---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, February 6, 2010

(ခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္က႑) ႏွင့္ E code မ်ား

အအူသို႕၊ ဗစ္လႅာေဟ့၊ ေမနတ္ရွ္ - ႐ိႈင္တြာန္နစ္ရ္ ရဂ်ီးမ္။
ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။

ဧကန္စင္စစ္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ သက္ဝင္ယုံၾကည္ျပီး ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္တည္ၾကကုန္ေသာသူတို႕ အားအၾကင္ဥယာဥ္မ်ားသို႕ဝင္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ထိုဥယာဥ္မ်ားေအာက္မွ စမ္းေရေခ်ာင္းမ်ားသည္ စီးေတြလ်က္ရွိၾကေပမည္။ (ကုရ္အာန္ ၂၂:၁၄)

စင္စစ္အသင္တို႕ေရွ႕ဝယ္ဖတ္ၾကားေဖာ္ျပျပီးျဖစ္ေသာတိရစၧာန္ မ်ားမွတစ္ပါး က်န္ေျခေလးေခ်ာင္းတိရစၧာန္ မ်ားကိုအသင္တို႕အဖို႕ (ဟလာလ္) တရားဝင္စားသုံးခြင့္ျပဳျပီးျဖစ္ေခ်သည္။ သို႕ျဖစ္ေပရာ ဆင္းတုမ်ားတည္းဟူေသာ အညစ္အေက်းမွေရွာင္ရွားၾကေလကုန္။ (ကုရ္အာန္ ၂၂:၃၀)

အို မုအ္မင္န္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႕ အသင္တို႕သည္ မိမိတို႕ထားရွိေလေသာပဋိညာဥ္ကတိဝန္ခံခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေလကုန္။ လာလတၱံ႕ေသာ မုကၡပါဌ္ေတာ္၌အသင္တို႕အားၾကားနာေစအံ့ေသာ အရာမ်ားမွအပ (ကုလားအုတ္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ ကဲ့သို႕ေသာ) ေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ တိရစၧာန္တို႕သည္ကားအသင္တို႕အဖို႕ '' ဟလာလ္ '' ဟူ၍စားသုံးခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေခ်သတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၅:၁)

အလိုအေလ်ာက္ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၎၊ ေသြးသည္၎၊ ဝက္တိရစၧာန္၏အသားသည္၎၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္မွတစ္ပါး အျခားကိုရည္စူးထားေသာတိရစၧာန္သည္၎၊ လည္မ်ိဳ (ညွစ္၍ျဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ျဖစ္ေစ) ေသရေသာ တိရစၧာန္သည္၎၊ ႐ိုက္ႏွက္၍ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္္၍ျဖစ္ေစေသေသာ တိရစၧာန္သည္၎၊ ျမင့္ရာမွက်၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၎၊ ဦးခ်ိဳျဖင့္ေဝွ႕ခတ္ျခင္းခံရ၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၎၊ (အသက္မထြက္မီ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ) အသင္တို႕ ဇဗ္ဟ္ လွီးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာတိရစၧာန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစၧာန္မ်ားကိုက္ျဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၎၊ အသင္တို႕အေပၚ၌ ဟရာမ္ ဟူ၍တားျမစ္ထားျပီးျဖစ္ေလသည္။ ႐ုပ္ပြါးဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္ရန္လွီးျဖတ္ထားသည့္ တိရစၧာန္မ်ား၎၊ မဲျမႇားတို႕ျဖင့္ အသင္တို႕ေဝစုေဝပုံ ခြဲထားသည္တို႕ကို၎ အသင္တို႕စားသုံးျခင္းမျပဳၾကရန္ ဟရာမ္ တားျမစ္ထားျပီးျဖစ္ေခ်သည္။ (ကုရ္အာန္ ၅:၃)

အို မုအ္မင္န္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႕ မုခ်ဧကန္ ေသစာအရက္သည္၎၊ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းသည္၎၊ ႐ုတ္ထု၊ ဆင္းထု အစရွိသည့္ အရာမ်ားသည္၎၊ ျမႇား (ျဖင့္ကံစမ္းျခင္း) သည္၎အလြန္ဆိုးရြား ညွစ္ညမ္းလွေသာ အမႉကိစၥမ်ား ႐ိႈင္တြာန္ အျပဳအမူမ်ားသာ ျဖစ္၏။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႕သည္ ထို ဆိုးရြားညွစ္ညမ္းလွေသာ အရာကိုေရွာင္ၾကည္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႕မွသာလွ်င္အသင္တို႕ေအာင္ျမင္ၾကေပမည္။ (ကုရ္အာန္ ၅:၉၀)

မုခ်ဧကန္ ႐ိႈင္တြာန္ မိစၦာေကာင္သည္ ေသစာအရက္ (ကိုေသာက္စားျခင္း) ျဖင့္၎၊ ေလာင္းတမ္းကစားေစျခင္းျဖင့္၎၊ အသင္တို႕၏စပ္ၾကားဝယ္ ရန္ျငိဳးပြါးမႉကို၎၊ မုန္းတီးမႉကို၎၊ ဖန္တီးရန္ႏွင့္အသင္တို႕ကို အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အားေအာက္ေမ့သတိရျခင္းမွ၎၊ ဆြလာတ္ ဝတ္ျပဳျခင္းမွ၎ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္သာလွ်င္ ၾကံစည္လ်က္ရွိေလ၏။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႕သည္ ေသစာအရက္ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းမွ ရပ္စဲၾကပါမည္ေလာ။ (ကုရ္အာန္ ၅:၉၁)

''ဟလာလ္ '' တရားဝင္စားသုံးခြင့္ျပဳထားေသာအစားအေသာက္၊ '' ဟရာမ္ '' တရားေတာ္မွခြင့္မျပဳေသာအစားအေသာက္၊ Mushbooh (သို႕) မာက္႐ူ သည္ ဟလာလ္ (သို႕) ဟရာမ္ မေသခ်ာေသာအစားအေသာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၌ မုန္႕ ၊ သၾကားလုံး၊ ဂ်ယ္လီ၊ ေဆး ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာအရာမ်ားကို Ingredients ေနရာတြင္ E code မ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာမြတ္စ္လင္မ္မ်ား ႏွင့္ ဥေရာပမွတင္သြင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ား/ေဆးမ်ား တြင္ ဟလာလ္ႏွင့္ဟရာမ္ ကိုေကာင္းစြာခြဲခ်ားႏိုင္ျပီးစိတ္သန္႕သန္႕ႏွင့္ ဟလာလ္ စားသုံးႏိုင္ရန္ E codes information မ်ားကို http://special.worldofislam.info/Food/numbers.html မွေကာက္ႏႈတ္၍ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ေမတၲာေရွ႕ထားလွ်က္။

FOOD INGREDIENT NUMBERS:
(E-numbers)
http://islam-yaungche.blogspot.com/search/label/%E1%80%9F%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9F%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B9

No comments: