---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, September 23, 2012

တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႕ ညီညြတ္မႈရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ဘယ္သူမွဖ်က္ဆီးလို႕မရ

No comments: