---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, December 31, 2008

Happy Islamic New Year 1430 H.Happy Islamic New Year 1430 H.

May You Get Closer to Allah with Each Passing Year

Peace be with you.


Monday, December 29, 2008

ခ်က္တင္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


နိကာထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ခ်င္းမလုပ္ရေသးေသာ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႕ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းခ်စ္သူမ်ား ခ်တ္တင္တြင္လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆုံရင္းႏွီးရာမွ ႐ိႈင္တြာန္၏ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမႉေၾကာင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးစိတ္ႏွင့္မျပစ္မွားမိေစရန္......

Men and women talking in chat rooms

I am a sister, who usually logs in to Paltalk and then goes to the Islamic rooms so that I may gain some knowledge related to our religion. Sometimes while I am in one of those Islamic rooms in Paltalk,a muslim brother(looking for a wife) in the room asks me to have a private written chat with him so that we get to know one another. Some of the questions he asks me are: where i live, my age, whether i am married(by the way I am not married), if I am planning to get marry, whether I live with my parents, and so on. My problem is, I don't know whether I am allowed(Islamicly) to give non-muharim brother those kinds of informations which related to me. Is it really SIN to talk to a brother in writing ??.

Praise be to Allaah.

There is nothing wrong with a Muslim woman making use of the internet and entering the Paltalk website for that purpose, so long as that does not lead to anything that is forbidden in Islam, such as talking privately with men. That is because talking to men may turn into chat which usually leads temptation. Hence it is essential to be strict and avoid that, seeking the pleasure of Allaah and fearing His punishment.

How often have these conversations lead to bad results, and even caused people to fall in love, and have led some to do things that are even more serious than that. The Shaytaan makes each of them imagine attractive qualities in other, which leads them to develop an attachment that detrimental to their spiritual welfare and worldly affairs.

Sharee’ah blocks all the ways that may lead to fitnah (temptation, trial), hence it forbids softness of speech and does not allow a man to be alone with a non-mahram woman. Undoubtedly these private chats are not regarded as khulwah in the sense that he people involved cannot see one another, but they are one of the greatest causes of fitnah as is well known.

What has happened to you is the best testimonial to the truth of what we are saying, because it is difficult for a man to ask these personal questions of a believing woman, unless he uses these means that are being used in a bad way.

Fear Allaah, and do not speak to non-mahram men. This is safer for your religious commitment and purer for your heart. You should note that marriage to a righteous man is a blessing from Allaah, and a blessing cannot be acquired by means of sin.

Shaykh Ibn Jibreen (may Allaah preserve him) was asked: What is the ruling on correspondence between young men and women, if this correspondence is free from immorality and love?

He replied:

It is not permissible for any man to correspond with a woman who is not his mahram, because of the fitnah (temptation) involved in that. A person may think that there is no fitnah, but the Shaytaan will keep trying until he tempts him. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) commanded those who heard of the Dajjaal to keep away from him, and said that a man may approach him as a believer, but the Dajjaal will keep trying until he leads him astray.

Correspondence between young men and women involves a great deal of fitnah and danger, so we must avoid it, even though the questioner says that this correspondence is free from immorality and love.

From Fataawa al-Mar’ah, compiled by Muhammad al-Musnad, p. 96.

Undoubtedly correspondence via chat rooms is more dangerous than correspondence by mail, but both are bad.

And Allaah knows best.

Islam Q&A မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

Thursday, December 25, 2008

ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ထံ အီဗလီးစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း။


အအူသို႕၊ ဗစ္လႅာေဟ့၊ ေမနတ္ရွ္ - ႐ိႈင္တြာန္နစ္ရ္ ရဂ်ီးမ္။

ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။

ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ထံ အီဗလီးစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း။


တစ္ေန႕တြင္ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ႏွင့္အတူ ဆြဟာဗာသာဝကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မူအာ့စ္ အိဗ္ႏု ဂ်ဘာလ္၊ အိဗ္ႏု အာဗားစ္၊ အုမားရ္၊ အိဗ္ႏု အလ္ေခါ့ဒ္ေဒါ့ဗ္ ရေသြေအာက္လႅာဟို႕အန္ဟို တို႕သည္ မဒီနာျမိဳ႕ေတာ္ရွိအန္ဆြားရ္ လူမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏အိမ္တြင္အတူတကြ

ရွိေနၾကစဥ္.....အိမ္အျပင္မွ သူတစ္ေယာက္တံခါးလာေခါက္သံကို
ၾကားလိုက္ၾကသည္။ (အိမ္ရွင္တ
ို႕ေက်းဇူးျပဳ၍က်ဳပ္ကိုအထဲဝင္ခြင့္ျပဳပါ။)

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) က ဆြဟာဗာမ်ားကို (အသင္တို႕အျပင္မွာတံခါး ေခၚက္ေနသူသည္မည္သူလဲဆိုတာသိၾကပါ၏ေလာ။)

ဆြဟာဗာမ်ားက (အလႅာဟ္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္သာသိပါလိမ့္မည္ ဟုေျဖၾကပါသည္။)

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ကမည္သူလဲဆိုတာအသင္တို႕အားလုံးသိခ်င္လွ်င္.....ထိုသူသည္အလႅာဟ့္္က်ိန္စာသင့္ထားေသာအီဗလီးစ္ပင္တည္း။အုမားရ္ = အိုး ရစူလြလႅာဟ္ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ုပ္အားသူ႕ကိုသြားသတ္
ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။
ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = အာ.....အသင္တို႕အားလုံးမသိၾကေလသေလာ။ ဤသည္မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာပင္။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္က ၎အားကမၻာဆုံးသည့္တိုင္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ အခ်ိန္ေပးထားေလသည္။
တံခါးသြားဖြင့္ေလ။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္
ေၾကာင့္ကြၽန္ုပ္ထံလာျခင္းျဖစ
္လိမ့္မည္။ သို႕ပါ၍ အသင္တို႕သူဘာေျပာမလဲ အကဲခတ္ၾကည့္ၾက၍ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ၾကေလကုန္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသင္တို႕အားလုံးအတြက္အေရးၾကီး၍ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသတိေပးႏိုင္၏။ ကြၽန္ုပ္၏အြမၼာတ္သားမ်ား (ေနာက္လိုက္သားမ်ား) အတြက္လည္းအက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ အတန္ၾကာေသာအခါဆြဟာဗာတစ္ေယာက္ကတံခါးထဖြင့္ေပးလိုက္သည္။

ထို႕ေနာက္ပံုပန္းသဏၭာန္ ထူးျခားလွေသာေယာက်္ားအိုတစ္ေယာက္ တစ္လွမ္းခ်င္း လွမ္းျပီးဝင္လာတာကိုျမင္လိုက္ၾကပါသည္။ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤ ါကေၾကာက္ရြံ႔ စရာေကာင္းလွသည္။ ညာဘက္မ်က္လုံးကန္းေန၍ ေမးေစ့တြင္မုတ္ဆိတ္ရွည္ (၇)ပင္သည္ ျမင္းျမႇီးပမာရွည္လွ်ားေနပါသည္။ ဘယ္ဘက္မ်က္လုံးသည္ျပဴး၍မ်က္လုံးအိမ္အျပင္သို႕ထြက္ေနသည္။ ၎၏ဦးေခါင္းသည္ဆင္ေခါင္းေလာက္ၾကီးျပီး သြားမ်ားမွာမူ ဝက္အစြယ္မ်ားပမာကားျပီး ထြက္ေနသည္။ ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္လည္း ႏြားထီး၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားပမာ ထူျပီး ဦးေခါင္းတြင္ဆံပင္မရွိပါ။

အီဗလီးစ္ = အိုး မိုဟာမက္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာၿပဳျခင္းအေပါင္းသည္ သင္ႏွင့္မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႕အတြက္ျဖစ္ပါေစ။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ခ်ီးမြမ္းေထာပနာၿပဳျခင္းအေပါင္းသည္ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္တစ္ပါးထဲအတြက္သာျဖစ္၏။ အို က်ိန္စာသင့္ထားေသာ အသင္အီဗလီးစ္...သင္၏လာျခင္းကို ကြၽန္ုပ္သိျပီးျဖစ္၏။

အီဗလီးစ္ = အိုး မိုဟာမက္ စင္စစ္က်ဳပ္ သည္ကိုလာရျခင္းသည္က်ဳပ္၏ဆႏၵ
ေၾကာင့္မဟုတ္။ သင္က်ဳပ္ႏွင့္အေမးအေျဖလုပ္ရန္ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္ေၾကာင့္လာရျခင္းျဖစ္၏။ အိုး မိုဟ
ာမက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္၏ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖရန္ က်ဳပ္အစဥ္သင့္ရွိေနျပီ။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = အမိန္႕ေတာ္ကမည္သို႕နည္း။ အသင့္တြင္မည္သို႕ေသာတာဝန္ရွိသလဲဆိုတာရွင္းေအာင္ေျပာေလာ့။

ဆြြဟာဗာအေပါင္းတို႕မွာအံ့ဩေနၾကေလသည္။ အီဗလီးစ္ မည္သို႕ဆက္ေျပာမည္ကိုသိခ်င္ေနၾကသည္။ အီဗလီးစ္ကိုျမင္ရျခင္းသည္သူတို႕အတြက္ပထမဦးဆုံးျဖစ္သည္။ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ႏွင့္သာအတူမေနခဲ့ၾကလွ်င္ ယခုလို႐ုပ္ဆင္း
အဂၤ ါမ်ိဳးႏွင့္ အီဗလီးစ္ကိုျမင္လွ်င္အလြန္ပင္

ေၾကာက္လန္႕ၾကမွာအမွန္ပင္။အီဗလီးစ္မွ အမွန္ကိုေျဖၾကားသြားသည္မွာ - စင္စစ္အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္ကမလာေအကာေကာင္းကင္တမန္ ကိုေစလႊတ္၍ သင့္ထံခ်က္ခ်င္းလာရန္မိန္႕ၾကားေသာေၾကာင့္ က်ဳပ္မွာသင့္အားအ႐ိုအေသေပးရျခင္းျဖစ္၏။ က်ဳပ္၏လွည့္စားျဖားေယာင္းမႉမ်ားကိုသင့္အားရွင္းျပရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

က်ဳပ္၏လက္ေထာက္သားမ်ား၊ အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ လူသားမ်ားအား သာသနာ့လမ္းမွမ်က္ႏွာလႊဲၾကရန္၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းမွ လမ္းမွားသို႕ေရာက္ရန္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း၏။ သို႕မွသာလွ်င္ လူသားမ်ားသည္ ဒြႏၷယာ၊ အာေခရတ္ ႏွစ္ဘဝ လုံးတြင္အရွက္ကြဲသူမ်ားျဖစ္ၾကမည္။

က်ဳပ္ဤကဲ့သို႕လုပ္ရျခင္းမွာ လူသားမ်ားကိုမနာလိုျခင္း၊ အာဒမ္၏သားသၼီးမ်ားကိုအခဲမေၾကျခင္းတို႕ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားလမ္းမွားသို႕ေရာက္ေနတာျမင္လွ်င္ က်ဳပ္ဝမ္းသာ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တို႕သည္အလႅာ့ဟ္္ထံတြင္ အမွားမ်ားလုပ္ေနၾကေလသည္။ ၎တို႕ လမ္းမွားသို႕က်ေရာက္ရန္၊ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏လမ္းစဥ္ကို ျငင္းပယ္ၾကရန္ က်ဳပ္အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစား၏။ သို႕မွသာလွ်င္ ၎တို႕သည္ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီး၌ က်ဳပ္၏အေဖာ္အျဖစ္အတူေနၾကရန္ျဖစ္သည္။

သင္တို႕၏အတိတ္မွလူသားမ်ား၊ အသင္တို႕ေသဆုံးျပီး ေနာက္လာလတ့ံေသာ လူသားမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာတို႕သည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ သာသနာ၏သင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုၿပစ္ပယ္၍၊ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္ကိုယံုၾကည္မႉမွျငင္းပယ္ၾကသည္ကိုျမင္လွ်င္ သင္တို႕သံသယဝင္စရာမလိုေပ။ ဤသည္က်ဳပ္၏ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႉရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

အိုး မိုဟာမတ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသင္၏ေမးခြန္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာေျဖရန္ ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္းခံထားရ၏။ သင္ေမးလိုရာကိုေမးေလာ့။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ေကာင္းျပီ။ အို႕ အီဗလီးစ္ မည္သို႕ေသာသူကို အသင္အမုန္းဆုံးႏွင့္မေက်နပ္ဆုံးျဖစ္သနည္း။

အီဗလီးစ္ = အို႕မိုဟာမတ္ အသင့္အား က်ဳပ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကိုေျပာအံ့။ က်ဳပ္မေက်နပ္ဆုံးႏွင့္အမုန္းဆုံး သူသည္အသင္ပင္ျဖစ္သည္။
ထို႕ေနာက္အသင္ကဲ့သို႕ သစၥာရွိ၍ အလႅာ့ဟ္္ထံ ေအဗာဒါဟ္ျပဳလုပ္ေနၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္က အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသၾကေသာ၊ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္အတြက္၎တို႕၏ဘဝကို ျဖဴစင္မႉမ်ားႏွင့္ေပးဆပ္ၾကေသာ မိန္းမပ်ိဳ ေယာက်္ားပ်ိဳတို႕ပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအျမဲသတိထားေနၾကေသာ၊ ဟန္႕တားထားေသာ (ဟာရမ္) မ်ားမွ ၾကိဳးစားျပီးေရွာင္ၾကဥ္ၾကေသာ၊
ဟာလာလ္ (သို႕) ဟာရမ္ မွန္းမေသခ်ာေသာအရာမ်ားကိုေသခ်ာသုံးသပ္စဥ္းစားၾကေသာ အုလ္မာအ္မ်ားပင္တည္း။

တတိယအဆင့္က ဆင္းရဲဒုကၡ၌သည္းခံျပီးေန၍ ကိုယ့္ရဲ့မျပည့္စုံမႉႏွင့္ဒုကၡမ်ားကို သူမ်ားသိေအာင္မေျပာျပေသာသူမ်ားပင္တည္း။

၎၏ဒုကၡမ်ားကိုသည္းခံေန၍ သူမ်ားအားမေျပာျပျခင္းသည္ ၎အတြက္သည္းခံျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍၎သည္ သည္းခံျခင္းကုန္ဆုံးသြားအံ့၊ ၎၏ဒုကၡမ်ားကို သူအမ်ားသိေစရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကၿငာေျပာျပေနမည္ဆိုလွ်င္၎သည
္အျပစ္ငရဲပင္ရရွိလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္သတ္မွတ္ထားေသာ (ေကာ့ေဒၚႏွင့္ေကာ့ဒယ္လ္) ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ဤဒုကၡမ်ားကိုသူမ်ားအား ေျပာျပျခင္းအားျဖင့္ ထိုဒုကၡမ်ားသည္ ၎ထံမွပေပ်ာက္သြားမည္လည္းမဟုတ္ေပ။

ထို႕ေနာက္က်ဳပ္အမုန္းဆုံးသူမ်ားတြင္ အလႉအတန္းမ်ားေပးေလ့ရွိေသာ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ ႐ိုးသားစြာရွာေဖြစားေသာက္ျပီး ႐ိုးသားစြာသုံးစြဲၾကေသာသူမ်ားပါဝင္သည္။ အကယ္၍၎တို႕သည္ မ႐ိုးသားေသာနည္းမ်ားႏွင့္ရွာေဖြသုံးစြဲၾကသည္ကိုျမင္လွ်င္ က်ဳပ္ဝမ္းသာေက်နပ္မိ၏။ ထို႕ေၾကာင့္က်ဳပ္ဘက္မွၾကိဳးစား၍ လူသားမ်ားအား ေလာဘရမၼက္တက္လ်က္၊ မမွန္ကန္ေသာနည္းမ်ားႏွင့္ရွာေဖြစားေသာက္ၾကရန္၊ ဟာရမ္နည္းႏွင့္ရွာေဖြၾကရန္၎တို႕အားတီးတိုးေျပာေလ့ရွိသည္။ သို႕မွသာလွ်င္၎၏မသန္႕ရွင္းေသာနည္းျဖင့္ရွာေဖြလာေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားေၾကာင့္ ၎၏မိသားစုမွာ ၎၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာသူမ်ားကဲ့သို႕ ဒုကၡဆင္းရဲထဲသို႕က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကိုယ္တိုင္လည္း အရွက္ကြဲသူျဖစ္မည္။


ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ကြၽန္ုပ္၏ေနာက္လိုက္မ်ား အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္ကိုသတိရရန္ ထျပီးနမာ့ဇ္ဖတ္ၾကတာျမင္လွ်င္ အသင္မည္သို႕ခံစားရပါသနည္း။


အီဗလီးစ္ = အသင္၏ေနာက္လိုက္မ်ားထ၍နမာ့ဇ္ဖတ္တာျမင္လွ်င္ က်ဳပ္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအားလုံးသည္မေရရီယား ငွက္ဖ်ား ဖ်ားေနသလို တုန္လႈပ္ေနသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ရျခင္းသည္ ၎တို႕ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္ကိုစဂ်ီဒါဟ္ဦးခ်ေနၾကသည္ကိုက်ဳပ္သိေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ၎တို႕အား ဒြႏၷယာႏွင့္အာေခရတ္ႏွစ္ဘဝလုံးအတြက္ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္၎တို႕နမာ့ဇ္ ၅ ၾကိမ္ကိုျပစ္ပယ္သည္ကိုျမင္ရလွ်င္ က်ဳပ္အလြန္တရာမွဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိသည္။ ၎တို႕သည္ က်ဳပ္ႏွင့္အတူ ငရဲမီးတြင္ေနထိုင္ရမည့္မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္သည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ကြၽန္ုပ္၏ေနာက္လိုက္မ်ားဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၾကတာျမင္လွ်င္ အသင္မည္သို႕ခံစားရပါသနည္း။

အီဗလီးစ္ = က်ဳပ္၎တို႕အားေႏွာင့္ယွက္လို႕မရပါ။ က်ဳပ္၏ေျခလက္မ်ားကို ဝါေျဖခ်ိန္အထိၾကိဳးႏွင့္ခ်ည္
ေႏွာင္ထားျခင္းခံေနရသလိုျဖစ္ေနပါသည္။


ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ထို႕ေနာက္ကြၽန္ုပ္၏ေနာက္လိုက္သားမ်ား ဟာ့ဂ်္သြားသည္ကိုျမင္လွ်င္ အသင္မည္သို႕ခံစားရပါသနည္း။

အီဗလီးစ္ = က်ဳပ္၏စိတ္သည္ တည္ျငိမ္မႉမရွိ။ တစ္ခ်ိန္လုံးပူပင္ေသာကသို႕ေရာက္၍အ႐ူးတစ္ေယာက္ပမာျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္၎၏ နီယတ္အတိုင္းဟာ့ဂ်္မသြားႏိုင္ရန္ တာဝန္မယူတတ္ေသာသူမ်ားမွတဆင့္ အစြမ္းကုန္လွည့္စားျဖားေယာင္း၏။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ၎တို႕ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုဖတ္႐ႉလွ်င္ေကာ အသင္မည္သို႕ျဖစ္သနည္း။

အီဗလီးစ္ = အိုး.....က်ဳပ္ဒုကၡဆင္းရဲမွာေတြ႕ေလ၏။ က်ဳပ္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ သံရည္ပူႏွင့္ေလာင္းခ်သကဲ့သို႕ ပူေလာင္ေန၏။ ထို႕ေၾကာင့္လူသားမ်ားအားအမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု လွည့္စားျဖားေယာင္း၏။ ၎တို႕ကုရ္အာန္ဖတ္ျခင္းမွရပ္တန္႕ရန္ ၎တို႕၏မ်က္လုံးမ်ား အိပ္ငိုက္ေအာင္မႈတ္သြင္း၏။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ကြၽန္ုပ္၏ေနာက္လိုက္မ်ား အလႉအတန္းမ်ားလုပ္ၾကသည္ကို အသင္မည္သို႕ခံစားရပါသနည္း။

အီဗလီးစ္ = ထိုအရာသည္က်ဳပ္၏ခႏၶာကိုယ္အားလႊႏွင့္ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ေတာက္သကဲ့သို႕ က်ဳပ္၏စိတ္ကိုနာၾကည္းမႉမ်ားျဖစ္ေစသည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႕ျဖစ္ရပါနည္း။ ဤသည္၎တို႕ အလွဴအတန္းေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

အီဗလီးစ္ = အီဗလီးစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္၏ေနာက္လိုက္မ်ား အလွဴအတန္းေပး၍ကုသိုလ္ေကာင္းမ်ားရၾကသည္ကို က်ဳပ္အလြန္တရာမွမေက်နပ္ျဖစ္ရသည္။ အလွဴအတန္းေပးျခင္းသည္၎တို႕အတြက္ကုသိုလ္ေကာင္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရမည္ကိုက်ဳပ္ေကာင္းစြာသိ၏။

၁။ ၎တို႕၏ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အလႅာ့ဟ္္ထံမွေကာင္းက်ိဳးမ်ားေပးမည္။

၂။ လူသားတို႕၏စိတ္ထဲတြင္ပို၍ခ်စ္ခင္လာၾကမည္။

၃။ ေဘးဥပါဒ္မ်ားမွကင္းေဝးၾကမည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ကြၽန္ုပ္၏မိတ္ေဆြၾကီးေလးေယာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္မည္သို႕ခံစားရပါနည္း။

အီဗလီးစ္ = အသင္သိထားေလာ့။

အဘူဗါက္သည္ အစၥလာမ္ေခတ္မတိုင္ခင္ကေကာ အစၥလာမ္သို႕၎ဝင္ျပီးေသာအခ်ိန္မွာပါ က်ဳပ္ကိုမည္သည့္အခ်ိန္မွဦးမခ်ခဲ့ပါ။


ေခါ့ဒ္ေဒါ့ဗ္၏သားအုမားရ္ကိုေတြ႕တိုင္း၎ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ရရန္က်ဳပ္မ်က္ႏွာကိုလႊဲေရွာင္၏။

အာဖ္ဖာန္၏သားအုစ္မာန္ကို က်ဳပ္အားနာမိ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မလာအိကာသည္ပင္ ၎အားရွက္ၾကသည္ကိုက်ဳပ္သိ၍ပင္တည္း။


အသင္၏မိတ္ေဆြ အဘူေဒါ့လိဗ္၏သား အလီကိုေတာ့ က်ဳပ္ေၾကာက္ရြံ႕မိ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ က်ဳပ္၎အားမသိ။ ၎အလီသည္လည္းက်ဳပ္အားမသိဟုေမွ်ာ္လင့္ပါ၏။
ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ုပ္၏ေနာက္လိုက္မ်ားအား ထူးၿခားမႉမ်ားေပးထားေသာေၾကာင့္၎၊ အီဗလီးစ္အား (က်ိန္စာသင့္ပါေစသား) နာက်င္ေစေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၎ အလႅာ့ဟ္္ထံတြင္ကြၽန္ုပ္ရွကူရ္လုပ္ပါသည္။


အီဗလီးစ္ = ဟား.......အိုးမိုဟာမတ္ အသင္ထင္တာမွားေနျပီ။ က်ဳပ္အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး၊ အရည္အခ်င္းရွိသမွ်ထုတ္၍ လူသားမ်ားကိုၿဖားေယာင္းရာတြင္အသုံးခ်မည္။ သင္၏ေနာက္လိုက္မ်ားအား ေန႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ညပ ဲျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သူပဲျဖစ္ေစ၊ မည္သို႕ေသာေနရာမွာပဲေနေန၊ လူၾကီးလူေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ိုး႐ိုးလူသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာတတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထုံအေသာသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူခ်မ္းသာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူဆင္းရဲပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူအိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေယာက်္ားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အပ်ိဳ လူပ်ိဳပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ေထာင္ရွိသူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္အေရးရတိုင္း က်ဳပ္လွည့္စားျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ က်ဳပ္၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုတန္ဖိုးမရွိလက္လႊတ္မည္မဟုတ္ေပ။

အီဗလီးစ္ = က်ဳပ္အတြက္အခြင့္အေရးေျမာက္မ်ားစြာရွိ၏။ လူသားတို႕၏ေသြးေၾကာထဲသို႕လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႕လည္းေကာင္း၊ အေသြးအသားမ်ားထဲသို႕ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာ႐ိုးထဲသို႕ လည္းေကာင္း က်ဳပ္ဝင္ေနလို႕ရ၏။ ဤသို႕အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရပါနည္းဆိုလွ်င္၊ လူသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ထူ၍၊ က်ဳပ္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ေပ်ာ့ညံ့ေပါ့ပါးေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

အီဗလီးစ္ = အိုး.....မိုဟာမတ္ အသွ်င္ျမတ္က က်ဳပ္အားကမၻာဆုံးထိတိုင္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ေပးထား၏။ ထို႕ေၾကာင့္က်ဳပ္သည္လူအုပ္စုတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းကိုအစြမ္းကုန္ လွည့္စားျဖားေယာင္းသြားမည္။အီဗလီးစ္= ရာထူးရာခံရွိလူမ်ား၊ ဘုရင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မာန္မာနတက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႕အားေအာက္တန္းက်ေစ၍ လူအမ်ားေသေၾကပ်က္စီးေစေသာ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႕၏စိတ္ကို က်ဳပ္ေသြးေဆာင္မည္။ ပညာတတ္မ်ားကို ပကာသနတြင္နစ္မြန္းေစမည္။ ထို႕ေနာက္ ၎အားဘုရင္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ႏွစ္သက္မႉကိုရေစမည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္၎အား မာန္မာနမ်ားႏွင့္အကုသိုလ္စက္ဝိုင္းထဲသို႕ေရာက္ေအာင္အထိက်ဳပ္ လွည့္စားျဖားေယာင္းမည္။

အီဗလီးစ္ = ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ သူမ်ားအား ၎တို႕၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအေပၚတပ္မက္စြဲလမ္းမႉျဖစ္ေစမည္။ မရွိဆင္းရဲသူတို႕အေပၚေစးနဲေစမည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ၎အေပၚဆင္းရဲသူတို႕၏ အမ်က္သက္ေရာက္မည္။

အီဗလီးစ္ = လူအ လူထုံ ႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ားအား သည္းခံၿခင္းတရားကုန္ဆုံးရန္ ေသြးေဆာင္မည္။ သို႕မွပါလွ်င္ ၎တို႕သည္ဆင္းရဲမႉေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႉကိုျငင္းပယ္၍အကုသိုလ္ထဲ

သို႕ေရာက္ၾကမည္။ ဟန္႕တားထားေသာ ဟာရမ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကမည္။ ခါးပိုက္ႏိႈက္ေျပးျခင္း၊ ခိုးဝွက္ျခင္းႏွင့္အၿခားေသာဒုစ႐ိုက္ မ်ားလုပ္ၾကမည္။ ဤသည္မ်ားကိုျမင္လွ်င္ က်ဳပ္ဝမ္းသာအားရ ရယ္၍ေက်နပ္ေနမည္။

အိုးမိုဟာမတ္ သင္သိပါ၏ေလာ က်ဳပ္တြင္လက္႐ုံးေပါင္း ၇၀ ၀၀၀ ရွိ၏။ လက္႐ုံးတစ္ေကာင္လွ်င္ ႐ိႈင္တြာန္ေနာက္လိုက္ ၇၀ ၀၀၀ ဆီရွိ၏။ က်ဳပ္၏လက္ေထာက္မ်ားကို အပ်ိဳ လူပ်ိဳမ်ားအား ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ရန္ က်ဳပ္အမိန္႕ေပး၏။ မိန္းမပ်ိဳ ေယာက်္ားပ်ိဳတို႕အား သာသနာ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စြန္႕လႊတ္ေစ၏။ ၎တို႕အားလြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆုံေစ၍ရင္းႏွီးေစ၏။ ထို႕ေနာက္ နိကာဟ္ ထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ခ်င္းမရွိပဲႏွင့္ကာမ က်ဴးလြန္ေစ၏။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိန္းကေလးမ်ား သေႏၶတည္ေသာအခါၾကီးမားေသာအျပစ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ကို ဂိုႏၷၷာ ထိုက္မွန္းမသိရေအာင္ျဖားေယာင္း၍ဖ်က္ခ်ေစ၏။ ၎တို႕ေသာင္ဝ္ဘာ မလုပ္ပဲေသဆုံးၾကေသာအခါဝယ္၊ က်ဳပ္၏မိတ္ေဆြအျဖစ္အပယ္ငရဲတြင္ အတူေနၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

ိုအိုးမိုိုဟာမတ္ က်ဳပ္၏လက္ေထာက္မ်ားကိုနံနက္ ဖဂ်လ္ထဖတ္မည့္သူမ်ားဆီသို႕ေစလႊတ္၍ ၎တို႕အိပ္ယာမွမထႏိုင္ရန္ ရင္ဘတ္ကို ေလးေနေအာင္ဖိထားခိုင္း၏။ ထို႕ေနာက္၎တို႕နမာ့ဇ္ထမဖတ္ႏိုင္ရန္ ဆက္အိပ္ေပ်ာ္သြားရန္မ်က္လုံးမ်ားကိုမႈတ္ေစ၏။ ထို႕ေၾကာင့္၎တို႕သည္အခ်ိန္ၾကာအိပ္ေပ်ာ္သြား၍ ဖဂ်လ္နမာ့ဇ္ကို ေနာက္က်မွဖတ္ရ၏။

၎တို႕၏အျဖစ္ကိုျမင္လွ်င္က်ဳပ္ ေက်နပ္အားရစြာရည္ေန၏။


စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ညံ့ေသာသူ၊ အီမာန္အားနည္းေသာသူမ်ားကို ေလာင္းကစားကိုႏွစ္သက္ၾကရန္ က်ဳပ္ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္၏။ ေလာင္းကစားကိုႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္စြဲမက္ေလ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ အေလာင္းအစားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ဘဝကိုေပ်ာ္ရႊင္မႉမေပးႏိုင္ေခ်။ ၎တို႕၏စြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလာင္းကစားမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္လည္း မလြယ္ေတာ့ေပ။ ၎သည္နမာ့ဇ္ကိုၾကိဳးစားဖတ္၍႐ိုဇာေစာင့္ထိန္းေနေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားကိုလက္ခံမည္မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလာင္းကစားမ်ားေၾကာင့္ ၎သည္အျပစ္ ဂုိနာလ္မ်ားႏွင့္ေပက်ံေနလိမ့္မည္။

နမာ့ဇ္ဖတ္ျခင္းကိုႏွစ္သက္ၾကေသာ သင္၏ေနာက္လိုက္သားမ်ားအားနည္း မ်ိဳးစုံႏွင့္လွည့္စားျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္မည္။ အာဇာန္အသံၾကားရေသာအခါ က်ဳပ္နားကိုပိတ္၍အေဝးဆုံးသို႕ထြက္ေျပး၏။ ဤသို႕လုပ္ရျခင္းသည္ အာဇာန္အသံကိုေၾကာက္၍မဟုတ္၊ မုန္း၍လည္းမဟုတ္။ သို႕ေသာ္မၾကားခ်င္၍ပင္ျဖစ္သည္။ အာဇာန္ေႂကြးေၾကာ္သံျပီးေသာအခါ ဆက္လက္ျပီးလွည့္စားျဖားေယာင္းရန္၎တို႕ထံက်ဳပ္ျပန္လာ၏။

၎တို႕မတ္မတ္ရပ္၍လက္ပိုက္ေနခ်ိန္တြင္ တစ္ၿခားေသာအရာမ်ားကိုသတိရရန္၊ နမာ့ဇ္ဘယ္ႏွစ္ရကတ္ဖတ္ေနမွန္းမသိေမ့သြားၾကရန္၊ စူရဟ္မ်ားေမ့သြားရန္ ၎တို႕၏နားတြင္ တီးတိုးေျပာ၍ ေႏွာင့္ယွက္၏။ တစ္စကၠန္႔ေလာက္မွ်သာအခြင့္အေရးရေသာ္လည္းက်ဳပ္ေႏွာင့္ယွက္မည္သာျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႕အား နမာ့ဇ္ဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ အိပ္ခ်င္ရန္၊ သန္းေနၾကရန္ လုပ္ထား၏။အိုးမိုဟာမတ္ အသင္သိထားေလာ့။ က်ဳပ္ႏွင့္ေပါင္းသင္းေနၾကေသာလူအမ်ားစုရွိေသး၏။

၁၊ အမွားမ်ားကိုႏွစ္သက္စြာ က်ဴးလြန္ေသာလူမ်ားသည္

က်ဳပ္၏အနီးစပ္ဆုံးသူငယ္ခ်င္းမ်ားပင္တည္း။

၂၊ အရက္ေသာက္ျပီးမူးယစ္ေနၾကသူမ်ားသည္ က်ဳပ္ႏွင့္အတူအိပ္ေနသူမ်ားပင္တည္း။

၃၊ ခိုးသားမ်ား၊ လူလိမ္မ်ားသည္ က်ဳပ္၏ဂုဏ္ရွိဧည့္သည္မ်ားပင္တည္း။

၄၊ နမာ့ဇ္ကိုၿပစ္ပယ္ေသာသူမ်ားသည္ က်ဳပ္၏ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း မ်ားပင္တည္း။

၅၊ မိန္းမကို အႏိုင္ယူရန္ကြာရွင္းၾကေသာသူမ်ားသည္ က်ဳပ္၏ မ်က္စိအစာပင္တည္း။ဤသည္ရဆူလြလႅာ (ဆြ) ၏ေရွ႕တြင္ အီဗလီးစ္ ၏ဝန္ခံခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕သာျဖစ္သည္။

ဤဟဒီးဆ္ကိုဖတ္႐ႉျခင္းျဖင့္ မြတ္စလင္မ္ ေမာင္ႏွမမ်ား႐ိႈင္တြာန္၏ လွည့္စားျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ ေႏွာင့္ယွက္မႉမ်ားကိုအထူးသတိျပဳၾကပါရန္.......

ဒိုအာ


رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

ရဗ္ေဗ့၊ အအူးသို႕၊ ေဗ့က၊ မင္န္ ဟ-မ-ဇာတစ္ရွ္၊ ရွယာတြီးေန႕၊
ဝ-အအူးသို႕၊ ေဗ့က၊ ရဗ္ေဗ့၊ အန္-ယ္-ယဟ္သိြဳ႕႐ူးန္။
ကုအာန္ (၂၃ : ၉၇)

အဓိပၸါယ္။ အိုး ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အသွ်င္။ ႐ိႈင္တြာန္၊ နတ္မိစၧာေကာင္ မ်ား၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း ေႏွာင့္ယွက္မႉမွကင္းေဝးရန္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထံ ခိုလံႈပါ၏။ ထို႕ျပင္ အို ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအသွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ အပါးသို႕သူတို႕လာေရာက္မခ်ဥ္းကပ္
ရန္ အလႅာဟ္အသွ်င္ထံ ခိုလံႈပါ၏။

ဘာသာျပန္သူ ဟာလီမာ
မူရင္းကိုဟဒီးဆ္္ေတာ္ တီရ္ေမဇီက်မ္း ႏွင့္ ဘုခါရီက်မ္းတြင္ဖတ္႐ႉႏိုင္ပါသည္

ေမတၲာေရွ႕ထားလွ်က္။
(ဟာလီမာ)

Can be read in ref:Ibn Isaq, Sirat Rasul Allah. Translated by Alfred Guilaume, Oxford University Press,1955, page 221 or Surah AlKahf and the Modern Age by Dr Imran N Hosein page 26.

Sunday, December 21, 2008

စူရဟ္သြန္ အႏၷတ္ဆြ္္ရ္إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
၁။ အိဇာဂ်ာအ နဆြ္႐ုလ္လားဟိ ဝလ္ဖသ္ဟ္

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
၂။ ဝရအိုင္းသန္းန္ နားစ ယဒ္ခုလုးန
ဖီ ဒီးနိလ္လားဟိ အဖ္ဝါးဂ်ာ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
၃။ ဖစဗ္ဗိဟ္ ဗိဟမ္းမ္ဒိ ရဗ္ဗိက ဝပ္စ္သဃ္ဖိရ္ဟ္
အင္းန္နဟူ ကားန ေသာင္ဝ္ဝါးဗာ
ကုရ္အာန္ (၁၁၀)


အဓိပၸါယ္။
၁။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏ ကူညီေစာင္မျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ႏိုင္မႉသည္လည္းေကာင္း၊ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ။

၂။ ၎အျပင္ လူတို႕အားအလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏ သာသနာ လမ္းစဥ္တြင္းသို႕ အစုလိုက္၊ အသင္းလိုက္ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို အသင္ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ။

၃။ အသင့္ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ျမတ္သည္ အတိုင္းအဆမရွိ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေၾကာင္း ခ်ီးမြန္းျခင္းႏွင့္တကြ က်ဴးရင့္ေလာ့။ ထိုအသွ်င္ျမတ္ထံမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေတာင္းခံေလာ့။ မုခ်ဧကန္ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ ေနာင္တျဖင့္ ျပန္လွည့္ျခင္းကို လက္ခံေတာ္မူေသာအသွ်င္ (ဝါ) က႐ုဏာဘက္သို႕ မ်ားစြာလွည့္ေတာ္မူေသာအသွ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

Thursday, December 18, 2008

Hadith 1.15

.
The Prophet said, "Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness (delight) of faith:


1. The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else.

2. Who loves a person and he loves him only for Allah's sake.

3. Who hates to revert to Atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the fire."

Tuesday, December 16, 2008

ရင္တြင္းသံစဥ္


Allahu Akbar.gif

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႉကို လိုလားေတာင့္တ
ဘဝတိုက္ပြဲသတၱိအျပည့္ ရင္ဆိုင္ရဲ၏
အမွန္တရားအတြက္
ရပ္တည္ေနေသာကြၽန္ုပ္စစ္သည္
အရွင့္ေရွ႕ေမွာက္ လက္နက္ခ်၍
ဒူးေထာက္အ႐ႈံးေပး ဦးခ်ရင္းႏွင့္
အခ်စ္နယ္ေျမ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူး
ဧကန္စင္စစ္ ကြၽန္ုပ္လူသား
အဘယ္အရာမွ တတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ
အရွင္သာလွ်င္ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲတတ္ႏိုင္စြမ္း၏
ထာဝရမဟာဂ႐ုဏာရွင္ ေက်းဇူးရွင္အား
သည္ႏွလုံးသားဆက္သ ေပ်ာ္ပါး
ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျခင္း အေပါင္းႏွင့္
သစၥာခိုင္ျမဲျခင္း တို႕သည္
အို႕အရွင့္အတြက္....။

(ဟာလီမာ)

Friday, December 12, 2008

အဘယ္ေၾကာင့္ (ဒိုအာ) ဆုမြန္ေတာင္းအပ္ပါသနည္း?


وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
(ဝအလ္လိုင္စ၊ လင္လ္ အင္စာေန႕၊ အင္လ္လာ မာစအာ။)
ကုရ္အာန္ အပိုင္း ၂၇၊ အခန္း ၅၃၊ အပိုဒ္ ၃၉။

(ထိုျပင္ လူသားသည္ မိမိ လံု႕လျပဳက်င့္မႉ၏ အက်ိဳးအျပစ္မွတစ္ပါး အျခားရရွိမည္မဟုတ္။)

ဟူ၍ လံု႕လ ဝီရိယ ၾကိဳးစားမႉျပဳရန္ကိုလည္းအထူးတိုက္တြန္းကာ၊ စိတ္တန္ခိုး သတိၱျဖစ္ေသာ (ဒိုအာ) ဆုပတၱနာျပဳ၍ အနႏၲ တန္ခိုးေတာ္ရွင္္ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းကိုလည္း၊ ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းထားေလသည္။
အလိုဆႏၵမ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ (အလႅာဟ္) အသွ်င္ျမတ္ထံေတာ္၌သာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ၾကား ဒိုအာေတာင္းခံ၍၊ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္သည့္ ေဗဒင္ - ယၾတ - နတ္ေမးျခင္း -
ဓါတ္႐ိုက္ဓါတ္ဆင္ျခင္း စေသာ ရွရစ္က္ - ကာဖြရ္ - ဗစ္ဒ္အတ္ နည္းလမ္းမ်ားကိုေရွာင္ၾကည္ရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ဩဝါဒေတာ္တစ္ခုတြင္ (သင္၏ကုလာအုတ္ၾကိဳးကိုခိုင္စြာခ်ည္ေႏွာင္ျပီးမွ၊ အသွ်င္ျမတ္ထံတြင္ အပ္ႏွံျခင္းျပဳရမည္။) ဟု မိမိတာဝန္ႏွင့္ အသွ်င္ျမတ္ဝတၱရားကိုခြဲျခားမိန္႕ဆိုထားပါသည္။ ထို႕ျပင္ (အတ္စ္ စအ္ယို႕၊ မင္န္နီ္၊ ဝလ္အစ္တ္မာမို႕၊ ေမေနာက္လႅာဟ္ - ၾကိဳးပမ္းမႉသည္ တို႕တာဝန္၊ ေအာင္ျမင္မႉသည္ အသွ်င္ျမတ္ထံမွျဖစ္သည္။) ဟုဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ ဆုံးမေတာ္မူထားေလသည္။ (အၾကင္သူ႕အတြက္ဒိုအာ၏ တံခါးကိုဖြင့္ေပးလွ်င္ ထိုသူ႕အတြက္ (ရဟ္မတ္) ဂ႐ုဏာေတာ္၏ တံခါးလည္းဖြင့္ျပီးေလျပီ) ဟု ဟဒီးဆ္မိန္႕ခြန္းေတာ္ တြင္ပါရွိေလသည္။

ေဆးဝါးျဖင့္ ရာဂါကိုကုစားျခင္းသည္ (စႏၷတ္) ျဖစ္သကဲ့သို႕၊ ဒိုအာ ျဖင့္ကုစားျခင္းသည္လည္း (စႏၷတ္) ျဖစ္ေလသည္။


وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
(ဝ-ႏို႕ နတ္ေဇ့လို႕၊ေမနလ္ ကုရ္အာန္ေန႕၊ မာဟို႕ဝ၊ ေရွဖြာအြန္ဝ္၊ ဝရ္ဟတြလ္၊ လင္လ္ မုအ္ေမ့နီးန္)
ကုရ္အာန္ အပိုင္း ၁၅၊ အခန္း ၁၇၊ အပိုဒ္ ၈၂။

(ငါအသွ်င္သည္ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ထုတ္ျပန္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ထိုက်မ္းေတာ္ျမတ္ပါ အာယတ္ ေတာ္မ်ားသည္၊ ယုံၾကည္သူတို႕အဖို႕စိတ္ႏွလုံး
ကည္လင္ခ်မ္းသာ ေစေသာေဆးျဖစ္၏၊ သုခခ်မ္းသာလည္းျဖစ္၏) ဟုပါရွိေလသည္။


ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
(အြတ္ဒ္အူနီ၊ အတ္စ္ တဂ်စ္ဗ္၊လကြန္မ္)
ကုရ္အာန္ အပိုင္း ၂၄၊ အခန္း ၄၀၊ အပိုဒ္ ၆၀။

(ငါအလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ထံတြင္၊ အသင္တို႕ လိုအပ္ေသာ ဆုပတၳနာကို ေတာင္းခံၾကကုန္ေလာ့၊ ငါအသွ်င္ျမတ္ ေျဖ့စြမ္းေတာ္မူမည္။


أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
(အိုဂ်ီးဗို႕၊ ဒအ္ဝတပ္ဒ္ - ဒါေအ့၊ ေအသာ၊ ဒအာေန႕)
ကုရ္အာန္ အပိုင္း ၂၊ အခန္း ၂၊ အပိုဒ္ ၁၈၆။
(ငါ၏ အထံေတာ္၌ ငါ့အား က်ိဳးႏြံသူ၏ ေတာင္းဆုကို ငါေပးသနားေတာ္မူ၏။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ အာယတ္ (ဝါ) ဒိုအာဆုမြန္မ်ားသည္၊ ေလာကီ ေလာကုတၱၱရာႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ဌာနစလုံးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဒိုအာသည္အားလုံးေသာ စီမံၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထက္ပိုမိုေက်းဇူးရွိေလသည္။ ေဘးဒုကၡမေရာက္မီ ၾကိဳတင္၍ ဒိုအာဆုမြန္ေတာင္းထား
ျခင္းအား ျဖင့္ေဘးဒုကၡကပ္ေရာက္ျခင္းမရွိႏိုင္ေခ်။ ဆုေတာင္းျပည့္ျခင္း၏ ပုံသဏၭာန္ တစ္ခုမွာက်ေရာက္ျမည့္ေဘးဘယာမ်ားကို ထိုဒိုအာေၾကာင့္ကြယ္ေပ်ာက္သြား
ခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဆုမြန္ေတာင္းျပီးေနာက္၊ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပည့္သည္ျဖစ္ေစ၊ အထင္မမွားသင့္ေပ။ အခ်ိဳ႕ဆုကိုခ်က္ခ်င္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ရက္တစ္ပတ္၊ အခ်ိဳ႕ကိုတစ္လ၊ ရက္ေပါင္း ၄၀၊ တစ္ႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာမွအလိုျပည့္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ေကယာမတ္ေန႕တြင္မွျပည့္စုံစြာ ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပေၾကာင္း။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ နဘီတမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္လူသားမ်ား ၏ (ဆြအ္ဘလ္) သည္းခံမႉကိုလည္းစမ္းသပ္သည္
ျဖစ္ေၾကာင္း။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒိုအာေတာင္းျခင္းကိုလုံ႕လမေလွ်ာ႔အပ္၊ မေမ့အပ္၊ ဒိုအာေတာင္းျခင္းျဖင့္ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႉမည္သို႕မွမရွိေခ်။

ယင္းသို႕ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္က်မ္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေၾကာင္း ပါရွိသည့္ (ေအဗာဒတ္) ကို၊ ကြန္ုပ္တို႕ ေကာင္းစြာေလ့လာနားလည္ျပီးက်င့္သုံးၾကရန္ထိုက္ေပေၾကာင္း။

ကြန္ုပ္၏ ယံုၾကည္မႉ၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျမတ္ဆုမြန္ ဒိုအာစာအုပ္မွ ကုရ္အာန္အာယတ္ေတာ္မ်ား၊ ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္မ်ား ႏွင့္အတူ ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္)

ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

Monday, December 8, 2008

အဖြင့္စာအစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ဘေလာ့ဂ္ကို ေအာက္ပါ ကုရ္အာန္အာယတ္ေတာ္ႏွင့္ဒိုအာတို႕ျဖင့္ စဖြင့္လိုက္ပါသည္။


وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
(ဝလႅာဟို႕၊ ယဟ္ဒီး၊ မန္းယရွာအို႕၊ ေအလာ၊ ေဆြရာတီြး(မ္)၊ မြတ္စ္တကီမ္း)

ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ မိမိႏွစ္ျမိဳ႕ေတာ္မူေသာ သူတို႕ကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းသို႕ညႊန္ၾကားျပသပို႕ေဆာင္ေတာ္မူေလသတည္း။
ကုရ္အာန္ (၂ : ၂၁၃)

ဒိုအာ

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(ဟတ္စ္ေဗ့၊ ေယာက္လႅာဟို႕၊ လာ ေအလာဟ၊ အင္လႅာဟူ၊ အလိုင္းေဟ့၊ တဝပ္ ကလ္တို႕၊ ဝဟို႕ဝ၊ ရဗ္ဗြလ္၊ အရ္ရွင္လ္၊ အသီြးမ္။)

အဓိပၸါယ္။ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္၏အဖို႕လုံေလာက္ျပီ။ ထိုအသွ်င္ျမတ္မွတပါး ခဝပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းကိုခံထိုက္ေသာအသွ်င္မရွိ။ ထိုအသွ်င္သည္သာလွ်င္ ခဝပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းကိုခံထိုက္ေတာ္မူ၏။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ ၏ အလုပ္ကိစၥခပ္သိမ္းကိုလည္း ထိုအသွ်င္အေပၚ၌သာ ကိုးစားအားထား စုပံုအပ္ႏွင္းပါ၏။ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္အလြန္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ (အရ္ရွ္) ပလႅင္ေတာ္ကိုစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္ျဖစ္ေလသည္။

အက်ိဳးအာနိသင္။ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ေဟာၾကားေသာ တရားမ်ားကို မိစၧာာဒိ႒ိမ်ားကသေရာ္ ပ်က္ေခ်ာ္ျပဳၾကေသာအခါ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္က ဤမုကၡပါဌ္ေတာ္ကို ခ်ေပးထုတ္ျပန္ေတာ္မူျပီး၊ (အကယ္၍ ထိုသူတို႕သည္ သင္ေဟာေျပာသည္မ်ားကို မ်က္ႏွာလႊဲ႐ိုင္း ေက်ာခိုင္းၾကပါလွ်င္ အသင္ေဟာေျပာေလာ့) ဟူ၍ ဤအာယတ္ေတာ္ကို သင္ျပေတာ္မူေလသည္။
(ျမတ္ဆုမြန္ ဒိုအာစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္)