---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, December 16, 2008

ရင္တြင္းသံစဥ္


Allahu Akbar.gif

ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႉကို လိုလားေတာင့္တ
ဘဝတိုက္ပြဲသတၱိအျပည့္ ရင္ဆိုင္ရဲ၏
အမွန္တရားအတြက္
ရပ္တည္ေနေသာကြၽန္ုပ္စစ္သည္
အရွင့္ေရွ႕ေမွာက္ လက္နက္ခ်၍
ဒူးေထာက္အ႐ႈံးေပး ဦးခ်ရင္းႏွင့္
အခ်စ္နယ္ေျမ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူး
ဧကန္စင္စစ္ ကြၽန္ုပ္လူသား
အဘယ္အရာမွ တတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ
အရွင္သာလွ်င္ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲတတ္ႏိုင္စြမ္း၏
ထာဝရမဟာဂ႐ုဏာရွင္ ေက်းဇူးရွင္အား
သည္ႏွလုံးသားဆက္သ ေပ်ာ္ပါး
ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျခင္း အေပါင္းႏွင့္
သစၥာခိုင္ျမဲျခင္း တို႕သည္
အို႕အရွင့္အတြက္....။

(ဟာလီမာ)

1 comment:

Unknown said...

Pls read the following private post from my blog.
That is the dillema that we all are facing right now.
regards,
Kyaw Kyaw Oo( Kyawkyawoo.wordpress.com)

Private: Invitation to all Muslim minorities

This blogger has created this weblog few months ago as Burmese Muslim Minority Homepage. This blog was born after discussion with a friend about current global anti Islam campaigns, as well as conspiracy and threat to Islam.

This blogger has enough reasons to believe that extermination of Islam had already started to Muslim Minorities, staying in country like Burma ( Myanmar), Thailand, China, and Israel. Systematic plans to reduce Muslim population in 3rd world Muslim countries, by the name of ‘Food shortage”and “Outbreak of Diseases” are on the way.

Zionists were well behind Muslim Terrorists Groups to tarnish the name of Islam and create anti Islam sentiments among ordinary peace loving citizens of this world. From year 2001, continuous unfolding of events masterminded by Zionists and west, from the attack of World Trade Center , invasions of Afghanistan and Iraq to latest development in Middle East, shown clearly that ” Islam is Under Attack”.

What do we do as Muslims?

Some innocents and poor, uneducated Muslims have decided to sacrificed their lives as Jihads. To this bloggers apart from Pales tines, most of the Jihadists used armed struggle as strategy were simply fallen into the trap of Zionists.

However, if we look at the future prospect of Unity, Startegy,among Muslims to counter the force against Islam, is unfortunately very bleak.

Most of the Majority Muslim countries are under dictators and corrupt Governments. All of us know very well that famous scholars among Muslims, in the field of science, and arts, compare to Zionists and their supporters are thousand times mismatched!

Now, Islamic Jihad for us is not fighting and spilling innocents blood ( but according to Islamic Shariah, all Muslims have right to kill for self defense), instead it should be war of brain power, in between, Muslims and its enemies.

Most vulnerable groups are the Muslim Minorities in all over the world as they are easiest to be eliminated. They are unlikely to get help from developed world as most of them are anti Islam.

This blogger hope that all the Muslim brothers and sisters would join hand in hand to create networks to help the Muslim Minorities to be better informed people who are ready for future Jihad which is going to be using our brains, our knowledge, our experience and expertise for the betterment of “Umah” and “Peace of the World”.

Allah Knows the best

Kyaw Kyaw Oo ( Burmese Muslim)

Please post you opinions and ideas to help Muslims, in the field of education, research, social net work, think tanks or any ideas are welcomed. You can post direct to the comment box and I will later re posted the rel event discussions.