---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, December 28, 2012

“အစၥလာမ္ ႏွင့္ အစားအစာ”


- “တိြဳင္ယိဗါတ္” သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ၍ “ဟလာလ္”တရား၀င္ ခြင့္ၿပဳထားေသာ အစားအစာသည္

(၁) သကၠ၀ါ တရားႏွင့္ယုံႀကည္ခ်က္ အေပၚတိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ၿခင္း-

ထို ့ၿပင္တ၀ အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ေပးသနားေတာ္မူသည္မ်ားအနက္မွ(စားသုံး)ခြင့္ၿပဳထားေတာ္မူေသာ သန္ ့စင္ေသာအရာမ်ားကို စားသုံးႀကေလကုန္။ ၄င္းၿပင္အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့သက္၀င္ယုံႀကည္လ်က္ရွိႀကကုန္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အားသာ ေႀကာက္ရြံႀကေလကုန္။ကုရ္အာန္ (5း88)

(၂) “ေအဘာဒသ္”တစ္ရပ္ၿဖစ္ၿခင္း-

သို ့ရာတြင္ အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ခ်ီးၿမင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရာမ်ားအနက္ သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ေသာ၊စားသုံးခြင့္ၿပဳေတာ္မူေသာ၊အရာမ်ားကိုစားသံုးႀကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို ့သည္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကိုသာ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ႀကပါလွ်င္ ထိုအရွင္ၿမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးတင္ရွိႀကေလကုန္။ ကုရ္အာန္ (16း114)
.
“က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္မွ “ဟလာလ္”သတ္မွတ္ခြင့္ၿပဳထားေသာ အစားအစာ”

- ႏြယ္ပင္မ်ား၊ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊သစ္သီး၀လံမ်ား၊သစ္ဥ/သစ္ဖုမ်ား၊ စားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (6း141)

- ေၿခေလးေခ်ာင္းတိရစၧာန္ မ်ားကိုစားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (6း142)

- ႏို ့ရည္ ကိုေသာက္သုံးရန္ခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (16း66)

- ပ်ားရည္ကို ေဆး၀ါးအၿဖစ္ေသာက္သုံးရန္ခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (16း69)

- ေရသတၱ၀ါမ်ားကိုစားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္္အာန္ (16း14)
.
“ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္မွ “ဟရာမ္”တားၿမစ္ထားေသာအစားအစာမ်ား”

- အလိုအေလ်ာက္ ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ေသြးသည္၄င္း၊ ၀က္တိရစၧာန္၏အသားသည္၄င္း၊အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္မွတပါး အၿခားကို ရည္စူးထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊လည္မ်ိဳ(ညွစ္၍ၿဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ၿဖစ္ေစ)ေသရေသာတိရစၧာန္သည္၄င္း၊ရိုက္ႏွက္၍ၿဖစ္ေစ ထိခိုက္၍ၿဖစ္ေစေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ၿမင့္ရာမွက်၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ဦးခ်ိဳၿဖင့္ေ၀ွ ့ခတ္ၿခင္းခံရ၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္ ၄င္း၊(အသက္မထြက္မွီတရားေတာ္ႏွင့္အညီ)အသင္တို ့ “ဇဗ္ဟ္” လွီးၿဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ တိရစၧာန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစၧာန္မ်ားကိုက္ခဲ သတ္ၿဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊အသင္တို ့အေပၚ၌ “ဟရာမ္” ဟူ၍တားၿမစ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ရုပ္ပြါးဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာၿပဳရန္ လွီးၿဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊မဲၿမွားတို ့ၿဖင့္ အသင္တို ့ေ၀စုေ၀ပုံ ခြဲၿခင္းသည္၄င္း၊အသင္တို ့အဘို ့(စားသုံးၿခင္းမၿပဳႀကရန္) “ဟရာမ္”တားၿမစ္ထားၿပီးၿဖစ္ေခ်သည္။ ဤသည္တို ့ကား ၿပစ္မႈဒုစရိုက္မ်ားပင္တည္း။ ကုရ္အာန္ (5း3)
.
“ဟရာမ္”အၿဖစ္တားၿမစ္ထားေသာ္လည္း အေၿခအေနတစ္ရပ္ေပၚမူတည္၍ တပ္မက္က်ဴးလြန္ၿခင္းမရွိဘဲ စားသုံးၿခင္းကိုခြင့္ၿပဳထားသည္။ ကုရ္အာန္ (16 း 115)
.
ထို ့ေႀကာင့္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးအေနၿဖင့္ မိမိစားသုံးသည့္ (အရာ)အစားအစာသည္

(၁) “ဟလာလ္”အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ခြင့္ၿပဳထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။

(၂) “တိြဳင္ယိဗါတ္”သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္မႈရွိရမည္။

အစားအစာတစ္ခုသည္ “တိြဳင္ယိဗါတ္” သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္မႈရွိေသာ္လည္း “ဟလာလ္”ခြင့္ၿပဳထားၿခင္းမရွိလွ်င္ “ဟရာမ္”စားသုံးခြင့္မရွိေခ်။ထို ့အတူ “ဟလာလ္”ခြင့္ၿပဳထားေသာ္လည္း “တိြဳင္ယိဗါတ္”သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ၿခင္းမရွိလွ်င္ စားသုံးခြင့္မရွိေခ်။  
.
Post by IYS member Ko Ye Han

Sunday, December 16, 2012

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ ေဆးဝါးႏွင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား

လူေတြမွာအသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႕အမွ် သဘာဝအေလွ်ာက္ မ်က္လုံး၊ ပါး၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လည္ပင္းတို႕မွာအေရတြန္႕လာၾကပါတယ္။ အေရတြန္႕မွာကို အမ်ိဳးသၼီးအမ်ားစုက စိုးရိမ္ၾကပါတယ္။ မိမိတို႕ငယ္ရြယ္စဥ္ကလို ႏုပ်ိဳေနေအာင္ ေငြကုန္ခံအလွကုန္မ်ားဝယ္ျပီး ျဖည့္ဆည္းတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသၼီးအၾကိဳက္အတြက္ အလွအပနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အလွကုန္နဲ႕ေဆးဝါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္သူအရင္းရွင္မ်ားကလည္း သူ႕ထက္ကိုယ္ပိုေကာင္းေအာင္၊ Customer ပိုမ်ားလာေအာင္ နည္းပညာမ်ိဳးစုံနဲ႕အျမဲစမ္းသစ္ေနၾကပါတယ္။ အလွကုန္မွာဆိုရင္ အသားအေရအတြက္လိမ္းတဲ့ Day Cream, Night Cream, Anti Aging cream or Serum, Lotion, Oil, Powder မ်ိဳးစုံရွိၾကပါတယ္။
-
ေဆးဝါးမွာဆိုရင္ အရြယ္ႏုပ်ိဳေစရန္၊ အသားအေရာင္ စိုေျပလွပေစရန္ Hormones နဲ႕ ေဆးဝါးအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ Hormones ကို တိရိစၧာန္ Hormones ကေနထုတ္တာေၾကာင့္ ဟရမ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
-
အလွကုန္မ်ားထက္ ထိေရာက္တာကိုသုံးလိုသူမ်ားက ေဆးထိုးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္ျခင္းတို႕နဲ႕ အရြယ္ႏုေအာင္၊ လွေအာင္ ေငြကုန္ခံျပီးလုပ္ၾကပါတယ္။ အရင္ေခတ္က စီလီကုန္ အေပ်ာ့၊ အမာတို႕ကို မ်က္ႏွာနဲ႕ ေဘာ္ဒီလွေအာင္ ခြဲစိတ္ျဖည့္စြတ္ၾကပါတယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ Botox Injection ကေခတ္စားလာပါတယ္။ Botox (Botulinum toxin) ဆိုတာ Botox is derived from the poison manufactured by the bacteria ျဖစ္ပါတယ္။ အေရတြန္႕ေနတဲ့ေနရာကို Botox ေဆးထိုးထည့္လိုက္ရင္ အဲဒီအေရျပားေအာက္က ႂကြက္သားအလုပ္လုပ္တာကို ေႏွးေစျပီး တစ္နည္း မသန္စြမ္းေစျပီး အေရတြန္႕တာကို (၃ - ၆ လ) တင္းေစပါတယ္။ အေရျပားဆိုင္ရာဆရာဝန္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာသုေသသီမ်ားက ျပင္ပကဘယ္ေလာက္ဘဲ ေၾကာ္ျငာေကာင္းေကာင္း အားမေပးေၾကာင္း Botox ထိုးသူမ်ားအတြက္ အႏၵရယ္ရွိတာေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သတိေပးပါတယ္။ Botox ကိုအမ်ားအားျဖင့္ မီဒီယာေလာကတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားနဲ႕ လူခ်မ္းသာမ်ားမွ Injection ထိုးၾကပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္လည္းၾကီးပါတယ္။
-
ေယာက်္ား - မိန္းမ အသက္အရြယ္ရင့္လာသည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာနဲ႕ ေဘာ္ဒီမွာ တစ္ေျဖးေျဖးအေရတြန္႕လာၾကပါတယ္။ သိသာလာတဲ့အရြယ္က ၃၀ ေက်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားလာတာက ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ေရာက္ရင္ ေဘာ္ဒီအတြင္းမွာရွိတဲ့ Collagen ကႏုပ်ိဳတဲ့အရြယ္ကထက္ တစ္ဝက္ေလာက္သာထုတ္လုပ္ပါေတာ့တယ္။
-
လူသားေတြမွာရွိတဲ့ Collagen အလုပ္လုပ္ပုံက အေရျပားကိုတင္းေစျပီး ႂကြက္သားမ်ားကိုအားရွိေနေစပါတယ္။ လက္သည္းနဲ႕ ဆံပင္ကိုလည္းသန္ေစျပီး အသားအေရစိုေျပေစပါတယ္။ Collagen ေလွ်ာ့နည္းလာတဲ့အရြယ္မွာေတာ့ ကိုယ္လက္၊ ခါးနာတတ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ လည္ပင္း နဲ႕ ေျခ၊ လက္တို႕မွာအေရျပားေျခာက္ေသြ႕တြန္႕လာျခင္းတို႕ကို ေတြ႕လာရပါမယ္။
-
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အလွကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက Eyes Cream, Face cream, Lips Cream, Serum တို႕ကို Collagen ထည့္ျပီးေဖာ္စပ္ေရာင္းခ်လာၾကပါတယ္။ အလြယ္တကူရွာႏိုင္တာက ကုန္တိုက္ေတြေပၚကအလွကုန္အတန္းေတြမွာ Collagen Filler ဘူးေတြေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဖန္ အခ်ိဳ႕အလွကုန္ေဆးဝါးမွာလည္း Collagen tablets, powder မ်ားကိုေရာင္းေပးပါတယ္။
-
အရြယ္ႏုလိုသူ အလွအပၾကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ဒါဟာသတင္းေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ဝမ္းသာရမလို ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မိမိကိုယ္ကို အစၥလာမ္လမ္းစဥ္နဲ႕အညီ သန္႕ရွင္းစြာေနထိုင္ျပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ေပးထားတဲ့ ဦးေႏွာက္ကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ မ်က္စိနဲ႕ျမင္တိုင္းလည္းယုံလို႕မရျပန္ဘူး။ အဲေတာ့မိမိတို႕အလိုဆႏၵကိုခဏေဘးဖယ္ျပီး တစ္နည္း မိမိစိတ္ကိုအလိုမလိုက္ဘဲ မွန္ကန္မႈအတြက္ ဆြဗာလ္သည္းခံျပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုက္ရင္ အလွကုန္နဲ႕ေဆးမွာပါဝင္ေဖာ္စပ္ထားတဲ့ Collagen ဟာ တိရိစၧာန္ကထြက္တဲ့ Collagen နဲ႕ထုတ္လုပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
-
ဘာသာျခားအရင္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံရာမွာ ကုန္ၾကမ္းေစ်းသက္သာတာကိုအျမဲေရြးၾကပါတယ္။ တိရိစၧာန္ေတြထဲမွာ ေစ်းအသက္သာဆုံးနဲ႕ အေရအတြက္အမ်ားဆုံးရတဲ့ တိရိစၧာန္ ဘယ္တိရိစၧာန္လဲဆိုတာ စာဖတ္သူမြတ္စလင္မ္မ်ားသိပါလိမ့္မယ္။ အစၥလာမ္သာသနာမွာ အဲဒီ တိရိစၧာန္ဟာ ၁၀၀ % ဟရမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖီးလိမ္းလို႕ေတာင္မရေတာ့ပါလားလို႕ စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႕။ စာေရးသူ Collagen နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဆက္လက္ေလ့လာလိုက္တဲ့အခါမွာ ငါးကထြက္တဲ့ Collagen tablets, powder မ်ားလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိရိစၧာန္ ကထြက္တဲ့ Collagen  ေလာက္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိႏိုင္ပါဘူး။
-
Tablets နဲ႕Capsuls မွာလည္း capsuls ေတြက Gelatin ဟရမ္နဲ႕လုပ္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ Gelatin အမ်ားစုက ဝက္ကထုတ္လုပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ capsuls ကိုေတာ့ ငါး Gelatin နဲ႕လုပ္ၾကတာရွိပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္မ်ားဗဟုသုတတိုးပြါးလာတာနဲ႕အမွ် သန္႕ရွင္းတာကို ပိုျပီး ရွာဝယ္ႏိုင္မယ္။ ေလးနက္မႈထားဖို႕ကအဓိကက်ပါတယ္။ ဟလာလ္ ရရွိရန္ အလွကုန္နဲ႕ေဆးဝယ္ယူတဲ့အခါမွာ Pharmacist ကိုေသခ်ာေမးျပီးဝယ္ၾကပါလို႕ အၾကံေပးအပ္ပါတယ္။ ဟလာလ္တံဆိပ္ပါတဲ့ Product ေတြကိုရွာဝယ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။
-
လူဆိုတာ အားနည္းသူအျဖစ္ေမြးလာၾကတယ္။ တစ္ဖန္အားရွိတဲ့သူျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ဖန္ အားအင္ခ်ိနဲ႕သူအျဖစ္ျပန္ေရာက္သြားမယ္လို႕ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာပါ ပါတယ္။
.
မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးတာ စြႏၷသ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္ကန္တဲ့ ဟလာလ္ နည္းနဲ႕ဂ႐ုစိုက္ေပးတာ အသန္႕ရွင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သတိတရားေလး ေပးလိုက္ပါတယ္။
-
ကိုးကား http://www.salamcards.com/static/AtoZListofIngredients.shtml
http://suewidemark.com/botox_not.htm

မမီးမီး
(အစၥလာမ္ေရာင္ျခည္)
Thursday, December 13, 2012

ဒုကၡနဲ႕ သုခၾကားက ၾကိဳးတံတား

လူတိုင္းေမြးလာကတည္းက ျဖဴစင္မႈနဲ႕အတူေမြးဖြားလာပါတယ္။ ကေလးငယ္ရဲ့ ျဖဴစင္မႈကို အေရာင္မ်ိဳးစုံ စိုးေပးတာက မိသားစုနဲ႕ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တို႕ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းရဲ့ဘဝမွာ ဒုကၡတစ္လွည့္ သုခတစ္လွည့္စီရွိၾကပါတယ္။ အျမဲတမ္းလည္း ဒုကၡမွာမရွိဘူး။ အျမဲတမ္းလည္း သုခမွာမရွိပါဘူး။ အဲဒါကိုမျမဲတဲ့ သခၤ ါရ တရားလို႕ေခၚပါတယ္။

ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္ (သို႕) ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးေနခ်ိန္တို႕မွာ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တာ ထက္လိုအပ္ခ်က္ေတြကပိုမ်ားေနခဲ့ရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမာအာဇီဝဆိုတာ မိမိထံမွေပ်ာက္ကြယ္ သြားတတ္ျပီး လူ႕စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈေတြက မိမိဘဝမွာ ၾကီးစိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ မိမိအလိုကိုျဖည့္ဆည္းဖို႕အတြက္သူမ်ားပိုင္နက္ကို က်ဴးလြန္မႈ သူမ်ားပိုင္ကို ခိုးဝွက္မႈ လိမ္လည္မႈတို႕နဲ႕ မိမိသမိုင္းကို ညစ္ေထးေစတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာ ဘယ္တရားကဘယ္လိုဘဲဆုံးမ ဆုံးမ မိမိအလိုေတာ္ေနာက္ကို လိုက္ရင္း ဘုရားတရား သာသနာကဆုံးမမႈကို ဥေပကၡါျပဳမိျပီး မိမိစိတ္ကူး၊ မိမိဆႏၵကိုသာ ကိုးကြယ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္မွာေတာ့ ရဇၨကီဆိုတာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဆီက လာတာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ သူမ်ားဆီမွာဒူးေထာက္ျပီး ရွရစ္က္ လုပ္စရာလည္းမလိုပါဘူး။
သည္ အာယာ့သ္ေတာ္ကိုသာ အျမဲသတိရေနဖို႕လိုပါတယ္။

Quran (35:1) inn Allaha Ala kulli shai in Qadir.
No doubt only Allah is able to do all things.

လူေတြအေနနဲ႕ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ့ အကုသိုလ္အလုပ္ေတြကို ျမင္ေပမယ့္ ကိုယ္အမုန္းခံရမွာစိုးလို႕ မေျပာရဲ မဆိုရဲေခါင္းေရွာင္တဲ့ လူေတြအမ်ားၾကီးရွိၾကပါတယ္။ လက္ညိႈးထိုးရင္မလြတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလိုလူေတြဟာ မိမိကိုယ္က်ိဳးကို ၾကည့္တဲ့ လူေတြထဲက လူေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအမုန္းခံရမွာစိုးလို႕ သူမ်ားကို မိမိအစားအမုန္း ခံခိုင္းတာလည္းရွိၾကေသးတယ္။ အကုသိုလ္အလုပ္ကိုမျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးတဲ့လူက အကုသိုလ္က်ဴးလြန္သူေတြအတြက္ ခ်စ္မ်ိဳး ခ်စ္ေဆြ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သူမ်ားအကုသိုလ္အလုပ္ကိုျမင္လို႕ မိမိအမုန္းခံရမွာမမႈဘဲ သတိၲရွိရွိေထာက္ျပတယ္၊ သြန္သင္လမ္းျပတဲ့လူက အျမဲအမုန္းခံရတတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ လူမွန္ေနရာမွန္မွာ ရပ္တည္ခ်င္တဲ့ သူတို႕ဘဲ အဲဒီလိုသြန္သင္ လမ္းျပမႈကိုဝမ္းသာစြာနဲ႕လက္ခံၾကတယ္။

လူ႕အိမ္ေထာင္စုၾကီးထဲမွာ တကယ္တမ္းျမင္သမွ်ေတြ႕သမွ်ကို စကာမွာထည့္စစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ တကယ့္ လူေတာ္ လူေကာင္း လူမွန္ကလက္တစ္စုတ္စာေလာက္ဘဲရွိတယ္။ ဒီေခတ္ၾကီးထဲမွာ အမွားကိုမ်က္စိပိတ္ မသိခ်င္ေယာင္၊ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး အမွန္ကိုမ်က္ႏွာလႊဲထားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕လူၾကီးမ်ား၏ မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ ဘဝရင့္က်က္မႈမရွိေသးတဲ့ လူငယ္ေတြက လူၾကီးမ်ားလုပ္ခဲ့သမွ် ဒဏ္ကိုခံၾကရတယ္။ အရင္ေခတ္က သားသၼီးမေကာင္း မိဘေခါင္း၊ ဒီေခတ္မွာေတာ့ မိဘမေကာင္း သားသၼီးေခါင္းျဖစ္ေနတာ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၾကဳံေတြ႕ရဦးမွာက ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း။

လူေတြမွာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ရင့္က်က္မႈအေပၚမူတည္ျပီး စိတ္ထားခ်င္း ကြာျခားၾကတယ္။ မိဘနဲ႕ သားသၼီး၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြေတာင္ ရင့္က်က္မႈအဆင့္ဆင့္အေပၚမွာမူတည္ျပီး စိတ္ထားခ်င္းလည္းကြာျခားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘ၊ သားသၼီး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စိတ္ေနစိတ္ထားမတူညီတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ရင့္က်က္မႈအားနည္းေနရင္ေတာ့ ေဘးကလူ အမွားလုပ္လုပ္၊ အမွန္လုပ္လုပ္ ေသျခာခြဲျခားႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါဘူး။

ဘာမဆို ကိုယ့္လုပ္ရပ္မွာ လိပ္ျပာသန္႕ဖို႕လိုတယ္။ ကိုယ္လုပ္သမွ်က ကိုယ့္ရာဇဝင္ ကိုယ္ေရးေနတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ရာဇဝင္လွဖို႕လိုတယ္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ မမွန္တာလုပ္ေနရင္ အားနာမႈ၊ သနားမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႕ မေျပာရဲ မဆိုရဲရင္ အဲဒီလူကို ဒုစ႐ိုက္လုပ္ဖို႕ ဆက္အားေပးေနတာနဲ႕တူတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတၱိရွိရွိနဲ႕ ေထာက္ျပျပီး သမာအာဇီဝက်ဖို႕၊ သည္းခံတတ္ဖို႕ စာရိတၱေကာင္းမြန္ဖို႕ ေဖးမကူညီလမ္းျပေပးရင္ လူတစ္ေယာက္ကို လူ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမႇင့္တင္ ေပးတာနဲ႕တူတယ္။ ဒါမွ မိတ္ရင္း ေဆြရင္းျဖစ္ပါတယ္။

သုခတစ္လွည့္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီသုခဟာ သန္႕ရွင္းမႈနဲ႕ရတဲ့ သုချဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ သူတစ္ပါးဒုကၡအေပၚမွာ မတရားမႈနဲ႕ရလာတဲ့ သုခမ်ိဳးမျဖစ္ေစဖို႕ သတိထားရပါမယ္။ လူမွာရင့္က်က္ မႈရွိဖို႕လိုတယ္။ လူမွာရင့္က်က္မႈရွိဖို႕အတြက္ ပညာဗဟုသုတႂကြယ္ဝရတယ္၊ သည္းခံတတ္ရတယ္၊ စည္းကမ္းကိုေစာင့္ထိန္းတတ္ၾကမွ သန္႕ရွင္းတဲ့ သုခဆိုတာလည္းျဖစ္ေပၚလာမယ္။ အဲေတာ့မွ စိတ္သန္႕ ကိုယ္သန္႕ ရာဇဝင္သန္႕ျပီး ရလာတဲ့ ဆုလဘ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမယ္။ ဒုကၡနဲ႕ သုခၾကားက ၾကိဳးတံတားကိုေတာ့ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႕ေလွ်ာက္ၾကဖို႕ ေမတၱာနဲ႕သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ား ရႊင္လန္းၾကပါေစ။

မမီးမီး
(အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္)Monday, December 10, 2012

Awaken in the Dream Story

Once a man saw in his dream, that a lion was chasing him. The man ran to a tree, climbed on to it and sat on a branch. He looked down and saw that the lion was still there waiting for him. The man then looked to his side where the branch he was sitting on was attached to the tree and saw that two rats were circling around and eating the branch. One rat was black and the other one was white. The branch will fall on the ground very soon.

The man then looked below again with fear and discovered that a big black snake had come and settled directly under him.The snake opened its mouth right under the man so that he will fall into it. The man then looked up to see if there was anything that he could hold on to.

He saw another branch with a honeycomb. Drops of honey were falling from it. The man wanted to taste one of the drops. So, he put his tongue out and tasted one of the falling drops of honey. The honey was amazing in taste. So, he wanted to taste another drop and then anotherand as a result, he got lost into the sweetness of the honey. He forgot about the two rats eating his branch away, the lion on the ground and the snake that is sitting right under him. Suddenly when the branch broke he remembered all the dangers woke up from his sleep.

Since this was an unique dream, the man went to a pious scholar of Islam to know its meaning. The scholar said "The lion you saw is your death. It always chases you and goes where ever you go. The two rats, one black and one white, are the night and the day. Black one is the night and the white one is the day. They circle around, coming one after another, to eat your time as they take you closer to death. The big black snake with a dark mouth is your grave. It's there, just waiting for you to fall into it. The honeycomb is this world and the sweet drops of honey are the luxuries of this world. We like to taste a little of the luxuries of this world and it's very sweet. Then we want to taste little more and then more. Meanwhile, we get lost into it and we forget about our time, we forget about our death and we forget about our grave."

May Allah wake us up from the sleep and save us before it's too late.Ameen Summa-Ameeen

Saturday, December 8, 2012

ရွရစ္က္မလုပ္မိေစဖို႕ သတိျပဳ

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႕ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးေတြ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ကို မဖတ္ျဖစ္ၾကဘူး။ ဖတ္ပါလို႕ေျပာရင္ အခ်ိဳ႕ကကုရ္အာန္ကိုင္ရမွာ ဝန္ေလးတယ္။ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စတဲ့ က်ပ္တည္းတဲ့အေရးကိစၥေပၚလာရင္ ဆြလာ့သ္ဖတ္၊ ကုရ္အာန္ဖတ္၊ သဝါကာရ္လုပ္ျပီး အရွင့္ထံအပ္ႏွံအကူအညီေတာင္းျပီး အရွင့္ျမတ္ထံေတာ္မွ လမ္းျပ ကူညီေစာင္မမႈကို သည္းခံစြာေစာင့္စားေနရပါမယ္။ ဘဝမွာအခက္အခဲဆိုတာ ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ရင္ နီအမာ့သ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အခက္အခဲကေန လူေတြ ရင့္က်က္မႈရလာတယ္။ အခက္အခဲကေန
အရွင့္ေက်းဇူးကိုျမင္တတ္လာတယ္။
-
ဒီကေန႕ကမၻာေပၚမွာ ႏိုဘယ္ဆုရတဲ့ လူေတြဟာဇိမ္နဲ႕ေနျပီး ရခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကိုျဖတ္ေက်ာ္လာျပီးမွ ႏိုဘယ္ဆုကိုရလာၾကတာ နမူနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူ႕ဘဝမွာ ဆိုးတစ္လွည့္ ေကာင္းတစ္လွည့္ဆီရွိၾကတယ္။ အခက္အခဲေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္ကို ယုံၾကည္မႈ ေလွ်ာ့နည္းျပီး ရွရစ္က္လုပ္မိရင္ မထင္မွတ္တဲ့ဆုံးရွုံးနစ္နာ မႈေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္။ ကုရ္အာန္ဖတ္သာဖတ္တတ္ျပီး အဓိပၸယ္မသိရင္ ေဘးလူ ဆြဲရာပါတတ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိတို႕မသိေသာအရာ ေနာက္ကို မလိုက္ဖို႕လည္းမိန္႕ထားပါတယ္။
-
ကုရ္အာန္ ၀၁၇ း ၃၆။ ထို႔ျပင္တစ္၀ အသင္သည္ မိမိမသိေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ ေနာက္သို႔ မလိုက္ေလႏွင့္၊ ဧကန္မလြဲ နား၊ မ်က္စိ၊ စိတ္ႏွလံုး ဤအသီးသီးတို႔သည္ ၎အသီးသီးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္း ျခင္းကို ခံရမည္သာတည္း။
-
အခ်ိဳ႕အီမန္အားနည္းေတာ့ ဘာသာေရးဖက္မွာလည္းဖတ္ရြတ္ၾကျပီး အၾကားအျမင္၊ ေဗဒင္၊ ေဆးဆရာေတြကိုလည္း အားကိုးၾကတယ္။ မိဘက ဘာသာေရးအားနည္းေတာ့ အဲဒီအေမြ သားသမီးေတြဆီပါ တစ္ဆင့္ကူးစက္ၾကတယ္။ Astaqfirullah... ဒါေပမယ့္ သားသမီးေတြေခတ္မွာ အင္တာနက္အားေကာင္းေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ ဘာသာေရးဗဟုသုတေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုရ
ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက သူတို႕ လူၾကီးေတြထက္ေတာင္ ဘာသာေရးအသိပညာ ပိုႂကြယ္ဝလာၾကတယ္။ ဒီကေန႕ အခ်ိဳ႕လူၾကီးေတြကိုေကာ လူငယ္ လူလတ္ေတြကိုပါ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ဖတ္ပါလို႕တိုက္တြန္းရင္ စိတ္မပါၾကဘူး။ ကုရ္အာန္မွာ မိမိတို႕ဖန္ဆင္းရွင္က ဘာေတြ မိန္႕ထားလည္းမသိရတာ အလြန္ႏွေျမာစရာေကာင္းပါတယ္။ ပ်ားရည္ကိုယ့္ေရွ႕မွာရွိျပီး မေသာက္သုံးမိလို႕ သူ႕ရဲ့ခ်ိဳျမိန္တဲ့အရသာနဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို မခံစားလိုက္ရတာနဲ႕တူတယ္။

အမွားကိုသိသူေတြအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကေနာင္တနဲ႕ ေသာ္ဗာဖတ္ျပီး အရွင့္ဖက္ကိုျပန္လွည့္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူတယ္။ 

ကုရ္အာန္ ၀၆၅ း ၂။ စင္စစ္ မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕သည္ရွိေသာ္ ထိုသူအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေသာ္ဗာဖတ္ျပီး ထပ္ခါအျပစ္က်ဴးလြန္ေနရင္ေတာ့ အျပစ္ဒဏ္ဆိုတာ က်ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဒီ ဒြႏၷယာမွာ ဖိသ္နာ ျဖားေယာင္းမႈေတြ၊ ဟရမ္ေတြ မိမိတို႕ပတ္ပတ္လည္မွာရွိၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ျပီး အသန္႕ရွင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒီေနရာမွာ အရွင္ျမတ္က မိမိတို႕ကို
ျပဳျပင္ေပးဖို႕မေစာင့္ပါနဲ႕။ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္သာ အသိစိတ္နဲ႕ျပဳျပင္ရပါမယ္။ ကုရ္အာန္မွာ အရွင္ျမတ္ကမိန္႕ထားျပီးပါျပီမိမိကိုယ္ကို မျပဳျပင္သမွ်ကာလပတ္လုံး အရွင္ျမတ္ကလည္းျပဳျပင္ေပးမည္ မဟုတ္လို႕ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ၁၃၊ အာယသ္ ၁၁ မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
-
မိမိတို႕အေနနဲ႕အရွင့္လမ္းမွန္ေပၚမွာ ေရွ႕တိုးျပီေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိရင္ မိမိတို႕စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း အရွင္ျမတ္ထံ အသနားခံျပီး လိုလိုလားလားေတာင္းခံရပါမယ္။ အရွင့္ျမတ္ကမိမိတို႕ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အရွင္သခင္ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ့ရ ည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚမွာ မူတည္ျပီး ဆိုးက်ိဳး ေကာင္းက်ိဳးဆိုတာလည္း မိမိတို႕ထံသက္ေရာက္ပါတယ္။
-
အမွန္တရားကို သိျမင္၊ က်င့္၊ ၾကံ တတ္ေအာင္ လူသားေတြ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိေအာင္ သြန္သင္ေပးတဲ့ ကုရ္အာန္မြတ္စလင္မ္ေတြ အတြက္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္စက်လာခါစတုန္းက ပထမအာယာ့သ္ေတာ္မွာ ဂ်ီဗရာအီရ္ (အ) က ဖတ္ပါလို႕ စသင္ခဲ့တာေပါ့။

အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ေနသူမ်ားသည္ အာယာ့သ္ေတာ္ကိုသာသတိရၾကပါ။
Fa-'inna ma-`al-`usri yusra.
Inna ma-'al'usri yus-ra

So,verily, with every difficulty, there is relief.
Verily, with every difficulty there is relief.
(Surah 'Inshirah 94:6)

မြတ္စလင္မ္တိုင္းလမ္းမွန္ေရာက္ၾကပါေစ။ အာမီးန္ ယာရဗၺ အာလ္ လမီးန္။

မမီးမီး
(အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္)

Thursday, November 29, 2012

Du'a Hajad


Friday, November 23, 2012

Du'a of Ibrahim (a)


Wednesday, November 21, 2012

အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ ၏ လမ္း၌ ၾကဳိးပမ္း က အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္လမ္းျပမည္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ လမ္းေတာ္၌ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကကုန္ေသာ ၊ ဒုကၡခံၾကကုန္ေသာ(မုဂ်ာဟဒဟ္) တရားအားထုတ္ ကုန္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ မြန္တို႕အားထိုအရွင္ျမတ္သည္မိမိထံေတာ္ပါးသို႕ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ရန္ ထူးျခား ...လွသည္႔ ဥာဏ္အလင္း တစ္ မ်ဳိးကို ခ်ီးျမ်င္႔ေတာ္မူသည္။ မိမိႏွင္႔ နီးစပ္မွဳ ၊ မိမိ၏ ႏွစ္သက္မွဳ ႏွင္႔ဂ်ႏၷတ္၏လမ္းမ်ား ကိုျမင္ေစေတာ္မူသည္။ ထိုအရွင္ ျမတ္ ၏ လမ္းေတာ္၌ (မုဂ်ာဟဒဟ္) တရားအား ထုတ္သည္ ႏွင္႔ အမၽွ်ထို ဥာဏ္အလင္းသည္ပို၍ပို၍ပြင္းလင္းလာေပသည္။ ထိုသည္႔ ဥာဏ္အလင္း ပြင္႕လင္းလာသည္ ႏွင္႔အမွ် ထိုပုဂၢိဳလ္မြန္တို႔ သည္နက္နဲသိမ္ေမြ႕လွေသာ အမွန္တရားမ်ား ကို သိရွိလာၾကေပသည္။ သူတစ္ပါး တို႕ မေတြး မိေသာ အရာမ်ားကိုပင္မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္လာ ၾကေပသည္။(အြတ္ဆ္မာနီ) မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္ သူေတာ္ ေကာင္းမ်ား ႏွင္႔အတူတ ကြ ရွိေတာ္ မူသည္´ ဟူသည္။`ထိုအရွင္ ျမတ္သည္ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ အား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ေတာ္ မူသည္ ´´ဟူ၏။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္မွတင္ျပပါသည္။ Chapter (29) sūrat l-ʿankabūt (The Spider) Verse (29:69) - English Translation: : And those who strive for Us - We will surely guide them to Our ways. And indeed, Allah is with the doers of good.See more— with Fa Ri Daa. Special thanks to Sister Salma Lwin

Friday, November 9, 2012

There is a special hour on Friday

"There is a special hour on Friday, during which all prayers are accepted and answered by Allah, all Glory and Praise be to Him. This is part of the blessings that Allah has blessed this day with, over all the other days of the week. Ibn Qayyim al-Jawziyya (rahimahullah) said as to the exact hour of Friday during which this occurs is after the Asr prayer until the Magrib prayer because of the following hadith: "Friday has twelve hours (or part to it). There is one hour during which if a Muslim asks Allah anything, Allah will give it to him, so find it during the last hour after Asr." {Abu Dawud & An-Nasai} So don't forget to Tawba, zakir Astagfirullah and recite daroo sharif in every Jummu'ah.

Ref : IYS Group

Sunday, November 4, 2012

ကြ်န္ေတာ့္ဘဝရဲ႕ ေအာင့္သက္သက္မ်ား


မိဘေတြက ေမြးစာရင္းမွာ နာမည္ေရးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနၿပီး ျမန္မာစာသင္တဲ့ ေက်ာင္းထားမဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာနာမည္ေရးပါတယ္။
.
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ သနပ္ခါးပါးကြက္ေလးနဲ႔ ေက်ာင္းစတက္တဲ့ မူလတန္းကတည္းက ကုလားလို႔ ဆရာမေရာ သူငယ္ခ်င္းေတြပါ ေခၚၾကတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေရေရရာရာမသိေသးတဲ့ ေဝါဟာရ အဆန္းေလးမို႔ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
အလယ္တန္းေက်ာင္းသားဘဝမွာ လူရည္ခြ်န္ေရြးခံရေတာ့ မင္းက ကုလားတဲ့ လိုက္လို႔မရဘူးဆိုျပန္တယ္။
.
အဲဒီတုန္းက မေရမရာ စဥ္းစားမိတာ စာေတာ္ရဲ႕သားနဲ႔ ငါဘာလို႔ ကုလားျဖစ္ရတာလဲ။
.
ဟုတ္ကဲ့ မိဘေတြက စိတ္အားမငယ္ေအာင္ ထပ္ၿပီး ငါ့သားၾကိဳးစားထား ဆိုတဲ့ အားေပးတာေလးေၾကာင့္ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ မ်က္ရည္သုတ္ၿပီး ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
အသက္ကေလးရလာေတာ့ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပား လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး အေဖက လ.ဝ.က ဆိုတဲ့ရုံး သြားရမယ္ဆိုေတာ့ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိ လႊတ္ေပ်ာ္ေနတာ ငါေတာ့ လူျဖစ္ကတ္ရတဲ့ လူႀကီးျဖစ္ၿပီေပါ့။
.
ရုံးထဲဝင္ဝင္ခ်င္း ေတြ႕ရတဲ့ စာသား အဓိပၸါယ္ အေဖ့ေမးၾကည့္မိတာ နအံုပူကနဲျဖစ္သြားလို႔ ဆက္မေမးပဲ ပါးစပ္ပိတ္လိုက္ရတယ္။ 'အေဖ လူကို ဘယ္လိုၿမိဳရတာလဲ' ဆိုတာေလး ေမးမိတာကို ရုိက္ရလားလို႔ ေတြးရင္း လက္ေထာက္ရင္း ကြမ္းဝါးေနတဲ့ လက္ေထာက္ဦးစီးမႈးဆီ ေရာက္သြားပါတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ အေဖဘက္က အဖိုးရဲ႕ အေဖက အိႏၵိယ၊ အေမက ရွမ္း။ အဖြားရဲ႕ အေဖေရာ အေမေရာ ဗမာစစ္စစ္။
.
အေမဘက္က အဖိုးရဲ႕ အေဖက ဗမာ၊ အေမက အိႏၵိယ။ အဖြားရဲ႕ အေဖက စူရတီ၊ အေမက မြန္။ ဦးစီးမႈးက ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေသြးေႏွာေတြျဖစ္လို႔ လူမ်ိဳးေနရာမွာ ခုလိုေရးေပးပါတယ္။ အိႏၵိယ+ရွမ္း+ဗမာ+စူရတီ+မြန္ တဲ့။ ဒီတစ္ခါ နအံုထပ္ အေႏႊးခံရတာက 'အေဖတို႔ အေမတို႔ရဲ႕ အဘိုးတို႔ အဘြားတို႔က ဘာလို႔ အမ်ိဳးတူေအာင္ မဂၤလာ မေဆာင္တာလည္း' ေမးမိလို႔ပါ။ အေျဖမရပဲ အရုိက္ခံေနရလို႔ ေအာင့္သက္သက္နဲ႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတဲ့ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ႀကီး ရလာမဲ့အေရး ေတြးရင္း ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ျပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
အစိုးရစစ္ ၈တန္းမွာ ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ ေအာင္ျပန္ေတာ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ခ်င္လို႔ မိဘကို ပူဆာမိတယ္။
.
ေစတနာႀကီးတဲ့ မိဘေတြက သားပညာေရး ထူးခြ်န္ေစလိုေတာ့ အထက(*)ဗိုလ္တစ္ေထာင္ကို ဟိုလူႀကီးေျပးကပ္ ဒီလက္ေဆာင္ဝယ္ေပးနဲ႔ ရေအာင္ အပ္ေပးရွာပါတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ တစ္ခန္းလံုးမွာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ မြတ္စလင္မ္ ၉တန္းေက်ာင္းသားကို ဟိႏၵဴအစ တရုတ္အဆံုး အကုန္လံုး ကုလားေခၚၾကျပန္ေတာ့ ေၾသာ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ႏုတ္က်ိဳးေနလို႔ ေခၚတာ ေခၚၾကပါေစေပါ့ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
၁၀တန္းေအာင္ေတာ့ ေက်ာင္းမၿပီးေသးတဲ့ ေခတ္ဆိုေတာ့ အင္စတီက်ဴတ္တတ္ခ်င္တဲ့ ေရာဂါ တစ္စခန္းထျပန္ပါတယ္။ အမွတ္ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားဆိုတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ အားေပးမႈေတြေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရပါတယ္။ ရွားရွားပါးပါး သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာစာ မိုင္နာယူရတဲ့ ပထမႏွစ္ နဲ႔ ဒုတိယႏွစ္မွာ ျမန္မာစာ အမွတ္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အျမဲအမွတ္ေကာင္းခဲ့ေတာ့ ကမၼဝါဖတ္မဲ့ ကုလားဆိုၿပီး အေခၚခံရျပန္တယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ ျမန္မာစာ႒ာနမႈးအစ ေက်ာင္းသားေတြအဆံုး ဂုဏ္ထူးရွင္ ကုလားဆိုၿပီး ေခၚတာတစ္မ်ိဳး ဘတ္စ္ကားေပၚက လစ္ရင္လစ္သလို 'သာေရးႀကိဳးတစ္ျပား' လို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးခံရတာတစ္ဖံု ဆိုေတာ့ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ၈ႏွစ္နီးပါး အမုန္းမဖက္ ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
ျမန္မာျပည္မွာေမြး ျမန္မာျပည္မွာေန
ျမန္မာစကားေျပာ ျမန္မာစာသင္
ျမန္မာလိုေနျပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပညာတတ္တတ္ ထိုက္တန္တဲ့ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေနရာမရႏုိင္ေတာ့ တတ္တဲ့ပညာ ေခ်ာင္ခဏထိုးၿပီး ဝမ္းစာေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းရျပန္တယ္။
.
လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံုနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့အခါ စီးပြားေရး သမားပီပီ ႏူတ္ထြက္စကား ခ်ိဳသာရမယ္ ဆိုေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ဆက္ဆံေတာ့ စီးပြားတက္လာပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ ျပႆနာက ကုလားဆိုင္မွာ ဝယ္ရတာေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ စကားေၾကာင့္ ငိုရခက္ ရယ္ရခက္ ဘာေျပာရမွန္းမသိေတာ့ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္မွာ ပါးရုိက္ခံလိုက္ နားရုိက္ခံလိုက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ခံလာခဲ့ရတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ကုလား ကြ်န္ေတာ္မ်ားကို ေရႊဒံုးဘီေအာင္ရဲ႕ မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲေရးသားထားတဲ့ ဖြတ္္ကလိ စာအုပ္ႀကီးနဲ႔ စတင္ဖိႏွိပ္တဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြဟာ တကယ့္ ငရဲခန္းပါပဲ။ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း အစၥလာမ္မုန္းတီးေရးေတြ ရုိက္သြင္းၿပီး ဝတ္ျပဳေဆာင္ ဗလီေတြဖ်က္ဆီး မီးရႈိ႕၊ အိမ္ေတြ ဆိုင္ေတြကို ေန႕မအား ညမအား ဝင္လု အၾကမ္းဖက္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေမြးကင္းစ ကေလးမက်န္ သတ္ျဖတ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြကို ဘာသာေရးဝတ္စံုေတြ ဝတ္ထားသူမ်ား တရပ္စပ္က်ဴးလြန္ၾကပါတယ္။
.
ႏုိင္ငံေတာ္ကို ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားက အေစာ္ကားခံရတဲ့ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ကုလားေပၚကုလားထပ္ေနေအာင္ ေစာ္ကားထားတဲ့ ဖြတ္ကလိ စာအုပ္ႀကီးထဲက အေၾကာင္းေတြ ေျမာက္ဥကၠလာပက ဘုရားထဲေခၚၿပီး မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဆင့္ေခၚစာပို႔ၿပီး ရွင္းျပခိုင္းပါတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီတုန္းကတည္းက ဖ်က္ဆီးခံထားရတဲ့ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတြ အစိုးရေတြသာ ေဘာင္းဘီေျပာင္းသြားတယ္ အခုထိ ျပင္ဖို႔လည္းမေပး၊ ဝတ္ျပဳခြင့္လည္းမေပးသလို တရားခံေတြလည္း ဘယ္ဆီမွာမွန္းမသိေတာ့ပါ။ ဆိုးတာက လာလုပ္ရင္ ျပန္မခုခံရဘူးဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမိန္႔ေၾကာင့္ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ လက္ပိုက္လို႔သာ ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
တစ္ႏွစ္တစ္မ်ိဳး မရုိးႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေနတဲ့ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြဟာ အာဏာရွင္တို႔ အသက္ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးလွတဲ့ ရုိးသားသူ ျပည္သူမ်ားဟာ အသံုးခ်ခံေတြ ျဖစ္ခဲ့ ျဖစ္စဲပါ။
.
အခုလို ဒီမိုကေရစီ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးေနခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ မီဒီယာကို မီးကုန္ယမ္းကုန္ အသံုးခ်ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ကမ္းကုန္ေအာင္ online ကေန တိုက္ခိုက္ေနရင္းကေန ေက်ာက္နီေမာ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သာမာန္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ ရာဇဝတ္မႈကို ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ေတြတပ္ၿပီး လံႈ႔ေဆာ္လာၾကၿပီး အဲဒီအမႈနဲ႔ ဘာမွ်မဆိုင္ပဲ ေတာင္ကုတ္မွာ အျပစ္မဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ခရီးသြား ၁၀ဦးကို ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူျမင္ကြင္းမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္သတ္ခဲ့ပါတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ သတင္းစာေတြမွာ 'မြတ္စလင္ ကုလား ၁၀ဦး အသတ္ခံရ' ဆိုၿပီး ရုိင္းစိုင္းစြာ ကနဦး သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ 'ျပည္တြင္းေန အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ၁၀ဦး အသတ္ခံရ' ဆိုၿပီး ဒဏ္ရာကို ဆားထပ္ထည့္ေပးပါတယ္။
.
ႏုိင္ငံေတာ္က စံုစမ္းၿပီး သက္ေသထြက္မဲ့သူမရွိလို႔ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္ရပါတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အခုလို
.
ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားေရးမဏၭိဳင္ ေကာင္းမြန္လြန္းလို႔ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ မခ်ိၿပံဳး ၿပံဳးေနခဲ့ပါတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးမွာ အျဖစ္မွန္ေတြကို ျပည္သူေတြကို ဖံုးကြယ္ထားၿပီး မမွန္ကန္တဲ့ မီဒီယာေတြရဲ႕ ေသြးထိုးမႈေတြကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနတာ၊ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးတို႔ ဘဂၤါလီ ဆန္႔က်င္ေရးတို႔ကေန မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္လာေနတာ၊ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ စာေတြေဝၿပီး တရားဝင္ မြတ္စလင္မ္ မုန္းတီးေရးလုပ္ေနသူေတြကို လစ္လ်ဴရႈထားတာ၊ ကရင္ျပည္နယ္က ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတြ ဗုံးခြဲခံရတဲ့ အဆင့္ေရာက္လာေနတာ၊ လူလယ္ေခါင္မွာ ဘာသာေရးဝတ္စံုေတြနဲ႔ လူေတြ အစၥလာမ္ဘာသာကို ေျပာင္းေျပာင္းတင္းတင္း ေစာ္ကားတာကို ခြင့္ျပဳေနတာေတြဟာ ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ အၿပံဳးမပ်က္ ခံေနရတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံေတြကို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေနျခင္းပဲလို႔ ယူဆရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
.
ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနထိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္ရွိပါတယ္။
.
အစၥလာမ္ဘာသာကလြဲရင္ေပါ့ဗ်ာ*******

Special thanks to brother Mohammed Naeem


Friday, November 2, 2012

Special for Muslims

Friday, October 26, 2012

အီဒူလ္အဒ္ဟာ မူဘာရက္

ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၄၃၃
--------------------

Thursday, October 25, 2012

ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာညမ်ား

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ ညၾကီး ၅ ညရွိေပသည္။
ထိုညမ်ားမွာ ဒိုအာေတာင္းဆုျပဳပါက ပယ္ခ်ျခင္းခံရမည္မဟုတ္ေပ။
ယင္းတို႕မွာ
.
၁။ ဂ်ဴမူအာ ေသာၾကာည
၂။ ရဂ်ဗ္လ၏ ပထမည
၃။ ရွအ္ဗန္လ၏ ၁၅ ရက္ည
၄။ အီဒုရ္ဖီသရ္ညႏွင့္
၅။ အီဒုလ္အႆြဟာည မ်ားျဖစ္သည္။
.
ထိုညမ်ားတြင္ ဒိုအာကဗူလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္ အေလးထားကာ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားဧဗာဒသ္လုပ္ေနရမည္။
.
ေသာၾကာညဆိုသည္မွာ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာ ၾကားညကို ဆိုလိုသည္။
ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာညမ်ားႏွင့္ နဖိလ္နမာဇ္မ်ားမွ

Saturday, October 20, 2012

ဥပုဒ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးအျမတ္

ယခု ဇီလ္ဟာ့ဂ်္လ ၁၀ ရက္အတြင္းျပဳသင့္ေသာ ေအဘာဒသ္မ်ား

Angels in Islam

1. Allah has created Angels out of light and gave them various duties to perform.
2. They are not visible to us.
3. They do not commit any sins nor do they disobey Allah.
...
4. They do what Allah has ordered.
5. We do not know their exact number.
6. We know of four famous Angels. They are: -

* Hazrat JIBRAEEL Alayhis Salaam.
* Hazrat MICHAEEL Alayhis Salaam.
* Hazrat IZRAAELL Alayhis Salaam.
* Hazrat ISRAFEEL Alayhis Salaam.

7. Hazrat JIBRAEEL (Alayhis-Salaam) brought Allah's Books, Orders and messages to all the Prophets. He was also sent to help the Prophets at times and fight against their enemies.
.
8. Hazrat MICHAAEEL (A.S.) is in charge of food and rain. Other Angels work under him who are in charge of clouds, the seas, the rivers and the winds. He gets the order from Allah. He then orders the others under his command.
.
9.Hazrat IZRAAEEL (A.S.) takes away life with the order of Allah. He is in charge of death. Numerous Angels work under him. Some take away the lives of good persons whilst others looking very fearful take away the lives of sinners and disbelievers.
.
10. Hazrat ISRAAFEEL (A.S.) will blow the SOOR (TRUMPET) on the DAY OF JUDGMENT. The sound will destroy and kill everything that is on earth and in the skies. When he blows for the second time all will come to life with the order of Allah.
.
11. There are two Angels that are always with every person. One writes all his GOOD DEEDS whilst the other enters all his BAD DEEDS. They are known as :- KIRAAMAN-KAATIBEEN.
.
12. The MUNKAR and NAKEER question a person when he dies.
.
13. Some Angels are in charge of HEAVEN, some of HELL, some of looking after children, the old ,the weak and others whom Allah wishes to protect.
.
14. From the QURAN and HADITH we come to know that various other angels are in charge of various other duties.
 
from IYS Group.

Monday, October 1, 2012

သားသၼီးမေကာင္း မိဘေခါင္းေတာ့မျဖစ္ေစလိုကုရ္အာန္ ဝ၆၇ း ၂။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕အနက္ မည္သူသည္ အက်င့္အမူအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို စမ္းသပ္ရန္အလို႕ငွါ ေသျခင္းကိုလည္းေကာင္း ရွင္သန္ျခင္းလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။
-
ကုရ္အာန္ ၂၄:၃၀။ ဧကန္မလြဲ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႕ျပဳလုပ္သမွ်တို႕ကို ေကာင္းစြာသိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေပသတည္း။
-
The Prophet said: He does not belong to us who does not show mercy to our young ones and respect to our old ones, who does not recommend what is reputable and prohibit what is disreputable (Tirmidhi).
-
Yahya's version says: Allah will record on his behalf a good deed for it, and will blot out a sin for it (Sunan Abu Dawud).
-
အထက္ပါကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားအရ လူဆိုတာအက်င့္အမူအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္က်ိဳးစားရမယ္။ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးအေပၚ သနားညွာတာမႈ၊ ေလးစားမႈေတြထားရွိၾကရပါမယ္။ ငယ္တဲ့သူေတြကို သနားျခင္း၊ လူၾကီးေတြကိုေလးစားတတ္ျခင္းတို႕က အစၥလာမ္သာသနာေတာ္က မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ေကာင္းေသာအက်င့္မ်ား သြန္သင္ဆံုးမေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ကိုအုပ္ထိန္းတဲ့ မိဘ၊ ဆရာမ်ားကလည္း လူလူခ်င္းေမတၱာထားတတ္ရန္၊ ေလးစားတတ္ရန္၊ ႐ိုင္းပင္းကူညီတတ္ရန္ ကေလး လူငယ္မ်ားကိုသြန္သင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
-
ဘာသာတရားႏွင့္လူၾကီးမ်ား၏ လမ္းျပ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို လိုက္နာက်င့္သံုးျပီး ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္စြာရပ္တည္ေနသူတို႕မွာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း စံနမူနာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသူႏွင့္ေပါင္းသင္းသူတို႕မွာလည္း စိတ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိျပီး ထိုသူဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာလည္း တိုးတက္ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္မႈတို႕ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
-
အသက္အရြယ္ၾကီးလာေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္နဲ ့အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ကေလးသူငယ္တစ္ေယာက္လိုဘဲ သူငယ္နာမစင္ေသးတဲ့သူေတြမွာ သူကိုယ္တိုင္ေကာ သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာပါ အရာရာက ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒီဆိုးက်ိဳးရဲ့ရလဒ္က မိမိကိုယ္ကိုေကာ မိမိႏွင့္ပတ္သက္ေနသူတို႕ကိုပါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈေတြျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ရင့္က်က္သူတေယာက္ျဖစ္လာဖို႕ ့က်ိဳးစားအားထုတ္မႈမရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ဘဝမွာအမွားေတြ ထပ္ခါ ထပ္ခါက်ဴးလြန္မိမယ္။ အလိမၼာနည္းသူ၊ ရန္လိုသူ၊ သနားညွာတာမႈကင္းမဲ့သူ၊ ေလးစားမႈမရွိသု၊ သူ႕ေက်းဇူးကန္းသူတို႕မွာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းကင္းမဲ့ျပီး မည္သူမွ ေပါင္းဖက္လိုျခင္းမရွိ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ထိုသူ႕အား ေက်ာခိုင္းသြားမည္သာျဖစ္ပါတယ္။
-
ဒီကေန႕အရာရာေခတ္မွီတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ၾကီးမွာ အခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြ ျပင္ပလကၡဏာသာေခတ္မွီျပီး စိတ္ဓါတ္ေရးရာမွာေက်ာက္ေခတ္ေနာက္ျပန္ေျပးေနၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕မွာ လူၾကီးကိုျပန္ေအာ္ေဟာက္ျခင္း၊ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ လမ္းေပၚမွာ ရန္ေတြ႕ျခင္း၊ ေထ့ေငါ့ ေစာင္းေျမာင္းျခင္း၊ ဖေနာင့္တိုက္သြားျခင္း၊ လူၾကီးေရွ႕ တခါးေစာင့္ပိတ္ျခင္း၊ လူၾကီးမ်ား၏ေစတနာ ေျပာဆို ဆံုးမမႈကို ဥေပကၡါျပဳ ညင္းဆိုျခင္း စသည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိရတာ အလြန္အံ့ဩမိပါတယ္။ သည္မိုက္႐ိုင္းေသာအျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ားေၾကာင့္ လူၾကီးမ်ားမ်က္ရည္က်တာ ျမင္လိုက္ရတဲ့အခါ '' အာ့စ္သဂ္ဖိ႐ုလႅာဟ္ '' ဒီေခတ္ကေလးေတြမ်ား ဘယ္လိုျဖစ္သြားၾကျပီလဲလို႕ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ပိုျပီးအံ့ဩတာက အဲဒီလိုအလိမၼာနည္းတဲ့သူေတြဟာ မိမိကိုယ္ကိုအရင္ျပဳျပင္ရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ လူအမ်ားကို အြန္လိုင္းမွာ စာသင္ေနျခင္းက အလြန္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါတယ္။
-
သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ လူၾကီးျဖစ္ေစ လူငယ္ျဖစ္ေစ လူဆိုတာ မည္သူမွျပည့္စံုမႈမရွိ။ လူၾကီး လူငယ္အားလံုးမွာဟာေနတဲ့ ကြက္လပ္ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ အမွား လူတိုင္းမွာရွိၾကတယ္။ ဒါကိုအျပစ္ျမင္ရန္လိုေနမယ့္အစား နားလည္သေဘာေပါက္ ခြင့္လႊတ္သည္းခံျပီး လိုေနတဲ့ကြက္လပ္ေတြကို ဉာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္နဲ႕ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္ခံစားမႈ၊ ေဒါသတို႕ကိုေရွ႕ထားရင္ေတာ့ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ကိုေရာ၊ မိမိကိုေမြးထုတ္ေပးတဲ့ မိဘရဲ့ ဂုဏ္သိကၡါပါခ်မိလိမ့္မယ္။ သားသၼီးမေကာင္းမိဘေခါင္းတဲ့။ လုံးဝျပင္ဆင္လို႕မရတဲ့သူကိုမွသာ ဥပကၡါျပဳေကာင္းျပဳရပါလိမ့္မယ္။ လူမွာ အမည္းစက္ဆိုတာဖ်က္ရခက္တယ္။ လူသာ ေသသြားေပမဲ့ နာမည္အျမဲရွင္သန္ေနသူေတြနဲ႕လူသာရွင္သန္ေနေပမဲ့ နာမည္ကေတာ့ ေသသြားျပီဆိုတဲ့ လူႏွစ္မ်ိဳးထဲမွာ ပထမလူစားမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ။
-
မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္ တစ္ခုခုမွာ အေမွ်ာ္အျမင္၊ ဆင္ခ်င္တံုတရားမရွိခဲ့ရင္ အဲဒီယံုၾကည္မႈ၊ ခံစားမႈတို႕ဟာ အစြန္းေရာက္ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ယံုၾကည္မႈ၊ ခံစားမႈတစ္စံုတစ္ရာကို ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ရင္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္မွာရွိလိမ့္မယ္။ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ဖို႕ မိမိကိုယ္ကိုဘယ္ေလာက္ထိရင့္က်က္မႈရွိျပီလဲ စမ္းစစ္ၾကည့္၊ ဘာသာတရား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ဖန္စမ္းစစ္ၾကည့္၊ မိမိထက္ရင့္က်က္သူႏွင့္ တစ္ဖံုစမ္းစစ္ၾကည့္ရင္ မိမိတို႕မွာျဖည့္ဆည္းစရာကြက္လပ္ေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
-
မိမိကိုယ္ကိုျပဳျပင္ တိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိပံုရိပ္ကိုျပတဲ့ ေၾကးမံုဟာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
ရင့္က်က္မႈဟူေသာ ေအာင္လက္မွတ္ရတဲ့တစ္ေန႕မွာေတာ့ လူအမ်ားကိုလမ္းညႊန္ပါ။ ဗဟုသုတေတြသင္ေပးပါ။ အဆိုးအေကာင္းခြဲျခားတတ္ဖို႕ မိမိအေတြ႕အၾကံုေတြကိုမွ်ေဝပါ။ ေအာင္လက္မွတ္မရခင္ေတာ့ လူအမ်ားကိုသင္တာထက္ မိမိကိုယ္တိုင္အရင္ အက်င့္သီလေကာင္းႏွင့္ ဗဟုသုတရွာမွီးရန္ေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းသံဆီသို႕လွမ္းလိုက္ၾကစို႕။ 

Thursday, August 30, 2012

Read Quran each day


Sunday, August 26, 2012

ေက်ာက္ဆိုင္ႏွလုံးသားမ်ား ေလာကအလွတရားႏွင့္ ႏူးညံ့ေစေသာဝ္

ကုရ္အာန္ ၈၅ း ၁၄ ထို႔အျပင္ ထိုအရွင္သည္သာလွ်င္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္ေသာ၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိ္းေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္။
.
ဤေလာကတြင္အလွအပဆုံး အျဖဴစင္ဆုံး အျမင့္ျမတ္ဆုံး အၾကင္နာဆုံးေသာ အခ်စ္မွာ တစ္ပါးတည္းေသာအလႅာဟ္အရွင္အားခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္သည္ ခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ႏွလုံးသားမ်ားကို ဖန္ဆင္းရွင္လည္းျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ႏွလုံးသားမ်ားကို အခ်စ္ႏွင့္လွည့္ေစ၍ အရွင့္အားသိကာ ရိုက်ိဳးႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ အမိန္႕နာခံျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္းႏွင့္ ပီတိေဝျဖာျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုသို႕ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အျခားမည္သည့္အရာႏွင့္မွ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍မကိုးကြယ္ႏိုင္ပါ။ ျပည့္စုံေသာအခ်စ္ဟူသည္ ရိုက်ိဳးႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ အမိန္႕နာခံျခင္းတို႕မပါဝင္ဘဲျပည့္စုံမႈမျဖစ္ႏိုင္ပါ။
.
ဟဒီးစ္ေတာ္၌လာရွိသည္မွာအရွင္ျမတ္သည္ မိုးႏွင့္လည္းမဆန္႕၊ ေျမႏွင့္လည္းမဆန္႕။ သို႕ေသာ္ မုအ္မင္န္၏ ႏွလုံးသား၌ ဝင္ဆန္႕ေတာ္မူသည္။
.
သင့္ '' ငါ '' အတၱ (သခၤတ) ထြက္ခြါသြားေသာအခါ၊ အရွင့္ (အသခၤတ) ဝင္ေရာက္လာျပီး သင္၏ သတိမျပဳမိေတာ့ေသာ သင့္ကိုယ္တြင္ အရွင္ျမတ္၏ အလွတရားေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေလသည္။
.
လူသားခ်င္းထားရွိေသာအခ်စ္ဆိုသည္မွာ ေပးဆပ္ျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ ပူပန္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ျပဳစုယုယေပးျခင္း၊ ယိုင္းပင္းကူညီ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ မွ်ေဝေပးျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။
.
အခ်စ္သည္ တာရွည္လာေသာအခါ ဝိဇၨာဉာဏ္၏ အလင္းေရာင္ျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာေသာအခါ စိတ္ႏွလုံး၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ သာယာမႈႏွင့္ ၾကည္ႏူးႏွစ္ျခိဳက္မႈတို႕ကိုေပးအပ္ေလသည္။ ထိုေမတၱာအရင္းခံေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေဖးမကူညီယိုင္းပင္းၾကေလသည္။
.
** ကုရ္အာန္ ၂ း ၃၀ အသင္တို႔မသိေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာကို ငါအရွင္သာလွ်င္ သိေတာ္မူသည္။
.
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လူသားေတြကိုေမတၱာတရားနဲ႕ ဆင္ခ်င္တုံတရားေတြသင္ေပးထားေတာ္မူတယ္။ ေလာကအလွတရားေတြကို ဖန္ဆင္းေပးတဲ့အရွင္က ဖန္ဆင္းေပးျပီးျပီ။ သည္တန္ဖိုးေတြကိုသိျပီး အြန္လိုင္းမွာတိုက္ခိုက္မႈအသီးသီးေတြနဲ႕ ေမတၱာတရားေခါင္းပါးတဲ့ ေက်ာက္ဆိုင္ေက်ာက္ခဲေတြ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အက်ည္းတန္မႈေတြကို ဖယ္ရွားျပီး လူအခ်င္းခ်င္းေမတၱာစိတ္ေလးေတြ ျပန္ထားၾကမယ္ဆိုရင္ အလြန္ျငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းၾကီး တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ အင္ရွာအလႅာဟ္။

Wednesday, August 22, 2012

အီဒြလ္ ဖိသိရ္ (သို႔) ဥပုသ္လထြက္ ၀ါကၽြတ္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္-- မိန္႔ခြန္း

ျမန္မာမြတ္ဆလင္အေပါင္းႏွင့္ တစ္ဘက္သတ္ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရသူမ်ား၊ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ေနသူမ်ား အားလံုးကို ေမတၱာပုိ႔သပါတယ္။
.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ားဟာ တစ္ႏွစ္မွာ အီးဒ္ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပ ဆင္ႏႊဲ ေန ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ အီးဒ္ ဆိုတဲ့ အာရ္ဗီေ၀ါဟာရရဲ႔ အဓိပၸါယ္က ၀မ္းေျမာက္အဲ လဲ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အ
ထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပတဲ့ ပြဲေတာ္ကို အီးဒ္ လို႔ သံုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာရဗ္ ခရစ္ယာန္မ်ားက ခရစ္မတ္ ပြဲ ေတာ္ကို အီးဒုလ္ မီးလာ့ဒ္ လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။
.
အာရ္ဗီေ၀ါဟာရနဲ႔ ပတ္သက္ရင္းႏွီးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြတ္ဆလင္ေတြကလည္း ဥပုသ္လကုန္ ၀ါကၽြတ္ပြဲေတာ္ကို အီးဒုလ္ ဖီးေႆလ္ လို႔ ေခၚ က်င္းပၿပီး၊ ကံေဆာင္ပရိ၀ါ့သ္ ျပဳတာ ဟာ့ဂ်္ အခမ္းအနားကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ပြဲေတာ္ကိုေတာ့ အီးဒ္ဒုလ္ အႆြဟာရ္ လို႔ ေခၚဆို က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။
.
ဒီေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြတ္ဆလင္မ်ား အတြက္ အီးဒုလ္ဖီးေႆလ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပေနတဲ့ ေန႔ပါ။ ဒီေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ အမွန္တစ္ကယ္ ၀မ္းသာအဲလဲနဲ႔ ၾကည္းႏူးမႈေတြ ရင္ထဲမွာ တစ္ကယ္ပဲ ရွိ ေနပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ရင္ထဲမွာ ျပည့္တင္း မြန္းက်ပ္မႈေတြနဲ႔ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ အီးဒ္ (ပြဲေတာ္) ကို ျပဳလုပ္ေနၾက ပါ သလား။----
.
ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အားလံုးရဲ႔ အျဖစ္က သူ႔အတြက္ လာ့ဘ္ လာဘ ေငြစ၊ ေၾကးစေလး ရမလား ဆိုတာကို ရင္ထားမွာ ထားၿပီး မ်က္ႏွာက အၿပံဳးတုနဲ႔ လူတိုင္းကို ဆက္ဆံ ေနရတဲ့ တည္းခိုခန္း က ဧည့္ႀကိဳတစ္ဦးရဲ႔ အၿပံဳးမ်ိဳးနဲ႔ သာယာေနရတဲ့ အျဖစ္ထက္ မပိုႏိုင္ပါ။ ဘယ္ေန႔မွာ ငါတို႔ အတြက္ ေဘးဒုကၡမ်ား လာေလ မလဲလို႔ ရင္ထဲမွာ အပူမီးေတြ ကိန္းေနရဆဲပါ။
.
ဒီအပူမီးေတြကို ကုစားဘို႔ လူအမ်ားစုႀကီးက ေလာကီေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ားကို အလုအယက္ ရွာေဖြေနၾကတယ္။ ျဖစ္ ေပၚလာတဲ့ ေဘးဘယာမ်ားကို ဒီေငြေၾကးနဲ႔ ဖံုးလိုက္မယ္ ဆိုတဲ သေဘာမ်ိဳးလည္း တစ္ခ်ိဳ႔မွာ ရွိေနပါတယ္။ ကိုယ္အေတြ႔ အႀကံဳနဲ႔ကိုယ္- ကိုယ့္အယူအဆနဲ႔ကိုယ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႔ ပုဂၢလ ခံစား မ်ားကို မွားသည္ မွန္သည္ မေ၀ဖန္လိုပါ။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းကိုေတာ့ စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္ေစဘို႔ သတိ ေဖၚေပးလိုပါတယ္။
.
ဒီေန႔ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ မေတာ္မတရား တစ္ဘက္သတ္ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရတာကို မြတ္ဆလင္တိုင္း သာမက အမွန္ တစ္ကယ္ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ တန္ဘိုးထားတဲ့ လူတိုင္း သိေနျမင္ေနပါတယ္။ ဒီလို အေရးႀကီးတဲ့ ေသာ့ခ်က္ကို အရင္ မရွင္းဘဲ လက္ပူတိုက္ ဖံုးဖိ ရွင္းေနယံုနဲ႔ ကိစၥတစ္ရပ္ဟာ အဆင္ေျပသြားမွာ မဟုတ္ပါ။ မိမိ နဲ႔ မိမိရဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ႀကီး တစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသြားမွ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေအးခ်မ္းသာယာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာ မိမိ အိမ္တစ္လံုးထဲပဲ-- မီးေဘး အာမခံ ၀ယ္ထားေပမယ့္၊ ပတ္၀န္းက်င္က အိမ္ေတြဟာ အလြယ္ တစ္ကူ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္တဲ့ ေလာင္စာေတြ ျဖစ္ ေနရင္--၊ အခ်ိန္မေရြး မီးထေလာင္ႏိုင္တယ္၊ အခ်ိန္မေရြး အိုးအိမ္ ဥစၥာမ်ား ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္တယ္။ မိမိရဲ႔ မီးအာမခံ ေလွ်ာ္ေၾကးက ေဘးဒုကၡေရာက္ၿပီးမွာ ျပန္ရေကာင္း ရလာမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေတာင္ မေသခ်ာလွပါ။ အလားတူပဲ-- ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ ေတြဟာ မိမိရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူဘို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အခါမွာ ရခိုင္မွာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ငါတို႔ ဗမာျပည္ဘက္ အျခမ္း ကို မကူးစက္လာရင္ ၿပီးေရာ စိတ္မ်ိဳး၊ ကခ်င္မွာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ငါတို႔ ကရင္ဘက္ကို မကူးစက္လာရင္ ၿပီးေရာ စိတ္မ်ိဳး- ဘယ္ သူေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးကို လံုး၀ မထားသင့္ပါ။
.
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနစ္နာခံရပါမယ္။ စည္းလံုးညီၫြတ္ရပါမယ္။ ငါေသမွာ ေၾကာက္လို႔ ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ယုတ္မာေနသူမ်ားကို အလိုက္သင့္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ အနစ္နာခံေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘယ္သူမွ အလကား မေသခ်င္ ေပမယ့္- မတရားမႈမ်ား ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေျပာသင့္တာမ်ားကို ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ယုတ္မာသူမ်ားဟာ ညီၫြတ္ လာတဲ့ အင္အားတစ္ခုကို အခ်ိန္မေရြး ၿဖိဳခြဲ အားနည္းသြားေအာင္ လုပ္ပစ္ ဘို႔ ႀကံစည္ေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း အၿမဲ တြက္ထားရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ေသြးမကြဲဘို႔၊ ေငြေၾကး ဥစၥာနဲ႔ ဆြဲျမႇဴျခင္းအေပၚ မသာယာမိဘို႔- ရာထူးဌာနႏၱရ ကို မမက္မိဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ရာထူးမက္ မယ္၊ ေငြေၾကးမက္မယ္- အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ထားမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့--၊ အဲ့ဒီ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဟာ ဘယ္ ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ရႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။
.
ေနာက္လိုက္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေနရာမေပးသင့္ေတာ့ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ကာဒယာနီ ပရ္ေ၀ဇီ ၀ါဟာဘီ ဆြန္နီ၊ ရွီယာ ထိုးခ် စြတ္စြဲေနၿပီး တစ္ကယ့္ သတၱိေကာင္း ေခါင္းခံရဲတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပုတ္ခတ္ ပါယ္သတ္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း အထူးဆင္ျခင္ရေတာ့မယ့္ ကာလကို ေရာက္ေနပါတယ္။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ မိမိရဲ႔ အသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ခုကို တစ္ကယ့္ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ သတၱိေကာင္းနဲ႔ အမွန္တရားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ လူသားကိုသာ ဦးစီးဦးေဆာင္တင္ေျမႇာက္သင့္ပါတယ္။
.
ငါ နာတံုးခဏ အေမေလးတ၊ ၿပီးရင္ နဂိုဇတ္ကို ဆက္က ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ိဳးက ပညာမဲ့တို႔ရဲ႔ အေလ့ အက်င့္မ်ား စိတ္ စရိုက္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို စိတ္စရိုက္ ပိုင္ရွင္မ်ားဟာ အီမန္ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ အလြန္အားနည္း ေနပါေသးတယ္။ မိမိကိုယ္ မိမိ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ အယူသည္းျခင္းဟာ အီမန္ျမင့္ျခင္း အီမန္ႀကီးျခင္း မဟုတ္ပါ။ အနစ္နာခံျခင္း၊ စြန္႔ လႊတ္ျခင္း၊ စြန္႔စားျခင္း လူထုအတြက္ ေသာကထားျခင္း၊ မိမိထက္ပိုၿပီး မိမိရဲ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဦးစားေပးျခင္း မိမိရဲ႔ အ သိုင္းအ၀ိုင္း အနာဂါတ္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး အသိုင္းအ၀ိုင္းေကာင္း စားမယ္ဆိုရင္ မိမိဘက္က ဘာမဆို လုပ္ရဲ ေပးဆပ္ရဲျခင္း သည္သာ အီမန္ႀကီးျခင္း အီမန္ျမင့္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔-- ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ရွိသမွ်ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားရဲ႔လက္ေတြ႔ ခံစားခ်က္မ်ား နစ္နာခ်က္မ်ားကို ကုစား ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ အလားတူ အျခားေသာ သူမ်ားရဲ႔ နစ္နာမႈ၊ ဆံုးရံႈးမႈ အားလံုးကိုလည္း တတ္အားသမွ် ကာကြယ္ ကုစား ေပးရပါမယ္။ မတရားမႈ အားလံုးကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ဒီအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔တုိင္းရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တိုင္း မွာ တာ၀န္ရွိေနပါတယ္။ ငါ့အသင္း ေကာင္းစားဘို႔ ငါ့ဂိုဏ္း ေကာင္းစား ဘို႔၊ ငါ့အမ်ိဳးအႏြယ္ ေကာင္းစားဘို႔ ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳး သာ ထားေနရင္ေတာ့-- ဒီလို ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို အဲ့ဒီ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဖယ္ရွားပစ္ရမွာပါ။ ဒီအတြက္ လူထုမွာလည္း အသိရွိေနဘို႔ လိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ လွည့္ တိုင္း လည္ေနတဲ့ လူတန္းစားမွ်သာ ျဖစ္ေနေသးရင္ေတာ့-----။ ေနာင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အဲ့ဒီ လည္ပတ္ျခင္း ရဟတ္ထဲမွာသာ ေမြ႔ေနရမွာပါ။-- စစ္မွန္တဲ့ အီးဒ္ (ေပ်ာ္ရြင္မႈ ပြဲေတာ္) ဆို တာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္ လာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။
.
ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ ရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ား အေနနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ အီးဒ္ ရဲ႔ ရသကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ အမွန္တစ္ကယ္ ႀကိဳးစား ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ အလားတူ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား အေနနဲ႔လည္း မိမိရဲ႔ ရင္ထဲမွာ အစြဲကင္းၿပီး တစ္ ကယ့္ လူသားေတြ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ့ ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ကို ဘ၀င္က်က် စိတ္ခ်မ္းသာသာ ဆင္ႏြဲႏိုင္ေအာင္ က်င္းပႏိုင္တဲ့ ေန႔ရက္မ်ားေပၚလာပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔သပါတယ္။
.
ဦးေဌးလြင္ဦး
ကုရ္အံဘာသာျပန္ ဆရာ
B.A၊ ျမန္မာစာ (ရန္ကုန္)။ A A (Media Marketing, Utica NY, USA)

Special thanks to Brother Ko Thuriya

Monday, August 20, 2012

Eid MubarakWednesday, August 15, 2012

အူမဲရ္ကဇၨာနဖိလ္နမာဇ္

မိမိတို႕၏ ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လြတ္သြားခဲ့သည့္ ဖရတ္စ္နမာဇ္မ်ား (တစ္နည္း ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေလာက္သည့္ ကဇြာမ်ား) ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငႇားလည္း ဤနမာဇ္တစ္ၾကိမ္ဖတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ျပီးျပည့္စုံ သြားေစႏိုင္သည့္ နမာဇ္ျဖစ္ပါတယ္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီးမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူတစ္ဦး၏နမာဇ္မ်ားကဇြာျဖစ္သြားခဲ့ျပီး မည္၍မည္မွ် ကဇြာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းမသိခဲ့သူတစ္ဦးအတြက္ ေသာၾကာေန႕တြင္ နဖိလ္နမာဇ္ ၄ ရကသ္ကို စလာမ္တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ ရကသ္တိုင္းတြင္
-
စူရာဖြာသီဟာ ၁ ၾကိမ္၊
အယသုရ္ ကူရ္စီ ၇ ၾကိမ္၊
အင္နာအက္သြိုင္နာ ကလ္ေကာင္စရ္ ၁၅ ၾကိမ္ႏွင့္
နဖိရ္ ၄ ရကသ္,
စလာမ္လွည့္ျပီးဒ႐ူးရွရီးဖ္ အၾကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ပါ လို႕မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
.
ဟဇရသ္အလီက ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ကနမာဇ္မ်ားကဇြာျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဤနမာဇ္ကို တစ္ၾကိမ္ဖတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ကပ္ဖါရာျပီးေျမာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ ၇၀ - ၈၀ ခန္႕သာရွိ၍ ကပ္ဖါရာျပီးေျမာက္သည္ဆိုသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟုေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းရာ တမန္ေတာ္ျမတ္က ထိုဖတ္ရြတ္သူ၏သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကဇြာျဖစ္ခဲ့ရုံသာမက ထိုသူ၏မိဘ၊ သားသမီးမ်ားအားလုံးတို႕၏ ကဇြာမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေစတယ္လို႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

Wednesday, August 1, 2012

To read in Ramadan


Saturday, July 28, 2012

Dua from Holy Quran

Please click image to read clearly.

Sunday, July 22, 2012

ဇကားသ္ႏွင့္မြတ္စလင္မ္တို႕၏တာဝန​္

ဇကာသ္သည္မြတ္စလင္မ္လူအဖြဲ႔ အစည္အတြက္အေရးႀကီးလွေသာမ႑ိဳင္က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။
ေငြေႀကးျပည့္စံုေသာသူတို႕သည္သူ တို႕၏ဝန္းက်င္းရွိဒုကၡႏွင့္ႀကံဳ​ေနရသူ၏အခက္အခဲမ်ားကိုဇကာသ္ျဖင့္ကူ
ညီႀကသည္ ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာသူကယူပိုင္ခြင့္ရွိသူတို႕ကို ပံ႔ပိုးကာ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းညီမွ်ေသာအ
ေျခအေနကိုဖန္တီးယူျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ပထမခလီဖါႀကီးအဗူဗကရ္သခင္၏
ေခတ္တြင္ဇကာသ္မေပးေဆာင္ေသာသူတို႕ကိုသူပုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ႔ေသာသာဓကရွိခဲ႔သည္။
ခုလ္ဖါေအ့ရာရွိဒင္န္ေခတ္ေနာက္ပိ​ုင္း အုမိုင္ယာမင္းဆက္ အုမရ္ဗင္အဗ္ဒုလ္အဇီဇ္ေခတ္ကာလ (ဟိဂ်ရိ၉၉ႏွစ္)
တြင္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ဇကာသ္ယူမည့္သူမရွိ အားလံုးအေျခအေနေကာင္းသိုေရာက္ခဲ႔ေသာသာဓကရွိ
ေနသည္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္သည္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကု​ရ္အာန္ကေဖၚညႊန္ေသာအစၥလာမ္လူ႕အဖြ​ဲ႕အစည္းကိုတည္ေဆာက္
ေနခ်ိန္တြင္မြတ္စလင္မ္တို႕၏ဘဝသည္အဖက္ဖက္မွညွဥ္းပန္းမႈဒါဏ္ေႀကာ​င့္အလြန္မွပင္ဆင္းရဲမြဲျပာခဲ႔သည​္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ကမြတ္စလင္မ္တို႕အားအရွ္္အ႐္အႏြယ္ဝင္တို႕၏အတုကို​ယူေစခဲ႔သည္ အရွ္အရ္အႏြယ္ဝင္
တို႕သည္စစ္ပြဲကာလတြင္၎အစာေရစာေခါင္းပါးခ်ိန္တြင္၎ သူတို႕သည္ ရိကၡာပစၥည္းမ်ားကို စုေပါင္း၍ခြဲေဝယွဥ္တြဲ စာသံုးႀကသည္တမန္ေတာ္ျမတ္ကဤအရွ္အရ္အုပ္စုဝင္တို႕သည္ကြ်ႏု္ပ္မွျဖစ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္သည္အရွ္
အရ္တို႕မွျဖစ္သည္ဟု ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ဆြဟာဗီတို႕အားသြန္သင္နည္ယူေစခဲ႕သည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဘဝတစ္သက္တားဘဝတစ္ခ​ုလံုးသည္ ပစၥည္းမဲ႔ေက်ာ မြဲလူတန္းစားတို႕၏ ဘဝရပ္တည္မႈႏွင္ ့စားဝတ္ေနမႈဖူလံုေရးအတြက္ႀကိဳ​းပမ္းျခင္းျဖင့္ကုန္ဆံုးခဲ႔ရသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္အ
စၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ယ္အဝန္း သည္စတုရန္းမိုင္းေပါင္း၁သန္းေက်​ာ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္ပိုင္ ဆိုင္ေသာဥစၥာ​ပစၥည္း အေျခအေနကို အာေအရွသခင္မက ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္တြင္ဗီရီုတြင္အဝတ္
မရွိခဲ႔ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ဝတ္ဆင္ထား သည့္အဝတ္သည္ပင္ အဖါေပါင္းမ်ား စြာျဖင့္ဖါေတးသီထားသည္ကိုအားလံု​းကျမင္ေတြခဲ႔သည္။
.
ဤမလံုးေလာက္မႈသည္မရွိ၍မဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာျပည္သူတို႕၏ ဘဝကိုျဖည့္တင္းျမွင့္တင္ေပးေနရ၍
ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ဝန္းက်င္ရွိလူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အစာေရစားမစား ရ၍တစ္ညတာမွ်ငတ္ျပတ္စြာေနခဲ႔ရမႈ
ကိုအလြန္တရားစက္ဆုတ္ရြံရွာခဲ႔သည​္။ သို႔ျဖစ္၍ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုခဲ႔သည္။
ရြာတစ္ရြာတြင္လူတစ္ဦးသည္ငတ္ျပတ္မႈဒါဏ္ျဖင့္တစ္ညတာကုန္ဆံုးခဲ႔​သည္ရွိေသာ္ယင္းရြာ၏ေစာင့္ေရွာက္မ​ႈႏွင့္တာဝန္ကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ရုပ္သီမ္းေတာ္မူသည္။

Special thanks to IYS member Javed Ansari

Saturday, June 30, 2012

႐ိႈင္သြာန္၏ လွည့္ကြက္

ကုရ္အာန္ ၀၁၇ း ၃၆။ ထို႔ျပင္တစ္၀ အသင္သည္ မိမိမသိေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ ေနာက္သို႔ မလိုက္ေလႏွင့္၊ ဧကန္မလြဲ နား၊ မ်က္စိ၊ စိတ္ႏွလံုး ဤအသီးသီးတို႔သည္ ၎အသီးသီးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္း ျခင္းကို ခံရမည္သာတည္း။
.
ဟဒီးစ္ : တစ္ေန႕အီဗလီးစ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ေနအိမ္သို႕ အက်ည္းတန္ေသာအဖိုးအိုတစ္ေယာက္အသြင္ အေယာင္ေဆာင္ျပီးေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ေနအိမ္သို႕သြားခ်င္လို႕ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ၎ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး အေမး အေျဖလုပ္ႏိုင္ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ အီဗလီးစ္အား တမန္ေတာ္ျမတ္အိမ္သို႕သြားရန္အမိန္႕ေပးခံရ၍ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီးမွ အီဗလီးစ္၏ အလုပ္မ်ားကိုေမးျမန္းရာ အီဗလီးစ္မွ ဤသို႕ေျပာပါတယ္။
.
'' အိုးမိုဟာမတ္ သင္သိပါ၏ေလာ က်ဳပ္တြင္လက္႐ုံးေပါင္း ၇၀ ၀၀၀ ရွိ၏။ လက္႐ုံးတစ္ေကာင္လွ်င္ ႐ိႈင္တြာန္ေနာက္လိုက္ ၇၀ ၀၀၀ ဆီရွိ၏။ လူတို႕အား ေအာက္တန္းက်ေစ၍ လူအမ်ားေသေၾကပ်က္စီးေစေသာ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႕၏ စိတ္ကို က်ဳပ္ေသြးေဆာင္မည္။ သင္၏ေနာက္လိုက္သားမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ လွည့္စားျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္မည္။ က်ဳပ္အသက္ႏွင့္ ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ျဖားေယာင္းသြားမည္။ ''
.
႐ိႈင္တြာန္၏ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈကို လူသားတိုင္းခံၾကရပါတယ္။ စိတ္ႏွင့္ျပစ္မွားမႈ၊ ကိုယ္ႏွင့္ျပစ္မွားမႈ၊ အေျပာႏွင့္ အလုပ္မညီေစရန္၊ လူအခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြါးေနၾကရန္၊ ဟရမ္ကို မသိဘဲက်ဴးလြန္မိရန္၊ သိလွ်က္ႏွင့္က်ဴးလြန္ေနရန္၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦးနားလည္မႈလြဲမွားေစရန္ စတဲ့အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ႐ိႈင္သြာန္၏လွည့္ကြက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဟရမ္ကိုေရွာင္ၾကည္ၾကျပီး ဟလာလ္လမ္းေပၚမွာ ၾကိဳးစားက်င့္သုံးေနသူေတြ ကိုလည္းေနာက္နည္းတစ္မ်ိဳးနဲ႕ ျဖားေယာင္းျပန္တယ္။အျဖစ္မွန္ေတြကို နမူနာအျဖစ္ျပရလွ်င္
.
၁) လူတစ္ေယာက္ ေဆးလိပ္ရဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုသိျပီး ႏွစ္ရွည္ေသာက္လာတဲ့ေဆးလိပ္ကို ရေအာင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အလုပ္ကိုၾကိဳးစားျပီး ေငြစုခဲ့တယ္။ အရင္ဆိုးခဲ့သမွ်ကိုလည္းျပန္လိမၼာေအာင္ျပဳျပင္တယ္။ သူမ်ားအရက္လာ တိုက္လည္းမေသာက္ဘူး။ စိတ္သာအဓိက စိတ္ကိုထိန္းႏိုင္ရင္ ဘယ္သူမွသူ႕ကိုတိုက္တြန္းလို႕မရဘူးလို႕ယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕စိတ္ကို ေသြးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႐ိႈင္သြာန္ကို သူမယုံခဲ့ဘူး။ မၾကာပါဘူး သူ႕စီးပြါးေရးက်ခဲ့တယ္။ သူစိတ္ထိခိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူျဖတ္ထားတဲ့ ေဆးလိပ္ဘူး က သူ႕အိမ္ကိုေရာက္လာပါတယ္။ သူ႕အမ်ိဳးကိုယ္တိုင္ ေဆးလိပ္ယူလာေပးတာပါ။ အဲေတာ့ ႏွလုံးသားမွာ အီမာန္မရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႕ အနားမွာရွိတဲ့ ေဆးလိပ္ကို ယူဖြာေတာ့တာဘဲ။ ျပီးေတာ့ ကမၻာၾကီးကိုအဆိုးျမင္တဲ့ အေတြးေထာင္ထဲမွာ သူ႕ကိုယ္သူနစ္ထားလိုက္တယ္။ (သူ႕ကိုအႏိုင္ယူလိုက္တဲ့႐ိႈင္တြာန္ကေတာ့ ေဘးကၾကည့္ျပီးဟားတိုက္ရီေနမွာဘဲ)

.
၂) မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သူမဟာအလွအပကိုအလြန္ႏွစ္သက္သူျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ျမတ္ကိုခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသမႈေၾကာင့္ အရွင့္အမိန္႕နာခံရန္အတြက္ သူမအလြန္ႏွစ္သက္တဲ့ အလွအပေတြကိုစြန္႕လႊတ္ထားတာအလြန္ၾကာျပီ။ႏွစ္သစ္မွာေတာ့ သူမအိမ္ကိုလက္ေဆာင္တစ္ထုတ္ေရာက္လာပါတယ္။ သူမဖြင့္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ လက္သည္းဆိုးေဆးေတြ အလွျပင္ပစၥည္းေတြပါလာတယ္။ စာဖတ္သူမ်ားသိတဲ့အတိုင္း cosmatic အမ်ားစုမွာဟရမ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဖာ္စပ္ထားပါတယ္။ သူမလက္ထဲကို ၎ပစၥည္းေတြေရာက္သြားေပမယ့္လည္း အလဟမ္းဒို႕လိလႅာဟ္ သူမစိတ္က အီမာန္ခိုင္ျမဲေနဆဲမို႕ ၎ပစၥည္းေတြကို စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။
.
၃) ေနာက္အစ္ကိုၾကီးတစ္ေယာက္ သူ႕တို႕မိသားစုတစ္အိမ္သားလုံး ရုံးပိတ္ရက္မွာအိမ္ပိတ္ျပီးအျပင္သြားလည္ၾကတယ္။ သူတို႕အိမ္အျပင္သြားလည္ေနခ်ိန္မွာ အိမ္ကိုဧည့္သည္လာျပီး အိမ္ေရွ႕ကလွမ္းေခၚပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႕ အဲဒီ ဧည့္သည္နဲ႕ အိမ္ရွင္တို႕ေတြ႕တဲ့အခါ ဘယ္ေန႕ ဘယ္အခ်ိန္က အဲဒီအိမ္ကိုေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ထဲမွာလူေတြေတြ႕လို႕ အိမ္ေရွ႕ကအၾကိမ္ၾကိမ္ ေအာ္ေခၚေပမယ့္လည္း သူ႕ကိုဘယ္သူမွလွည့္မၾကည့္ဘူးလို႕ေျပာပါတယ္။ အိမ္ရွင္အစ္ကိုၾကီးက အဲဒီေန႕ အဲဒီအခ်ိန္ အိမ္ေသာ့ခပ္ျပီး တစ္အိမ္လုံးအျပင္သြားေနေၾကာင္းရွင္းျပတယ္။ အိမ္ရွင္ေတြမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ အိမ္ရွင္နဲ႕တူတဲ့လူေတြက ဘာေၾကာင့္ေရာက္ေနတာလဲ ???
.
၄) လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီပုံမ်ားကိုၾကည့္ျခင္း။ ျမင္လိုက္ျခင္း၊ သိမ္းထားျခင္းတို႕မွာ ၾကည့္သူ ျမင္သူတို႕အတြက္စိတ္အရသာတစ္ခု၊ စိတ္လႈတ္ရွားမႈ၊ စိတ္ႏွင့္ျပစ္မွားမႈတို႕ျဖစ္ေစျပီး လူ႕အသိုင္းအဝန္းထဲမွာယေန႕ထိတိုင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအမႈအခင္း၏ သားေကာင္တို႕မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ အျပစ္မဲ့ေသာကိုယ္ဝန္မ်ားဖ်က္ခ်ျခင္းခံၾကရတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒ အရ မုဒိန္းေၾကာင့္ရလာေသာကိုယ္ဝန္၊ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘဲ ရလာေသာကိုယ္ဝန္မ်ားကို ဖ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ျပဳထားတယ္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ ၇ လထိဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားၾကတယ္။ ကိုယ္ဝန္ ၇ လဆိုသည္မွာ ေမြးခါနည္း ကိုယ္လက္အဂၤ ါစုံလင္ေနေသာကေလးအရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတိုင္းမွာလည္း လူသတ္တာကိုတားျမစ္ထားပါတယ္။
.
သုေသသီမ်ား၏ မွတ္ခ်က္အရ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီပုံမ်ားကို ၾကည့္သူ၊ ျမင္သူတို႕၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ လိႈင္းခတ္ႏိုင္တယ္။ ေသြးသားအရ ၎ပုံမ်ားကို ျမင္ျခင္း၊ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားအတြက္ တဏွာစိတ္ျဖစ္ေစသလို၊ မိန္းကေလးမွာလည္း မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္းပုံၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထိုစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ယခုေခတ္ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီပုံေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးပုံတင္မက အမ်ိဳးသားပုံေတြပါ မ်ားစြာရွိပါတယ္။.လူအမ်ားသုံးေသာ FB မွာလွ်ပ္ေပၚေလာ္လီပုံဝတ္ထားေသာ မင္းသမီး၊ ေမာ္ဒယ္ပုံမ်ားတင္ေသာ လူႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးမွာသေဘာက်၍ တင္တာသိသာပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ေဝဖန္ရန္တင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကိုျမင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမွ မင္းတင္တဲ့ပုံေၾကာင့္ ငါ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတယ္လို႕လာေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိမ်က္လုံးကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၎ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပး ေဝဖန္ရာမွာ ပုံကိုမတင္ဘဲ စာႏွင့္အက်ိဳးအေၾကာင္းေရးသည္က အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဤအခ်က္ကိုမြတ္စလင္မ္တိုင္း သိနားလည္ထားသင့္ပါတယ္။ ရင့္က်က္မႈရွိေသာ လူၾကီးမ်ားက လူငယ္မ်ားကို သင္ေပးရပါမည္။ လူငယ္မ်ားမွလည္း ေတြ႕ျမင္သည္မ်ားကို ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရပါမည္။ မလုပ္ခင္ အရင္စဥ္းစားပါ။.သာသနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေပမ်ားမွ်ေဝေနသူမ်ားလည္းသတိထားရေပမည္။ အကယ္၍မြတ္စလင္မ္ဂ႐ုပ္လုပ္ေနေသာ အဒ္မင္ျဖစ္ေနပါလွ်င္ ပို၍သာ သတိထားဆင္ျခင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မြတ္စလင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားကိုအၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။
.
႐ိႈင္တြာန္၏ လွည့္စားျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ေအာက္ပါ ဒိုအာကိုလည္းမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။.رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِوَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ.ရဗ္ေဗ့၊ အအူးသို႕၊ ေဗ့က၊ မင္န္ ဟ-မ-ဇာတစ္ရွ္၊ ရွယာတြီးေန႕၊ဝ-အအူးသို႕၊ ေဗ့က၊ ရဗ္ေဗ့၊ အန္-ယ္-ယဟ္သိြဳ႕႐ူးန္။ကုအာန္ (၂၃ : ၉၇)
.
More knowledge, more survive.
.
ေစတနာေမတၱာျဖင့္....

Tuesday, June 26, 2012

လူယုတ္မာမ်ားသို႕

လူယုတ္မာမ်ားသို႕

မိယုတ္ ဖယုတ္မွ ေမြးဖြားလာေသာ အခ်ိဳ႕ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံ လူယုတ္မာမ်ားသည္
၎တို႕ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဘုရားမ်က္ႏွာမွ မေထာက္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕ ဘေလာ့ဂ္မ်ား ဝဘ္ဆိုက္မ်ားသို႕
လွည့္လယ္ကာ ၎တို႕ေအာက္တန္းက်ေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးယုတ္ေၾကာင္း ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ ဘေလာ့ဂ္၊ ဝဘ္ဆိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ျမန္မာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စာရိတၱမ်ားကို ကမၻာမွသိေစရန္ ျပည္ပသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕ ထိုသူယုတ္မာတို႕ ေစာ္ကားေရးသားခ်က္မ်ားကို ပို႕ေပးၾကသည္။ ယခုကာလ၌ ျမန္မာ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ အေၾကာင္းကို ကမၻာမွသိရွိျပီး ျဖစ္သည္။

ဤဘေလာ့ဂါတို႕အေနႏွင့္ မရွိေသြးၾကီးမ်ား၏ ႐ူးသြပ္ေသာ မိစၧာကြန္မန္႕မ်ားကို အနည္းငယ္မွ်မဖတ္ဘဲ ျမင္လွ်င္ ျမင္ခ်င္းဖ်က္ျပစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ မြတ္စလင္ ဆိုက္မ်ားအား လိုက္လံဖ်က္ဆီးပါက ဘေလာ့ဂ္၊ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုအစား ေနာက္ထပ္ ရာ၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီျပီး အသစ္မ်ား တိုးမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ဖြားမြတ္စလင္အင္အားသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းၾကိဳတင္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။

မြတ္စလင္မ္ ဘေလာ့ဂါမ်ား

Wednesday, June 20, 2012

ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ရသည့္ ည)

ဂၽြမၼဟ္ခြသ္ဘဟ္- ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ရသည့္ ည)
.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
.
ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ...... ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ေတာ္မွသာ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုလည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကို အားေပးသည့္လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ လႈံေဆာ္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုးအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္ ယေန႔တင္ျပခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့..... ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ (ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ရသည့္ ည) ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ည ျမန္မာ ျပကၡဒိန္အရ ဆိုလွ်င္ ရွာဘာန္လ ၁၄ ရက္ ည
Islamic Calendar
1. Muharram
2. Safar
3. Rabi' al-awwal
4. Rabi' al-thani
5. Jumada al-awwal
6. Jumada al-thani
7. Rajab
8. Sha'aban
9. Ramadan
10. Shawwal
11. Dhu al-Qi'dah
12. Dhu al-Hijjah
.
ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......
ရွာဘာန္လ ဆန္းၿပီဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည ေရာက္ေတာ့မည္ကို မြတ္စ္လင္တုိင္း စိတ္ေစာ ေနမိပါသည္။ ေသာၾကာေန႔ ခြသ္ဗဟ္ မ်ားတြင္လည္း ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေဟာၾကေျပာၾက၍ လူတုိင္းသည္ ထိုညကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ ညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ ညပုိင္း က် ေရာက္ပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ညအခ်ိန္သည္ အရင္က်ေရာက္ၿပီး ေန႔အခ်ိန္သည္ ေနာက္မွက်ေရာက္သည္။ ဥပမာ ေန႔တစ္ေန႔၏ မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္သည္ ညအစျဖစ္ၿပီး ၄င္းညသည္ မိုးလင္းေနထြက္ခ်ိန္ထိ ရွိ၏။ ေန႔အခ်ိန္သည္ ေနထြက္ခ်ိန္မွာ ေန၀င္ခ်ိန္ အထိျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ အခ်ိန္ ၁၄ ရက္ေန႔ မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္အခ်ိန္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာအရ ၁၅ ရက္ေန႔ည စတင္ၿပီျဖစ္သည္။ အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား (အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလာေဒးရွ္၊ ျမန္မာ) စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ ညကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္မွတ္ရရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္မ်ား၌ လူႀကီးလူငယ္ မေရြး သြားေရာက္ၾကၿပီး တရားသြားနားေထာင္ၾက၊ ကဘရ္သခ်ၤဳိင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾက၊ ေသဆံုးသူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို အျပစ္အေပါင္း မွကင္းလႊတ္ေစလိုေၾကာင္း ဖတ္ရြတ္ ဆုေတာင္းၾက ေလ့ရွိပါသည္။ အစြာရ္ ဆြလာသ္ အခ်ိန္ ကုန္လြန္သည္ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လုိင္းကားမ်ား ဘတ္စ္ကားမ်ား တုိက္စီကားမ်ားသည္ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔ကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တာေမြသခၤ်ဳိင္း၊ ကန္ေတာ္ကေလးသခၤ်ဳိင္း သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေပးၾကၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မဂ္ရိဗ္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကားမ်ား၊ လူမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေနေအာင္ တာေမြ ႏွင့္ ကန္ေတာ္ကေလး သခၤ်ဳိင္းမ်ားတြင္ စည္းကားေနေပေတာ့သည္။ သခၤ်ဳိင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ အျပင္ဘက္တို႔တြင္လည္း ေက်ာင္းအလွဴေငြ ေကာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေကာင္တာမ်ား၊ အစၥလာမ့္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ ေတာင္းရမ္းသူ ရာႏွင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေနေအာင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဆုေတာင္းလာၾကသူတို႔ သည္ မိမိတို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေပးလွဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိအိမ္မ်ားသို႔ ကိုယ္စီ ျပန္ၾကေတာ့သည္။
.
အခ်ဳိ႕ ရပ္ကြက္ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ အီရွာ ဆြလာသ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ အီမာမ္ ဆြာဟိဗ္က ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ ညျမတ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဟာေျပာေလ့ရွိၿပီး လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတရားကို အၿပီးတုိင္ေအာင္ နားေထာင္ၿပီး ေနာက္ သခၤ်ဳိင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ဗလီမ်ားတြင္ အီရွာအခ်ိန္ကတည္းက ည ၃ နာရီေနာက္ပုိင္း စဲဟ္ရီ လာေရာက္စားသံုးႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားတြင္ ေက်ညာခ်က္မ်ား တင္ျပထားေလ့ရွိသည္။ လူငယ္သဘာ၀ အစားအစား အေကာင္းဆံုး ခ်က္ျပဳတ္ေသာ ဗလီမ်ားမွ ေကၽြးေမြးေသာ ဗီရ္ရာန၊ီ အုန္းထမင္း၊ ဟလ၀ါ ႏွင့္ တခါတရံ ဖာလူဒါကိုပါမက်န္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုိက္လံစားသံုးေလ့ ရွိသည္ကို ေမ့မရႏုိင္ပါ။ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ တေျဖးေျဖး ရွ္ဗ္ဗီဘာရာသ္ည ရန္ကုန္ တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ လူမစည္ေတာ့သည္ကို သတိထားမိသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္း ေရေ၀း ကဗရ္စတန္ တည္ ေဆာက္ၿပီးေနာက္ လူတုိ႔သည့္ ဟုိဘက္သြားလုိက္ ဒီဘက္သြားလုိက္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔တုိင္ ဘာရာသ္ညျမတ္ကို ျမန္မာ အိႏၵိယ ပါကစၥတန္ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င္းပေနသည္ကို သိရသည္။ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အီမာမ္ အမ်ားစုက ၄င္း ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ညႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တင္ျပရွင္းျပသည္မွာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ အမ်ားစု အေနျဖင့္ လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္မွာ ရာစုမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ အယူ၀ါဒမကြဲျပားဘဲ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္လာ ၾကေသာ္လည္း အာရဗ္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ထုိင္း၊ မေလး၊ အင္ဒို စသည့္ ရွာဖအီ မဇ္ဟဗ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းညအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ လံုး၀မသိၾကသလုိ လက္မခံၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ ေပသည္။ ၄င္းတို႔က အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာၾကသည္မွာ ၄င္းည၏ ထူးျမတ္ျခင္း၊ ၄င္းညတြင္ အမလ္အီဗါဒသ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းမ်ား၊သခၤ်ဳိင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဇီယာရသ္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ သာသနာေတာ္တြင္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ မိမိတို႔ ဆရာမ်ား ဆြဲကိုင္ထားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ခုိင္မာမႈမရွိေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။
.
ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ရွ္ဗ္ဗီ ဘာရာသ္ အယူအဆမ်ားမရွိဟု ေျပာၾကေလသည္။ မိမိတို႔ သိေသာ ရွ္ဗ္ဗိဘာရာသ္ ညႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာသိရ္မိဇီဟဒီးဆ္က်မ္းတြင္ အုိင္ရွာ (ရ) ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေဖၚျပထားသည္မွာ၊ တစ္ည မိမိအိပ္ရာမွ ႏုိးခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို မေတြ႕ရသျဖင့္ လုိက္ရွာရာ အိမ္မွထြက္ခြါေနေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္မ ေနာက္မွ လုိက္ၾကည့္ရာ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဂ်ႏၷသ္ ဗကိအ္ဖက္သို႔ သြားေနသျဖင့္ ကၽြန္မလည္း ေနာက္မွလိုက္သြားမိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကဗရ္ေရွ႕တြင္ ရပ္လွ်က္ ေသဆံုးသူတို႔အတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈကုိေတာင္းခံေနေပသည္။ ကၽြန္မကို ေတြ႕လွ်င္ အုိအုိင္ရွာ အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္သည္ အသင့္ကို သစၥာ ေဖါက္သည္ဟု အသင္ထင္ျမင္ေနသလား။ ကၽြန္မက မဟုတ္ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ အေနျဖင့္ ကိစၥရွိမည္ျဖစ္၍ အျခား ဇနီးေတာ္ တစ္ဦးဦးထံ သြားေနသလားဟုသာ ထင္ျမင္ေၾကာင္းေျပာမိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အိုအုိင္ရွာ ဤညသည္ မည္သည့္ည ျဖစ္သည္ကို အသင္မသည္ သိပါသလားဟုေမးရာ ကၽြန္မက အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ရစူလ္သာ အသိဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာရာ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ က ဒီညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ညျဖစ္ေၾကာင္း ဘာရာသ္ေခၚ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ ညျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဗနီကလ္ဗ္ တို႔၏ သိုးမ်ားေပၚရွိ အေမႊးမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ တူညီ ေသာ လူတို႔၏ အေရအတြက္ကို အျပစ္ငရဲမ်ားမွ ခြင့္လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္
(၁) ကဘရ္စတန္သခၤ်ဳိင္းမ်ား သို႔သြားေရာက္ျခင္း
(၂) တစ္ေန႔လံုးအတြက္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ရေအာင္ ဖတ္ျခင္း
( ၃) မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္ အၿပီး နဖိလ္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္ျခင္း
(၄) စူရာ ရာစီးန္ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ျခင္း
(၅) ညအခါ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ နမာဇ္ ဖတ္ျခင္း
(၆) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္း
(၇) ဇိကိရ္ ရသေလာက္လုပ္ ျခင္း
(၈) ဆြလာသ္ သစ္ဘိဟ္ ဖတ္ျခင္း
(၉) စဟ္ရီစားေသာက္ျခင္း ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း
(၁၀) တတ္အားသ၍ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အမလ္အိဗါဒသ္မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။
.
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔ေခတ္လူတို႔သည္ အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိကို အထူးတလည္ လုိက္လံေမးျမန္း ရွာေဖြၾကေလ့ရွိသည္ကိုလည္း သိသျဖင့္ ယေန႔ အိႏၵိယတုိက္ခြဲတြင္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ ကမာၻေက်ာ္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာ မုဖ္သကီး ဆြာဟိဗ္ တင္ျပသည့္ ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိေရးသားလုိက္ပါသည္။
.
၁။ ရွာဘန္လျမတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျမတ္မ်ားတြင္ ပါၿပီး ၄င္းလျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ လျမတ္ ရွာဘန္တြင္ ရက္မ်ားစြာ၌ဥပုသ္ တည္ေဆာက္သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အေပၚတြင္ ဖရဇ္တာ၀န္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ တာ၀န္အျဖစ္ မတည္ရွိေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ လာေတာ့မည့္ လျမတ္ရမ္ဇာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္သည့္အေနျဖင့္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သည္ကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
.
၂။ အနက္စ္(ရ)တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ရမ္ဇာန္လျမတ္ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ လ၏ရိုဇာသည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါသနည္းဟု ေမးရာေျဖၾကားသည္မွာ ရွာဘန္လ၏ ရိုဇာျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ပါသည္။
.
၃။ အိုစာမာဗင္ဇိုဒ္(ရ)က တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေျပာဆိုသည္မွာ “အိုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သခင္သည္ ရွာဘာန္လတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ ထူးထူးကဲကဲ ဥပုသ္ ေစာ့င္ထိန္းေလ့ရွိပါသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါနည္း” ဟုေမးရာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က “အို အိုစာမာ ရွာဘာန္လသည္ ရဂ်ဗ္လႏွုင့္ ရမ္ဇာန္လျမတ္တို႔ အၾကားတြင္ က်ေရာက္ၿပီး မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ဤလကို ေမ့ထားၾကေလ့ရွိသည္။ ၄င္းေနာက္ ဤလတြင္ လူတို႔၏ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ စာရင္းအစုစုကို အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ထံ ဆက္သေလ့ရွိပါသည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ စာရင္းဇယားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းလွ်က္ ရွိေနခ်င္ပါသည္”” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။
.
၄။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ရွာဘာန္ လတြင္ တစ္လလံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေမးျမန္းသည္မွာ ““ ရွာဘာန္လသည္ သခင့္ အတြက္ အလြန္အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ လမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသလား”” သခင္က ““ရွာဘာန္လတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးမည့္သူမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိ ပါသည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ ေသစာရင္းကို ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းလွ်က္ရွိခ်င္ပါသည္”” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။
.
၅။ အိုင္အိရွာ (ရ) မိန္႔သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ထင္ျမင္မိသည္မွာ သခင္သည္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဟူ၍ျဖစ္သည္။ . ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီဆို လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ သည္ ရမ္ဇာန္လမွလြဲလွ်င္ မည္သည့္လတြင္မွ တစ္လ လံုးျပည့္ ေအာင္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရွာဘန္လတြင္မူ အျခားေသာလမ်ားထက္ ရုိဇာအမ်ားဆံုး ေစာင့္ထိန္း ေတာ္မူေလ့ရွိပါသည္။
.
၆။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရွာဘာန္လ၏ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို အထူး ဂရုျပဳေစာင့္ထိန္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သခင္သည္ ရက္အနည္းမွလြဲ၍ ရွာဘာန္ တစ္လလံုး ရုိဇာေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိသည္။ မသိလွ်င္ သခင္သည္ ရွာဘာန္တစ္လလံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။ စလီမာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား မိမိသည္ လႏွစ္လတြင္ တႏွစ္လံုးျပည့္ ေအာင္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းေတာ္မူေလ့ရွိ သည္။ ထိုလႏွစ္လမွာ ရမဇာန္ ႏွင့္ ရွုာဘာန္လတို႔ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရွာဘာန္လတြင္ ရက္မ်ားစြာ ရိုဇာဥပုတ္ေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသို႔ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚတြင္ ဖရဇ္ တာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္အေနျဖင့္ တဆိုက္မတ္မတ္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိရသည္မွာ ရွာဘာန္လသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ ရွာဘာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ သန္မာေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေသာ သူတို႔အတြက္ သာျဖစ္သည္။ ရွာဘာန္လရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ အားျပတ္ကာ ရမ္ဇာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္မသြားရန္ သည္အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္၍ မည္သူမဆို ရွာဘာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ရမ္ဇာန္လတြင္ ရိုဇာမေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားအင္ရုတ္ေရာ့ သြားေအာင္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရွာဘာန္လတြင္ ရိုဇာမေစာင့္ထိန္းရန္သာျဖစ္သည္။ ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ပိုမိုျမင့္ျမတ္သည္ကို မိမိတို႔ မေမ့ၾကရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ သာမန္ မြတ္စ္လင္မ္ထုအေနျဖင့္ ရမ္ဇာန္လမေရာက္ခင္ ႏွစ္ရက္ ခန္႔အတြက္ လံုး၀ ရိုဇာမေစာင့္ ထိန္းရန္ လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
.
“မည္သူမဆို ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရွာဘာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ရိုဇာ တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ျဖင့္ အစမျပဳၾကပါႏွင့္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အဘူူဟိုရုိင္ရာ (ရ) တင္ျပထားသည္မွာ “ရွာဘာန္လ၏ ပထမ ႏွစ္ပတ္ ကုန္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ရုိဇာမေစာင့္ ထိန္းၾကရ” ဟု၍ျဖစ္ပါ သည္။ သေဘာမွာ ရွာဘာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ပတ္တြင္ မည္သူမွ် ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းမျပဳၾကႏွင့္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအား ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပတ္ စားစားေသာက္ေသာက္ျဖင့္ ရမ္ဇာမ္လအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ရွာဘာန္လ၏ ထူးျမတ္မႈတစ္ခုသည္ ၄င္းလတြင္ ညတစ္ညရွိပါသည္။ ၄င္းညကို “လုိင္လတြလ္ဘာရာသ္ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈရႏုိင္ေသာည” ဟုေခၚပါသည္။ ၄င္းညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၄ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၏ ၾကားညျဖစ္ပါသည္။ ဘာရာသ္ည၏ ထူးျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တစ္ရက္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္ ဖတ္ ေနစဥ္ စိဂ်္ဒဟ္ ျပဳလုပ္ေနသည္ မွာ အေတာ္ပင္ၾကာျမင့္သြားၿပီျဖစ္သည္၊ မည္မွ်ၾကာသနည္းဟူမႈ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ထင္လုိက္ သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကြယ္လြန္သြားၿပီလားဟု ထင္လုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္မလည္း အိပ္ေနရာမွထလာကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ လက္မကို မၾကည့္ လုိက္ရာ လႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ စိတ္သက္သာရလာၿပီး မိမိေနရာသို႔ ျပန္လာလုိက္ပါသည္။
.
ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) စိဂ်္ဒဟ္ လုပ္ေနရင္း ႏုတ္မွ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရရြတ္သည္ကို ၾကားရပါသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ အျပစ္ေပးျခင္းကို အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္လြႊတ္မႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ မႏွစ္သက္မႈကို အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ဂရုဏာေတာ္၏ အရိပ္ေအာက္ တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္ ထုိက္တန္သင့္ျမတ္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ခ်ီးမြန္းႏုိင္ျခင္း အလိုငွာ မတတ္သာေလၿပီျဖစ္သည္၊ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ သတ္မွတ္ တည္ရွိမႈအေနအထားျဖင္ပင္ တည္ရွိ ေနပါသည္”။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ မိမိ၏ ဆိဂ်္ဒဟ္ မွထလာကာ ဆြလာသ္ကို အဆံုးသတ္ လုိက္ကာ မိမိကို ေျပာပါသည္၊ “ အို အုိင္ရွာ အသင္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္ သည္ အသင့္ထံပါးမွ စြန္႔ခြါထြက္သြားၿပီဟု ထင္ပါသလား၊ အိုင္ရွာ (ရ) အို တမန္ေတာ္ ကၽြန္မ အေနျဖင့္ အလြန္စိုးရိမ္ သြားသည္မွာ သခင္ စိဂ်္ဒဟ္ လုပ္ေနသည္မွာ ၾကာလြန္းသျဖင့္ သခင္၏ ၀ိဥါည္ ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီးလားဟု ထင္ျမင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ အိုအိုင္ရွာ အသင္သည္ ဒီည မည္သည့္ညျဖစ္သည္ကို သိပါသလား၊ အိုင္ရွာက အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္သာ အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းပါဟု ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္က ဒီညသည္ ရွာဘာန္လ၏ ၁၅ ရက္ေျမာက္ည ျဖစ္သည္။ ဤညတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိ၏ ေက်းကၽြန္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာသူတို႔အား အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊြတ္ေတာ္မူၿပီး မိမိ၏ ဂရုဏာ တရားကို ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ေသာ္ မမွန္ကန္သူ အျပစ္လုပ္သူတို႔အတြက္ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား သတ္မွတ္ေတာ္မူၿပီး သူတို႔အေနျဖင့္ ခြင့္လႊတ္မႈ မေတာင္းခံသမွ် ကာလပတ္လံုး ၄င္းအျပစ္ဒါဏ္မ်ားကို တည္ရွိေစေလသည္။ . အိုင္ရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ ထိုညျမတ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သို႔ ဆင္းသက္ လာၿပီးေနာက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူမ်ား ၄င္းတို႔၏ အေရအတြက္သည္ ဗနီခလ္ဗ္ အမ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔၏ သိုးမ်ား၏ အေမြးအေရအတြက္ထက္ ပင္မ်ားျပားေသာ လူတို႔အား အျပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ မဒီနာ ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဗနီကလ္ဗ္ ဟူေသာ အမ်ဳိးႏြယ္ ၀င္တို႔တြင္ မ်ားစြာေသာ သိုးမ်ားရွိၿပီး ၄င္းသိုးတို႔၏ အေမႊးမ်ားအေရအတြက္သည္ မည္္မွ်မ်ားလိ္မ့္မည္ကို မိမိတို႔ခန္႕မွန္းႏုိင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ လူတို႔၏ အေရအတြက္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ျပစ္ဒါဏ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္မည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။
.
ေနာက္ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္တြင္ အုိင္ရွာ (ရ) ကပင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ““၄င္းညတြင္ ဗနီကလ္ဗ္ တို၏ သိုးမ်ား၏ အေမႊးမ်ား အရည္အတြက္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ လူအေရအတြက္အား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးေလာင္ ၿမိဳက္ေနရာမွ ခြင့္လြႊတ္မႈ ေပးသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ခြင့္လႊတ္ လုိက္သူမ်ားတြင္ မည္သူမည္၀ါကို ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔အတြင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ရွိရ္က္ လုပ္သူမ်ား၊ ႏွလံုးသားမ်ားအတြင္း မေကာင္းမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ ေနသူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးညာသကာႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားသူမ်ား၊ ေျခမ်က္စိေအာက္ ဂုဏ္ေမာက္ သလို လံုခ်ည္ ေဘာင္းဘီ ၀တ္ၾကသူမ်ား၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူမ်ား စသျဖင့္ မခြဲျခားဘဲ အပယ္ ငရဲမွ ထုတ္ယူကာ အျပစ္ခြင့္လႊြတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုအာဇ္ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ဘာရာသ္ည အခါတြင္ မိမိဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည့္ လူအေပါင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူလွ်င္ ၄င္းတို႔ အားလံုးကုိ အျပစ္အေပါင္းမွ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔အနက္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ရွိရ္က္ လုပ္သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ စိတ္နွလံုးမ်ားအတြင္း မေကာင္းစိတ္ထားသူမ်ား မပါ၀င္ပါေလ။ ေဖၚျပပါ အဟာဒီးဆ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစုေသာ ပညာရွင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားသည္ ခုိင္မာမႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ကို လက္ခံၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္တို႔က ဟဒီးဆ္ အခ်ဳိ႕၏ ခိုင္မာမႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ခံမႈမျပဳၾကဘဲ ဘာရာသ္ည၏ ထြတ္ျမတ္မႈကို ျငင္းပယ္လုိက္ၾကသည္ လည္းရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ညင္းပယ္မႈကို မည္သို႔မွ တံု႕ျပန္ေျပာဆိုလိုေသာ္လည္း ့၊ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္မ်ားကို စုေပါင္းၾကည့္လုိက္သည့္အခါ၊ မ်ားစြာေသာ ပညာရွင္တို႔သည္ ၄င္းည၏ ထြတ္ျမတ္ မႈကို လက္ခံကာ အမလ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ကာ အက်ဳိးပြားမ်ားလာသည္မွာ ႏွစ္အဆက္ဆက္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဘာရာသ္ည၏ ထူးျမတ္မႈကို နားလည္လက္ခံေသာသူတို႔အတြက္ ၄င္းညကို ပုိင္ႏုိင္စြာအသံုးခ်ႏုိင္ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၄င္းတစ္ညတာအတြက္ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ရွိေနသင့္သည္။
.
သို႔ေသာ္ ညတာ၏ အခ်ဳိအစိတ္အပုိင္းတြင္ ႏုိးၾကားေနလွ်င္လည္း ေကာင္းလွပါသည္။ ၄င္းည၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ ညဦးပုိင္းျဖစ္ေစ မိုးလင္းပုိင္းျဖစ္ေစ ျပႆနာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အိဗါဒသ္မ်ားကို တတ္အားသ၍ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။
.
(၁) ဆြလာသ္ တည္ေဆာင္မႈသည္ အမလ္ အိဗါဒသ္အေပါင္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မည္မွ်ေသာ ရကအသ္ ဖတ္သင့္ေၾကာင္း အတိအက် မဆိုထားေသာ္လည္း ၈ ရကအသ္ ဖတ္ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ ပညာရွင္အမ်ားစုသည္ ၈ ရကအသ္ အနည္းဆံုး ဖတ္ၾကသည္။ ဆြလာသ္ ဖတ္လွ်င္လည္း သတိျပဳသင့္ သည္က ဆြလာသ္၏ စိဂ်္ဒဟ္ႏွင့္ ရကုအ္ ကို ခပ္ၾကာၾကာ ခါတုိင္းထက္ အခ်ိန္ပိုကာ လုပ္သင့္သည္။ စူရာအတြဲမ်ားကုိလည္း ရွည္လွ်ားသည့္ စူရာကို ဖတ္ႏုိင္ကေကာင္းသည္။ စူရာအရွည္ အလြတ္မဖတ္ႏုိင္က အတိုစူရာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္တြဲကာ ဖတ္လွ်င္လည္းေကာင္းပါသည္။
.
(၂) ဆြလာသ္ဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အအ္မာလ္ အိဗါဒသ္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွ မည္သည့္ စူရာျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖတ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။
.
(၃) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္းကုိ ရပ္နားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အျခားအမလ္ကို လုပ္ျခင္လာ သည့္အခါ ဇိကိ၇္ လုပ္ျခင္းသည္ အကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဇိကိရ္ လုပ္သည့္အခါ အေကာင္းဆံုးမွာေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ဆြလ၀ါသ္ ဖတ္ပို႔ျဖင္းျဖစ္သည္။ မိမိ ရသည့္ ဆြလ၀ါသ္ ကို ဖတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဇိကိရ္ကုိ ထုိင္လွ်က္ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာင္းလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလွ်ာက္လွ်က္ျဖစ္ေစ ဖတ္ရြတ္ႏုိင္ပါသည္။
.
(၄) အထူးဒိုအာေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤညတြင္ မိမိ၏ ဆြလာသ္မ်ား၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္း၊ ဇိကိရ္စိတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ မိမိတို႔၏ အမလ္ အိဗါဒသ္မ်ားကို လက္ခံေအာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေအာင္ အပယ္ငရဲမီးမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေအာင္ အထူးဒိုအာ ေတာင္းခံရမည္။ ဒိုအာေတာင္းခံျခင္း ဟူသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အၾကား အဆက္အသြယ္ ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ဒိုအာေတာင္းခံျခင္းကို အထူးဂရုစုိက္ ေတာင္းခံရမည္။ ဒိုအာေတာင္းခံေလ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး ေလျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္မွာ ဒိုအာေတာင္းခံရင္း စိတ္ကုန္သြားေလ့ရွိၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္မူ နားေထာင္ျခင္းကုိ မၿငီးညဴႏုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ မိမိတို႔၏ ဒိုအာေတာင္းခံခ်က္မ်ား ခ်က္ျခင္း မျပည့္၀ေသးသည္ကုိ စိ္တ္ပ်က္စရာလည္း မလိုပါ၊ ယခုမေတြ႕ေသးေပမဲ့ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ ေတာင္းသည့္ အရာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာကို ရရွိသည့္အတြက္ စိတ္အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနလိမ့္မည္။
.
အမွန္ေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေတာင္းခံခဲ့သည္ ေတာင္းဆုဒိုအာမ်ားသည္ စံနမူနာယူထုိက္ သည့္ ဒိုအာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ရွိမႈ၊ ျပည့္စံုကံုလံုမႈ၊ တင္ျပခ်က္မ်ား ေလးနက္မႈ၊ စသည့္ ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ မည္သူမွ် ယေန႔တုိင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကဲ့သုိ႔ ဒိုအာေတာင္းခဲ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္လူသားမွ် အဆုိပါ ဒိုအာမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရးသားေတာင္းဆိုႏုိင္မည္မဟုတ္ ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းဒိုအာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သ၍ ေလ့လာကာ ေန႔စဥ္မိမိေတာင္းဆို သည့္ဒိုအာျဖစ္ အစဥ္ေတာင္းဆုိေနသင့္သည္။ အကယ္၍ မိမိအေနျဖင့္ ဒိုအာမူရင္းအတုိင္း အာရဗီ ဘာသာျဖင့္ မေတာင္းႏုိင္ပါကလည္း စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါ။ မိမိတို႔ ကိုယ္ပုိင္ ဘာသာစကား ျမန္မာလိုတတ္က ျမန္မာလို အဂၤလိပ္လိုတတ္က အဂၤလိပ္လို ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕မိတ္ေဆြမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ညအခါ ထျခင္း ဖတ္ရြတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္မေနသင့္ပါ။ အခ်ဳိ႕သည္ ေနမေကာင္းသည့္အတြက္၊ အခ်ဳိ႕က ခရီးထြက္ေနျခင္း၊ စာေပေလ့လာ ေနျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာသီလာျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေနသည့္ကာလျဖစ္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ေနႏုိင္တတ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔အဖို႔ အထူးသျဖင့္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ကို မျပတ္တန္းဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ တတ္ႏုိင္ပါက ဇိကိရ္ကို အဆက္မျပတ္ ဖတ္ေနသင့္သည္။ သြားသြားလာလာ စားစား ေသာက္ေသာက္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဇိကိရ္တြင္ အထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္ အတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ဒရူးဒ္ ဆြလ၀ါသ္ တတ္အားသ၍ ဖတ္ေနသင့္သည္။ ဘာရာသ္ညတြင္ ကၽြႏု္ပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလာေဒးရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ အီရန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သခၤ်ဳိင္း သို႔သြားေရာက္ၾကၿပီး ေသဆံုးေလသူ မိဘဖိုးဖြားမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈေတာင္းခံေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားက ထိုညတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ အိပ္ေနရာမွ တိတ္တစိတ္ ဂ်ႏၷသြလ္ဘကီဟ္ သခၤ်ဳိင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ေသဆံုးေလသူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကင္းလြတ္မႈကို ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား သည္ အလြန္ပင္ အေထာက္အထား ခုိင္မာမႈ အားနည္းပါးလြန္းသည့္အတြက္ ယေန႔၄င္းလုပ္ရပ္ ကို မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာသူတို႔က ၄င္းလုပ္ရပ္ကို မြတ္စ္သဟဗ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္ထားသင့္သည္က ၄င္းလုပ္ရပ္သည္ အေရးတႀကီး မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ အိဗါဒသ္ မဟုတ္သလို ပံုမွန္လုပ္စရာလည္း မလိုအပ္သည့္ အိဗါဒသ္ တခု ျဖစ္ေၾကာင္းသိရမည္။
.
တကယ္ေတာ့ မိမိအိမ္တြင္ ဖတ္ရြတ္ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဖတ္ရြတ္ကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကို ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းညတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ မေကာင္းမႈႏွင့္ တတ္အားသ၍ ေ၀းသည္ထက္ ေ၀းေအာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာရာသ္ညတြင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သနည္းဆိုသည္ကို နားလည္သည့္အခါ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းသည္ မေကာင္းမႈမွ ကင္းေ၀းေအာင္ေနႏုိင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္ အေရးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ၄င္းညသည္ မိမိတို႔သည္ ကိုယ္ကုိယ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ၀ကြက္အပ္ႏွံ ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မႏွစ္သက္သည့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကို မိမိတို႔သည္ အဆင္ေျပစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေျခအေနမ်ား ရရွိလာႏုိင္သည္။ . အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔စိတ္တြင္ အတင္းေျပာျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကို ေတြးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိျပဳရမည္။ မေကာင္းမႈ၏ အေတြးသည္ မေကာင္းမႈကုိ ေျပာျဖစ္ေစသလုိ လုပ္လည္း လုပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ မေကာင္းစိတ္ကို ႏွလံုးသားတြင္ မရွိေစျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ၄င္းညတြင္ အထူးစားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ၾကျခင္း အႀကီးအက်ယ္ ေကၽြးပြဲဲ ေမြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ သခၤ်ဳိင္းမ်ားကို ဆင္ယဥ္ျခင္း၊ မီးထြန္းၾကျခင္း၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား လိမ္းလည္သပၸယ္ၾကျခင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားလုပ္ၾကျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္လုပ္ၾကျခင္း၊ စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို မလုပ္သင့္ပါ။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔၏ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားကုိ ကူးခ်လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိထားရမည္။ သိလွ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္လွ်င္ အျပစ္ထုိက္သည္ကုိ သိသင့္သည္။ မိမိကုိယ္၌ကလည္း ထိုသို႔လုပ္ေနလွ်င္ မိမိလုပ္ရမည့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကို မလုပ္ ႏုိင္သျဖင့္ မိမိ၏ ကုသိုလ္ရွာေဖြမႈ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ထိုညတြင္ ဘာရာသ္ ည၏ ထူးျမတ္မႈမ်ားကို ရွည္လွ်ားေထြျပားစြာ တရားတေဘာင္ ေဟာၾကားေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းေစသည့္အျပင္ မိမိ၏ အခ်ိန္လည္း ကုန္ဆံုးသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ဘာရာသ္ည အေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားသိလိုေစပါက ႀကိဳတင္ေဟာ ေျပာအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤညသည္ မိမိတို႔ကုိယ္စီ မိမိတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ သာလိုအပ္သည္ကို သတိျပဳရမည္။
.
တရားအားထုတ္ရာတြင္လည္း တစ္သီးပုဂၢလ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ စုေပါင္း ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ စုေပါင္း ဇိကိရ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဤညသည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မုိးေျမအဆံုး စၾကာ၀ဠာတစ္ခြင္လံုး၏ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အၾကား အျခားမည္သူကိုမွ် မလာေရာက္ႏုိင္ေရး၊ အ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးကို မိမိတို႔ေကာင္းေကာင္းႀကီး သတိထားသင့္ ပါသည္။ ဥပမာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုၾကည့္လွ်င္ ဤညမွာ တစ္ကုိယ္တည္း အိဗါဒသ္ လုပ္ေနတာကို ျမင္ရသိရလိမ့္မည္။ ဇနီးေတာ္ အိုင္ရွာ (ရ) သည္ မိမိဘာသာ ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ သူမကို မိမိအိဗါဒသ္ မွာ မပါ၀င္ေစခဲ့ဘူး။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ျခင္းကိုသာ ေပၚလြင္ေစပါသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္သည္ မစ္ဂ်ိဒ္ နဗ၀ီကုိ ဆင္ယင္ျခင္း၊ မီးေရာင္စံုထြန္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုေခၚၿပီး အိဗါဒသ္လုပ္ေနျခင္းကုိလည္း မေတြ႕ရသျဖင့္ ဘာရာသ္ည၏ အိဗါဒသ္သည္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ သီးသန္႔လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ လုပ္ပါကလည္း စုေပါင္း လုပ္ျခင္းကိုသာ ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိဘာသာ တစ္ကုိယ္လည္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ လုပ္သင့္ပါသည္။ ပညာရွင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ၄င္းညတြင္ စဲဟ္ရီစားသံုးၿပီး ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရုိဇာဥပုတ္ ေစာင့္ထိန္းၾက ေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္းရိုဇာသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ အဆင့္ တနည္းအားျဖင့္ လုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည့္အဆင့္ သာရွိပါသည္။ လုပ္ပါက ေကာင္းၿပီး မလုပ္ပါကလည္း အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ ဖရဇ္ တာ၀န္မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ ၄င္းရက္တြင္ နဖိလ္ ရိုဇာ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း အထူးသတိေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဤ ဟဒီးဆ္ေတာ္ကို မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ရွာဘာန္လ၏ ရိုဇာကုိ မျပတ္တမ္းႏွင့္ အမ်ားဆံုးရုိဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့ျခင္းကို ျငင္းဆုိႏုိင္ဖြယ္မရိွပါ။
.
ထို႔အျပင္ ေျမာက္မ်ားစြေသာ ပညာရွင္မ်ား မိမိတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရွာဘာန္လ၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း ရွာဘာန္လတြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းအေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ေထာင္စု ခ်ီကာ တင္ျပ လုပ္ျပ ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာရာသ္ ည သည္ အမွန္ျဖစ္ျခင္း ၄င္း၏ အိဗါဒသ္မ်ား ေန႔အခါ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟု တင္ျပလုိက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲၾကားေနရသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဆရာသခင္ ေမာ္လာနာ ဗရွိရြလ ႅာဟ္ ဆြာဟိဗ္ (ရ) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၃၆ လမ္း မဒါးဗလီတြင္ အီရွာဆြလာသ္ အၿပီး တရားေဟာ္ေျပာမႈကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မျဖစ္မေန သြားနားေထာင္မိသည္။ ဆရာႀကီးက အထက္ တြင္ ေဖၚျပသည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား၊ ကို တင္ျပေလ့ရွိၿပီး အထူးသတိေပးတတ္သည္မွာ ၄င္းညတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမလ္ အိဗါဒသ္ မ်ားတြင္ “ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္” ကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဆြလာသ္တြင္ ဖတ္ရမည့္ ဇိကိရ္မွာ “စူဗဟာနလႅာဟိ ၀လ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟိ ၀လာအိလာဟ အိလလႅာဟု ၀လႅာဟု ၀အက္ဘရ္” ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးတင္ျပသည့္ “ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္” ဖတ္နည္းမွာ ပထမ ၄ ရကအသ္ နိယသ္ခ်ီၿပီးေနာက္ အလႅာဟုအက္ဘရ္ သက္ဗီရ္ ဖတ္ၿပီး
(၁) စူရာဖာသိဟအရင္ အထက္ပါဇိကိရ္ ကို ၁၅ ေခါက္ဖတ္ပါ
(၂) စူရာဖါသိဟဖတ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ
(၃) ရူကုအ္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အဇီးမ္ ၃ ခါ ဖတ္ၿပီး ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ
(၄) ရုကုအ္အၿပီး ျပန္မတ္တတ္ရပ္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ
(၅) ပထမ စိဂ်္ဒဟ္တြင္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အာ့လာ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး ေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ
(၆) ပထမ စိဂ်္ဒဟ္ အၿပီး ျပန္ထိုင္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ
(၇) ဒုတိယ စိဂ်္ဒဟ္တြင္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အာ့လာ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ။
.
ဤသို႔ျဖင့္ (၁) ရကအသ္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ အႀကိမ္ ၇၅ ေခါက္ဖတ္မိသြားလိမ့္မည္။ ၄ ရကအသ္ ဖတ္မိလွ်င္ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀၀ ဖတ္မိလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးဆက္လက္တင္ျပသည္မွာ မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္အၿပီးတြင္ နဖိလ္ ဟာဂ်သ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္ကာ အႀကိမ္တုိင္း အတြက္ ပထမအႀကိမ္တြင္ မိမိ အသက္ရွည္က်န္းမာရန္အတြက္၄င္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ ရိုဇီရိကၡာ တုိးပြားရန္အတြက္၄င္း၊ တတိယအႀကိမ္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းရန္အတြက္ ၄င္း နိယသ္ထားကာ ဖတ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ဆက္လက္တင္ျပသည္မွာ စူရာ ရာစီးန္ ကို ၃ ႀကိမ္ အထက္ပါ နိယသ္ျဖင့္ ဖတ္သင့္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေခါက္ ဖတ္ၿပီးတုိင္း ေအာက္ပါ ဒိုအာကို ဖတ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပပါသည္။ . မဂ္ရိဗ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္သည္ဆိုရာတြင္ ၆ ရကအသ္ ျဖစ္မည္။ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ၿပီးတုိင္း ေအာက္ပါ ဒိုအာကို တစ္ေခါက္ဖတ္ပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ထိုနည္းအတုိင္း စူရာ ရာစီးန္ ဖတ္ရာတြင္လည္း တစ္ခါ ဖတ္ ၿပီးတုိင္း ေအာက္ပါဒိုအာကို တစ္ေခါက္ဖတ္ပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ဒိုအာေတာင္းသည့္အခါတြင္လည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံ သင့္ပါသည္။ မိမိအလိုဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္အျပင္ မိမိတို႔ သိလွ်က္ျဖစ္ေစ မသိ၍ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ အျပစ္မ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ပါလို ေၾကာင္း ေတာင္းခံသင့္သည္။
.
အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ က်ဴးလြန္တတ္သည့္ အျပစ္ဂိုနာမ်ားတြင္
(၁) ကုဖုရ္ႏွင့္ ရွိရိက္ လုပ္ခဲ့မိခဲ့လွ်င္ ၄င္း၊
(၂) မိမိညီအကိုမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမုန္းထားမိခဲ့ လွ်င္၄င္း၊
(၃) ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို မေပးခဲ့မိလွ်င္၄င္း၊
(၄) မိဘ မ်ားကို ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲ့မိသည္မ်ားကို၄င္း၊
(၅) အရက္ေသစာ ေသာက္စားမိခဲ့သူလွ်င္၄င္း၊
(၆) သူတစ္ပါးကို မတရားလုပ္ခဲ့မိ ခဲ့လွ်င္၄င္း၊
(၇)ခိုးယူ လိမ္လည္ ခဲ့မိလွ်င္၄င္း၊
(၈) သူမ်ားအေၾကာင္း မတရားအတင္းေျပာျခင္း၊ ဂံုးတုိက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ေဂ်ာက္ က်ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျခင္း၊ စသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပစ္မႈအေပါင္းကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ ႏွလံုးအပါ လိုလိုလားလားျဖင့္ အျပစ္အေပါင္းမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရေအာင္လည္း ေတာင္းခံရန္ မေမ့သင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။
.
ဘာရာသ္ ညတြင္ ေအာက္ပါဒုိအာကို အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ဖတ္က အလြန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ အဆံုးအေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ မြတ္စ္လင္ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔ မိမိတို႔သည္ ကမာၻ၏ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ အရပ္တုိင္းတြင္ ရွိေနသည္။ အေမရိကမွာ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္ေတြ ရွိသလို အျခား ႏုိင္ငံမ်ား အေရွ႕အလယ္ပုိင္း အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္အေမရိကႏွင့္ ႀသစေတးလွ် ႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေပါက္ မြတ္စ္လင္ေတြျဖစ္သလုိ ဟနဖီမဇ္ဟဗ္ ၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ရွာဖအီ မဇ္ဟဗ္၀င္ ေတြျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြႏွင့္ ဘာရာသ္ ညကို လက္ခံက်ဥ္းပသလုိ အခ်ဳိ႕က လက္မခံဘူးဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္သေဘာေပါက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔႐ဲ့ ယူနီတီ တစ္ခု ရလာႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ႏုိင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ အာမီးန္။
.
بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالِّذكْرِ الْحَكِيمِ ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، أَقُولُ قَوْلِي هذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ .
.
ေလးစားစြာျဖင့္။
ေမာ္လာနာ မုဟမၼဒ္ အကၠ္ဘရ္ရွားဟ္
.
Special thanks to U Kamal Myo Myint

Monday, June 11, 2012

အေျခခံေကာင္းမွ


မိေကာင္း ဖေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း၊
ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမွ
လူေကာင္း လူမြန္ လူယဥ္ေက်းေတြ ျဖစ္လာမယ္။
လူေကာင္း သူေကာင္းမ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈဆိုတာရွိမယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းမႈရွိမွ အရာရာတည္တန္႕ခိုင္ျမဲမယ္။
ေလးစားစရာေကာင္းမယ္၊ တန္ဖိုးရွိရွိ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာျဖစ္မယ္။

ဘာမဆို အေျခခံေကာင္းဖို႕လိုတယ္။
ဒီေခတ္၊ ဒီလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းၾကီးမွာ အေျခခံဆိုတဲ့ တိုင္ၾကီးကလွ်စားခဲ့လို႕ပုပ္ပြလဲျပိဳခဲ့ျပီ။

အေျခခံေကာင္း ျပန္လည္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္၊ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အတၱနဲ႕ မန္မာနေတြေလွ်ာ့ရမယ္။
ဒါမွေနာက္မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္က်မွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈအစစ္အမွန္၏ အနစ္သာရကို ခံစားရမယ္။

Thursday, June 7, 2012

Sunday, May 20, 2012

အစၥလာမ္သာသနာမွာ အိမ္တြင္းပုန္းဝါဒမရွိ

ဘာသာျခားေတြက သူတို႕ဘာသာနဲ႕ လူမ်ိဳးဘဲအေကာင္းၾကီးမွတ္ျပီး မြတ္စလင္မ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆို ထိုးႏွက္လွ်က္ရွိၾကပါတယ္။ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသားဆိုလည္း တစ္မ်ိဳး၊ မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသၼီးဆိုလည္းတစ္ဖုံ လူလူခ်င္းစာနာမႈမရွိ ခ်င့္ခ်ိန္မႈမရွိ လွ်ာမွာအ႐ိုးမရွိတိုင္း ျပစ္တင္ေျပာခ်င္ရာေျပာေနၾကတယ္။ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးေတြကို အိမ္တြင္းပုန္းမေတြလို႕ ရမ္းကားေျပာတဲ့ဘာသာျခားေတြနဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက ေရွ႕ေဟာင္း ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း က်င့္သုံးလိုသူမ်ားနားလည္ေစရန္ လင္းျပဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။
.
အစၥလာမ္သာသနာမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားမွာ အျခားအမ်ိဳးသၼီးမ်ားႏွင့္မတူအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အခ်စ္ေတာ္တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားထားေသာေၾကာင့္ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး သူမတို႕အက်င့္သီလေကာင္းမြန္ေစရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအထူးတလည္ သြန္သင္ဆုံးမေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမတို႕၏ေကာင္းမႈအေပၚ၌လည္း ႏွစ္ဆ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးထားပါတယ္။.ထို႕ေၾကာင့္ သာမန္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားႏွင့္ စံျပ မိန္းမျမတ္တို႕ကို ခြဲျခားနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
.
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္

(39:4). Because their status is so high, it is appropriate to state that the sin, if they were to commit it, would be so much worse, so as to protect them and their Hijab.
-
(32. O wives of the Prophet! You are not like any other women. If you keep you have Taqwa, then be not soft in speech, lest he in whose heart is a disease should be moved with desire, but speak in an honorable manner.)

-
(33. And stay in your houses, and do not Tabarruj yourselves like the Tabarruj of the times of ignorance, and perform the Salah, and give Zakah and obey Allah and His Messenger. Allah wishes only to remove the Ar-Rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification.)

-
(34. And remember, that which is recited in your houses of the Ayat of Allah and Al-Hikmah. Verily, Allah is Ever Most Courteous, Well-Acquainted with all things.)-(We shall give her, her reward twice over, and We have prepared for her a noble provision.) i.e., in Paradise, for they will be in the dwellings of the Messenger of Allah in the highest reaches of `Illiyin, above the dwellings of all the people, in Al-Wasilah which is the closest of the dwellings of Paradise to the Throne)..The Wives of the Prophet are not like Other WomenThis Ayah is addressed to only to them, and not to other women, in the event that any of them should commit open Fahishah.
Ref : http://www.theholybook.org/content/view/8292/2/-
.
အစၥလာမ္သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ မိန္းမျမတ္ေတြအမ်ားၾကီးကို ရွိၾကပါတယ္။
၁။ ျမတ္နဗီတမန္ေတာ္ မူဟာမတ္ (ဆြ) ရဲ့ ၾကင္ယာေတာ္ ခဒီဂ်ာ (ရ)
၂။ ၾကင္ယာေတာ္ အာေအရွာ (ရ)
၃။ အီစာ (အ) ၏မိခင္ ေမရီယမ္သခင္မ
၄။ ဖီရ္ေအာင္ဘုရင္၏မိဖုရား အာဆီယာသခင္မ
၅။ မာမာဟာဝါ (အ) တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
.
-ခဒီဂ်ာ (ရ) သခင္မသက္ရွိေနစဥ္က အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႕တန္းတူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕ကုန္ကူး ခဲ့ပါတယ္။
.
-အာအီရွာသခင္မမွာလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေသာင္းနဲ႕ခ်ီရွိေသာ စစ္ဗိုလ္ပါတတ္သားမ်ားကို သူမကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။
.
-ေမရီယမ္သခင္မမွာလည္း သားငယ္ကိုပိုက္ျပီးခရီးေဝးေတြသြားခဲ့ရပါတယ္။
.
-မာမာဟာဝါ (အ) ကိုယ္တိုင္ ဘာဘာအာဒမ္နဲ႕ေတြ႕ဖို႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအရပ္ရပ္ကိုသြားျပီး ရွာေဖြခဲ့ရပါတယ္။.ဘာသာျခားေတြေျပာဆိုသလို မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးေတြ အိမ္တြင္းပုန္းဆိုရင္ အထက္ကစံျပ သာသနာရဲ့ မိန္းမျမတ္ေတြမွာ ဘယ္လိုလို႕ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္ခဲ့ပါ့မလဲ။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္တြင္းပုန္းဆိုတာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါတယ္။
-
အိမ္တြင္းပုန္းဝါဒဟာ အစၥလာမ္ကမဟုတ္ဘဲ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္လိုက္ရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႕က ဓေလ့ထုံးတန္းအစဥ္လာတို႕သာျဖစ္တယ္။ အဲဒီဓေလ့ထုံးတမ္းကို ျမန္မာဘာသာျခားေတြ ကိုယ္တိုင္ အတိတ္သမိုင္းမွာက်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။သူတို႕ႏိုင္ငံေတြရဲ့ ေခတ္ တစ္ေခတ္ လုံျခဳံေရး အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အိမ္တြင္းပုန္း စနစ္ကိုက်င့္သုံးခဲ့ၾကတယ္။ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြစားျပီး လိုေလေသးမရွိေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲေတာ္မူတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ကို ရွကူရ္လုပ္ကာ ေက်းဇူးသိတတ္ရမယ့္အစား ရလာေသာအဟာရ ခြန္အားျဖင့္ အဓၶမျပဳက်င့္မႈ၊ ကာမက်ဴးလြန္စြာလိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ဇီနာ နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ပန္းခ်ီ၊ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ီခဲ့ၾကတယ္။ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ဦးခ်ရမယ့္အစား လူ၊ သတၱဝါ၊ နတ္ဝိညာဥ္တို႕ကို ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကေလတယ္။
-
၎တို႕ကိုယ္တြင္း တိရိစၧာန္စ႐ိုက္မ်ားကို မႏွစ္သက္ေသာ ၎တို႕ဘာသာတူမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မြတ္ဆလင္မ္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း သၼီးအပ်ိဳကညာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္မႈအခ်ိဳ႕ကို စည္း တားခဲ့ၾကတယ္။ ထို႕အျပင္အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားသိကၡါအတြက္ အသြားအလာ အေနအထိုင္ေတြကို စည္းကမ္းခ်က္ေတြသပ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။။-လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လူမိစၧာ၊ နတ္မိစၧာ (႐ိႈင္သြာန္) မ်ားရွိၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္မႈကို လိုတာထက္ ပိုသြားရင္ မေကာင္းမႈ၏သားေကာင္အျဖစ္ အမ်ားဆုံးက်ေရာက္ၾကသည္မွာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေန႕ထိတိုင္ လူကုန္ကူးမႈလုပ္ငမ္းမ်ားစြာရွိေနၾကတယ္။ ထို႕အျပင္ မူးရစ္ေဆးဝါး၊ အေလာင္းကစား၊ ေမွာင္ခို အလုပ္ေတြမွာ မိန္းကေလးကို ဓါးစာခံအျဖစ္၊ ငါးမွ်ားစာအျဖစ္ အသုံးခ်ေနၾကတာ မ်ားစြာရွိၾကပါတယ္။
-
ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ေအရွ၊ အာရပ္ႏွင့္ အာဖရိကတို႕မွာ အမ်ိဳးသၼီးေကာင္းပီသရန္ အသြား၊ အလာ၊ အေန၊ အထိုင္၊ အေျပာအဆို လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ မိဘ - ဆရာ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ခင္ပြန္းသည္တို႕မွ သြန္သင္လမ္းျပထိန္းသိမ္းေပးၾကပါတယ္။
-
အခုေခတ္ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အစစက်ယ္ျပန္႕ေနတဲ့ေခတ္ၾကီးမွာ လူ - လူခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္တဲ့ တရားဥပေဒေတြရွိၾကပါတယ္။ လက္ရွိေနထိုင္တဲ့ ျမိဳ႕နယ္အသိုင္းအဝိုင္း အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး မိမိတို႕လြတ္လပ္ခြင့္ကို တိုင္းတာ ခ်င့္ခ်ိန္ျပီးေနထိုင္လို႕ရပါတယ္။ ေခတ္မွီတိုးတက္၊ လုံျခဳံမႈရွိျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိတဲ့ အရပ္ေဒသမွာ ေရွ႕လြန္ေလျပီးေသာ ေခတ္က စည္းကမ္းသပ္မွတ္ ခ်က္အတိုင္းဆက္လက္လိုက္နာေနထိုင္ျပီး လိုတာထက္ပိုျပီး တစ္ဦးခ်င္းရဲ့ လြတ္လပ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမယ္ဆိုရင္
.
အဲဒီအမ်ိဳးသၼီးေတြမွာ-
- ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈေလွ်ာ့နည္းလာမယ္။
- ကိုယ့္အရည္အခ်င္း ကိုယ္မသိျဖစ္မယ္။
- လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ အားနည္းလာမယ္။
- သည္းခံႏိုင္စြမ္းအားနည္းမယ္။
- ေၾကာက္ရြံ႕ စိတ္လြယ္မယ္။
- စိတ္အလိုမက် ျဖစ္ေနတတ္တယ္။
- လူအကဲခပ္ ညံ့မယ္။
- လူအလိမ္ခံရႏွုန္း မ်ားမယ္။
- ေမြးလာတဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ပညာေရးပံ့ပိုးမႈ၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ လမ္းျပသြန္သင္မႈအားနည္းမယ္။
.
မိမိကိုယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေသာ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ဘာသာေရးႏွင့္လည္း မဆန္႕က်င္၊ ဣေႃႏိၵလည္းမပ်က္၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕လည္းဝင္ဆန္႕တယ္ဆိုရင္ အဲဒီ စည္းကမ္းဟာအက်ိဳးရွိေစမယ့္ စည္းကမ္းျဖစ္တယ္။ အရမ္းတင္းမာသြားရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးပိုရႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္မႈနည္းပါးလွတဲ့ လူေတြမွာ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႕စိတ္က်ေဝဒနာခံစားရတတ္တယ္။
-
လူ၊ သတၱဝါတို႕ရဲ့ သဘာဝမွာ တစ္ဖက္ကေလွ်ာ့ေပးေလ ေနာက္တစ္ဖက္က ေရွ႕တိုးေလျဖစ္တယ္။ ေဒါင့္ကပ္သြားတဲ့အခါ အေသခံအရွုံးေပးလိုက္တာနဲ႕ေပါက္ကြဲတြန္းလွန္တာ ႏွစ္မ်ိဳးဘဲရွိတယ္။ ေဒါင့္ကပ္တဲ့အထိမေရာက္ေစဖို႕ သတိရွိရမယ္။ အဲဒီမွာအေလွ်ာ့အတင္းၾကိဳးေတြရွိတယ္။ မခံခ်င္စိတ္၊ ေဒါသတို႕ကို ေရွ႕မထားဘဲ ပါးနပ္မႈနဲ႕ စကားေျပာျခင္းအတတ္ပညာကို အသုံးခ် ညွိႏိႈင္းရမယ္။
-
လူရယ္လို႕ျဖစ္လာတယ္၊ အရွင္ျမတ္ကဆင္ခ်င္တုံတရားလည္း ခ်ီးျမႇင့္ထားတယ္။ကိုယ့္ယုံၾကည္ရာဘာသာကို အေသအခ်ာနားလည္ၾကဖို႕နဲ႕ အေထြေထြဗဟုသုတႂကြယ္ဝဖို႕က ပထမ အဓိကအေရးၾကီးတယ္။ အဖက္ဖက္က တိုးတက္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ တတားခင္းရမယ္။-အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ားမွာ မိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္းေတာင္ေတြ႕ဆုံ စကားေျပာဆိုဖို႕အေရး ေန႕ေရႊ႕ ညေရႊ႕၊ ေရွ႕စကား ေနာက္စကားမညီႏိုင္ျဖစ္ေနရွာတယ္။ အခုလိုလူမျမင္ရတဲ့ အြန္လိုင္းကိုအသုံးခ်ျပီး မြတ္စလင္မ္ကိုပုတ္ခတ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ မြတ္စလင္မ္အေယာင္ေဆာင္မ်ားဟာလည္း မြတ္စလင္မ္ group မ်ားႏွင့္ဝင္ေရာလွ်က္ စပိုင္လုပ္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလိုမိန္းကေလးေတြမွာလည္း ေနရင္းထိုင္ရင္း မြတ္စလင္မ္အေယာင္ေဆာင္ စရင္းထဲဝင္သြားႏိုင္တယ္။
-
ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ဘာသာျခားေတြ အေရွာင္ေနရင္း ထိုးႏွက္မႈမျဖစ္ေစရေအာင္ ကိုယ့္မိသားစုကိုယ္တိုင္က ဗဟုသုတ ရွာေဖြစည္းပူးရမယ္။ ကိုယ္ေမြးတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္တယ္။ ေဘးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ကသူတို႕အမ်ိဳးေတာ္ေနဦးေတာ့ သူတို႕ကကိုယ့္ျမန္မာျပည္ဖြားကို သူစိမ္းအျဖစ္ျမင္တယ္။ ေဘးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံနဲ႕ ေသာ္ဟီးဒ္တရားကို ေသြဖယ္ျငင္းဆန္သူတို႕ရဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာကို က်င့္သုံးတာထက္ မိမိတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာက က်မ္းကိုနားလည္ သေဘာေပါက္က်င့္သုံးႏိုင္ဖို႕ကလိုတယ္။
-
ဘာမဆို အစြန္းမေရာက္ဖို႕၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာထက္ မိမိအားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္သားရဲ့ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာတို႕ မျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ပါတယ္။ကမၻာေပၚမွာ ျငိမ္းခ်မ္းရာ သန္႕ရွင္းရာ လွပရာေနရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္။-စာေရးသူ ဆက္သြယ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ လူမႈေရးအသင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးသားမွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
-
မြတ္စလင္မီးန္ မြတ္စလင္မားဟ္အားလုံးကို အရွင္ျမတ္ထံမွ ပညာအလင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈက်ေရာက္ပါေစ။ အာမီးန္။