---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, November 21, 2012

အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ ၏ လမ္း၌ ၾကဳိးပမ္း က အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္လမ္းျပမည္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ လမ္းေတာ္၌ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကကုန္ေသာ ၊ ဒုကၡခံၾကကုန္ေသာ(မုဂ်ာဟဒဟ္) တရားအားထုတ္ ကုန္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ မြန္တို႕အားထိုအရွင္ျမတ္သည္မိမိထံေတာ္ပါးသို႕ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ရန္ ထူးျခား ...လွသည္႔ ဥာဏ္အလင္း တစ္ မ်ဳိးကို ခ်ီးျမ်င္႔ေတာ္မူသည္။ မိမိႏွင္႔ နီးစပ္မွဳ ၊ မိမိ၏ ႏွစ္သက္မွဳ ႏွင္႔ဂ်ႏၷတ္၏လမ္းမ်ား ကိုျမင္ေစေတာ္မူသည္။ ထိုအရွင္ ျမတ္ ၏ လမ္းေတာ္၌ (မုဂ်ာဟဒဟ္) တရားအား ထုတ္သည္ ႏွင္႔ အမၽွ်ထို ဥာဏ္အလင္းသည္ပို၍ပို၍ပြင္းလင္းလာေပသည္။ ထိုသည္႔ ဥာဏ္အလင္း ပြင္႕လင္းလာသည္ ႏွင္႔အမွ် ထိုပုဂၢိဳလ္မြန္တို႔ သည္နက္နဲသိမ္ေမြ႕လွေသာ အမွန္တရားမ်ား ကို သိရွိလာၾကေပသည္။ သူတစ္ပါး တို႕ မေတြး မိေသာ အရာမ်ားကိုပင္မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္လာ ၾကေပသည္။(အြတ္ဆ္မာနီ) မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ သည္ သူေတာ္ ေကာင္းမ်ား ႏွင္႔အတူတ ကြ ရွိေတာ္ မူသည္´ ဟူသည္။`ထိုအရွင္ ျမတ္သည္ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ အား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ေတာ္ မူသည္ ´´ဟူ၏။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္မွတင္ျပပါသည္။ Chapter (29) sūrat l-ʿankabūt (The Spider) Verse (29:69) - English Translation: : And those who strive for Us - We will surely guide them to Our ways. And indeed, Allah is with the doers of good.See more— with Fa Ri Daa. Special thanks to Sister Salma Lwin

No comments: