---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, March 7, 2010

အိစ္သိခါရဟ္ ဆြလာသ္ေခၚေကာင္းရာေတာင္းေသာ ဆြလာသ္

Please click the pictures to read clearly.

No comments: