---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, November 3, 2011

မဟတၱမဂႏၵီေျပာေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္၏ ကိုယ္က်င္႔သိကၡာ


တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္၏ကိုယ္က်င္႔သိကၡာ ၊သမာဓိ သစၥာတ႐ားႏွင္႔
ပတ္သက္၍ မဟတၱမဂႏၵီ၏ေျပာ ၾကားမႈ

* က်ြႏု္ပ္သိလိုခဲ႔သည္မွာသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူသားတို႔၏ႏွလံုးသား
တြင္တိမ္းညႊတ္စြဲျငိေစျပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာအလ်ဥ္းမရွိ အေကာင္းဆံုးပါဟု
လက္ခံထားရသူ တစ္ဦးသည္မည္သူပါလဲဟူ၍ ပင္ျဖစ္သည္။

* ကၽႊႏု္ပ္ပို၍သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္လာသည္မွာ ထိုေခတ္ အေျခအေန
မ်ားအရလူေနမႈဘ၀အစုစုတို႕၏စီမံကိန္း(စနစ္)အတြက္အစၥလာမ္သာသနာ
အေနျဖင္႔ေနသားတက်ျဖစ္ခဲ႔ရသည္မွာ“ဓါး”လက္နက္ေၾကာင္႔မဟုတ္
ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

မုဟမၼဒ္၏-(ဆြလႅာဟို၀စၥလာမ္)
-တည္ၾကည္ခိုင္မာေသာရုိးသားျဖဴစင္မႈ
-အတၱစြဲကိုေျခဖ်က္တတ္မႈ
-သေဘာတူညီမႈကတိက၀တ္မ်ားကိုေစာင္႔ထိန္းလိုက္နာမႈ
-မိတ္ေဆြ၊ တပည္႔မ်ားအေပၚျပည္႔၀စြာ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ
-ရဲစြမ္းသတၱိရွိမႈ
-ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းကင္းရွင္းေသာစိတ္ဓာတ္
-“ကိုးကြယ္ရာထာ၀ရတုႏုိင္းမဲ႔အရွင္သခင္”ကိုအၾကြင္းမဲ႕ယံုပံုလႊဲအပ္
ထားရွိသည္႔ယံုၾကည္ခ်က္သဒၵါတရားရွိမႈႏွင္႔
-သူကိုယ္တ္ိုင္ဦးေဆာင္ခဲ႕ေသာအစၥလာမ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတို႔ေၾကာင္႔
သာျဖစ္ေပသည္။ဤအရာမ်ားကသာသူရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရေသာအခက္
အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလြယ္ကူစြာေက်ာ္လႊားသြားေစႏုိင္ခဲ႕ပါသည္။
“ဓါး”ေၾကာင္႔မဟုတ္ပါ။တမန္ေတာ္ျမတ္၏အတၱဳပၹၼတၱိဒုတိယတြဲကို ဖတ္ျပီးေသာအခါ
ဤမွ်ၾကီးက်ယ္ေသာပုဂၢဳိလ္မြန္၏အတၱဳပၹတၱိကိုဖတ္ရန္
ကၽႊႏု္ပ္တြင္စာအုပ္ေနာက္ထပ္မရွိေတာ႔၍၀မ္းနည္းမိပါသည္။ (မဟတၱမဂႏၵီ)

Thanks to Sister Salma Lwin

No comments: