---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, December 29, 2008

ခ်က္တင္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


နိကာထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ခ်င္းမလုပ္ရေသးေသာ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႕ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းခ်စ္သူမ်ား ခ်တ္တင္တြင္လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆုံရင္းႏွီးရာမွ ႐ိႈင္တြာန္၏ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္းမႉေၾကာင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးစိတ္ႏွင့္မျပစ္မွားမိေစရန္......

Men and women talking in chat rooms

I am a sister, who usually logs in to Paltalk and then goes to the Islamic rooms so that I may gain some knowledge related to our religion. Sometimes while I am in one of those Islamic rooms in Paltalk,a muslim brother(looking for a wife) in the room asks me to have a private written chat with him so that we get to know one another. Some of the questions he asks me are: where i live, my age, whether i am married(by the way I am not married), if I am planning to get marry, whether I live with my parents, and so on. My problem is, I don't know whether I am allowed(Islamicly) to give non-muharim brother those kinds of informations which related to me. Is it really SIN to talk to a brother in writing ??.

Praise be to Allaah.

There is nothing wrong with a Muslim woman making use of the internet and entering the Paltalk website for that purpose, so long as that does not lead to anything that is forbidden in Islam, such as talking privately with men. That is because talking to men may turn into chat which usually leads temptation. Hence it is essential to be strict and avoid that, seeking the pleasure of Allaah and fearing His punishment.

How often have these conversations lead to bad results, and even caused people to fall in love, and have led some to do things that are even more serious than that. The Shaytaan makes each of them imagine attractive qualities in other, which leads them to develop an attachment that detrimental to their spiritual welfare and worldly affairs.

Sharee’ah blocks all the ways that may lead to fitnah (temptation, trial), hence it forbids softness of speech and does not allow a man to be alone with a non-mahram woman. Undoubtedly these private chats are not regarded as khulwah in the sense that he people involved cannot see one another, but they are one of the greatest causes of fitnah as is well known.

What has happened to you is the best testimonial to the truth of what we are saying, because it is difficult for a man to ask these personal questions of a believing woman, unless he uses these means that are being used in a bad way.

Fear Allaah, and do not speak to non-mahram men. This is safer for your religious commitment and purer for your heart. You should note that marriage to a righteous man is a blessing from Allaah, and a blessing cannot be acquired by means of sin.

Shaykh Ibn Jibreen (may Allaah preserve him) was asked: What is the ruling on correspondence between young men and women, if this correspondence is free from immorality and love?

He replied:

It is not permissible for any man to correspond with a woman who is not his mahram, because of the fitnah (temptation) involved in that. A person may think that there is no fitnah, but the Shaytaan will keep trying until he tempts him. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) commanded those who heard of the Dajjaal to keep away from him, and said that a man may approach him as a believer, but the Dajjaal will keep trying until he leads him astray.

Correspondence between young men and women involves a great deal of fitnah and danger, so we must avoid it, even though the questioner says that this correspondence is free from immorality and love.

From Fataawa al-Mar’ah, compiled by Muhammad al-Musnad, p. 96.

Undoubtedly correspondence via chat rooms is more dangerous than correspondence by mail, but both are bad.

And Allaah knows best.

Islam Q&A မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

2 comments:

Anonymous said...

you should translate in burmese language for those who don't understand in English.

regards,

April Oo

Just me said...

InshaAllah.