---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, December 28, 2012

“အစၥလာမ္ ႏွင့္ အစားအစာ”


- “တိြဳင္ယိဗါတ္” သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ၍ “ဟလာလ္”တရား၀င္ ခြင့္ၿပဳထားေသာ အစားအစာသည္

(၁) သကၠ၀ါ တရားႏွင့္ယုံႀကည္ခ်က္ အေပၚတိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ၿခင္း-

ထို ့ၿပင္တ၀ အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ေပးသနားေတာ္မူသည္မ်ားအနက္မွ(စားသုံး)ခြင့္ၿပဳထားေတာ္မူေသာ သန္ ့စင္ေသာအရာမ်ားကို စားသုံးႀကေလကုန္။ ၄င္းၿပင္အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့သက္၀င္ယုံႀကည္လ်က္ရွိႀကကုန္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အားသာ ေႀကာက္ရြံႀကေလကုန္။ကုရ္အာန္ (5း88)

(၂) “ေအဘာဒသ္”တစ္ရပ္ၿဖစ္ၿခင္း-

သို ့ရာတြင္ အသင္တို ့သည္ မိမိတို ့အား အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ခ်ီးၿမင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာအရာမ်ားအနက္ သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ ေသာ၊စားသုံးခြင့္ၿပဳေတာ္မူေသာ၊အရာမ်ားကိုစားသံုးႀကေလကုန္။ ထိုမွတပါး အသင္တို ့သည္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကိုသာ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ ႀကပါလွ်င္ ထိုအရွင္ၿမတ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးတင္ရွိႀကေလကုန္။ ကုရ္အာန္ (16း114)
.
“က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္မွ “ဟလာလ္”သတ္မွတ္ခြင့္ၿပဳထားေသာ အစားအစာ”

- ႏြယ္ပင္မ်ား၊ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊သစ္သီး၀လံမ်ား၊သစ္ဥ/သစ္ဖုမ်ား၊ စားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (6း141)

- ေၿခေလးေခ်ာင္းတိရစၧာန္ မ်ားကိုစားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (6း142)

- ႏို ့ရည္ ကိုေသာက္သုံးရန္ခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (16း66)

- ပ်ားရည္ကို ေဆး၀ါးအၿဖစ္ေသာက္သုံးရန္ခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ ႀကည့္-ကုရ္အာန္ (16း69)

- ေရသတၱ၀ါမ်ားကိုစားသုံးခြင့္ၿပဳထားၿခင္း၊ႀကည့္-ကုရ္္အာန္ (16း14)
.
“ကုရ္အာန္က်မ္းၿမတ္မွ “ဟရာမ္”တားၿမစ္ထားေသာအစားအစာမ်ား”

- အလိုအေလ်ာက္ ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ေသြးသည္၄င္း၊ ၀က္တိရစၧာန္၏အသားသည္၄င္း၊အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္မွတပါး အၿခားကို ရည္စူးထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊လည္မ်ိဳ(ညွစ္၍ၿဖစ္ေစ၊ လိမ္၍ၿဖစ္ေစ)ေသရေသာတိရစၧာန္သည္၄င္း၊ရိုက္ႏွက္၍ၿဖစ္ေစ ထိခိုက္၍ၿဖစ္ေစေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ၿမင့္ရာမွက်၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊ဦးခ်ိဳၿဖင့္ေ၀ွ ့ခတ္ၿခင္းခံရ၍ေသေသာ တိရစၧာန္သည္ ၄င္း၊(အသက္မထြက္မွီတရားေတာ္ႏွင့္အညီ)အသင္တို ့ “ဇဗ္ဟ္” လွီးၿဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ တိရစၧာန္မ်ားမွအပ သားရဲတိရစၧာန္မ်ားကိုက္ခဲ သတ္ၿဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊အသင္တို ့အေပၚ၌ “ဟရာမ္” ဟူ၍တားၿမစ္ထားၿပီးၿဖစ္သည္။ရုပ္ပြါးဆင္းတုမ်ားထားရွိရာဌာနမ်ားတြင္ ပူေဇာ္သကၠာၿပဳရန္ လွီးၿဖတ္ထားေသာ တိရစၧာန္သည္၄င္း၊မဲၿမွားတို ့ၿဖင့္ အသင္တို ့ေ၀စုေ၀ပုံ ခြဲၿခင္းသည္၄င္း၊အသင္တို ့အဘို ့(စားသုံးၿခင္းမၿပဳႀကရန္) “ဟရာမ္”တားၿမစ္ထားၿပီးၿဖစ္ေခ်သည္။ ဤသည္တို ့ကား ၿပစ္မႈဒုစရိုက္မ်ားပင္တည္း။ ကုရ္အာန္ (5း3)
.
“ဟရာမ္”အၿဖစ္တားၿမစ္ထားေသာ္လည္း အေၿခအေနတစ္ရပ္ေပၚမူတည္၍ တပ္မက္က်ဴးလြန္ၿခင္းမရွိဘဲ စားသုံးၿခင္းကိုခြင့္ၿပဳထားသည္။ ကုရ္အာန္ (16 း 115)
.
ထို ့ေႀကာင့္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးအေနၿဖင့္ မိမိစားသုံးသည့္ (အရာ)အစားအစာသည္

(၁) “ဟလာလ္”အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္က ခြင့္ၿပဳထားၿပီးၿဖစ္ရမည္။

(၂) “တိြဳင္ယိဗါတ္”သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္မႈရွိရမည္။

အစားအစာတစ္ခုသည္ “တိြဳင္ယိဗါတ္” သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္မႈရွိေသာ္လည္း “ဟလာလ္”ခြင့္ၿပဳထားၿခင္းမရွိလွ်င္ “ဟရာမ္”စားသုံးခြင့္မရွိေခ်။ထို ့အတူ “ဟလာလ္”ခြင့္ၿပဳထားေသာ္လည္း “တိြဳင္ယိဗါတ္”သန္ ့ရွင္းစင္ႀကယ္ၿခင္းမရွိလွ်င္ စားသုံးခြင့္မရွိေခ်။  
.
Post by IYS member Ko Ye Han

No comments: