---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, September 4, 2010

အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေသာၾကာဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလာပါလွ်င္

Photo: Masjid Haroom, Bangkok

စူရာဟ္ေနစာဟ္ အာယသ္ ၅၉ ၌ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုလိုက္နာၾကေလကုန္၊ ထိုနည္းတူစြာရစူလ္တမန္ေတာ္၏အမိန္႕ေတာ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန္႕ကိုလည္းေကာင္း လိုက္နာၾကေလကုန္ဟူ၍မိန္႕ဆိုထားသည္။

' အုလစ္လ္အမ္ရီ ' အာဏာပိုင္မ်ားဟူသည္ မည္သူမ်ားနည္း။ ဤတြင္အဆိုကြဲျပားလွ်က္ရွိ၏။ အခ်ိဳ႕ကတိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က အာလင္မ္ပညာရွိသုခမိန္မ်ားကိုဆိုလိုသည္၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကတရားသူၾကီးမ်ားကိုဆိုလိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က စစ္သူၾကီးမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆၾကသည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းလာ မုကၡပါဌ္ေတာ္အရ အထက္ပါ ပုဂိၢဳလ္အားအားလုံးကိုလည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ႐ႉ-ဂ်ဆ္ဆြာဆ္

ဆက္၍ထိုအာယတ္တြင္လည္း ဆက္လက္၍မိန္႕ဆိုသည္မွာ '' မိမိတို႕အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြါးေသာျပႆနာကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္သို႕ လႊဲအပ္ခ်င္းဟူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ က်မ္းျမတ္ႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ထံေတာ္လႊဲအပ္ျခင္းဟူသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံေတာ္ခ်ဥ္းကပ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အမိန္႕ဩဝါဒေတာ္ႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကိုလည္းေကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျပီးေနာက္တြင္မူ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟာဒီးစ္ဩဝါဒေတာ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။

ဤသည့္အခ်က္ကိုေထာက္႐ႉ႕ျခင္းအားျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္တြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဟာဒီးစ္ဩဝါဒမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း အထင္အရွားသိရေပသည္။

အီဂ်ိဗ္ႏိုင္ငံ အာလ္အာဇာ တကၠသိုလ္မွ မုဖ္သီအာဟ္လင္မ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ ဒြိဟသံသယမျဖစ္ႏိုင္ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟာဒီးစ္ဩဝါဒေတာ္မ်ားကိုသာလွ်င္ တရားဝင္ခိုင္လုံေသာ ဟာဒီးစ္မ်ားအျဖစ္လက္ခံသည္။

A note from the annual int.Islamic conference of Egypt 2009.

Authenticity of the hadiths rely on ”Quran”
”No Hadith is a Hadith if contradict with the basic principle of the Holy Quran”
Prof; Dr. Sayed Tantawi
Rector of Al-Azhar University
Cairo, Egypt.
By brother M.AHNAF

ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားဗလီ၌ ဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳေသာ ကိစၥတြင္ ဟာဒီးစ္အဆိုမ်ားသည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္လွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဟာဒီးစ္အဆိုတစ္ရပ္တြင္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေသာၾကာဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုလာပါလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အာလင္မ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ျငင္းဆိုခြင့္မရွိေၾကာင္းလာရွိသည္။ ထိုအဆိုအရဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားဗလီ၌ ဆြလာ့သ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို ကန္႕ကြက္ဟန္႕တားပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

ဆိုလိုသည္မွာအစၥလာမ္သည္ လြယ္ကူေသာအျမင္က်ယ္ေသာ သာသနာျဖစ္သည္။ တရားေသဝါဒကိုအျမဲတန္းဆန္႕က်င္၍ တရားရွင္ဝါဒကို က်င့္သုံးေသာ သာသနာျဖစ္သည္။

Special thanks to Than

2 comments:

us said...

(အမ်ိဳးသၼီးမ်ားႏွင္႔ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း)
က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ ၀ုဇူေရသန္႔စင္ရာ၌ လည္းေကာင္း။(၅း၆)ဆြီယမ္ဥပုဒ္ ေစာင္႔ထိမ္းရာ၌ လည္းေကာင္း။(၂း၁၈၃)ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရာ၌ လည္းေကာင္း။(၄း၄၃)ဂြ်မၼာဟ္ေန႔ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း မ်ားကုိအေျပးအလြား လာၾကရန္အမိန္႔ေပး ႏွဳိးေဆာ္ ရာတြင္လည္းေကာင္း။(၆၂း၉) ေယာက်္ား မိန္းမခြဲ ျခားမွဳမရွိေသာအရဗီေ၀ါဟာရ(ယာအုိက္ယိုဟလ္လ ဇီနအားမႏု)(အုိသက္၀င္ယုံၾကည္သူအ ေပါင္းတို႔) ဟူ၍ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္အုပ္လုံးတြင္ ထုိက႔ဲသုိ႔ သုံးထားေပသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင္႔ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိဗလီ၀တ္ေက်ာင္း အားလုံးတြင္အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူဆြ လာသ္ငါး ၾကိမ္ ဂြ်မၼာႏွင္႔အီးဒ္ဆြလာသ္မ်ားကုိ တည္ ေဆာက္ လွ်က္ရွိၾကသည္။
စာေရးသူသည္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္က အီဂ်စ္ႏွဳိင္ငံကုိင္ရုိျမိဳ႔ ရွိ (ဂ်ာေမအလ္အဇ္ဟရ္)အစၥလာမ္႔တကၠသုိလ္တြင္ စြႏၷီမြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ ေဖကာဟ္ဓမၼသတ္(၄)မ်ိဳးႏွင္႔ ရွီယာမ်ား၏ ဂ်ာဖရီယာေဖကာဟ္ဓမၼသတ္ ကုိပါသင္ ၾကားေပးသူပါေမကၡ ေဒါက္တာအဗဒြလ္ရအြဖ္ ဆြာဗ ရီ အားအမ်ိဳးသၼီးမ်ား ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆြ လာသ္တည္ေဆာက္မွဳ ႏွင္႔စပ္လွ်င္း၍ ေဖကာဟ္ ဓမၼသတ္မ်ား၏ အဆိုကုိေမးခ႔ဲပါသည္။ ဆရာအပါအ ၀င္ႏုိင္ငံစုံမွ သင္တန္းတက္ေရာက္ လာၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ တစ္အံ့တၾသျဖစ္သြားၾကသည္။ ထိုအခါဆရာက သင္တန္းေပးေနေသာ စင္ျမင္႔မွစာ ေရးသူအနားသုိ႔ ဆင္းလာ၍တစ္အံ့တၾသ ေမးခြန္း တစ္ခုေမးသည္။ ကမာၻတြင္မိန္းကေလးမ်ား မတက္ရ ေသာဗလီဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိန္းကေလးမ၀င္ရ ေသာသင္းခ်ိဳင္းဟူ၍ လည္းေကာင္းရွိပါသလား။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္က ျပဌာန္းထားေသာ အလႅာဟ္ အရွင္၏ဥပေဒ တစ္ရပ္ကုိတမန္ေတာ္ျမတ္ ၾကီးပင္ လွ်င္တားပုိင္ခြင္႔မရွိတ႔ဲအတြက္ မည္သည္႔ေဖကာ ပညာရွင္မ်ားန႔ဲ မည္သည္႔လူသားတစ္ ဦးတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကမွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ားဗလီ၀တ္ ေက်ာင္းမ်ား တြင္တက္ေရာက္ ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင္႔သင္းခ်ိဳင္း မ်ားတြင္ ဇနာဇာ ဆြလားသ္တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ တားပုိင္ခြင္႔ မရွိဟူ၍ ႏုိင္ငံတစ္ကာမွ သင္တန္းတက္ ေရာက္ လွ်က္ရွိေသာ ပညာရွင္သုံးဆယ္ေက်ာ္ႏွင္႔ ျမန္မာ ကုိယ္စားလည္(၄)ဦးတုိ႔၏အေရွ႔ တြင္ေျဖၾကားသြား ပါသည္။
ထုိပညာရွင္ၾကီးက မီးေမာင္းထုိးျပေသာ အျခားတစ္ ခ်က္မွာ- ကာဘာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင္႔ နဗ၀ီတမန္ ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ တမန္ေတာ္ ေခတ္မွယေန႔တုိင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား မ်ားနည္းတူဆြလာသ္တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အခုိင္အ မာေထာက္ျပခ႔ဲသည္။
ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္)

Just me said...

Thank you very much.