---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, January 19, 2012

Jummu'ah Mubarak

ဂ်ဴမုအဟ္ေန႕သည္ ေန႕မ်ားအနက္အၿမတ္ဆံုးၿဖစ္သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က အာဒမ္ (အာလိုင္ဟိစလာမ္) သခင္ကို ဂ်ဴမုအဟ္ေန႕တြင္ဖန္းဆင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဂ်ဴမုအဟ္ေန႕တြင္ပင္ ဂ်ႏၷသ္အတြင္းသို႕ သြင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ဂ်ဴမုအဟ္ေန႕တြင္ပင္ ဂ်ႏၷသ္မွေလာကေၿမၿပင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ၿခင္းခံရသည္။ ဂ်ဳမုအဟ္ေန႕တြင္ပင္ ကိယာမသ္ ေရာက္ရွိလာမည္။

ေသာၾကာေန႕မွာ သို႕ မဟုတ္ ညမွာ တမန္ေတာ္ၿမတ္ (ဆြ) ထံသို႕ ဒရူးသ္ အၾကိမ္ ၁၀၀ ပို႕ခဲ့လွ်င္ ထိုသူ၏ လိုအင္ဆႏၵေပါင္း၁၀၀ ကိုၿပည့္ေစမည္။ လိုအင္ဆႏၵ ၇၀ ကိုအာေခရတ္အတြက္ ၃၀ ကို ေလာကတြင္ ၿဖည့္စြက္ေတာ္မူမည္။ ကိယာမသ္ေန႕ တြင္တမန္ေတာ္ၿမတ္(ဆြ) ၏ ၾကားဝင္အသနားခံေပးမႈကိုရရွိမည္

ဂ်ဴမုအဟ္ေန႕ အစြရ္နမာဇ္ဝတ္ၿပဳၿပီးေနာက္ နမာဇ္ဝတ္ၿပဳသည့္ေနရာမွမထမီ ေအာက္ပါဒရူးသ္ကို အၾကိမ္ ၈၀ ဖတ္ပါက ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ မွ ဂုိနာဟ္မ်ားကို ခြင့္လႊင့္ခ်မ္းသာေပးၿခင္းခံရမည္။ ေၾသာ္ႏွစ္ေပါင္း၈၀ လူ႕ေလာကမွာမေနရေသးလို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏွစ္၈၀ ဂိုနာမရွိေသးဘူးလို႕မထင္နဲ႕ေနာ္... {အလႅာဟ္ဟြန္းမၼ ဆြပ္လိအလာ မုဟမၼဒိ နင္းန္ နဘီယိလ္ အြန္မၼီယိ ဝအလာ အားလိဟိ ဝစလ္လင္မ္ သပ္စ္လီးမာ}

ေသာၾကာေန႕တြင္ စူရာဟ္ ကဟပ္ဖ္ ဖတ္လွ်င္ ေၿခေထာက္မွစၿပီး မိုးေကာင္းကင္အထိ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လင္းဝင္းမႈရွိမည္ ေသာၾကာညတြင္ စူရာဟ္ဒူခါန္ ဖတ္လွ်င္ ဖရစ္ရွ္သာ ၇၀၀၀၀ ကထိုသူ႕အတြက္ အစ္စ္သိဂ္ဖာရ္ ၿပဳေပးၾကသည္။ ဂ်ဴမုအဟ္ေန႕ ဂ်ဴမုအဟ္နမာဇ္အၿပီး စူရာဟ္ ဖာသိဟာ၊ စူရာဟ္ အစ္ခ္လားစြ္၊ စူရာဟ္ ဖလပ္က္၊ စူရာဟ္နားစ္ တို႕ကို ၇ ၾကိမ္စီဖတ္လွ်င္ရွိသမွ် မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႕ ၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အညီကုသိုလ္စဝါးဗ္ကို ခ်ီးၿမွင့္ေပးသနားၿခင္းခံရမည္။ ေရွ႕လာမည့္ ဂ်ဴမုအဟ္ ေန႕ အထိ မေကာင္းၿခင္းဟူသမွ်မွေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူမည္ ဟူ လာရွိသည္Special thanks to Brother Saw Lwin and sister Nyein Aye Zin