---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, October 28, 2010

သတိလြတ္က အရွက္မဲ့၏လူဟူေသာ လူ သည္ သတိေမ့ခဲ့ပါက ခႏၶာကိုယ္ေပၚ၌အဝတ္အထည္ရွိေသာ္လည္း မွားယြင္းမႈတို႕ေၾကာင့္ ထိုအဝတ္တန္စာမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားသကဲ့သို႕ အရွက္ရေစ၍ ဂုဏ္သကၡါ ကင္းမဲ့သူ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ပညာရွိေသာ္လည္း သတိတရားမရွိခဲ့လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္က်ရာသို႕ပို႕ေဆာင္ေစႏိုင္သည္။

သတိလက္လြတ္ျဖစ္ေအာင္ ႐ိႈင္သြာန္မိစၦာေကာင္မွ လူတို႕အား တီးတိုးေျပာ၍ လွည့္ဖ်ားေသြးေဆာင္ကာ လူသားတို႕အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္သြားရန္ ႏွင့္ ၎႐ိႈင္သြာန္၏ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ငရဲမီးသို႕အေဖာ္ေခၚေဆာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Iblis said : I will certainly lie in wait for them on Your Straight Path. Then will assault them from before them and behind them, from their right and from their left (7: 14-18)

သမိုင္းကို ျပန္လည္သတိရၾကည့္ပါလွ်င္ ႐ိႈင္သြာန္မိစၦာေကာင္သည္ ဘာဘာ အာဒမ္ (အ) ႏွင့္ မာမာဟာဝါ (အ) တို႕အား လွည့္ဖ်ား ေသြးေဆာင္ကာ ဟာရမ္ ဟန္႕တားထားေသာ သစ္သီးကိုစားသုံးေစ၍ အရွက္ ႏွင့္ ေသာက တို႕ကို ရေစခဲ့သည္။

"And O' Adam! Dwell you and your wife in the Garden (of Bliss) and eat therefrom wherever you will but approach not this tree lest you should be: among the wrong-doers." (7: 20)

"Then We said: O' Adam! Verily, this Iblis is an enemy to you and your wife, so let him not get you both out of the Garden so that you are landed in misery." (20: 117)

Finally Satan succeeded in his mission and made them approach that specific tree. Instantly evil consequences appeared. The Holy Qur'an says:

'' When they both tasted of the tree, their private parts became manifest to each other and they both began to cover themselves with the leaves of the trees (in the garden), and their Lord called them saying: Did I not forbid you both from that tree and tell you that Satan was your avowed enemy. They said: Our Lord! We have wronged ourselves. If you forgive us not and bestow not upon us Your mercy, we shall surely be of the losers." (7: 23, 24)

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ က်ိဳးႏြံစြာ ေတာင္ဘာဟ္ဖတ္ျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္းအေပၚျပစ္မွားမိသမွ်ကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕၏ အရွက္ အျႏိၵေရ ဂုဏ္သကၡါတို႕ကိုျပန္လည္ဆယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

႐ိႈင္သြာန္၏ မာနရွိေသာသူတို႕အဖို႕ေတာင္းပန္ျခင္းသည္ လြန္စြာေလးပင္ေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မည္သည့္ အေခ်အေန၌မဆို စိတ္လိုက္မာန္ပါ မျဖစ္မွီ ေနာင္တမလြန္ အာခီရတ္ခရီးကို သတိရၾကပါ။ အခ်င္းခ်င္းသတိတရားေပးၾကပါ။

ဒီေန႕ ကြၽန္ုပ္တို႕အသက္ရွဴေနၾကေသးသည္မွာ ေတာင္ဘာဟ္ဖတ္ရန္၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေတာင္းပန္ၾကရန္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။

မနက္ျဖန္ ကြၽန္ုပ္တို႕ဆက္လက္အသက္ ရွဴႏိုင္ၾကအုံးမလား ကဖန္ပိတ္စျဖဴနဲ႕ပတ္ထားျပီလား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္သာ အသိဆုံးျဖစ္သည္။

La hawla wa la kuwata illah billah ကြၽန္ုပ္တို႕မွာဘယ္အရာမွတတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။

No comments: