---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, November 26, 2009

Eid Mubarak 1430 H.

''နွလံုးသား႐ဲ႕သခင္ Allah (SWT)''
..
ေနလ ၾကယ္စင္
သမုဒၵ႐ာ ေတာင္တန္း
သခင့္အေပါ ္ ဖူးေမာ္ေပ်ာ္ပါး
သခင့္အမိန္႕ နာခံလၽႇက္နွင့္
ေမတၲာေ႐စင္ သြင္သြင္ဆီးလၽႇက္
ဒီနွလံုးသားနွင့္ ဒီဦးေနွာက္က
ကမၻာဆံုးထိ သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္
သခင့္အေပါ ္ သစၥာခိုင္ျမဲ
ျမတ္္နိုးျခင္းမ်ား သီကံုးထားကာ
ခ်စ္ပန္းေလးေတြ ပိုလွတယ္္.....။

Sunday, November 22, 2009

ZIL-HAJ Month

DEFINITION
The word Dhul-Hijjah means the month of pilgrimage and this is the last of the sacred months in which fighting was forbidden.

The first ten days of Dhul-Hijjah are the most virtuous days in this month, with Hajj, the fifth pillar of Islam being performed in this sacred month. Abu Haraira (RA) reported from the Holy Prophet (SAW)

“Amongst all days there are none better to engage in sole worship of Allah than in the ten days of Zul-Hijjah, To observe a fast on any of these days is equivalent to fasting throughout the year, to actively engage in prayer and worship throughout any of these nights holds such rewarding values leveling with the "night of power (Laylatul-Qadr).” [Tirmidh]

It has been stated in the Holy Qur'an,

“By the dawn; By the ten nights (ie. the first ten days of the month of dhul-Hijjah), and by the even and the odd (of all the creations of Allah) and by night when it departs. There is indeed in them (the above oaths) sufficient proofs for men of understanding (and that they should avoid all kinds of sins and disbelief).” (Al-Fajr 89:1-5)

The 9th of Dhul-Hijjah is the day of Arafat, when pilgrims stand on the mountain asking for sincere forgiveness for their sins, as an indication of how man will be gathered on the day of reckoning. Fasting on this day, by Muslims who are not performing the pilgrimage, brings with it great virtues, Muslim narrated that Fasting on the day of Arafat expiates the [minor] sins of two years: a past one and a coming one. And fasting on the day of Aashura expiates the sins of the past year.

Abu Qataadah (RA) reported in a part narration from the Holy Prophet (SAW) concerning the fast observed on this day,

“I have full confidence in Allah for the one who observes a fast on the day of Arafat that his previous year's sins and the proceeding year's sins are forgiven.” [Muslim]

Abu Dawud narrated that one of the wives of the Prophet (SAW) said Allah’s Messenger (SAW) used to fast the (first) nine days of Dhul-Hijjah, the day of Aashura, and three days of each month.

Eid-ul-Adha is celebrated on the 10th of the month of Dhu-Hijjah and continues till the 13th day. This celebration is observed to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim (AS) when he was asked to sacrifice his own son Prophet Ishma’iI (AS). Ibrahim showed his readiness and Allah (SWT) was very pleased with him, and a lamb was sacrificed in place of his son on Allah’s (SWT) command. The Holy Qur’an gives the following account of Prophet Ibrahim’s (AS) act of sacrifice,

“(Ibrahim prayed:) My Lord, grant me a doer of good deeds. So We gave him the good news of a forbearing son. But when he became of age to work with him, he said: O my son, I have seen in a dream that I should sacrifice you; so consider what is your view. He said: O my father, do as you are commanded; if Allah pleases you will find me patient. So when they had both submitted and he had thrown him down upon his forehead, and We called out to him saying, O Abraham, you have indeed fulfilled the vision. Thus do We reward the doers of good. Surely this is a manifest trial. And We ransomed him with a great sacrifice.” (As-Saffat 37:100–107)

Muslims offer Eid salat (2 rakats) in congregation, this is obligatory on every male Muslim and can be preformed any time between ishraq and zawal. Animals are then sacrificed to seek the pleasure of Allah and demonstrate complete submission and proof of complete obedience to Allah. The meat is shared amongst poor, relatives, neighbors and friends.

SIGNIFICANT EVENTS
The Prophet (SAW) performed the farewell Hajj and gave the historic sermon known as the "Farewell Sermon"
Egypt was conquered by the army sent by Umar (RA)
Uthmaan (RA) was appointed the third Caliph
"Bay'ate-Aqabah"
Fatimah (RA) married the fourth Caliph Ali (RA)

DEATHS
Umar (RA) met martyrdom on the 27th of Dhul-Hijjah in the year 26 AH
Uthmaan (RA) was martyred on the 18th of Dhul-Hijjah in the year 35 AH

Names of days of the week
yaum al-ahad يوم الأحد (first day)
yaum al-ithnayna يوم الإثنين (second day)
yaum ath-thalatha' يوم الثُّلَاثاء (third day)
yaum al-arba`a' يوم الأَرْبعاء (fourth day)
yaum al-khamis يوم خَمِيس (fifth day)
yaum al-jum`a يوم الجُمْعَة (gathering day)
yaum as-sabt يوم السَّبْت (sabbath day)

Ref : http://www.ciibroadcasting.com/index.php/islam/months-in-islam

Wednesday, November 18, 2009

A blessing of creation - Subahanallah


The Qur’an emphasizes its centrality: (We made from water every living thing) (Al-Anbiyaa’ 21:30). The water of rain, rivers, and fountains runs through the pages of the Qur’an to symbolize God’s benevolence: "He sends down saving rain for them when they have lost all hope and spreads abroad His mercy" (Qur’an 25:48).

At the same time, the believers are constantly reminded that it is God Who gives sweet water to the people, and that He can just as easily withhold it:"Consider the water which you drink. Was it you that brought it down from the rain cloud or We? If We had pleased, We could make it bitter" (Qur’an 56:68-70). In this verse the believers are warned that they are only the guardians of God’s creation on earth; they must not take His law into their own hands.

“Cleanliness is half of faith,” the Prophet Muhammat (SAW) tells his companions in one of the hadiths.

** Health and water **

DRINK WATER ON EMPTY STOMACH
It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value. We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the following diseases: Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness, bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases, vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes, constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose and throat.

METHOD OF TREATMENT
1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water
2. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minute
3. After 45 minutes you may eat and drink as normal.
4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours.
5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.
6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main diseases:

1. High Blood Pressure (30 days)

2. Gastric (10 days)

3. Diabetes (30 days)

4. Constipation (10 days)

5. Cancer (180 days)

6. TB (90 days)

7. Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and from 2nd week onwards – daily. This treatment method has no side effects, however at the commencement of treatment you may have to urinate a few times.

It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life. Drink Water and Stay healthy and Active. This makes sense .. The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals ..not cold water. Maybe it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to gain...

For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion.

Once this "sludge" reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

A serious note about heart attacks:
Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting. Be aware of intense pain in the jaw line. You may never have the first chest pain during the course of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. 60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware.. The more we know, the better chance we could survive...

Special thanks to aunty Daw La' La' Myint for health and water.

Sunday, November 15, 2009

ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ကူညီၾကပါရန္ (Helping hand)

.
ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္

ကြၽန္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ယူေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ လုပ္ေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေန႕စဥ္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနလိမ္႔မည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ပါပုံမွ လူမ်ားကိုေမ့ေလ်ာ့သြားတဲ့အခါလည္းရွိႏိုင္သည္။
ကြၽန္ုပ္တို႕လက္ထဲမွ ေငြ၊ အဝတ္အထည္၊ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားေပးမႈတို႕သည္ ထိုသူမ်ားအတြက္မ်ားစြာအက်ိဳးရွိလွသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္မ်ား၌ ၎ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူမ်ားကိုလည္း သတိရေစခ်င္ပါသည္။

ထိုသူမ်ားသည္တစ္ျခားသူမ်ားမဟုတ္။ ကြၽန္ုပ္တို႕၏ မြတ္စလင္မ္ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားသာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကြၽန္ုပ္တို႕သည္သာ ၎တို႕၏ေနရာတြင္ရွိေနခဲ့လွ်င္ .......... ဒါကိုစဥ္းစားရင္း ကြၽန္ုပ္စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ တစ္စိမ႔္စိမ႔္ ခံစားမိပါသည္။

ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမမွ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားမွအစ ကမၻာအႏွံ႕မွခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ကူညီလိုလွ်င္ ကူညီလို႕ရပါသည္။ ကိုယ္လုပ္သမွ်ေကာင္းမႈအလုံးစုံကို ႏွစ္ဘဝ၏အရွင္သခင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလုံးစုံသိျမင္ေတာ္မူသည္။ထိုျဖဴစင္မႈသဒၶါတရားအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခ်ီးျမင့္မႈသည္လည္း ကိုယ့္အေပၚက်ေရာက္မွာဧကန္မလြဲေပ။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား စာနာေထာက္ထား ကူညီၾကရန္ ပါရွိသည္။

တစ္ေန႕ကြၽန္ုပ္တို႕ သည္ေအာက္ပါေနရာသို႕ သြားလွ်င္ ကိုယ္ႏွင့္အဘယ္အရာမွပါမည္မဟုတ္ပါ။

လာေရာက္ဖတ္႐ႉ႕သူအေပါင္းအား ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာျဖင့္။
Muslimmah.

Tuesday, November 3, 2009

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ


Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႕ ခြသ္ဘာ ၃၃/၂၀၀၉
Shawwal 12 1430

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းအား
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပ နဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္ (ဆြ) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ သက္ေရာက္ပါေစ။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမု အလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လာဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုေလ့လာျခင္းကမာၻစစ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးကာလ လြန္ေျမာက္ေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ကြန္ျမနစ္စနစ္ၾကားမွာစစ္ေအးေခတ္ (Cold War) ကာလကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ဆုိတာကေတာ့ ကိုယ္ယုံၾကည္ တ့ဲ၀ါဒအေပၚ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံရပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔တုိက္တဲ့နည္းေပါ့။ စနစ္တစ္ခုထဲမွာ ေတာင္အယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေပၚလာရင္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ ဦး ေဆာင္တဲ့အေနာက္ဥေရာပက ဒီမိုကေရစီ၀ါဒနဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဥးေဆာင္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပက
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆုိၿပီး အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုအသြင္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီစစ္ေအးေခတ္မွာ ဂ်ာမဏီကိုၾကည့္ရင္ (၉၆)မုိင္ရွည္လ်ားတဲ့ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီးက အေရွ႕ဂ်ာမဏီ
(ဆိုဗီယက္အုပ္စ၀ုင)္ န ဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏ(ီ ဒီမိုကေရစီအုပ္စ၀ုင)္အျဖစ ္ ခဲျြခားပါတယ္။ ဒါေပမယ ့္ ဒီဘာလင္ တံတိုင္းႀကီးဟာ(၂၈)ႏွစ္တာၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔ညမွာ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံလိုက္ ရၿပီး အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံနဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတုိ႔ ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုရဲ႕ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေအးကာလမွာလက္နက္န႔ဲမတိုက္ဘဲ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးဘာလို႔ၿပိဳသြားရတာလ။ဲ
ဂ်ာမဏီမွာ ကနြ ္ျမဴနစ္၀ါဒ ဘာျဖစ္လ ို႔က်ဆုံးသြားသလဲ။ အဓိကအေျဖတစ္ရပ္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြဆီကို ကြန္ပ်ဴတာေတြေရာက္လာၿပီး ျပဴတင္းေပါက္(Window)ေတြကတဆင့္ ကမာၻႀကီးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လို႔ရလာခဲ့ျခင္းပါပဲ။ နံရံတံတုိင္းနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္းခံရတဲ့ လူေတြရဲ႕အသိအျမင္ေတြကို မီဒီယာစြမ္းအားက ဖြင့္ေပးလိုက္ တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဘယ္ျပည္ပစစ္တပ္ကမွ မက်ဴးေက်ာ္ဘဲ ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳလဲၿပီး အေရွ႕ဥေရာပမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ က်ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဆုိဗီယက္ယူနီယံထဲကိုအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း ခံထားရတဲ့ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံလည္း လြတ္လပ္ေရး ရသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နံရံတံတုိင္း (Wall) ကို စစ္ေအးေခတ္ရဲ႕သေကၤတအျဖစ္ေဖၚညႊန္းခဲ့ၾကၿပီး မိမိကိုယ္မိမိတို႔ တံတုိင္း ခတ္ၿပီးအကဲြအၿပဲကို ျပဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေအးအလြန္ေခတ္ရဲ႕သေကၤတကေတာ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆုိက္ (Web)ျဖစ္လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုေဖၚညႊန္းတဲ့ ကမာၻ႔ပင္ကူအိမ္ႀကီးပျဲဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင ္ ကမာၻ႔လူသားေတြဟာတံတုိင္း(Wall) ကေန ကမာၻ႔ပင့္ကူအိမ္ႀကီး (Web) ဆီကို ေရြးခ်ယ္သြားေနၾကၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရင္အကြဲအၿပဲကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆီကို သြားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕ေအာ္တုိမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻ႔မြတ္စလင္မ္ထုဟာ တူရကီကိုဗဟုိျပဳၿပီး ေအာ္တုိမင္အင္ပါယာအျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနတာကိုကိုလိုနီစနစ္က်င့္သုံးခ်င္တ ဲ့ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနန ႔ဲ အရဗ္ေတြကို တူရကီန႔ဲေသးြ ခဲြၿပီးေအာ္ ိုမင္အင္ပါယာေအာက္ကခြဲထြက္ဖို႔ ေျမွာက္ပင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရဗ္ေတြကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ဆုိၿပီး ျမဴဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။

အရဗ္ေတြကတကယ္ယုံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၾကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေအာ္တိုမန္အင္ ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အရဗ္ေတြေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးမရခဲ့ၾကဘဲ ဥေရာပရဲ႕ ကၽြန္သ ေဘာက္ဘ၀ကိုသာ
သက္ဆင္းခဲ့ၾကရတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရဗ္ေတြအေနနဲ႔ အသက္ေသြးေခၽြးေပးၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါက်ေတာ့ ညီညြတ္တဲ့အရဗ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မ ေပၚေပါက္ေတာ့ဘဲအရဗ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။အခုအခါမွာေတာ့ ရအဗ္ေတြ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အရဗ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Arab League)ဖြဲ႕ၿပီးသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။

အလားတူပဲ မြတ္စလင္မ္ကမာၻဟာလည္း တစ္ခုတည္း ေသာအင္ပါယာမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ (၅၇)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ အစၥလာမစ္ညီလာခဲ့အဖြဲ႕) Organization Of Islamic Conference) (OIC)အေနနဲ႔သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ ့အဆင့္သာရွိပါေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ အစၥလာမ္ဆုိတာ ဆုံးမစာ သာသနာအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဒီန္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ
လမ္းစU္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒစြဲေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီး “အလ္-အာ လမီယဟ္” လို႔ေခၚတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွU္တဲ့လမ္းစU္ (Universalization) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ အ၀တ္အစား၊ ေဒသ၊ ယU္ေက်းမႈ ဘယ္လိုပဲကြဲကြဲ တစ္စုတည္း ေသာ အြမၼသ္သားခ်င္း (အြမ္မသြန္း-၀ါဟိဒဟ္)အျဖစ္ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၁၃)။

မနာလိုမႈေတြေၾကာင့္ ကြဲၿပဲသြားၾကတယ္လို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္က
ကမာၻ႔တစ္ေနရာက မြတ္စလင္မ္တစ္ဦး ေ၀ဒနာျဖစ္ရင္ က်န္ကမာၻတစ္ေနရာ က မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးလည္း ခံစားရမယ္လို႔ ေဖၚညႊန္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္မွာ--·

လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲေတြေနရာမွာ သတ္က၀ါလို႔ေခၚတဲ့ “အလႅာဟ္သိစိတ္နဲ႔ တာ၀န္ေက်ျခင္း”
(၀ါ)မွန္ေသာ အယူ၊ မွန္ေသာ အက်င့္နဲ႔သာ ျမင့္ျမတ္မႈကို တုိင္းတာႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)·

ပုဂၢိဳလ္စြဲကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ “အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ ဂ်ီဟာဒ္ေခၚ အမွန္တရားအတြက္ သက္စြန္႔
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကိုသာ အခ်စ္ဆုံးျဖစ္ရမယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၉း၂၄)·

ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒစြဲေနရာမွာ အလႅာဟ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္ဟာ မွတ္ေက်ာက(္ ဖုရ္ကာန)္ န ႔ဲ တမန္ေတာ ္ ျမတ္ဟာစံႏႈန္း(အုစ္၀သြန္-ဟစနဟ္)နဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အန္ ၂း၁၈၅၊ ၃၃း၂၁)

ဒါေၾကာင ့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနန ဲ႔ ပုဂိၢဳလ္စ၊ြဲ လူမ်ိဳးစ၊ဲြ ေဒသစ၊ဲြ ေက်ာင္းေတာ၀္ ါဒစဲြစတ ့ဲ နံရံတံတိုင္းမ်ားက ို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးတစ္စုတည္းေသာ အြမၼသ္ဆိုတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွဥ္တဲ့ လြင္ျပင္ဆီကိုေလွ်ာက္ လွမ္းၾကပါစုိ႔။

အလ္ဟာဂ်္ ဖုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

Special thanks to Aunty Daw La' La' Myint