---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, December 5, 2009

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ သမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းေတာ္

တမန္ေတာ္အေပါင္း၏ အခ်ဳပ္တံဆိပ္ေတာ္ဦးစီးေခါငး္ေဆာင္ ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမုဟမၼဒ္(ဆြ) သက္ေတာ္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ဇြလ္ဟဂ်္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ဟဂ်္၀တ္ျပဳစဥ္ အာရာဖသ္ ကြင္းျပင္ေတာ္၌ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာသမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းေတာ္ -

““ ခီ်းမြမ္းေထာမနာျခင္းဟူဟူသမွ်သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာတည္း။
သို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရွင့္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကပါ၏။အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရွာေဖြကာ အရွင့္ဘက္သို႔လွည္႔ပါ၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (All Human) စိတ္တြင္းရွိ မေကာင္းမႈမ်ားမွလည္းေကာငး္၊ ကၽြႏ္ုပ္တိဳ႔
(All Human) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွထြက္ေပၚလာမည္႔မေကာင္းမႈမ်ားမွ
လည္းေကာင္း၊ အရွင္ထံေတာ္တြင္ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံပါ၏။

””အို - လူအေပါင္းတို႔၊ ကၽြႏ္ုပ္၏စကားကို နားဆင္ၾကပါေလာ့၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ဤႏွစ္ဟဂ်္ရာသီၿပီး၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည္၊ မေတြ႔ဆံုမည္ကို မသိရွိေသာေၾကာင့္ပင္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ

-အို - လူခပင္းတို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အားေယာက်္ားမိန္းမတစ္ေယာက္ဆီမွ
ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး အသင္တို႔အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကိုတစ္ဦးမွတ္မိၾကအံ႔ေသာငွာ လူမ်ိဳးစုအသီးသီး မ်ိဳးႏြယ္အသြယ္သြယ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

ဧကန္စင္စစ္ အသင္တို႔အနက္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား)ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေၾကာက္ရြံ႕ဆံုးေသာ၊
အျပစ္မ်ားမွ အမ်ားဆံုးၾကဥ္ေရွာင္ေသာေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူသာလွ်င္
အလ္လာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၀ယ္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။
(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၄)

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ရွိသည္႔ သာလြန္မႈမွလြဲ၍ ၊ အာရပ္တစ္ဦးသည္အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးထက္သည္ သာလြန္သည္မဟုတ္သလို၊ အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးသည္လည္းအာရပ္တစ္ဦးထက္ သာလြန္သည္မဟုတ္။ အျဖဴသည္လည္း အမဲထက္မသာလြန္၊ အမဲသည္လည္းအျဖဴထက္သာလြန္သည္မရွိေခ်။ လူသားအားလံုးသည္ အာဒမ္၏အဆက္အႏြယ္သားေျမးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရႊံ႕ေစးေျမျဖင့္သာ ဖန္ဆင္းခံရ၏။မ်က္ေမွာင့္ျပဳၾကေလာ့၊ ေသြးေႂကြးေၾကာင့္ လည္းေကာငး္၊ဥစၥာဓနေႂကြးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာငး္ လက္တုန္႔ျပန္မႈအားလံုးကိုငါ၏ေျခေမွာက္ေရာက္ေစလ်က္ သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ကအ္ဘာေက်ာင္းေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဟာဂ်ီမ်ားကို
ေရေပးေ၀ျခင္းမွအပက်န္သမွ်ခပ္သိမ္းကား ႂကြင္းက်န္မေနေတာ့ၿပီ။

အို - ကိုရိုက္ရွ္အမ်ိဳးသားတိို႔ ၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၏ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္တြင္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရွိေနစဥ္တြင္အသင္တို႔သည္ တရားစီရင္မည္႔ ထိုသည္႔ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္ဤေလာကီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားျဖင့္ ျပည္႔ႏွက္လ်က္ရွိမေနေစလင့္။ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ငါသည္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္အသင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနမည္မဟုတ္ေခ်။မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကေလာ့၊ အတိတ္ေခတ္က အက်င့္ဆိုးအားလံုးသည္ငါ၏ေျခေအာက္ေရာက္ေစၿပီး သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီ၊ ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္၏။အတိတ္ေခတ္က လက္တုန္႔ျပန္မႈ၊ ေသြးထြက္သံယို ကလဲ့စားေခ်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ရန္ၿငိဳးရန္စအားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းေစလိုက္ၿပီ၊ ဥပကၡာျပဳလိုက္ၿပီ၊သင္ပုန္းေခ်လိုက္္ၿပီ၊ ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီ။

အို - လူသားအေပါင္းတို႔၊ အမွန္ပင္၊ အသင္တို႔သည္ အသင္တို႔၏ ဇနီးမယားမ်ားအေပၚတြင္ အခြင့္အေရးရွိသကဲ့သို႔အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားသည္လည္းအသင္တို႔အေပၚအခြင့္အေရးတန္းတူရွိသည္သာ။ အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားအားအိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေပးလ်က္ ဂုဏ္သိမ္ခ်ီးျမင့္ရန္အသင္တို႔အေပၚတာ၀န္တင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ မမွ်တသည္႔ အမႈမ်ိဳးကိုမက်ဴးလြန္ၾကလင့္။ သုိ႕ေသာ္ (သင္တို႔၏ဇနီးမယားမ်ားက စတင္၍)ထိုသို႔က်ဴးလြန္ၾကပါလွ်င္ သူတို႔အား အိပ္ယာခြဲရန္ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈမရွိေသာအျပစ္ေပးရန္ အခြင့္ရွိေပသည္။

အကယ္၍ အသင္တုိ႔ဇနီးမယားမ်ားသည္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းေသာ ကာယိေျႏၵပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ သူတို႔အား အ၀တ္တန္ဆာစီေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာဆင္ယင္ေပးျခငး္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာေကၽြးေမြးျခင္းကို မလင့္ဟင္းၾကေစလင့္။မွတ္သားေလာ့၊ အသင္ဇနီးမယားတို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကိုတစ္ပါးသူအားေပးကမ္းျခင္းမျပဳၾကလင့္။မွတ္သားေလာ့၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေကာင္းမြန္သိမ္ေမြ႔စြာ ဆက္ခံၾကေလာ့။အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလာ့၊ ဧကန္ပင္၊ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏လံုၿခံဳေစျခင္းကာကြယ္မႈအေပၚမွ သူမတို႔အားေဆာင္ယူခဲ့ၾကသလို အရွင္ျမတ္၏ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ သူမတို႔အား တရား၀င္ေစခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။ေခ်းယူထားသည္႔ ေငြေၾကးအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။

ေခ်းယူထားသည္႔ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။ မိမိရရွိသည္႔ လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားကိုလည္း အတုန္႔အလွည္႔ျဖင့္ျပန္လည္ လက္ေဆာင္ေပးသင့္ေလသည္။ မိမိတို႔ထံ (တစ္စံုတစ္ေယာက္က) စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အပ္ႏွံသူတစ္စံုတစ္ရာဆံုးရံႈးခဲ့လွ်င္ ထိုသူသည္ အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အပ္ႏွံသူကို ေက်နပ္ေစရမည္။ အသင္တို႔၏ အခိုင္းအေစမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍မူအသင္တို႔ကိုယ္တိုင္စားေသာက္သည္႔အတိုင္း သူတို႔အားေကၽြးေမြးၾကပါေလ။အသင္တို႔၀တ္ဆင္သည္႔အတိုင္း သူတို႔အား ဆင္ယင္ေပးပါေလ။ကၽြႏ္ုပ္၏ေနာက္တြင္ လမ္းမွားသို႔မလိုက္မိေစရန္လည္းေကာင္း၊တစ္ေယာက္၏လည္ကုပ္ကို တစ္ေယာက္ညွစ္သကဲ့သို႔သတ္ပုတ္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းၾကပါေလ။

အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္း မႈတို႔မွာ တူၾကသည္မဟုတ္ေပ၊(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္းမႈကို) ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္သူႏွင့္ အသင္၏အၾကား၌ ရန္ၿငိဳးရွိေသာ္လည္းထိုသူသည္ မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေပမည္။(ကုရ္အာန္ ၄၁း၃၅)

** ကုရ္အာန္ကုိစြဲျမဲစြာကုိင္ထားရမည္ **

Special thanks to brother ေက်ာ္ေဇယ်ာဦး

No comments: