---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, September 3, 2010

လိုင္လသြရ္ ကဒရ္ညျမတ္၏ အေရးၾကီးမႈ


(၁)။ ဧကန္စင္စစ္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုအရာ (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ) အား ကဒရ္ ညျမတ္တြင္ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ေလ၏၊

(၂)။အို..တမန္ေတာ္..... ကဒရ္ ညျမတ္သည္ မည္သို. ေသာညမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို အသင္သိပါသေလာ?

(၃)။ကဒရ္ညျမတ္သည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ ထက္သာပိုေကာင္းျမတ္ေပသည္။

(၄)။ထိုညတြင္ေကာင္းကင္တမန္ဟဇရသ္ဂ်ိဗ္ရာအီလ္း (အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္) ႏွင့္ အျခားေသာ ေကာင္းကင္တမန္အေပါင္းတို.သည္ အလာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္.ေတာ္ျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးအလံုးစံုကိုယူေဆာင္ျပီး ဆင္းသက္ေတာ္မူ၏။

(၅)။ထိုကဒရ္ညျမတ္သည္ကား ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာညျဖစ္ျပီး နံနက္မို.ေသာက္ခ်ိန္အထိ ထူးျမတ္မႈရိွေနေပသည္။
(ကုရ္အာန္ ၉၇း၁)

ယင္းစူရာအာယာသ္းေတာ္သည္ မကၠာဟ္ ေရႊျမိဳ.ေတာ္ တြင္က်ေရာက္ခဲ့သည္၊ အာယာသ္းေပါင္း ( ၅ ) အာယာသ္းပါရိွ၏၊ က်ေရာက္ပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးေရွံတြင္ေဖာ္ျပပါအံ႕။
အလာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ခုႏွစ္ရက္ တစ္ပါတ္အနက္ ေသာၾကာေန.ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ အနက္ ရမ္သြာန္လျမတ္ကိုလည္းေကာင္း ၊ထူးျမတ္မႈမ်ား ခ်ီးျမင့္ထားေတာ္မူသည္၊ထိုကဲ့သို.ပင္ ညမ်ားအနက္ "ရွာေဗကဒရ္ " မည္ေသာ ညတစ္ညကိုလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၏ ၊ ယင္းညကို အာရဗီဘာသာျဖင့္ (လိုင္္လသြရ္ကဒရ္)ဟုေခၚသည္။

လိုင္လသြရ္ ကဒရ္ဟုေခၚဆိုရျခင္းမွာ
.....................................................
ထိုညဥ့္ျမတ္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ လိုင္္လသြရ္ကဒရ္ ဟုေခၚဆိုရပါသနည္း ?က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ အက်ယ္ျပန္ (သဖ္စီရ္း) ပညာရွင္မ်ားက ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အေၾကာင္းရင္း (၃) ရပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(၁)လိုင္္လသြရ္ကဒရ္ စာလံုးတြင္ "ကဒရ္" ၏အဓိပၸာယ္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ကံၾကမၼာႏွင့္ဟူရုဳ္ အဓိပာယ္ရသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုညဥ့္ျမတ္တြင္ အဖန္ဆင္းခံအားလံုးအတြက္ ယခုရမ္ဇာန္မွေနာင္ရမ္ဇာန္လျမတ္အထိ လူသားတို.၏ ကံၾကမၼာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထိုညျမတ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဖရွစ္ရွ္သာ မ်ားထံ အပ္ႏွင္းလိုက္သည္။ ထို.ေၾကာင့္ ယင္းညအား လိုင္္လသြရ္ကဒရ္ ဟု ေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္သည္၊
(၂) ဒုတိယ အေၾကာင္းအရင္းမွာ "ကဒရ္" စာလံုး၏အနက္အဓိပၸာယ္မွာ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းဟူရဳ္လည္းျဖစ္ေပသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုညျမတ္တြင္ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ၊ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အီဗာဒာသ္း ခ၀ပ္မႈျပဳသူသည္ အလာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး ဂုဏ္သိကၡာ ၾကီးျမင့္သူျဖစ္ေပသည္ ၊
(၃)တတိယအေၾကာင္းအရင္းမွာ "ကဒရ္" ဟူေသာစာလံုးသည္ "က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း " ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ုအေၾကာင္းမွာ ထို(လိုင္္လသြရ္ကဒရ္) ညဥ့္ျမတ္တြင္ ထိုည၏ ထူးျမတ္မႈေၾကာင့္ ဖရစ္ရ္သာ ၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား မ်ားျပားစြာ ပထ၀ီေျမျပင္သို.ဆင္းသက္လာၾကသည္ မွာ ယင္းတို.ေၾကာင့္ ေျမေနရာပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားၾကေပသည္ ၊
အထက္ပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းညျမတ္အား " လိုင္လသြလ္ကဒရ္ " ဟုေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္

ကဒရ္ ညျမတ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
..............................................
(၁)ထိုညျမတ္သည္ေန၀င္ခ်ိန္မွစတင္ျပီး နံနက္မို.ေသာက္ခ်ိန္အထိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာညပင္ျဖစ္ျခင္း၊
(၂)ထိုညတြင္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ အလာဟ္အရွင္ျမတ္အမိန္.ေတာ္ျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အေရးကိစၥဟူသမွ်ကိုယူေဆာင္ျပီးကမၻာေျမေပၚသို.ဆင္းသက္လာၾကျခင္း၊
(၃)အထူးသျဖင့္ ေကာင္းကင္တမန္ၾကီးဟဇရာသ္း ဂ်ိဗ္လာအီလ္း (အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္)သည္ထိုညတြင္ ဆင္းသက္လာျခင္း၊
(၄)ထိုညကားလေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ပိုမြန္ျမတ္ျခင္း
(၅)ထိုညတြင္ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း
(၆)ထိုညတြင္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားထံမွမုအ္မင္န္မ်ားအေပၚ " စလာမ္ " ေမတၱာပို.သမႈရိွေနျခင္းတို.ျဖစ္ၾကေလသည္၊

မွတ္သားဖြယ္ရာ
.........................
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သည္(၂၃)ႏွစ္တိုင္တိုင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလာမ္)အေပၚသို.က်ေရာက္ခဲ့သည္။ယင္းအျပင္ ပထမဦးဆံုး ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလာမ္)၏ သက္ေတာ္မွာ (၄၀) ႏွစ္စတင္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ရဗီြအြလ္ေအာင္၀လ္လျမတ္တြင္က်ေရာက္ခဲ့သည္။
.
ယင္းအျပင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးအခ်ိန္ကာလ (၃)ေနရာကို ရည္ညႊန္းထားေလသည္၊ယင္းတို.မွာ .............
.
(၁) လျမတ္ရမ္ဇာန္
(၂)ကဒရ္ညႏွင့္
(၃) ဗရာအသ္း, ညတို.ျဖစ္ၾကသည္၊..
.
ထိုကာလ(၃)မ်ိဳးလံုးတြင္က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က်ေရာက္ေၾကာင္းသိရိွရေပသည္၊ဆိုလိုသည့္သေဘာမွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရန္အာန္၏တစ္ေနရာတြင္ "လျမတ္ရမ္ဇာန္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္က်ေရာက္ခဲ့သည္ဟု"ေဖၚျပပါရိွ၏၊အခ်ိဳ.ေနရာတြင္ကဒရ္ညျမတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ရွာေဗဗရာအာသ္းညျမတ္တြင္လည္းေကာင္းက်ေရာက္ခဲ့သည္ဟုေဖၚျပပါရိွေလသည္။
အေၾကာင္းအရာတခုႏွင့္တခု မည္သို.ဆက္စပ္မႈရိွပါသနည္း?၊
ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးဟဇရသ္ရွာဟ္အဗ္ဒုလ္အဇီဇ္း(ရဟ္)သခင္က ထိုကဲ့သို.ေရးသားထားေတာ္မူသည္၊......................
ေရွးဦးစြာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တခုလံုးသည္ (ေလာင္ေဟ့မဟ္ဖူဇ္း)ထိမ္းသိန္းထားေတာ္မူေသာ ေက်ာက္စာမွ (ဗိုင္သြလ္အိဗ္ဇသ္)မို.ေကာင္းကင္ပင္ပထမထပ္ရိွေနရာသို.တစိ္ျပိဳင္တည္းက်ေရာက္လာေလ၏၊ထိုအခ်ိန္သည္ရမ္ဇာန္လျမတ္ ကဒရ္ ညတြင္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယင္းအျပင္ (ေလာင္ေဟမဟ္ဖူဇ္း)ေက်ာက္စာၾကီးအား ေစာင့္ၾကပ္သည့္ ဖရွစ္ရ္သာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို အလာဟ္အရွင္ျမတ္က ယင္းေက်ာက္စာၾကီးမွ ကူးယူျပီးမိုးေကာင္းကင္ ပထမ ထပ္သို. ယူေဆာင္သြားရန္အမိန္.ေပးသည့္အခ်ိန္ကား "ရွေဗဗရာအာသ္း " ညျဖစ္ခဲ့သည္၊
.
ထိုမွတဖန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလာမ္)သက္ေတာ္ (၄၀) စတင္သည့္အခ်ိန္ ရဗီအြလ္ေအာင္၀လ္လတြင္ (ဗိုင္သြလ္အိဇ္ဇသ္)မို.ေကာင္းကင္ပထမထပ္ေနရာမွ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီးအေပၚသို. လိုအပ္သလို က်ေရာက္ခဲ့ျပီး (၂၃)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းအျပီးသတ္က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊
ယင္းအျပင္ ကိုယ္ေတာ္ကြယ္လြန္ (၀ဖါသ္း)ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွာ (၆၃) ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္၊
(သဖ္စီးေရ.အဇီဇီ- ပါရာ, က႑၃၀/စာ၄၃၈)

ကဒရ္ ညျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏အြမၼသ္သားမ်ားအတြက္ သီးသန္.ျဖစ္ျခင္း
...................................................................................................................
လိုင္လသြရ္ကဒရ္ေခၚ ကဒရ္ညျမတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အြမၼသ္ ေနာက္လိုက္ မ်ားအတြက္ သာသီးသန္. ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရျပီးအျခားမည္သည့္ အြမၼသ္ အုပ္စုကိုမွ်ခ်ီးျမွင့္ျခင္းမခံရေပ။ယင္းကိတ္စႏွင့္စပ္လ်ဥ္းရဳ ္ဟဒီစ္းေတာ္တြင္လာရိွထားေပသည္..။
.
ဟဇရသ္အနက္စ္(ရသြီယလ္လားဟုသအားလာအန္ဟုမား)သခင္က ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလမ္)မိန္.ေျခြေတာ္မူသည္မွာ.........
.
"ဧကန္အမွန္အလာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ကဒရ္ညျမတ္အားငါကိုယ္ေတာ္၏အြမၼသ္သားမ်ားအတြက္သာလ်င္ ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူ၏။ထို.အလ်င္ မည္သည့္အြမၼသ္ ေနာက္လိုက္ကိုမွ် ခ်ီးျမင့္ျခင္းမခံရေပ။
(ဒြရ္ေရ.မန္ဆူရ္းက်မ္း) အတြဲ ၆ / စာ ၃၇၁-

စူရာဟ္, ကဒရ္က်ေရာက္ရသည့္ေနာက္ခံသမိုင္း
......................................................................
(အြမၼသ္ ) အုပ္စုအတြက္ ကဒရ္ ညျမတ္သီးသန္.ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးက်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အက်ယ္ျပန္ (သဖ္စီရ္း)ပညာရွင္မ်ားကေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေတြ.ရိွရပါသည္။
(၁)ဟဇရသ္မူဂ်ာဟိဒ္(ရဟ္) သခင္က အမိန္.ရိွသည္မွာ.....
.
ဗနီအိစ္စရာအိလ္အႏြယ္၀င္အမ်ိဳးသားတဦးရိွခဲ့သည္။ထိုအမ်ိဳးသားသည္ ညအခါ (အီဗာဒသ္း) ခ၀ပ္မႈတြင္ရိွေနျပီး ေန.အခါ ရန္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ ေဂ်ဟာဒ္း စစ္ေျမျပင္တြင္ပါ၀င္ေလ့ရိွသည္။ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ အထိရိွခဲ့သည္။ ထိုအတိုင္းက်င့္ၾကံခဲ့သည္။ သို.ျဖင့္ အလာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အာယတ္တခုအားခ်ေပးခဲ့ေတာ္မူေလသည္၊ ယင္းအာယသ္း၏လိုရင္းသေဘာမွာ " ကဒရ္ ညျမတ္သည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ " ထက္သာ ပို ေကာင္းျမတ္ေပသည္ ဟူ၏ ။
.
အလိုသေဘာမွာ ထို ကဒရ္ ညတစ္ည၏ အီဗာဒသ္းခ၀ပ္မႈသည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ ေကာင္းမႈ ပြားမ်ားျခင္းထက္ ပိုေကာင္းျမတ္ေလသည္ဟု လာရိွေပသည္။
(ဂ်ာမိအြလ္ဗယာန္)

(၂)ဟဇရသ္းအလီ(ရသြီယလ္လားဟုသအားလာအန္ဟုမား)သခင္ႏွင့္ အြရ္၀ါဟ္(ရသြီယလ္လားဟုသအားလာအန္ဟုမား)သခင္တို.က ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။
.
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး(ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလမ္) သခင္သည္တစ္ေန.ေသာအခါဗနီအိစ္စလာအီလ္း ပုဂၢိဳလ္ (၄)ပါးအေၾကာင္းကိုေျပာျပခဲ့သည္။...ယင္းတို.မွာ ..........
.
(၁) ဟဇရသ္ အိုင္ယူဗ္း(အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္) ၊
(၂)ဟဇရသ္ ဇကရီယာ (အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္) ၊
(၃)ဟဇရသ္ ဟဇ္ကီလ္း (အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္) ၊
(၄)ဟဇရသ္ ယူရွအ္ဗင္န္ႏူန္း(အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္) ၊ တို.ျဖစ္ၾကသည္။
.
ယင္းပုဂၢိဳလ္ (၄)ပါးတို.သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) တိုင္တိုင္ အလာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္.ကို ဖီဆန္ျခင္းမရိွပဲ အိဗာဒသ္း ခ၀ပ္မႈမ်ားတြင္သာ ကုန္လြန္ခဲ့ၾကသည္။........
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလမ္) ၏ အတိုပါ မိန္.ေျခြစကားရပ္ကိုၾကားသိရျပီး ဆြဟာဗာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တအံ႕တၾသ ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။
.
ဟဇရသ္ဂ်ိဗ္ရာအီလ္း( အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္) ၾကြျမန္းေရာက္ရိွလာျပီးေျပာၾကားသည္မွာ....
.
"အို...............ကိုယ္ေတာ္!"
အသင္၏အြမၼ္သည္ ထိုပု၈ၢိဳလ္မ်ား၏ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)အီဗာဒသး ခ၀ပ္မႈမ်ားအေပၚ အံ႕ၾသ အားက်ေနၾကသည္ ။ အလာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထို. ထက္ အံ႕ၾသစရာ ေကာင္းေသာ စကားရပ္မ်ား အားအသင္၏ အြမၼသ္သားမ်ားအေပၚသို.ပို.ခ်ေပးလိုက္သည္ ဟုေျပာၾကားျပီး စူရာဟ္ "ကဒရ္" အားဖတ္ၾကားျပသေတာ္မူ၏။...........
.
ဧကန္အမွန္ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထို(က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္)အား ကဒရ္ ညဥ့္ျမတ္တြင္ ပို.ခ်ေပးသနားေတာ္မူ၏၊ထို ကဒရ္ ညဥ့္ျမတ္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္သည္ကား လေပါင္းတေထာင္ ထက္သာ ပိုေကာင္းျမတ္ေပသည္ ။....
(ကုရ္အာန္ )
.
ယင္းစူရာဟ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ အြမၼသ္ ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္ အံ႕ၾသအားက်ေနသည့္အရာထက္ပိုရဳ ္ ပင္ အံ႕ၾသစရာ ေကာင္းေပသည္ဟုေကာင္းကင္တမန္ဂ်ီဗရာအီလ္း(အတ္စ္လာသို ၀စလာမ္)ကေျပာၾကားေလသည္။ထိုသတင္းကိုၾကားျပီး တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြလလ္လားဟုအလိုင္မ္ဟိ၀ဆြလမ္) ႏွင့္ဆြဟာဗဟ္ သခင္ၾကီးမ်ားသည္ေပ်ာ္ရႊင္မဆံုးျဖစ္သြားၾကကုန္၏။......
(ဒြရ္ေရ.မန္ဆူရ္း-အတြဲ၆ / စာ၃၇၁)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္အဘယ့္ေၾကာင့္ညခ်မ္းအခ်ိန္တြင္က်ေရာက္ခဲ့ပါသနည္း
...................................................................................................................
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အားမည္သို.ေသာ အေျမာ္အျမင္ေၾကာင့္ ညခ်မ္းအခ်ိန္ခ်ေပးရပါသနည္း။ ထိုေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးရိွတ္ခ္အစ္စမာအီလ္း(ရဟ္)သခင္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျဖဆိုေရးသားထားသည္။...
ညခ်မ္းအခ်ိန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ က်ေရာက္ရျခင္းမွာ.....
.
(၁) ဗရကာသ္း မဂၤလာ အျဖာျဖာ ြႏွင့္ေကာင္းခ်ီးအဖံုဖံု တို.သည္လည္းေကာင္း၊ ေမအ္ရာဂ်္ေကာင္းကင္ဘံုခရီးေသာ္လည္းေကာင္း ညအခ်ိန္တြင္သာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
.
(၂)ညခ်မ္းအခ်ိန္သည္ဂ်ႏၵသ္ သုခဘံု၏တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ျပီး အပန္းေျဖ အနားယူသည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။
.
(၃) ေန.အခ်ိန္သည္ကား ဒိုဇခ္ ငရဲႏွင့္ဆင္တူျပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ဆင္းရဲဒုကၡ ခံရျခင္း၊ ရိုဇီ ရိကၡာ အတြက္ အပင္ပန္း ခံရျခင္းတို. ရိွေနေပသည္။
.
(၄)ညအခ်ိန္သည္ မိမိ၏ ခ်စ္ဇနီးႏွင့္ ဆံုေတြ.ရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး ေန.အခ်ိန္သည္ကား ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲခြာ ရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
.
(၅)ညအခ်ိန္ျပဳလုပ္က်င့္ေဆာင္ေသာ အီဗာဒသ္း ခ၀ပ္မႈသည္ ေန.အခ်ိန္ျပဳလုပ္သည့္ ခ၀ပ္မႈထက္ သာပိုျပီး ထူးျမတ္မႈရိွျခင္းတို.ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
.
ေနာက္ဆက္ျပီးတင္ျပေပးသြားပါ့မယ္ ေနာ္ အားလံုးပဲ
အတ္စ္လားမုအာလိုင္မ္းကြမ္း
ေနေကာင္းလို.ေပ်ာ္ရႊင္ေစျပီး ရမ္ဇာန္လမွာ ရိုဇာ တလလံုးထားႏိုင္တဲ့ ေသာ္ဖီစ္
အလာဟ္ေပးသနားေတာ္မူပါေစ ( အာမင္း)
.
forward mail.

No comments: