---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, May 8, 2009

ျဂိဳဟ္နကၡတ္မ်ားလွည့္ပတ္လ်က္ရွိေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားစူရာ အလ္-အန္ဗီယာ (နဗီတမန္ေတာ္မ်ားက႑)
စင္စစ္ထိုအရွင္ျမတ္သည္ပင္ ညဥ့္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေန႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနကိုလည္းေကာင္း၊ လကိုလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ထိုျဂိဳဟ္နကၡတ္) အသီးသီးတို႕သည္ (မိမိတို႕သက္ဆိုင္ရာ) ျဂိဳဟ္နကၡတ္လမ္းအသီးသီးတြင္ လွည့္ပတ္သြားလာလႉပ္ရွားလ်က္ပင္ ရွိၾကကုန္သတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၂၁:၃၃)

စူရာ ယာစီန္
၎ျပင္ေနသည္ (လည္းသက္ေသလကၡဏာတစ္ရပ္)ပင္။ ထိုေနသည္ မိမိ (သြားလာရာ) လမ္းအတိုင္းသြား (လာ) လ်က္ရွိေနေလ၏။ ဤသည္ကားအလြန္တရာ ႏိုင္နင္းလႊမ္းမိုးေတာ္မူေသာ အႂကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၏ တိုင္းတာသတ္မွတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ (ကုရ္အာန္ ၃၆:၃၈)

စူရာ အလ္-အဇ္ဇရ္ရီယာ (လြင့္ပါးေစေသာေလမ်ားက႑)
(ငါအရွင္ျမတ္သည္) လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိေသာ မိုးေကာင္းကင္ကိုသက္ေသထူေတာ္မူ၏။ (ကုရ္အာန္ ၅၁:၇)

အဆင့္ဆင့္ယုံၾကည္မႉ
ေအးလ္မြလ္ယကီးန္ ဆိုသည္မွာစာေပက်မ္းကန္မ်ားမွရရွိေသာ အသိပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယုံၾကည္ျခင္း။

အိုင္းႏြလ္ယကီးန္ ဆိုသည္မွာ မ်က္ျမင္ၾကဳံေတြ႕မႉမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးယုံၾကည္ခ်က္မွာ ဟာက္ကြလ္ယကီးန္ ဟုေခၚသည္။ ဟာက္ကြလ္ယကီးန္ ဆိုသည္မွာ အမွန္ကိုအမွန္အတိုင္းသိျမင္ျပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီပို႕စ္အတြက္ဝိုင္းကူေသာ Dr. Than အားအထူးဘဲေက်းဇူးတင္ပါသည္။

No comments: