---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, December 13, 2009

သူေတာ္စဥ္မ်ား၏ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုံးမစကား part1

''အို'' လူသားတို႕
မိမိတို႕သက္တန္း၌
ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ
မည္မွ်ျပဳခဲ့ၾကသည္ကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾက
သို႕မွသာ ''ေသာင္ဗာဟ္''
ျပဳခ်င္းစိတ္ျဖစ္ေပၚလာျပီး
ကိယာမာသ္ေန႕၌
လြယ္ကူမႈရွိလိမ္႔မည္
.
ဟဇ္ရသ္အုမရ္
************
.
ဒြႏၷယာေလာက၏ ဥပမာသည္
အိပ္ေနသူ၏ အိပ္မက္ကဲ့သို႕
မၾကာမီ ပ်က္ျပယ္သြားမည္ျဖစ္သည္
သြားေနသူ၏ေနာက္မွ
ကပ္ပါလာေသာအရိပ္ကဲ့သို႕
မၾကာမွီေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္
ဒြႏၷယာေလာကသည္
အသိဥာဏ္ရွိသူမ်ားကိုမူ
ဤအခ်က္မ်ားျဖင့္ မလွည့္စားႏိုင္ေပ။
.
ဟစန္ဘဆြ္ရီ
************
သူေတာ္စဥ္မ်ား၏ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုံးမစကားေပါင္းတစ္ရာ စာအုပ္မွေကာက္ႏွုတ္တင္ျပသည္။

No comments: