---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, July 1, 2010

ကုရ္အာန္သည္ အေဖာ္မြန္


ဟဇရသ္ ဗု႐ိုင္ဒဟ္ (ရ) ကဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ ကြန္ုပ္သည္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံမွ ဤသို႕အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္ကို ၾကားခဲ့သည္။ကိယာမသ္ေန႕တြင္ ကုရ္အာန္အျမဲဖတ္ေလ့ရွိခဲ့သူသည္ မိမိ၏ကဗရ္သခ်ၤ ိဳင္းမွ ျပန္ထလာေသာအခါ၌ ကုရ္အာန္က ၎သူႏွင့္ ဤအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ေတြ႕ဆုံလိမ္႕မည္။ အားနည္းပိန္ခ်ဳံးေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာအေရာင္ေျပာင္းလွ်က္ ရွိေနမည္။ ၎ကုရ္အာန္ဖတ္ေနသူအား ဤကုရ္အာန္က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ အသင္ကြန္ုပ္အားမွတ္မိပါ၏ေလာဟုေမးျမန္းရာ ၎ကလည္း မမွတ္မိ မသိရွိေၾကာင္းေျဖၾကားေပလိမ္႕မည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ အေမးအေျဖျပီးသြားသာအခါ ကုရ္အာန္က ကြၽန္ေတာ္သည္အသင္၏ အေဖာ္မြန္မိတ္ေဆြ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အသင့္အားေနျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူျပင္းခ်ိန္၌ ေရအငတ္ထား၍ ညမ်ား၌အသင့္အားႏိုးၾကားေနေစခဲ့သည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းလာအမိန္႕ေတာ္မ်ားအတိုင္း အသင္သည္ေန႕တြင္ ႐ိုဇဟ္ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္း၍ ညမ်ား၌ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ရြက္ဖတ္ေနခဲ့သည္) ကုန္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူတိုင္းသည္ မိမိတို႕၏ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ကို လိုလားၾကသူခ်ည္းျဖစ္ၾကသည္။ ယေန႕အသင္သည္ မိမိ၏ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမွ တန္ဖိုးအရွိဆုံးေသာအက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိသူျဖစ္ေပသည္ဟု ဆိုမည္။

ျပီးေနာက္ထိုသူအား ညာဘက္လက္၌ ဘုရင္၏အာဏာကို အပ္ႏွင္း၍ ဘယ္ဘက္လက္၌ (ဂ်ႏၷသ္ထဲတြင္) အျမဲေနထိုင္စံျမန္းခြင့္လက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည္။ ၎သူ၏ ဦးေခါင္းထက္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာတင့္တယ္ေသာ သရဖူကို ေဆာင္းေပးေတာ္မူမည္။ ထို႕ေနာက္ ၎သူ၏ မိဘႏွစ္ပါးအားလည္း ေလာကီသားတန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္၍ တန္ဖိုၾကီးမားေသာ ဝတ္စုံႏွစ္စုံကို ဆင္ျမန္းေပးေတာ္မူမည္။ ၎တို႕က ဤဝတ္စုံအဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္ျမန္းေပးသည္ကို ေမးျမန္းၾကေသာအခါ ဤသည္ အသင္၏ သားသမီးက ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို အာဂုံေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္ဟု ေျဖၾကားမည္။ ျပီးေနာက္ ဆြဟိေဗကုရ္အာန္အား ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို
ရြတ္ဖတ္၍ ဂ်ႏၷသ္အဆင့္အတန္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္တက္ကာ အေဆာင္မ်ား၌ စံျမန္းေလကုန္ဟု အမိန္႕ရွိေတာ္မူမည္။ သို႕ရွိရာ ၎သူသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို တစ္ဆက္တည္း မနားဘဲဖတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ နား၍ နား၍ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ ဤသို႕ရြတ္ဖတ္ လွ်က္ျဖင့္ဂ်ႏၷသ္အတြင္းသို႕ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ တက္သြားေပမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ : က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ အားနည္းပိန္ခ်ဳံးျပီး မ်က္ႏွာ၏အေရာင္ေျပာင္းေနေသာ လူသား၏ အသြင္ေဆာင္၍ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ဖတ္ရြတ္ခဲ့သူ ေရွ႕လာေရာက္ေတြ႕ဆုံထြန္းသည့္ အေၾကာင္းမွာ ဤသည္ပင္ ကုရ္အာန္ကို အျမဲဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိသူ၏ ပုံသ႑ာန္ျဖစ္ေပသည္။ ၎သည္ညမ်ားတြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို အျမဲရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိျပီး ေန႕မ်ားတြင္ ၎က်မ္းလာအမိန္႕ေတာ္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္က်င့္သုံးေလ့ရွိသျဖင့္ အားနည္းပိန္ခ်ဳံးေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

မြန္သခဗ္အဟာဒီးဆ္က်မ္းမွ

No comments: