---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, October 15, 2009

အိုလမာ-အစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပး

အိုလမာ-အစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စားေသာက္ကုန္မ်ား “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးျခင္း ကိစၥသက္ဆုိင္သူမ်ား သိသာရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ေအာက္ပါစက္ရံု/ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာစားေသာက္ကုန္မ်ားကို အိုလမာ-အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္“ဟလာလ္”ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရစိစစ္၍ “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ (CERTIFICATE OF HALAL)မ်ားကိုသက္တမ္းအလုိက္ သတ္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။

(SEAL OF THE HALAL CERTIFICATION COMMITTEE) LOGO ပါစားေသာက္ကုန္မ်ားသည္ ဤေကာ္မတီမွ စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ားသိေစရန္ အသိေပးေၾကညာလုိ္က္ပါသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစိစစ္ ေထာက္ခံစာထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားမွာ-

(1) Super Five Manufacturing Co.,Ltd(ဘီစကြတ္မ်ိဳးစံု)၊
(2) Happy+Happy Star(ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း)၊
(3) ဧရာဝတီစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီ(မားမားေခါက္ဆြဲ)၊
(4) M.G.S food Co.Ltd Star Milk(ႏုိ႔မႈန္႔)၊
(5) Pacific Food Industries Co.,Ltd (Happy Cow ႏို႔ဆီ)၊
(6) G.D.M Co., Ltd (Feel သၾကားလံုး)၊
(7) Mitzu Tun Myint Co.,Ltd (ဘုတ္ဆံုမ မဆလာ)၊
(8) Green Circle Co., Ltd (Ve Veေဖ်ာ္ရည္)၊
(9) Myanmar Bisco Food Industries .,Ltd (မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(10) ေငြစင္ပုလဲ(ႏုိ႔ႏွင့္ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း)
(11) Myanmar May Son Ind. Co., Ltd.(Good Morning မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(12) Fisheries And Marine Products 2000 Ltd. (ငါးေသတၱာ)၊
(13) Shwe Ayer Nadi Co., Ltd (ေလဆာသြားတုိက္ေဆး)၊
(14) Tinye Win Co., Ltd (Yess သၾကားလံုး)၊
(15) Tin Zar Kyaw Production Co., Ltd. Spoonsor-c (ေဖ်ာ္ရည္အမႈန္႔)၊
(16) ျမင္းနီစက္မႈလုပ္ငန္းစု(PEPႏုိ႔မႈန္႔)၊
(17) Quality Food Production Co., Ltd(ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု)၊
(18) လပ္ကီးမုန္႔တိုက္၊ ျမစ္ႀကီးနား(ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(19) ရင္ရင္မုန္႔တိုက္၊ ျမစ္ႀကီးနား(ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(20) ခ်ိဳခ်ိဳစက္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္(ၾကာဇံမ်ိဳးစံု)၊
(21) United Product Co., Ltd (Gold သၾကားလံုး)၊ Gold, My Love Unitedသၾကားလံုးမ်ား၊
(22) ရသာခ်ိဳစက္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္(ယမ္ယမ္ေခါက္ဆြဲ)၊
(23) ဂ်ိဳကာႏွင့္ ရီရွင္းမုန္႔တိုက္(ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(24) Daw Yone Co., Ltd. (Mr.Candy)(သၾကားလံုး)၊
(25) Gold Power Co., Ltd. ကေလးအဟာရမႈန္႔၊
(26) A & S International Co., Ltd. (3 in 1 Super One Instant Coffee mix)၊
(27) Delicious Food Co., Ltd. (One Tea ႏို႔ဆီ)၊
(28) Myanmar Mamee Double Decker., Ltd. အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ၾကာဇံခ်က္၊ စနက္၊
(29) Myanmar Lion Co., Ltd (Gold Roast Coffee mix)၊
(30) သီရိအ႑ဝါကုမၸဏီလီမိတက္(Sun go goေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု)၊
(31) ျမန္မာလီေဝေဝစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း (Oishi)၊
(32) Pae Link Trading Ltd& Diamond Star Flavour Milling (ဂ်ံဳမႈန္႔)၊
(33) ဂ်ယ္လီဆပ္ျပာ၊
(34) Ever Sunny Industrial Co., Ltd. (Coffee mix)၊
(35) A&T Bakery and Confectionery (ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊
(36) Sawa သဘာဝေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု၊
(37) Golden Lion လက္ဖက္ေျခာက္၊
(38) Sein Yaing Trading Co., Ltd. (ဂ်င္ဆင္းသစ္ခြလက္ဖက္ေျခာက္) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္း/ စက္ရံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေထာက္ခံစာမ်ားကို အမွတ္(၇၆)၊ ပထမထပ္၊ ၂၈လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေကာ္မတီရံုးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ကာနည္းလမ္းတက် ေလွ်ာက္ထားစိစစ္မႈ ခံယူရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၂၀၀၉ခုႏွစ္ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ရန္ကုန္တိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Special thanks to brother ေက်ာ္ေဇယ်ာဦး

No comments: