---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, March 31, 2009

ဖားငယ္ေလးကဲ ့သို ့ေသာလူသားမ်ား

.
တစ္ရံေရာအခါ ဘုရင္မင္းၾကီးတစ္ပါးရွိေလသည္…။ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ၾသဇာအာဏာေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ..မွဴးၾကီးမတ္ရာ..မ်ားသည္..ခ်စ္ေၾကာက္ ရုိေသၾကသည္..။ဘုရင္ မင္းျမတ္၏.. ေက်းဇူးေၾကာင့္ ..တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာခ်မ္းသာၾကြယ္ဝကာ..ေအးခ်မ္းသာယာစြာ..ေနထိုင္ႏုိင္ၾကသည္..။စည္းလုံးညီညြတ္မႈေၾကာင့္…ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာတိုင္းျပည္အျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလသည္..။သို ့ေသာ္လည္း ဘုရင္မင္းျမတ္ သည္စိတ္မခ်မ္းေျမ ့ စရာေသာက တစ္ခုရွိေလသည္..။ထိုေသာက မွာ ညအခ်ိန္ ဘုရင္မင္းၾကီးဆက္ေတာ္ေခၚ(အိပ္စက္)..ခ်ိန္တြင္ ဖားငယ္တစ္ေကာင္ သည္ ေန ့စဥ္ လာေရာက္ ကာ မင္းၾကီး၏ မ်က္ႏွာေတာ္အား ေသးျဖင့္ ပန္းေလသည္…။မင္းၾကီးသည္ သတၱဝါ အေပါင္းတို ့အား သနားၾကင္နာေတာ္ မႈေသာမင္းတစ္ပါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ကာသီးခံ ေတာ္မႈခဲ့သည္…။မွဴးၾကီးမတ္ရာမ်ားသည္ သူတို ့၏ ဘုရင္မင္းျမတ္ အားတိရစာၦန္ တစ္ေကာင္၏ ေစာ္ကားမႈအား မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ကာ… “အို…အရွင္မင္းၾကီး..အရွင့္၏ စစ္သည္ေတာ္မ်ား မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသူ ျပည္သား လူမမည္ကေလးမ်ားသည္ပါမက်န္..အားလု ံးတို ့သည္..အရွင့္အား ရုိင္းပ်သည့္ မႈအရာျဖင့္ ဆက္ဆံသမႈ ျပဳေသာသူတို ့၏ တုိင္းျပည္မ်ားအား ပစ္ဒဏ္ေပး ကာ အထက္ေအာက္လွန္ပစ္ရန္ပင္ အသင့္ရွိပါသည္..ထို ့အတြက္ေၾကာင့္..မည္သည္ ့တိုင္းျပည္ကမွ် အရွင့္ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ပင္ ေမာ္မၾကည့္ဝံ့ပါ…ယခုအရွင့္အားေစာ္ကားသူမွာ တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္ျဖစ္ေခ် သည္။ထို ့ေၾကာင့္ အရွင့္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ေဒါသအမ်က္ လွ်မ္လွ်မ္းေတာက္ကာ ထို ဖားသတၱဝါ ၏ မ်ဳိးရုိးဗီဇအား ကမာၻေျမမွပင္ တိန္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေစရမည္ဟု ၾကဳ ံးဝါးေနၾကပါသည္..သို ့ေပမဲ့ အရွင့္အမိန္ ့မရွိပဲ မျပဳဝံ့ၾကပါ..။အရွင့္ဆႏၵအား..သိလိုပါသည္”ဟုေလွ်ာက္တင္ၾကသည္..။ဘုရင္ျမင္းျမတ္မွ“အို…ကြ်ႏု္ပ္ ၏ မွဴးၾကီး မတ္ရာတို ့ သီးခံၾကေလာ့…ထို ဖားငယ္မွာခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းကိစၥ ရွိေသာေၾကာင့္ သာ ထို သို ့ျပဳဝံ့ သည္ျဖစ္ေပမည္ ……။ထို ့ေၾကာင့္အသင္တို ့သည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းအားစုံ စမ္းကာ ငါအရွင္မင္းျမတ္အား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ၾကရန္” မိန္ ့ေတာ္မႈ လိုက္ေလ သည္။ ဘုရင့္အမိန္ ့ျဖင့္ မွဴးမတ္တို ့သည္ ဖားငယ္ ၏ ေနာက္ သို ့လိုက္ကာ ေထာက္လွန္းေလသည္။ အေၾကာင္းစုံ သိရွိရျပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန ့ ညီလာခံတြင္ တင္ေလွ်ာက္ ၾကေလသည္။ “အရွင္မင္းျမတ္ ဖားငယ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ သာထို သို ့ ျပဳက်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္..။မည္သို ့ေသာ…ပိုင္ဆိုင္ မႈနည္း…???? ဖားငယ္ေနထိုင္ေသာ တြင္း အတြင္းတြင္ ဘုရင့္ ဘႏၰာတိုက္မွေရႊဒဂၤါးျပားတစ္ျပားအား ေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။ ထို ဖားငယ္သည္ ထို ေရႊဒဂၤါးအား ဖင္ခုထိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ဖင္က်ိန္းသည္ ျဖစ္ရာအရွင့္ မ်က္ႏွာေတာ္အား ေသးျဖင့္ပန္းျခင္းျဖစ္ေပသည္။” ထို မွ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္လည္း “ေအာ္တိရစာန္တစ္ေကာင္ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ သူ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈသာ သိကာ ထိုစည္းစိမ္၏ လာရာလမ္းကို မသိေခ်တစ္ကား….ထို ့ေၾကာင့္သာလွ်င္ စည္းစိမ္ ရွင္အေပါင္းတို ့၏ ဘုရင္ ငါဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုပင္ မေၾကာက္မရႊံ ဘုရင္ဆို သည္ကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ အံတု လိုျခင္းပင္ျဖစ္ေပ သည္…. အသင္တို ့သည္လည္းဖားငယ္အား စံနမႈနာထားကာ ..မိမိတို ့၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အနည္းငယ္ေၾကာင့္ မေမာက္မာသင့္၊ ထိုစည္းစိမ္ တို ့၏စစ္မွန္ေသာလာရာလမ္းအားအတိအက်သိျမင္ သင့္ေပသည္” ဟု ဆုံး မေလသည္…။ဘုရင္တစ္ကာတို ့၏ ဘုရင္ အရာခပ္သိမ္းအား စိုးပိုင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မႈေသာ မဟာဂရုဏာရွင္အလႅာအသ်ွင္ျမတ္သည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို ့အား မ်ားစြာေသာ ေနမသ္ စည္းစိမ္ တို ့အားခ်ီးျမွင့္၏ထားေတာ္မႈ သည္..။• က်န္းမာေရးဆိုေသာစည္းစိမ္ကို ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မႈခဲ့၏။သို ့ေပေသာ္ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ငါက်န္းမာသည္ မေသႏုိင္ ေသးဟု အလာအသ်ွင္သတ္မွတ္ထားေသာသက္တမ္းအားအံတု ကာ အမိန္ ့ဖီဆန္ျပီး အပစ္မေရွာင္ႏုိင္ၾက….။• ပညာဆိုေသာ စည္းစိမ္ကို ခ်ီးျမွင့္ထားေတာ္မႈခဲ့သည္။ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ပညာမာန္တက္ ကာ ဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားေန ၾကသည္။ ထိုပညာတတ္တို ့သည္ အလႅာအသွ်င္၏ လူသားအား ဖုံးကြယ္ထားေသာ အကြယ္မွ ကိစၥ ရပ္မ်ားအားသိရွိျပီး ျဖစ္သေလာ….။ အရွင့္ အမိန္ ့အားဖီဆန္ ျပီးထိုပညာျဖင့္ သာဂ်ႏၵသ္သုခဘုံ သို ့ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါမည္ ေလာ….???• ေငြေၾကးပစၥည္းဥစၥာဆိုေသာစည္းစိမ္အား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မႈခဲ့သည္။ဖားငယ္ကဲ့သို ့ေသာလူသား ျဖစ္သည္..။ အလႅာအသွ်င္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္သာ ထုိစည္စိမ္တို ့အားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရေနျခင္းျဖစ္သည္… သို ့ေပေသာ္ ထိုလူသားသည္ မင္းတို ့ကို ငါေကြ်းေနတာ…ငါေပးလို ့စားေနရတာ..ငါမရွိရင္နင္တို ့ငတ္ျပီ..ငါလုပ္ခ်င္တာအခ်ိန္မေရြးလုပ္လို ့ရတယ္..ငါလိုခ်င္တာ အခ်ိန္ မေရြးရသည္ စေသာ …အသုံးအႏွဳံးတို ့ျဖင့္ အလာအသွ်င္အား အံတု ေလသည္..။“ငါ” ဆိုေသာဂုဏ္ပုဒ္မွာ အလာအသ်ွင္၏ ဝတ္ရုံ ျဖစ္သည္ဟု သာသနာ့ အၾကီးအကဲမ်ားက အမိန္ ့ရွိခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ့သည္ ထို အသွ်င့္ဝတ္ရုံအား သြားေရာက္ လုယူရန္မၾကိဳးပမ္းသင့္ေပ…။လိုခ်င္တာရ ..လုပ္ခ်င္တာျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း ၾကီးမားလွ ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ေပသည္…။ႏွလုံးသားထဲမွျဖစ္ေပၚလာေသာ အသွ်င့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအား ဆက္ေရးမည္ဆိုလွ်င္စာအုပ္ၾကီးတစ္အုပ္ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဤ ေနရာတြင္ အဆုံးသတ္လိုက္ပါသည္..။“အေျခအေနတိုင္းအေပၚ အလာဟ္အသွွ်င္အားေက်းဇူးတင္ႏုိင္ ခြင့္အား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မႈပါေစ…. အာမီးန္..”

Speical thanks to Brother IceRain.

Sunday, March 29, 2009

Fourth month of the Islamic Calendar

.

RABEE-AL-THANI / Al-AKHIR

Fourth month of the Islamic Calendar.
DEFINITIONThe second month of spring. As with Rabee’ al-Awwal, no special rules or customs are associated with this month.
SIGNIFICANT EVENTS

 1. The Battle of Furu' from Buhraan took place in 3 AH
 2. The Battle of Sariyyah in which the Holy Prophet (SAW) did not take part in, instead he consigned one of his Companions, Sariyyah Ali Ibn Abi Talib in the 9th Hijri as the colonel

DEATHS

 1. Khwaja Nizamuddin departed from this life on the 18th of Rabi-ul-Akhir, 725 AH
 2. Sheikh Abdul Qadir Jilanee departed from this life at the age of 90, on the 11th of Rabi-ul-akhir, 561 AH

Thursday, March 26, 2009

အေတြးအေခၚ

.
အို... သူငယ္ခ်င္းတို႕
ႏွလုံးသားရွိေသာသူႏွင့္
ဦးေႏွာက္ရွိေသာသူတို႕အား
ျဖစ္ႏိုင္ပါက ကြၽန္ုပ္မေပါင္းခ်င္ဆုံးပါ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ႏွလုံးသားရွိေသာသူသည္
ႏွလုံးရပ္သြားတတ္သည္
ဦးေႏွာက္ရွိေသာသူသည္
ေမ့သြားတတ္သည္
ကြၽန္ုပ္ေပါင္းခ်င္ဆုံးသူမွာ
ရွင္သန္ေနေသာ၊
မေမ့သြားတတ္ေသာ
ဝိညာဥ္ပင္တည္း။

ေမာ္လနာ ႐ူမီ (Turkey)

Monday, March 23, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 5

.
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတာ္
တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အစၥလာမ္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရန္သကၠ႐ု ျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ဆန္႔က်င္လာခဲ့က၏။ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲပင္ပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္ျငါးလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေ
ပ။ အလံမလဲခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိ၏အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ့အေရးအတြက္ မဒီနာၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာေျပာင္းၾကြခဲ့ရ႐ွာ၏။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ လူထုႀကီးမွာ မကၠာဟ္မွ အတန္ငယ္ကြာလွမ္းသည့္ ဟုဒိုင္ဗီယာအရပ္ကို ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ မနားမေနခရီးဆက္ခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ဝမ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ေနေသာ ဟာဂ်ီမ်ား၏ မ်က္ႏွာမွာ တမဟုတ္ျခင္း လငပုတ္ဖမ္းသည့္ႏွယ္ ညိဳမဲသြားၾက၏။ မကၠာဟ္မွ သံတမန္တစ္ဦးက တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ ေရာက္လာၿပီး 'ဤေနရာမွ ေ႔႐ွကို တလွမ္းစာေသာ္မွ်တိုးရန္ မႀကံပါႏွင့္' ဤသတိေပးခ်က္ ကို မလိုက္နာပါက မြတ္စလင္မ္မ်ားအဘို႔ ဒုကၡဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေပမည္။ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သို႔ အသင္တို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မ႐ွိဟု ရာဇသံေပးလာခဲ့၏။ အေတာ္အတန္အေရးဆို ေတာင္းပန္သည့္အခါတြင္မွ မကၠာဟ္သားမ်ား က စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾက၏။
စာခ်ဳပ္ပါစကားမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ္တို႔ကို အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ယင္းတို႔အား ဆိတ္ၿငိမ္စြာေနေစခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ကို ေရးသားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ ဤစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာေနရာတြင္ မြတ္စလင္မ္တစ္ေထာင့္ေလးရာထိစုေဝးလ်က္႐ွိေန၏။ အားလံုးပင္ ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းၿပီး ရဲစြမ္း သတၲိအျပည့္အဝ႐ွိၾက၏။ လက္နက္စဲကိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ရဲသူမ်ားျဖစ္၏။ အစၥလာမ့္ညီေနာင္မ်ားအတြက္ အသက္ကို ပဓာနမထားၾကသူမ်ပင္ ျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ႔႐ွ႐ႈၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းရာအစစ္အမွန္အစၥလာမ္ကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္သကန္ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္၏ စြႏၷသ္ ေမတၲာလမ္းစဥ္သည္ ေလာကအဝွန္းကို ဆင္းရဲခပ္သိမ္း၊ ဒုကၡခပ္သိမ္း၊ ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္းမွ အမွန္တကယ္ လြတ္ၿငိမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို အၾကမ္းမဖက္ေရးဝါဒီ မဟတၲမဂႏၵီႀကီး၊ ျပင္သစ္ဘုရင္ နပိုလီယန္၊ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး အားနဒ္ေ႐ွာ၊ ႐ု႐ွားၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားႀကီး ေတာ္လ္စတြိဳင္း၊ အေနာက္တိုင္း ဒႆနိကပေဂးႀကီး ရပ္စဲလ္၊ သမိုင္းသုေတသီ မိုက္ကယ္အိပ္ခ်္ဟတ္စ္ တို႔အျပင္ ေခတ္သစ္၊ ေခတ္ေႏွာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းတို႔တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ပညာ႐ွင္သုေတသီ အေျမာက္အျမားတို႔က ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္ေ႔႐ွမင္းသား ခ်ားလ္စ္သည္ ဤစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံဳးကပါေပသည္။
ေမတၲာ႐ွင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ျပဳမူက်င့္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားတို႔အား ႏွစ္ဘဝခ်မ္းေျမ့သာယာေရးကို လက္ေတြ႕ က်က် သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ ႏွလံုးသားကိေလသာေၾကးေညႇာ္တို႔မွ ကင္းစင္ေစေရးမွသည္ အတြင္းအဇၩတၲသႏၱာန္၌ သႏၱိသုခစိုက္ေရးအထိ အေလးဂ႐ုျပဳကာ နည္းေပးလမ္းျပထား ေပသည္။
လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဘက္စံုပညာေရး၊ စူးစမ္း႐ွာေဖြ သုေတသနျပဳေရး စသည္တို႔ကို အစၥလာမ္ဓမၼတြင္ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္သလို လူသားဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ဇာတ္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ကြ်န္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဝိသမေလာဘကိုအရင္းခံသည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ စီးပြားေရးစနစ္ပေပ်ာက္ေရး၊ သမာအာဇီဝက်ေသာ စီးပြားေရး စနစ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းထူေထာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရး၊ လဴငယ္ဘဝ စနစ္တက် ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးေရး၊ ေမြးရပ္ေျမကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ေရး၊ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္း႐ွင္း၏ ေရေသာက္ျမစ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ဥပေဒသတို႔မွာ ျမတ္တမန္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ က်င့္သံဳးခဲ့သည့္ ေလာကပါလတရား တစ္စိတ္တေဒသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔ကမၻာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၊ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕၊ ျမာက္အတၲလႏၱိတ္စာခ်ဳပ္ႏိုင္ငံမ်ားက အစ႐ွိသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဓိကထား ဖာ္ေဆာင္ေနၾကေသာ တရားမွ်တမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အေပၚထား႐ွိရမည့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားအတြက္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ကာ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၌႐ွင္းလင္းထား႐ွိၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုယ္တိုင္လည္း စံျပလက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္လိုက္နာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္တို႔မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေမတၲာတရားႏွင့္ ယွဥ္၍ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာခ်စ္စဖြယ္အျပဳအမဴမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုး
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္မ်ားအတြက္စံျပဳနမူနာယူဖြယ္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
'ၾကာလည္းမေႏွာင္း - ေႏွာင္းလည္းဆန္းသစ္
က႑သစ္ကို - ျမတ္ခ်စ္တမန္ဖြင့္ခဲ့သည္ 'ဆိုသည့္ ကဗ်ာေလးအတိုင္းပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ 'ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးဖြယ္တို႔တမန္ေတာ္'ပင္ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားပီပီ လိုက္နာ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစုိ႔ . . . . . . ။

Special thanks to sister Imaamah

Friday, March 20, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 4

.
ရန္ကုန္ရန္ခ်င္းမတုန္႔ႏွင္းဘဲ ေမတၲာတရားျဖင့္ အႏိုင္ယူခဲ့ပံု
တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို တေစၦ၊ မိစၦာ ဆင္းတု ႐ုပ္ပြား၊ စံုးနတ္ကေဝ စသည္တို႔ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားၾကားသည့္အခါ ယမ္းႏွင့္ မီးေတြ႕သလို ေဒါသမာန္ထြက္ၾကၿပီး တမန္ေတာ္အား ေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ ေပါက္ၾကေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္မွာ မ႐ႈမလွခံစားသည့္အခါ က႐ုဏာသက္သူတို႔က ကိုယ္ေတာ္အား ရက္စက္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ေစရန္ က်ိန္ဆိုေတာ္မူပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္က လက္ေတာ္ကိုေျမႇာက္၍ 'အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ေဝေနယ်သတၲဝါအေပါင္းတို႔အေပၚ၌ က႐ုဏာ ေမတၲာတရားျပန္႔ပြားေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မဴသည္။ သို႔ပါလ်က္ ၎တို႔အေပၚဝယ္ အျပစ္က်ေရာက္ရန္ အဘယ္ကဲ့သို႔ က်ိန္ဆိုပါအံ့နည္း'ဟု မိန္႔ဆိဳခဲ့သည္။

ပကတိေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)
တစ္ခါက တမန္ေတာ္ျမတ္က ဟာဂ်္ျပဳရန္သြားေသာအခါ အဲဟ္ရာမ္ဝတ္စံုအေနျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္း ေနေသာ အထည္အား ဝတ္ဆင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းအေပၚတြင္ အေပါက္မ်ားကို ဖာေထး ထားသည္။ ဟာဂ်္ကာလတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္က အလႅာ့ဟ္ထံသို႔ ဆုေတာင္းသည္မွာ 'အို - အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္ - ဤသည္ကြ်ႏု္ပ္၏ ဟာဂ်္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ျပစားမႈလည္းမ႐ွိပါ။ မည္သည့္ဂုဏ္ေဖာ္ျခင္းလည္း မျပဳပါ'ဟုဆိုခဲ့သည္။
စကားအရာတြင္ မလိုအပ္လွ်င္မေျပာတတ္၊ အလဟႆစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမ႐ွိေပ။ သူတစ္ပါးကို ပင့္ေျမႇာက္ျခင္းလည္းမျပဳ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၿပံဳးျခင္းသည္ ရယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စကားအရာတြင္ အလြန္ေႏွးျခင္း မ႐ွိသကဲ့သို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္စကားေျပာျခင္းလည္းမ႐ွိပါ။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ဆြဟာဗီတို႔က တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၿပံဳးျခင္းကို သေဘာတူညီမႈအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အစုအေဝးသည္ ပညာဗဟုသုတ ျဖန္႔ေဝရာ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ ေစာင့္ထိန္းတတ္မႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္ကို ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ျခင္း ျပဳေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေဝဖန္မႈျပဳရာ၊ အတင္းအဖ်င္းေျပာရာ ေနရာလည္းမဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔ေခြ်စဥ္ကာလ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တို႔၏ အာ႐ံုျပဳမႈအေျခအေနက အာရဗီစကားပံုအရ ေျပာရေသာ္ 'သူတို႔၏ၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းေပၚတြင္ ငွက္မ်ားပင္နားေနႏိုင္ပါသည္'ဟု ဆိုရေပမည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ထူးကဲမြန္ျမတ္လွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား
တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အဘယ္မွ်ထူးကဲမြန္ျမတ္လွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ထားေတာ္မူေလသည္။ အံ့ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား သြားၾကကုန္။ မိမိတို႔ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကကုန္ဟု မိန္႔ၾကားရန္ အားနာေတာ္မူေလသည္။ ဤသည္ကား ကိုယ္ေတာ္၏ ကိုယ္ေရးကိဳယ္တာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္အခါမ်ိဳး၌ျဖစ္သည္။
တစ္ခါက လူတစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ ဆိတ္မ်ားေတာင္းေလသည္။ ထိုဆိတ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ပိုင္ဆိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဆိတ္အုပ္သည္ ေတာင္ႏွစ္လံုးၾကား၌ က်က္စားလ်က္႐ွိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ဆိတ္အားလံုးကို ထိုသူအားေပးလိုက္သည္။ ထိုသူသည္ ဆိတ္အုပ္ကိုယူ၍ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ားထံသို႔ ေရာက္႐ွိ၍ မိမိ၏အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေျပာျပသည္မွာ 'ကြ်ႏု္ပ္၏အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ အစၥလာမ္သာသနာအား လက္ခံၾကကုန္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ကို တိုင္တည္၍ ေျပာေနပါသည္။ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အလြန္ရက္ေရာသူ ျဖစ္သည္။ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲသည့္ေနရာ၌ ဆင္းရဲသြားမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ႐ွိပါ'ဟုေျပာေလသည္။ 'မြတ္စလင္မ္က်မ္း'
သာဝကႀကီး အတ္စ္ဝသ္(ရေသြ႕)သခင္ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသာဝကႀကီးေျပာျပခဲ့သည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အာေအ႐ွာသခင္မအား တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အိမ္၌႐ွိစဥ္ မည္သည့္အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ သခင္မက အိမ္တြင္းကိစၥမ်ားကို ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္ မူသည္ဟု မိန္႔ၾကားေလသည္။ (ဗုခါရီက်မ္း)
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ တမန္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကာလအားျဖင့္ (၂၃)ႏွစ္သာ႐ွိသည္။ ေဆာင္႐ြက္မႈ အတိုင္း အတာမွာမူ ကိယာမသ္ေန႔အထိ က်ယ္ဝန္းမႈ႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္၏ဘဝတာမွာ တစ္စကၠန္႔ ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ပင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းမကထက္ ညီသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

Special thanks to sister Imaamah

Wednesday, March 18, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 3

.
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ရန္သူမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူျခင္း
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မိမိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေစာ္ကား ေႏွာက္ယွက္ၾက၊ ခဲႏွင့္ေပါက္ၾက၊ ေသေၾကာင္းႀကံၾက၊ စစ္ပြဲအလီလီ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ရန္သူတို႔အလယ္တြင္ ေအာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ႏွင့္ ႐ွိေနသည္။ သူတို႔အား ႐ွင္ေစေသေစဟု အာဏာကုန္ အမိန္႔ေပးႏိုင္ေခ်လည္း႐ွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရန္သူကို လံုးဝ လက္တုန္႔မျပန္။ အာဏာလည္း မဖက္ခဲ့။ ျပစ္ဒဏ္လည္းမစြက္ခဲ့။ 'လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာရာ ရသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ သြားၾက'ဟူေသာ စကားတစ္ခြန္းတည္းႏွင့္ ေမတၲာထား တုန္႔ျပန္ျပခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားအားလံုးကို ခ်စ္ၾကည္စံုမက္ေတာ္မူျခင္းေၾကာ
င့္ မည္သူ႕အေပၚ တြင္မွ် အမုန္းမပြားခဲ့။ သို႔ေသာ္ လူတို႔အေနႏွင့္ ထိန္းကြပ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ အရာအခ်ိဳ႕ကမဴ အမွန္ပင္႐ွိေနသည္။ တမန္တာ္ျမတ္ (ဆြ)အေပၚ အျပစ္႐ွာသည္ကား တကယ္ေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ မေတာ္မတရားျပဳရာေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ ရက္ေရာလွပံု
ငါးပံုတစ္ပံုေသာ သံု႔လက္ရပစၥည္းမ်ားမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ သူ႕အတြက္ဟူ၍ ခ်န္ထားခဲ့သည့္ ရသမွ်ေဝစုထဲက အမ်ားဆံုးကို မိမိအား တစ္ခ်ိန္က အသက္ကို လုပ္ႀကံရန္အထိ အႀကံပက္စက္ခဲ့ဖူးသည့္ ရန္သူႀကီးမ်ား၏ ေမတၲာကို ရအံ့စိမ့္ေသာငွာ အကုန္ပံုေအာၿပီး ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က မကၠာသား ရန္သူႀကီးမ်ားအား သူတို႔လိုလားေနၾကသည့္အတိုင္း မိမိဘက္က သူတို႔ဘက္ကို ခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ သမွ်ကိဳ ခြဲေဝေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ထာဝရေဘးမဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ေၾကညာေတာ္မူျခင္း
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ တစ္ရက္တာ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္းဝယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ နံနက္မိုးလင္းခ်ိန္တြင္ ကအ္ဗာ၏ေက်ာင္းေတာ္ဝန္းက်င္၌ ခူဇာတို႔က ဟုဒိုလ္မ်ိဳးႏြယ္မွ ႐ုပ္ထုကိုးကြယ္သူ တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ သတင္းၾကားခဲ့သည္။ ဤတြင္အျမတ္ေတာ္႐ွေတာ္မူသျဖင့္ လူထုႀကီးအား မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အသက္ဖိုး ေလ်ာ္ေၾကးကို ေပးခဲ့သည္။ အသတ္ခံရသူကား ဒိ႒ိတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မိမိ၏မဟာမိတ္မ်ားအေပၚတြင္ မညႇာစတမ္း တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤသို႔အျပစ္ဒဏ္ခပ္ခဲ့ျခင္းကို မကၠာသားတို႔က အံ့ဩမဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ သူ၏တရားမွ်တမႈ စိတ္ရင္းေကာင္း႐ွိမႈႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႀကီးမႈကိုၾကည့္ၿပီး အစုလိုက္ အအံုလိုက္ အစၥလာမ္ကို လက္ခံလာခဲ့ ၾကသည္။ မိန္းမ႐ိုင္းႀကီး ဟင္းဒ္သည္ပင္ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ စာနာေထာက္ထားတတ္မႈ
လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဒုကၡမျဖစ္ဖူးပါက သူတစ္ပါး ဒုကၡကိုလည္း မသိတတ္ေပ။ စိတ္ဓါတ္လည္း မေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ။ စာနာ ေထာက္ထားမႈကို မသိေပ။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ကမၻာ့က႐ုဏာ႐ွင္ အျဖစ္ႏွင့္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားကို သနားၾကင္နာေထာက္ထား စာနာတတ္ေတာ္မူေစရန္ ကေလးဘဝမွာပင္ မိတဆိုး၊ ဖတဆိုး ျဖစ္ေစ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဒုကၡဆင္းရဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကမၻာ့က႐ုဏာ႐ွင္ ပီပီ ကမၻာသူကမၻာသား အားလံုးတို႔အား ၾကင္နာစာနာေတာ္မူသည္။ မိတဆိုး ဖတဆိုးကေလးမ်ားကို အလြန္ သနားေတာ္ မူသည္။ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အလြန္ကိုယ္ခ်င္းစာနာေတာ္မူသည္။ သူတစ္ပါး၏ဒုကၡကို မိမိဒုကၡသဖြယ္ ထင္မွတ္ေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ျပဳစုေတာ္မူသည္။

Special thanks to sister Imaamah

Monday, March 16, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 2

.
နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္ျခင္း
ယင္းသို႔ ေခတ္စံနစ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ ႀကီးစြာမွားယြင္းတိမ္းေခ်ာ္
ေနသည္ကို သိျမင္နားလည္ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အမိုက္ေမွာင္ကမၻာကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျပဳလာေပ၏။ ေခတ္ဆိုး၊ စံနစ္ဆိုးႏွင့္ လူဆိုးႀကီးမ်ားကို ဖယ္႐ွား၍ ေခတ္သစ္၊ စံနစ္သစ္၊ ယံုၾကည္မႈအသစ္၊ လူသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ႀကံစည္အားထုတ္လာခဲ့ေပသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သက္ေတာ္(၄၀) အ႐ြယ္တြင္ ေအာက္လႅာဟို႔အ႐ွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူသားတို႔၏ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ဘြဲ႕ကိုအပ္ႏွင္း၍ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ဝဟီမ်ား(ဗ်ာဒိတ္မ်ား)ကို တဆင့္ ျဖန္႔ေဝေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
တစ္ေန႔ေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဟီရာလိုဏ္ဂူတြင္ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီလ္ေရာက္႐ွိလာၿပီး အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ေအာက္ပါမုကၡပါ႒္ေတာ္ကို ႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္ မူပါမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားေလေတာ့သည္။
'မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအ႐ွင္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အသင္ဖတ္ပါေလ။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ (ကမၻာအဝွမ္းကို)ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ လူသားအား ေသြးခဲတစ္ခုျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ အသင္ဖတ္ပါေလ။ အသင့္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သည္ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေတာ္မူ၏။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ ကေလာင္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၏။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ လူသားအား ထိုလူသား မျပဳေသာ အရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၏။' (ကုရ္အာန္ ၉၆း၁-၅)
အထက္ပါ ေဒသနာေတာ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံမွ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံသို႔ ဦးစြာပထမ က်ေရာက္လာ ခဲ့ေသာ မုကၡပါ႒္ေတာ္ျဖစ္၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ စံျပဘဝ
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိတိုင္ စံျပဘဝျဖင့္ လက္ေတြ႕ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။ စည္းစိမ္မခံ၊ အခြင့္ထူးမခံ၊ ကုရ္အာန္ကိုလက္ခံျခင္း၊ ပို႔ခ်ျခင္း၊ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိနဲ႔သူမ်ားထံ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္ဟုတ္သူကိုျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သူကိုျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏အုပ္စုဝင္မ်ား ကို ႏႈတ္အားျဖင့္ ဆဲဆိုတိုက္ခိုက္လာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဓားလွံေလးျမားအားျဖင့္လည္းေကာင္း အစဥ္တဆက္ ရန္ျပဳလာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။
ေ႐ွးယခင္က လံုးဝမ႐ွိခဲ့သည့္ ဘာသာေရးကို ထိပ္တန္းထား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အခိုင္အမာ စီမံတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ မည္သည့္လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္မွ် ဤသို႔ မစြမ္းႏိုင္ရာ။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အင္ပါယာႀကီးကမူ သန္းေပါင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားအေပၚ ဩဇာဝင့္ဆဲ စိုးမိုးလ်က္ပင္။ ကုရ္အာန္၏ ဥပေဒမ်ားကလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀ဝ)ၾကာသည့္ ယေန႔ကာလ အထိတိုင္ပင္ အစြမ္းအထက္ဆံုး အေၾကာင္းခမ်ားအျဖစ္ တည္႐ွိေနေပသည္။

ဗဒရ္စစ္ပြဲ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္က မြတ္စလင္မ္တိဳ႔အေပၚ ျပသခဲ့ေသာ ေမတၲာ
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) က စစ္တလင္းတြင္ မိမိ၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ခင္းက်င္းေနရာယူ စီစဥ္ေပးေတာ္ မူသည္။ အင္အားက နည္းလြန္း႐ံုမက လက္နက္အင္အားကလည္း အင္မတန္မွပင္ ခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းေနျခင္းကိုျမင္ၿပီး တမန္တာ္ျမတ္ခမ်ာ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ႏြမ္းလ်မဆံုးျဖစ္ေနမိ႐ွာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကအ္ဗာဘက္လွည့္ၿပီး အလႅာဟ္အ႐ွင္၏ေ႔႐ွေတာ္၀ယ္ ဦးခ်လ်က္႐ွိေန႐ွာသည္။ မိမိေနာက္လိုက္မ်ား၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူလွည့္ပါ။ မိမိအတြက္ အ႐ွင္၏ကတိေတာ္ကို အမွန္ပင္ျပည့္ဝေစေတာ္မူလွည့္ပါ။ မိမိအား ကူညီေထာက္ပံ့ေတာ္မူ လွည့္ပါဟု ဆုပန္မဆံုး ႐ွိေနခဲ့သည္။ မိမိတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ တတ္စြမ္း ႏိုင္သည့္ က်ိဳးႏြံမႈမ်ိဳးျဖင့္ က်ိဳးႏြံလ်က္ ေျမတြင္ ဦးခ်ၿပီး ငိုေၾကြးမပ်က္႐ွိေနေတာ္မူ႐ွာသည္။ 'အရည္အတြက္ အရေရာ အင္အားအရေရာ လံုးဝ အားရစရာမ႐ွိေလၿပီ။ အ႐ွင္၏ အကူအညီေတာ္သာ လွ်င္ ကယ္တင္အားထားရာ ႐ွိေပေတာ့သည္'ဟု ျမည္တမ္းလ်က္႐ွိ႐ွာသည္။ ျမတ္တမန္ကား တဒဂၤတာမွ် ေမွးကနဲျဖစ္သြားခိုက္မွာပင္ မိမိ၏ ဆုေတာင္းျပည့္မည့္အေၾကာင္း အလႅာဟ္အ႐ွင္ဘက္က အေျဖကို ရ႐ွိခဲ့႐ွာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဝတ္ျပဳရာက ထေတာ္မူခဲ့ၿပီး ရင္ဝယ္ပီတိအဟုန္က သိမ့္သိမ့္တုန္လ်က္ မိမိ၏ အမ်ိဳးသားထုထံ ၾကြလွမ္းလာၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ေရးအတြက္ အားေပးစကားဆိုခဲ့႐ွာသည္။ လူထုႀကီးကား စိတ္ဓါတ္ အဟုန္ အျမင့္ဆံုးထိတိုင္ထြက္ သြားခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔မ်က္စိေ႔႐ွဝယ္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုကို ျမင္ေယာင္လ်က္ ႐ွိေနၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က တိုက္ပြဲဝင္ေလာ့ဟု ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေလၿပီ ယံုၾကည္သူတို႔ကား တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားၾကၿပီး သူတို႔ကား အသက္႐ွင္ေနရစ္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းမဟုတ္၊ အေသခံရန္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကေလသည္။
မြတ္စလင္မ္တို႔က မဒီနာၿမိဳ႕သို႔ သံု႔ပန္းမ်ားထက္ တစ္ရက္အလွ်င္ေစာၿပီး ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေရာက္လာခဲ့ၾကရာ၌ ၾကင္ယာေတာ္ ေစာင္ဒဟ္သခင္မမွာ အဗူ ယဇီဒ္ဆုဟိုင္လ္ကိုျမင္ခဲ့ရသည္။ သူမက သူ႔ကိုျမင္သည္တြင္ 'အို - အဗူယဇီဒ္ အ႐ံႈးေပးအညံ့ခံလိုက္ၿပီလား၊ လက္ေပးေအာက္ခ်ခံလိုက္ၿပီလား။ ဒီလိုအညံ့ခံတာထက္စာရင္ ေသရတာက ပိုျမတ္ေသးတယ္'ဟု ေျပာခ်လိုက္သည္။ ဤသို႔ သေရာ္ေျပာလိုက္ျခင္းသည္ သံု႔ပန္းကို လက္ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ထားျခင္းကို မျမင္မိဘဲ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိၾကင္ရာေတာ္၏ ႏႈတ္မွ ဤသို႔ေျပာဆိုသံကို အိမ္ေတာ္တြင္႐ွိေနသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္က ၾကားသိသြားခဲ့သည္တြင္ 'အို - ႏွမေတာ္ ေစာင္ဒဟ္၊ ႐ွင္မက သူ႕အား အလႅာဟ္အ႐ွင္၏ တမန္ေတာ္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္ေနျခင္းလား' ဟုေမးလာသည္။ ၾကင္ယာေတာ္က 'အို - အလႅာဟ္၏တမန္ေတာ္ အသင့္အား သစၥာတရားႏွင့္အတူ ေစေတာ္မူေသာ အ႐ွင့္ကို တိုင္တည္ပါ၏။ သူတို႔ကို ဤအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ေတြ႕ရသည္တြင္ ကြ်န္မစိတ္က မေျပာဘဲမေနႏိုင္၍ ျဖစ္ရပါသည္'ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူခဲ့သည္။
ဤျဖစ္ရပ္က ထိုစဥ္က႐ွိေနသည့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္႐ွိပံုကို ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစာင္ဒဟ္ သခင္မမွာ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ သနားက႐ုဏာမ႐ွိ၍ကားမဟုတ္ေခ်။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း သံု႔ပန္းမ်ားအေပၚ စာနာမႈထား႐ွိသည္။ မကၠာသားတို႔ဘက္ကလာၿပီး မေ႐ြးမခ်င္း သို႔တည္းမဟုတ္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ဘက္ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ မက်ေရာက္မခ်င္း မြတ္စလင္မ္တို႔အေနႏွင့္ ဤသံု႔ပန္းမ်ားကို လံုးဝသိမ္ေမြ႕ ႏူးညံ့စြာ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းျပဳၾကဟု မိန္႔ဆိုအပ္ႏွံေတာ္ မူခဲ့သည္။

Special thanks to sister Imaamah

Saturday, March 14, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 1

.
ေက်းဇူးေတာ္အစုံ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱႏွင့္ျပည့္စုံ၍ မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ
အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

နိဒါန္း
“အုိ - ငါအ႐ွင္၏အခ်စ္ေတာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္၊ ငါအ႐ွင္သည္ ေမာင္မင္းအား အေၾကာင္းမဲ့ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအလုိကား (အားလမီးန္) စၾက၀ဠာတစ္ခုလုံး ရဟမသ္ ဂ႐ုဏာေတာ္မ်ား ရ႐ွိေစရန္တည္း။” (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂၁း၁၀၇)
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္ေစာင္လုံးတြင္ ‘ရဟမသ္’ဟူေသာစကားသည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က မိမိ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ဖြင့္ဆုိရာ၌လည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ဖြင့္ဆုိရာ၌လည္းေကာင္း သုံးစြဲထားေတာ္ မူပါသည္။
နဗီတမန္ေတာ္အေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ အဘယ္နဗီတမန္ေတာ္မွ် ‘ရဟမသ္’ဟူေသာစကားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း၊ အမႊမ္းတင္ျခင္း ျပဳေတာ္မူသည္ကုိ မေတြ႕ရပါ။ ‘ရဟမသ္’ဟူေသာစကားသည္ ေမတၱာႏွင့္ က႐ုဏာကုိ အနက္ေပးပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ ခပ္သိမ္းကမၻာအား က႐ုဏာတရားႏွင့္ ေမတၱာတရားသက္ေရာက္ေစျခင္းအျဖစ္ႏွင့္ ပြင့္ေပၚထြန္းေစသည္ဟု ဖြင့္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေဒသနာေတာ္ ေထာက္႐ႈေထာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ နဗီတမန္ေတာ္သည္ ကမၻာခပ္သိမ္းအဘုိ႔ လူ႔ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ႏွင့္ သစၥာတရားမ်ားကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ လူသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ လူ႔ဘ၀လမ္းညႊန္ ကမၻာ့က႐ုဏာေတာ္႐ွင္ ‘ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ တမန္ေတာ္’ျဖစ္သည္ကုိ ထင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ၾကပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ ငယ္စဥ္ဘ၀
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)ကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၅၇၁-ခု၊ ဧၿပီလ (၂၂)ရက္ တနလၤာေန႔ [၅၇၀-ခု ၾသဂုတ္လ (၂၀)ရက္ ဟုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။] (ဆင္ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ ရဗီအြလ္ေအာင္၀လ္လ)တြင္ မကၠာၿမိဳ႕၌ ဖခင္ အဗၺဒြလႅာဟ္သခင္ႏွင့္ မိခင္ အာမီနာသခင္မတုိ႔မွ မီး႐ွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မဖြားျမင္မီ (၆)လအလုိတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ကာ၊ သက္ေတာ္(၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိခင္ႀကီးလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့႐ွာသည္။ သက္ေတာ္ (၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ အားကုိး အားထားရေသာ ဘုိးေတာ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ မိဘမဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ဘႀကီးေတာ္ အဘူတြာလစ္ဗ္၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းကုိ ခံယူခဲ့ရ႐ွာသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ လူငယ္ဘဝ
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ငယ္စဥ္ဘဝမွာပင္ ႐ိုးသား၏။ မိမိလုပ္အားျဖင့္ မိမိဘဝရပ္တည္ႏိုင္မႈကို အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳရ၏။ မွန္ကန္မႈကိုႏွစ္သက္၏။ ကတိသစၥာတည္ၾကည္၏။ ေမြးခ်င္း႐ြယ္တူမိတ္ေဆြမ်ားအား ခ်စ္ၾကည္၏။ ခင္မင္၏။ မိမိေခြ်းျဖင့္ ရင္းႏွီးစားေသာက္ျခင္းကိုသာ ႏွစ္သက္၏။ အမွန္တရားကို ႐ွာေဖြ၏။ ေလ့လာ၏။ ေျဖာင့္မတ္မႈကို က်င့္သံုး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တမန္ေတာ္ကို အာရဗ္အမ်ိဳးသားမ်ားက 'အလ္အမင္း' ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္သူ၊ မွန္ကန္သူ၊ 'ဆြဒစ္က္'သစၥာ႐ွင္ဟု ေခၚ ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သခင္သည္ သက္ေတာ္(၂၅)ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဘီဘီခတီဂ်ာသခင္မ (ပထမဆံုး မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသမီး) ႏွင့္ ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳ၍ (၂၅)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္စြာျဖင့္ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ခဲ့သည္။
တိုင္းျပည္ရပ္႐ြာအက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ျခင္း
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ တိုင္းျပည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ ရပ္႐ြာေက်ာင္းကန္မ်ား၏အက်ိဳးကို နဗီတမန္ေတာ္မျဖစ္မီ ကပင္ ဦးေဆာင္၍သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ အေဆာက္အဦး၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားကို အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ရပ္႐ြာေကာင္းစားေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး၊ လူထု သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ ရသင့္ရထိုက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ရ႐ွိေစေရး၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းစနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ေး၊ ခရီးသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ကယ္တင္ျမႇင့္တင္ေရး စသည္တို႔ကို ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိလဴ ႀကီးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ေမွာင္မိုက္ေနေသာ ေခတ္ကမၻာ
ထိုအခ်ိန္က အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ အမိုက္ေမွာင္မ်ားဖံုးလႊမ္း၍ နိမ့္က်ဆိုးသြမ္းလွေပသည္။ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းစံနစ္၊ ေက်းကြ်န္စံနစ္ ထြန္းကားၿပီး လူကိုလူလိုမျမင္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လံုးဝတန္ဖိုး မထား၊ မမွ်တေသာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပၚ ျပဳက်င့္ဆက္ဆံၾကသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၌လည္း အက်င့္စာရိတၲ ပ်က္စီးေနေသာ ထိုေခတ္၊ ထိုေဒသသည္ သဘာဝမက်ေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားျဖင့္သာ
ပြန္းတီး ေနေပေတာ့သည္။ ယင္းယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ တရား မွ်တေရးတို႔ကို မည္သို႔မွ် အက်ိဳးျပဳႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေတာ့ပဲ အထက္ပါဆိုးဝါးမႈမ်ားသာ ပိုမိဳ ႀကီးထြားအားေပးေနေပေတာ့သည္။

Special thanks to sister Imaamah.

Thursday, March 12, 2009

Nine Arabic words and my working life

.

Why I write this post is due to some non Muslim asked me that what is a meaning of '' Assalamu Alaikum''.

Here is my answer....

The Obligation of giving Salam
Allah (سبحانه وتعالى) says in the Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

O you who believe! Enter not houses other than your own, until you have asked permission and greeted those there in".

(Surah An-Noor: Verse 27)

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

...But when you enter the houses, greet one another with a greeting from Allah: a greeting blessed and good...

(Surah An-Noor: verse 61)

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

"When you are greeted with a greeting, greet in return with what is better than it, or (at least) return it equally..."

(Surah An-Nisa: verse 86)

When entering or leaving the house, one must acknowledge those inside by using the greetings of Muslims and themotto of Islam;
'' Assalamu Alaikum, warahamatullahi wabarakatul''

"May the peace and blessings of Allah be upon you"

http://adabinislam.blogspot.com/2007/04/obligation-of-giving-salam.html

Now please let me share my experiences from few years ago. At my work, all of my colleague were non Muslim. Some of them were anti Islam in depth. At that time, my duty was to communicate and follow up with Embassies and Consulates from all continents. When I contacted to Embassies from Islamic countries, I started my conversation with '' Assalamu Alaikum''. When my colleague heard, they turned their face toward to me. But I continued my conversation and I thought to my self that I did nothing wrong. I showed my self that I am a Muslimah, I follow Allah's (SWT) teaching and I do respect my surrounding. Why should I shy and afraid to say '' Assalamu Alaikum''.

My colleague asked me question gently that what is a meaning of '' Assalamu Alaikum''. Why did you use that words. I explained to them that the meaning is '' May the peace and blessings of Allah be upon you ''. It is a polite words. Every nation also has it's own greeting words. So from that time some non Muslim greeting me '' Assalamu Alaikum'' than I smile and return '' Wa alaikumu Salam ''. After that day, when I started my conversation with Salam to Islamic Embassies, they did not turn their face like before. They also understood and respected each other eventhough they warned me to choose rights foods for me as I am a Muslim.

May Allah (SWT) bless you.

Monday, March 9, 2009

ေမာ္လြတ္စ္နဗီေခၚ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟာမၼတ္(ဆြ.အ.ဝ) ၏ ေမြးေန႕

.
ယေန႕(ရဗီအြလ္ေအာင္၀လ္လ) ၁၂-ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္း ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးရပါေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ) ၏ေမြးေန႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီပို႕စ္ကိုတင္ျပလိုက္ပါသည္။

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုအသွ်င္ျမတ္၏ '' မလာအိကာ '' ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚဝယ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ပို႕သၾကကုန္၏။ အို ... '' မုအ္မင္န္ '' သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႕၊ အသင္တို႕သည္လည္း ထိုနဗီတမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚဝယ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ပို႕သျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ လြန္စြာ '' စလႅာမ္ '' ေမတၱာပို႕သျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျပဳၾကေလကုန္။ ... မဟာမိတ္မ်ားက႑ ကုရ္အာန္ (၃၃:၅၆) ...

Saturday, March 7, 2009

မိုဟာမၼတ္(ဆြ) အားထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဘာသာျခားမ်ား႐ွဳတ္ခ် မႈမ်ားကိုျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္း

.
တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္(ဆြ) အားၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဘာသာျခားမ်ား႐ွဳတ္ခ်ကန္႕ကြက္မႈ
မ်ားကိုျပန္လည္ ရွင္းလင္းျခင္း

In defence of Islam မွေကာက္ႏွုတ္တင္ျပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ) ၏ လူငယ္ဘဝတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင္ ၾကင္ယာေတာ္ ခဒီဂ်ာ သခင္မတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာထိမ္းျမားခဲ့သည္။ လူငယ္ဘဝတြင္ ေယာကၤ်ားမ်ား၏ ကာမဂုဏ္ စိတ္အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနလင့္ကစား တမန္ေတာ္ျမတ္ကား ၾကင္ယာေတာ္ တစ္ဦးတည္းကိုသာထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။

ထိုေခတ္အခ်ိန္ကာလတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇနီးမိန္းမ မ်ားမ်ားယူၾကျခင္းသည္ သာမန္ဓေလ့ထုံးစံတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းမွာလည္းအလြန္လြယ္ကူခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ၾကင္ယာေတာ္ တစ္ဦးတည္းကိုသာထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္တမန္ေတာ္ျမတ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ေသာ ၾကင္ယာေတာ္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ထက္လည္းအသက္ၾကီးသူျဖစ္သည္။
** ခဒီဂ်ာသခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားခ်ိန္၌ သက္ေတာ္ ၄၀ ရွိျပီျဖစ္သည္။ မုဆိုးမလည္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ စြတ္စြဲခံရသလို တဏွာရမၼက္ၾကီးသူဆိုလွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ႏုပ်ိဳေနေသာ သက္ေတာ္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ မုဆိုးမ အသက္ၾကီးသူႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ထိမ္းျမားႏိုင္မည္နည္း။ ဤသို႕ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသၼီးကိုညွာတာျခင္း၊ မုဆိုးမအား ေလးစားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ **

တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ) သည္ အိမ္ေထာင္သက္ ၂၅ ႏွစ္လုံးလုံး ၎ ၾကင္ယာေတာ္အတြက္ သစၥာရွိေသာခင္ပြန္းအျဖစ္ အတူေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္းကာလမွာလည္း အျခားမည္သည့္အမ်ိဳးသၼီးကိုမွ် ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ခဒီဂ်ာ သခင္မေသဆုံးသြားတဲ့အထိသစၥာရွိ
ရွ
ိ အတူတူေနထိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ.အ.ဝ)၏ သက္ေတာ္မွာ ၅၀ ရွိျပီျဖစ္သည္။

ထိုသက္ေတာ္ ( ၅၀ ) ေနာက္ပိုင္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္အျခားၾကင္ယာေတာ္မ်ားအား လူမႉေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕လက္ထပ္ရာမွာ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္၎ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳလိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္၎ ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ ထိုမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားတြင္ တစ္နည္းျပန္႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကို႐ိုက္ရွ္ မ်ိဳးႏြယ္မွ ၾကင္ယာေတာ္ ၆ ဦးႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အာရဗ္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ၾကင္ယာေတာ္ ၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၾကင္ယာေတာ္ ၁၁ ဦးႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့သည္။ အာေအရွာ သခင္မမွအပ က်န္ေသာၾကင္ယာေတာ္မ်ားမွာ မုဆိုးမႏွင့္တစ္ခုလပ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၎တို႕အားဂုဏ္ျပဳရန္ထိမ္းျမားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ေခတ္ကာလတြင္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ မုဆိုးမႏွင့္တစ္ခုလပ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားကိုမည္သူမွ လက္မထပ္ၾကပဲ ျပစ္ပယ္ထားၾကသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ အာေအရွာ သခင္မမွအပ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္မ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။ လွပေသာသူမ်ားလည္းမဟုတ္ပါ။ သို႕ပါ၍ တမန္ေတာ္ျမတ္အား အဘယ္ေၾကာင့္ တဏွာရမၼက္ၾကီးသူဟုစြတ္စြဲႏိုင္အံ့နည္း။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဘုရားမဟုတ္ပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္မွာလည္း လူသားကဲ့သို႕ သားသၼီးလိုခ်င္ေသာဆႏၵရွိေပလိမ့္မည္။ ထိုဆႏၵေၾကာင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိေပလိမ့္မည္။ ခဒီဂ်ာသခင္မႏွင့္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သား ၂ ဦးႏွင့္သၼီး၃ဦးေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ အငယ္ဆုံးသၼီးေတာ္ ဖြာေတမာသခင္မတစ္ဦးတည္းသာ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရဥစၥာဓနခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ လူမ်ားသာလွ်င္ ဇနီးမိန္းမအမ်ားယူေလ့ရွိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကဲ့သို႕ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူသည္ လူမႉေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ရည္စူးျပီး ထိုၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္၎ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ ညီညီမွ်မွ်တရားမွ်တစြာျဖင့္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ေလသည္။ မည္သည့္ၾကင္ယာေတာ္ကိုမွ် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။

ဒီစာအုပ္ေရးသူ Vieccia Vaglieri ေမးထားသည္မွာ ဘာသာျခားမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ကန္႕ကြက္ေနၾကျခင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းရွင္းေနထိုင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္လား သို႕မဟုတ္ေရွးယခင္ကတမန္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကိုအေသအခ်ာဂဂဏဏမသိၾကခဲ့လို႕ ပဲလား။

**သို႕မဟုတ္ သူတစ္ပါးအားမုန္းတီးမႈက ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ေမ့ေနၾကလို႕လား **

မွတ္ခ်က္ : ေရွးယခင္မွမြတ္စ္လင္မ္ မဟုတ္ေသာဘာသာျခားဘုရင္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၾကင္ယာေတာ္အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္မွာ သမိုင္းထင္ရွားေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဥပမာ : အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္မင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ မင္းတုန္းမင္း၊ သီေပါမင္း တို႕သည္ၾကင္ယာေတာ္အေျမာက္အမ်ားယူခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုဘုရင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား တိုးတက္ေရးအတြက္
ၾကိဳးပမ္းေသာဘုရင္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕အတူ အိႏၵိယ၊ တရုပ္၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္း၎ ေတြ႕ရွိရသည္။ လူတြင္မည္သို႕ပင္အမွန္တရားကိုရွင္းျပေစကာမူ ထိုသူ၏ယင္ထဲတြင္အမုန္းရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး သူတစ္ပါးအားအျပစ္ရွာျခင္းမွရပ္ ၾကမည္မဟုတ္။

ေရးသားသူ Veccia Vaglieri (A famous Italian Orientalist) ၏ In defence of Islam စာအုပ္မွ ကြၽန္ုပ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဩဝါဒေတာ္တြင္လာရွိသည္မွာ : လူတြင္အသားတုံးတစ္တုံးရွိသည္။ ကိုယ္ေကာင္းလွ်င္ ထိုအသားတုံးသည္ျဖဴမည္။ ကိုယ္ဆိုးလွ်င္ ထိုအသားတုံးသည္မည္းမည္။ ထိုအသားတုံးသည္ ႏွလုံးသားပင္ျဖစ္သည္။

- The Encyclopeadia Britannica book : Mohammed was the most succefull of all religious personalities.

- Thomas Carlyle : Prophet Mohammed (PBUH) his sincerity .... Such sincerity, as we named it, has in very truth something of divine. Heros and hero book page 71.

- Mahatama Gandhi : The more I study the more I discover that the strenght of Islam does not lie in the sword. A sikh journalist in '' Nawan hindustans '' Delhi.

Thursday, March 5, 2009

တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟာမၼတ္ (ဆြ) ၏အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အာေအရွာသခင္မ ႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ား

.
သက္ေသ း အာေအရွာသခင္မ၏အသက္ႏွင့္ သခင္မအစ္မေတာ္ အတ္စ္မာ၏အသက္ ဆက္စပ္မႈ...

သက္ေသ 1 အဗ္ဒါရ္ရာမန္အိုင္ဘီအန္ဇနဒ္သက္ေသအရ.. အတ္စ္မာသည္ အာေအရွာသခင္မ၏အသက္ထက္ ၁၀ႏွစ္ ႀကီးေပသည္..

သက္ေသ 2 အိုင္ဘီအန္ကဒီလ္သက္ေသအရ.. သူမ (အတ္စ္မာ)သည္ သူမ၏ ညီမေတာ္ (အာေအရွာသခင္မ) ထက္ ၁၀ႏွစ္ ႀကီးေပသည္..

သက္ေသ 3 အိုင္ဘီအန္ ဟဂ်ာ အလ္-အကစ္ကလန္နီသက္ေသအရ.. အတ္စ္မာသည္ အသက္၁၀၀ေက်ာ္အထိ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေအအိတ္ခ်္ ၇၃ သို႔ ၇၄တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေလသည္..

သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအားလံုးနီးပါးအဆိုအရ အာေအရွာသခင္မ၏အစ္မျဖစ္သူ အတ္စ္မာသည္ အာေအရွာသခင္မထက္ ၁၀ႏွစ္ႀကီးေလသည္..

အတ္စ္မာသည္ ေအအိတ္ခ်္ ၇၃ တြင္ အသက္ ၁၀၀ ရွိမည္ဆိုပါက သူမ (အတ္စ္မာ) လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၇ သို႔ ၂၈ ေရာက္ရွိေနရေပမည္..

အတ္စ္မာ လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၇ သို႔ ၂၈ ရွိမည္ဆိုပါက.. အာေအရွာသခင္မသည္ အသက္ ၁၇ သို႔ ၁၈ ေရာက္ရွိ ေနေပမည္..

ထို႔ေၾကာင့္ အာေအရွာသခင္မ လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၇ သို႔ ၁၈ ႏွစ္ရွိေပမည္... အာေအရွာသခင္မ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ စတင္ေနထိုင္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၉ မွ ၂၀ အတြင္း ရွိေပမည္..

သက္ေသ ဟဂ်ာ အိုင္ဘီအန္ ကဒါလ္ ႏွင့္ အက္ဗ္ဒါလ္ရာမာန္ အိုင္ဘီအန္ အဘီ ဇနက္ဒ္တို႔ေပၚ အေျခခံလွ်င္ အာေအရွာသခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ စတင္ေနထိုင္ခ်ိန္တြင္ သူမ၏အသက္ ၁၉ သို႔ ၂၀ ရွိေပလိမ့္မည္..

မွတ္ခ်က္ : မလိုတမာမုန္းတီးသူမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ) ၏သမိုင္းကို လုပ္ၾကံေစာ္ကား ေရးသားျဖန္႕ေဝျခင္းတို႕ကို စာဖတ္သူမ်ားအထူးသတိျပဳၾကပါရန္ သတိေပးအပ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာအားကာလတိုအတြင္းဖတ္႐ႉေလ့လာရုံႏွင့္ အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ပင္ အစၥလာမ္သာသနာကိုႏွစ္ရွည္လေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာၾကျပီးမွ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခဲ့ၾကေလသည္။
အစၥလာမ္သာသနာသည္အသိပညာႏွင့္စဥ္းစားေတြးေခၚမႉအေပၚ အေျခခံ၍ေပၚေပါက္လာေသာယုံၾကည္မႉကိုဦးစားေပးေသာ သာသနာျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္ေပးသူ ညီမနန္းေဝအားအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါသည္။
*** ဤသက္ေသအေၾကာင္းကိုေရးသားသူ၏ Website တြင္တစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာျခားမ်ားသြားေရာက္ထိခိုက္မႈမျပဳေစရန္ Original Website link မေဖာ္ျပသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသည္းခံနားလည္ေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ***

Wednesday, March 4, 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းအတုေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးျခင္း


၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ The true Furqan ဟူေသာကုရ္အာန္က်မ္းအတု ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Omega 2001 ႏွင့္ Wine pree ပုံႏွိပ္တိုက္ Companies တို႕သည္ ထို The true Furqan ဟူေသာက်မ္းကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ပါ၀င္ပတ္
သက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၎ကုရ္အာန္က်မ္းအတုကို Kuwait တြင္ျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ထို က်မ္း စာအုပ္ ကို 'The 21st Century Quran'! ဟုလည္းအမည္ေပးထားသည္။

ထို က်မ္း စာအုပ္ တြင္ ၃၆၆ စာမ်က္ႏွာရွိျပီး အာရဗီဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႕ျဖင့္ေရးသားထားပါသည္။ ထို က်မ္း စာအုပ္မ်ားကို Kuwait မွ ပုဂၢလိကပိုင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိခေလးမ်ားကိုျဖန္႕ေဝေပးခဲ့ျပီး
ဖစ္သည္။ က်မ္း စာအုပ္ အတုတြင္ Al-Fatiha, Al-Jana and Al-Injil အျပင္ ၇၇ စူရာဟ္ပါဝင္သည္။ စူရာဟ္၏အစတြင္ ဗစ္မိစ္လႅာဟ္ ႏွင့္စရမည့္အစား ခရစ္ယာန္ဘာသာမွယံုၾကည္မႉ three spirits မ်ားကိုေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ The true Furqan က်မ္း စာအုပ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းမွေဖာ္ျပထားေသာ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ဆန္႕က်င္ေနသည္။ ထိုက်မ္း စာအုပ္ အတုတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အားတိုက္ခိုက္ ေရးသားျခင္း ၊ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းမႉကိုခြင့္မျပဳျခင္း ၊ ဂ်ီဟာဒ္ကို ဟာရာမ္ဟုုသတ္မွတ္ထားျခင္းတို႕ပါဝင္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ၃ ေဒၚလာႏွင့္လည္းေရာင္းခ်သည္။ ထိုစာအုပ္ေရးသားသူသည္ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ မွ Anis Shorrosh အမည္ရွိ သူ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ၌၎သည္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရပါသည္။

ေရွ႕ေခတ္ကာလမွ၎ ယခုကာလတြင္၎ အစၥလာမ္သာသနာအားမလိုတမာမုန္းတီးသူမ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို အတုေရးသားျခင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ) ၏သမိုင္းကို လုပ္ၾကံေစာ္ကား ေရးသားျဖန္႕ေဝျခင္းတို႕ကို စာဖတ္သူမ်ားအထူးသတိျပဳၾကပါရန္ သတိေပးအပ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္လည္း ထိုက်မ္းစာအုပ္အတုအေၾကာင္းဖတ္႐ႉႏိုင္ပါသည္။

http://talkislam.wordpress.com/2006/06/12/the-fake-american-quran/

http://www.islamnewsroom.com/content/view/500/28/

Monday, March 2, 2009

အစၥလာမ္အားအျမင္မွန္ရသြားေသာက်ေနာ္၏ဘာသာျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ား

.
အခုတစ္ေလာ ကြန္ပ်ဴတာတိုင္း လို လို တြင္ပ်ံႏွံ ့ေန ေသာက်ေနာ္ တို ့သာသနာကို ေစာ္ကား
ထားေသာစာတစ္ေဆာင္ ကိုက်ေနာ္ အပါအဝင္ က်ေနာ္ႏွင့္ အတူေနေသာ ဘာသာျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားသို ့ သူ ့တို ့ဘာသာျခားအခ်င္းခ်င္း၏ forward mail မ်ားမွေန၍ ရရွိၾကပါ
သည္။
က်ေနာ္ႏွင့္သူတို ့အရမ္းခင္မင္ၾကပါတယ္...။

သူတို ့ၾကားထဲမွာပဲ က်ေနာ့ နမာဇ္ကို က်ေနာ္ ရေအာင္ ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နမာဇ္ရဲ့အကူအညီေၾကာင့္ အလိုလို သူတို ့ရဲ့ရိုေသမွဳကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္အေရွ့မွာ ဘာသာေရးအေၾကာင္းဘယ္ေတာ့မွမေျပာတဲ့ ၃ႏွစ္ေလာက္အတူ ေနခဲ့တဲ့သူေတြ အဲဒီေမးလ္ရျပီးေနာက္က်ေနာ္မရွိတဲ့ အခ်ိန္ အဲဒီေမးလ္မွ အစၥလာမ္ေကာင္ေလး၏ ေခါင္းျဖတ္ေနပုံ ကိုဝိုင္းၾကည့္ ေနတဲ့အခ်ိန္က်ေနာ္က ျပန္အေရာက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မွဳျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္ အဲဒီမွာပဲ က်ေနာ္ကိုေမးခြန္းဝိုင္းထုတ္ၾက တာပါပဲဗ်ာ။ တကယ္အၾကမ္းဖက္ဆိုတာအခုမွပဲလက္ေတြ ့ေတြ ့ေတာ့တယ္ဗ်ာတဲ့..။
ၾကက္ကေလးငွက္ကေလးသတ္
သလို ပါပဲတဲ့ ခင္ဗ်ားတို ့သာသနာကအဲဒီလို ပဲေျပာထားလုပ္ခိုင္းထား သလားတဲ့ ..၊
အဲဒီမွာပဲက်ေနာ္သူတို ့ကို
ရာဇဝင္ျပန္လွန္ျပရေတာ့တာပဲ ဗ်ာ။

ခင္ဗ်ားတို ့ကို က်ေနာ္တစ္ခု ေမးခ်င္တယ္ဗ်ာ.. ၁၉၈၈ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးအခင္းတုန္းက စစ္သားကို ေက်ာင္းသားဘက္က မိတာတို ့၊ စစ္ဘက္က သူသွ်ဳိမိတာတို ့ကို ခင္ဗ်ားတို ့ဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္းေခါင္းျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္ ဒါက နံပါတ္(၁) ၊တကယ့္ သူသ်ဳိ အစစ္ေတြပါသလို အျပစ္မဲ့သူေတြလဲပါတယ္၊ဘာသာျခားေတြလဲပါခဲ့တယ္။ ဘာလို ့ျဖတ္တာလဲ...စစ္သားေတြက ပစ္သတ္လို ့ေတာ့မေျပာပါနဲ ့...ဒါဆိုစစ္သားေတြက ပစ္သတ္တာပဲရွိတယ္ ..အစၥလာမ္ပိုင္အိမ္ေတြကို ဘူထူဇာနဲ ့ထိုးသလို ကေလးငယ္ေလးကို ပစ္သတ္ျပီး အေလာင္းကို မိဘေမာင္ႏွမ ကထြက္ေကာက္ဖို ့ အိမ္ျပင္ထြက္တာနဲ ့ ေသနတ္နဲ ့
လွမ္းပစ္ ျပီးအိမ္ထဲကေန သမီးငယ္ေလးအေလာင္း ကို ၾကည့္ေနရတဲ့မိဘရဲ့့ႏွလုံးသား မခံႏုိင္လို ့ထြက္ေကာက္ဖို ့ၾကိဳးစားတဲ့ သားေလးကို အဲဒီမိဘအေရွ့မွာပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ ဒါဆို ျမန္မာစစ္သားေတြကတည္ျငိမ္ဖို ့ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ ့ပစ္တာက ေတာ္ေသးတာေပါ့ ။အဲဒါကို စစ္ဘက္ကသူသွ်ဳိဆိုျပီး မိန္းမေတြကို ပါေခါင္းျဖတ္ခဲ့တာလဲရွိခဲ့ဖူးတာပဲ ။ အစၥလာမ္ကေကာမိန္းမေတြကိုေခါင္းျဖတ္တာျမင္ဖူးလား။ အျဖတ္ခံရတဲ့သူကေရာဘာလို ့အျဖတ္ခံရတာလဲစဥ္းစားမိရဲ့လား။

အဲဒါကႏုိင္ငံေရးဆို ဘာသာေရးေျပာမယ္... ေတာင္ငူမွာ ဗလီေတြကို ဖ်က္လမ္းခင္း ၊ ဗိုက္ၾကီးသည္ကို ကအစအလြတ္မေပး မီးရွဳိ ့သတ္ခဲ့တာတို ့က ဗုဒၵဘာသာက ေျပာထားတာလား လို ့က်ေနာ္ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ေတာ ့အားလုံး ျငိမ္ျပိီးနားေထာင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ဘာသာေရးကို ေရာမၾကိတ္ပါနဲ ့ နာက်ဥ္းမူေတြေၾကာင့္သာလုပ္ေန ရတာပါ။
အခုနကသားသမီးကို ့ေရွ့မွာသတ္ျပီး ေျမျမွပ္ခြင့္မရတဲ့ မိဘမ်ဳိးက အဲဒီပစ္သတ္သူကို ေတြ ့ရင္ ကေတာ့ရမွာ
လား အဲဒီမိဘေနရာမွာခင္ဗ်ားတို ့ဆို ဘယ္လို လုပ္မလဲ.. လို ့က်ေနာ္ရဲ့ေမးခြန္းေတြရဲ့အဆုံးမွာ သူတို ့အားလုံးက ဟုတ္တာေပါ့ဗ်ာ ဒါဘာသာေရးမွမဟုတ္တာ နာက်ဥ္းမူပဲဆိုတာ အျမင္မွန္ရျပီး ဖဂ်ရ္က်ေနာ္အိပ္ေပ်ာ္ရင္လာႏုိးေပးေန ၾကအတိုင္းလာႏုိးၾကပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္အဓိကဆိုလို ခ်င္တာက ဘာသာေရးကို သူတို ့ေရာျပီးအထင္မွားမခံ အျမင္မခံဖို ့ပါပဲ။ ဒါေလးကိုျပန္မွ်လိုက္ရတာကလည္းက်ေနာ္ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနနဲ ့ဒီလိုမေျဖရွင္းသင့္ဖူး..၊ဒီလိုေလးရွင္းျပ
မွမွန္မယ္..ဆိုတဲ့ က်ေနာ့္အားနည္းခ်က္ေတြကိုေထာက္ျပ ျပီးဘာသာျခားေတြရဲ့ အစၥလာမ္ ေပၚမွာျမင္လာတဲ့အျမင္ကိုေျပာင္းလဲေပးဖို ့ပါပဲ။

"အလႅာအသ်ွင္အစၥလာမ္သာသနာ၏ ဂုဏ္ကိုဘာသာျခား၏ နိမ့္ခ်ျခင္းမွ ထိမ္းသိမ္းေတာ္မူပါေစ...။"(အာမီးန္)

Special thanks to brother Ice Rain.

Sunday, March 1, 2009

Third month of the Islamic Calendar.

.
RABEE-UL-AWWAL

DEFINITION

This is the first month of spring.

This is the most significant month in Islamic history, marking not only the birth of The Holy Prophet (SAW) but also his passing from this world 63 years later, both events occurring on the 12th day of the month. Had there been room in Islamic teachings for the celebration of birthdays and anniversaries, these events would have undoubtedly been observed. Therefore, celebrations such as Eid Miaad an-Nabi (celebrating the birthday of the Holy Prophet (SAW)) is pure innovation. Rabee’ al-Awwal is also the month in which The Holy Prophet (SAW) migrated from Makkah to Madina.


SIGNIFICANT EVENTS

 1. The Holy Prophet (SAW) was born in this month as mercy for all and departed from this world 63 years later
 2. The Holy Prophet (SAW) migrated from Makkah to Madina
 3. Battle of Buwaat took place in the year 2 AH
 4. Battle of Saf'vaan took place in the year 2 AH
 5. Abu Bakr's (RA) daughter, Asma (RA) was born 6 years before Prophecy
 6. Ruqayyah (RA) the daughter of the beloved Prophet (SAW) was born 7 years before Prophecy
 7. Abu Bakr (RA) was appointed Caliph
 8. Umm Kuithum was married in this month to the third Caliph Uthman (RA) in 3 AH
 9. Zainab (RA), the wife of the Holy Prophet (SAW) passed away in the year 4 AH
 10. Prophet (SAW) passed away in the year 10 AH
Today is Rabee-ul-awwal 4, 1430 H. (Sunday 1 Mar, 2009)