy Prophet then offered 'Asr prayers (in his Mosque facing Ka'ba at Makkah) and some people prayed with him. A man from among those who had prayed with him, went out and passed by some people offering prayer in another mosque, and they were in the state of bowing. He said, "I, (swearing by Allah (SWT),) testify that I have prayed with the Prophet (SAW) facing Makkah." Hearing that, they turned their faces to the Ka'ba while were still bowing. Some men had died before the Qiblah was changed towards the Ka'ba. They had been killed and we did not know what to say about them (i.e. whether their prayers towards Jerusalem were accepted or not). So Allah (SAW) revealed

“And Allah would never make your faith (i.e. prayer) to be lost (i.e. your prayers offered (towards Jerusalem). Truly Allah is Full of Pity, Most Merciful towards mankind.” (Al-Baqarah 2:143)


SIGNIFICANT EVENTS
1. "Qibla" the direction to be adopted within salaah, was reverted back to the "Ka'aba" in Makkah (after being
converted to Baitul Muqaddas in Jerusalem for a short period of time). This took place two years after Hijrion the
15th of Sha’baan

2. Fasting in the blessed month of Ramadan was made compulsory in the year 2 AH on the 25th of Sha’baan

3. Hafsa (RA) was joined in matrimony with the Prophet (SAW) in 3 AH

4. Hafsa (RA) took leave from this world in 45 AH

5. Hussain (RA), the grandson of the Prophet's (SAW) was born, four years after Hijri on the 5th of Sha’baan

6. The Battle of Banu Mustaliq took place in Sha’baan during which, the "Aayah of Tayammum" (purifying with sand
before salaah) was revealed, in the year 5 AH

7. The daughter of the beloved Prophet (SAW) Umme Kulthum (RA) took leave from this world, in the 9 AH