---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, November 13, 2010

ကုရ္ဘာနီ မျပဳပုိင္ေသာ သားေကာင္မ်ား

.
၁ . နားရြက္ျပတ္ေနေသာ ေသားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း မပိုင္။ (အာလမ္ဂီရိက်မ္း၊ တြဲ- ၄၊ စာ ၈၁)

၂. လွ်ာျပတ္၍ မိမိအစားအစာကုိ မစားေသာက္ႏိုင္ေသာ သားေကာင္ (အာလမ္ဂီရိက်မ္း၊ တြဲ -၄၊ စာ ၈၀)

၃. သိုး၊ ဆိတ္တို႔တြင္ ႏို႔တုိင္ တစ္တုိင္ ကန္းေနေသာ သားေကာင္ (ရွာမီက်မ္း၊ တြဲ - ၅၊ စာ - ၂၁၃)

၄. ကၽြဲ၊ ႏြားတို႔တြင္ ႏို႔တိုင္ ကန္းေနေသာ သားေကာင္။ ထုိနည္းတူစြာ ႏို႔အံုျဖတ္ထားရေသာ သားေကာင္၊ ႏို႔အံုတြင္ ဒဏ္ရာရရွိေနၿပီး ႏြားငယ္အား ႏို႔မတိုက္ႏိုင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေရာဂါထင္ရွားစြာရွိေနေသာ သားေကာင္မ်ားကုိ ကုရ္ဘာနီ မျပဳပုိင္ပါ။ (အာလမ္ဂီရိက်မ္း၊ တြဲ-၄၊ စာ-၈၀)

၅. ကၽြဲ၊ ႏြားတုိ႔တြင္ ႏို႔တုိင္ တစ္တုိင္ကန္း၍ ေျခာက္ေနခဲ့ေသာ္ ကုရ္ဘာနီ ျပဳပိုင္၏ ။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္တုိင္ကန္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ေနခဲ့ေသာ္ သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေနခဲ့ေသာ္ ကုရ္ဘာနီ မျပဳပိုင္ပါ။ (ေကဖာယသြလ္မြဖ္သီက်မ္း၊ တြဲ - ၈၊ စာ -၁၈၇)

၆. ဖို + မ အဂၤ ါ ဇာတ္ပါေသာ ဆိတ္မ ကုရ္ဘာနီ မျပဳပိုင္။ ခဆြီ (သင္းကြတ္) သားေကာင္ ပိုင္၏ ။ (အဇီဇြလ္ဖသ၀ါက်မ္း၊ တြဲ - ၁၊ စာ - ၇၁၄)

၇. သားေကာင္၏ မ်က္စိ ႏွစ္ဖက္လံုး ကန္းေနမႈ၊ (သို႔မဟုတ္) မ်က္လံုးတစ္လံုးကန္း၍ တစ္လံုးျမင္ရၿပီး၊ ၄င္းျမင္ေနရေသာ မ်က္စိသည္ သံုးပံု တစ္ပံု (သို႔မဟုတ္) ထုိ႔ထက္ပင္ မျမင္ရေတာ့ပါမူ၊ အလားတူ နားရြက္၏ သံုးပံုတစ္ပံု (သုိ႔မဟုတ္) ထုိ႔ထက္ပင္ ပို၍ ျပတ္ေနပါက ၄င္းသားေကာင္တုိ႔အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း မပိုင္။

၈. သားေကာင္သည္ ေျခသံုးေျခာင္းႏွင့္သာ သြားလာႏိုင္ၿပီး စတုတၳေျချဖင့္ ေထာက္ပင္ မေထာက္ႏိုင္ေပ။ (သို႔မဟုတ္) စတုတၳေျချဖင့္ ေထာင္ႏိုင္ရံုသာ ရွိ၍ ၄င္းေျချဖင့္ မသြားႏိုင္ ျဖစ္ေနေသာ္ ယင္းသားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ အကယ္၍ ထုိေျခသည္ သြားလာသည့္အခါ ေျမေပၚတြင္ ေထာက္၍ သြားႏိုင္ၿပီး သြားရာတြင္ ၄င္းေျခကုိ အားျပဳႏိုင္လ်က္ ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ သြားႏိုင္လ်င္ ထုိသားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳပုိင္၏ ။
(ရဒ္ဒြလ္မုဟ္သားရ္က်မ္း၊ တြဲ - ၅၊ စာ- ၃၁၆)

၉. သားေကာင္သည္ အလြန္ပိန္ခ်ံဳး၍ အရိုးေပၚ အရည္တင္ျဖစ္ေနသည့္ အျဖစ္ (သို႔မဟုတ္) ဇဗဟ္ လည္လွီးေသာ ေနရာအထိ မိမိကုိယ္တိုင္ မသြားႏိုင္ပါက ယင္းသားေကာင္အား ကု၇္ဘာနီ ျပဳလုပ္ျခင္း မပိုင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေရာဂါေႀကာင့္ မဟုတ္ပဲ ပင္ကုိယ္ကပင္ ပိန္သည့္ အမ်ိဳးျဖစ္ပါက ပုိင္သြားသည္။သုိ႔ေသာ္ ၀၀ျဖိဳးျဖိဳး သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သာပို၍ ေကာင္း၏ ။ (ရဒ္ဒြလ္မုဟ္သားရ္က်မ္း၊ တြဲ - ၅၊ စာ - ၂၈၂)

၁၀. သြားမရွိေသာ သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီျပဳျခင္းမပိုင္၊ အကယ္၍ က်န္ရွိေနေသာသြားမ်ား သည္ က်ိဳးသည့္သြားထက္ မ်ားေနလွ်င္ကုရ္ဘာနီ ပိုင္၏ ။ (ဒြရ္ေရ့မြခ္သာရ္က်မ္း၊ တြဲ -၅၊ စာ - ၃၂၂)

၁၁. ေမြးရာပါ နားရြက္မပါေသာ သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳျခင္း မပုိင္။ အကယ္၍ နားရြက္သည္ သံုးပံုတစ္ပံု (သုိ႔မဟုတ္) သည့္ထက္ပိုၿပီး ျပတ္ေနပါ ကလည္း မပုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေမြးရာပါနားရြက္ပါၿပီး အနည္းငယ္ေသးေနပါက ကုရ္ဘာနီ ပိုင္သြားသည္။ (ဒြရ္ေရ့မြခ္သာရ္က်မ္း၊ တြဲ - ၂၊ စာ -၃၂၂)

၁၂. ေမြးရာပါဦးခ်ိဳမေပါက္လာေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ဦးခ်ိဳက်ိဳးေနေသာ သားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳပိုင္၏ ။ သုိ႔ေသာ္ ဦးခ်ိဳသည္ အျမစ္မွက်ိဳးသြားမည္၊ (သုိ႔မဟုတ္) ကၽြတ္သြားမည္။ ၄င္းေနာက္ထုိက်ိဳးေသာ ေနရာမွဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္သည္ ဦးေႏွာက္ထိတုိင္ေရာက္ရွိသြားေသာ္ ယင္းသားေကာင္အား ကုရ္ဘာနီ ျပဳခြင့္မရွိေတာ့ေပ။ ( ဖသ၀ါရဟီမီက်မ္း၊ တြဲ - ၆၊ စာ - ၁၆၁)


By Hay Shan

No comments: