---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, March 10, 2011

အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ '' ဝိုင္ '' ေသာက္ျခင္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၌ တားျမစ္ထားျခင္း

(ကုရ္အာန္ ၅:၉၀) အို မုအ္မင္န္သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအေပါင္းတို႕ မုခ်ဧကန္ ေသစာ အရက္သည္၎၊ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္းသည္၎၊ ႐ုတ္ထု၊ ဆင္းထု အစရွိသည့္ အရာမ်ားသည္၎၊ ျမႇား (ျဖင့္ကံစမ္းျခင္း) သည္၎အလြန္ဆိုးရြား ညွစ္ညမ္းလွေသာ အမႉကိစၥမ်ား ႐ိႈင္တြာန္ အျပဳအမူမ်ားသာ ျဖစ္၏။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႕သည္ ထို ဆိုးရြားညွစ္ညမ္းလွေသာ အရာကိုေရွာင္ၾကည္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႕မွသာလွ်င္အသင္တို႕ေအာင္ျမင္ၾကေပမည္။

ဘိုင္ဘယ္မ်ား၌လည္း ဝိုင္ ေသာက္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားသည္

(A) “Wine is a mocker, strong drink is raging; and whosoever is deceived thereby is not wise.” [Proverbs 20:1]

(B) “And be not drunk with wine.” [Ephesians 5:18]

ဗုဒၶဘာသာ ငါးပါးသီလထဲမွာလည္း အရက္ကိုေရွာင္ၾကည္ခိုင္းသည္

ငါးပါးသီလ
*ပါဏာတိပါတာ - သူ႔အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ရန္
*အဒိႏၷာဒါနာ - သူတစ္ပါး ပစၥည္း ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
*ကာေမသုမိစၦာစာရာ - သူတစ္ပါး သားမယား ျပစ္မွားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
*မုသာ၀ါဒါ - လိမ္ညာ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ရန္
*သုရာ ေမရိယ - ေသရည္ အရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

သူရာေမရိယ - ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း ( ကာယဒုစရိုက္၊ ၀ဇီဒုစရိုက္၊ မေနာဒုစရိုက္ထဲမွာလည္း မပါ၀င္) ကံ ကို ငါးပါးသီလထဲမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ထည္႔ထားရနည္းဆိုလွ်င္ “ ကာယကံ နဲ႕ ၀ဇီကံ ဆိုင္ရာ အေရးအၾကီးဆံုး (၄) ခ်က္ ကို မည္သို႕ပင္ လိုက္နာရန္စိတ္ကူးရွိရွိ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္မိလွ်င္ ကာယကံ ႏွင့္ ၀ဇီကံ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုးကို ထိန္းမရေအာင္ ခ်ိဳးေဖာက္ရန္လြယ္ကူလြန္း၍ ကာယကံ ႏွင့္ ၀ဇီကံ ဆိုင္ရာ အေရးအၾကီးဆံုး (၄) ခ်က္၏ ေနာက္က အခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဝိုင္ေသာက္ ေသာသူႏွင့္စားပြဲ တစ္ပြဲတည္းမထိုင္ရန္

(ကုရ္အာန္ : ၀၄ အယ္နီစာ) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ၾကသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ျပက္ရယ္ေျပာင္ေလွာင္ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကားၾကရပါလွ်င္၊ ယင္း (ျငင္းပယ္ေျပာင္လွာင္ေသာ) သူတို႔သည္ ထိုစကားကိုစြန္႔၍ အျခားစကားမ်ားတြင္ အာ႐ံုမစူးစိုက္သမွ် ကာလပတ္လံုး အသင္တို႔သည္၎တို႔ႏွင့္အတူ မထိုင္ၾကကုန္အ့ံ။ သို႔ထိုင္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုသူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ (အျပစ္ရွိသူမ်ား) ျဖစ္သြားၾကကုန္အံ့။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္’မုနာဖစ္က္’ အေယာင္ေဆာင္ မုစ္လင္မ္တို႔ႏွင့္ ‘ကာဖိရ္’မယံုမၾကည္ ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာ သူတို႔ အားလံုးကို ‘ဂ်ဟႏၷမ္’ငရဲဘံုတြင္ စုေပါင္းေတာ္မူမည့္ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။

တနည္း။ မည္သည့္အခါမဆို (ကာဖိရ္)တို႔က အရွင္ျမတ္၏ မုကၡပါ႒္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ၾကသည္ကို၎၊ ေျပာင္ေလွာင္ၾကသည္ကို၎၊(သင္တို႔)ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရလွ်င္ ထိုသူတို႕သည္ ယင္းစကားအျပင္အျခား စကားဘက္သို႔ အာရုံမေျပာင္းၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး အသင္တို႕သည္ ၎တို႕ႏွင့္အတူ ထိုင္မေနၾကကုန္လင့္။ (သင္တို႔သည္ အကယ္၍သာ) ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုသူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သြားၾကကုန္လတၱံ႕။အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ သင္တို႔အား မိန္႔ဆိုထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူထား၏ ။ ဧကန္စင္စစ္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (မုနာဖစ္က္)တို႔ႏွင့္ ကာဖိရ္တို႕ကို ဂ်ဟႏၷမ္တြင္စုေပါင္းထားေတာ္မူမည့္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႕ဆိုခဲ့သည္

မည္သူမဆို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေန႕ကိုယုံၾကည္ပါက ဝိုင္ ေသာက္သုံးေနေသာ စားပြဲ၌ အတူမထိုင္ၾကေလႏွင့္။ (Narrated by al-Tirmidhi, al-Adab, 2725; classed as hasan by al-Albaani in Saheeh Sunan al-Tirmidhi, 2246).

Not only those who drink are cursed but also those who deal with them directly or indirectly are cursed by Allah. According to Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3380.

္Narrated Abdullah ibn Umar: The Prophet (peace_be_upon_him) said: Allah has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.

Narrated An-Nu'man ibn Bashir: I heard the Apostle of Allah (peace_be_upon_him) say: Wine is made from grape-syrup, raisins, dried dates, wheat, barley, millet, and I forbid you from every intoxicant (ေသရည္ေသရက္ - ရစ္မူးေစေသာ).

အေမး - အေျဖ

ေမး : ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဂ်ဴး လူမ်ိဳးတို႕တြင္ ဝိုင္ ေသာက္ျခင္းကိုခြင့္ျပဳထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္၌ ဝိုင္ေသာက္ျခင္းကို ဟရမ္ ဟုသတ္မွတ္ထားပါသနည္း။

အေျဖ : ဖန္ဆင္းရွင္အားယုံၾကည္ေသာ ဘာသာတိုင္းသည္ ဝိုင္ ေသာက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ ခရစ္ယာန္ Old Testament ထဲတြင္လည္း ဝိုင္ ေသာက္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားပါသည္။

(ကုရ္အာန္ ၅:၉၀) အထက္၌ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္သည္။

(ကုရ္အာန္ ၅:၉၁) ဤမွတစ္ပါး အျခားမဟုတ္၊ ႐ိႈင္တြာန္မိစၦာေကာင္သည္ ေသရည္ေသရက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေလာင္းအစားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္တုိ႔စပ္ၾကားတြင္ ရန္ၿငိဳးပြားမႈ၊ မုန္းထားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစလုိ၏။ ၎ျပင္ (႐ႈိင္တြာန္သည္) အသင္တုိ႔ကုိ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္အား ေအာက္ေမ့တသသတိရျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳ ျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ ပိတ္ပင္တား ဆီးလုိ၏။သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တို႔သည္ ရပ္တံ့ၾကမည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသေလာ။

အေနာက္တိုင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဝိုင္ ေသာက္သုံးျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးထားၾကသည္တို႕ကို ဆန္႕က်င့္လ်က္ရွိၾကသည္။

ဒီကေန႕ ဝိုင္ကို သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ဟု အလြယ္တကူမွတ္ယူ၍လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မွီလို၍လည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားႏွင့္ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးအရ ဆက္ဆံရာ၌လည္းေကာင္း ဝိုင္ ကိုေသာက္သုံးၾကသူမ်ားရွိေနၾကပါသည္။ အထက္ပါ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အာယာ့သ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဟာဒီးစ္ေတာ္တို႕သည္ မိမိတို႕အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္ ျမတ္နဗီ တမန္ေတာ္၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားကို (နာခံလိုသူတို႕အတြက္) လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ရန္၊ မိမိတို႕၏ အီမန္ကိုပိုခိုင္ျမဲေစရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

** လူတိုင္းတြင္ မိမိတို႕၏ အသိညာဏ္ကို အလႅာဟ့္သိစိတ္ႏွင့္ သန္႕စင္ဖြံ႕ျဖိဳးေစျပီး၊ မိမိတို႕၏ ခံစားမႈမ်ားကို အလႅာဟ့္ခ်စ္စိတ္ႏွင့္ သန္႕စင္ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကရ ေပမည္။ **

ဟရမ္ကိုေရွာင္ၾကည္၊ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးလ်က္...။

အျပည့္အစုံ ဖတ္႐ႉရန္ http://islamicislamic.com/halal_&_haram.htm

ေမတၱာေစတနာျဖင့္ တင္ဆက္သည္။

No comments: