---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, January 7, 2011

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္လူ႕ဘဝ


သီးျခားေသာအိမ္သားမ်ား
---------------------------
ဟဇရသ္အနတ္စ္ (ရ) ကဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ) အမိန္႕ရွိေတာ္မူသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား
သည္ မိသားစုတစ္စုတည္းမွ ထူးျခားထင္ျခားေသာသူမ်ားပမာျဖစ္ၾကသည္။ ဆြဟာဗဟ္ (ရ) မ်ားက ၎တို႕သည္ အဘယ္သို႕ေသာသူမ်ားပါနည္းဟုေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ ၎တို႕သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုအျမဲတေစရြက္ဖတ္ေလ့ရွိျပီး ၎က်မ္းလာအတိုင္း ေနထိုင္က်င့္ၾကံၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ထူးျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဟာကင္မ္)

ႏွလုံးသား၏ လွပတင့္တယ္မႈ
------------------------------
ဟဇရသ္ အိဗ္ေနအဗၺာစ္ (ရ) က ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ) အမိန္႕ရွိေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူ၏ ႏွလုံးသား၌ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းမွ်ပင္ ထိန္းသိမ္းထားမႈမရွိလွ်င္ ၎သူ၏ႏွလုံးသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနေသာအိမ္ပမာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္တစ္အိမ္၏ လွပဂုဏ္က်က္သေရရွိမႈသည္ ၎အိမ္၌ လူအမ်ားျဖင့္သာယာစည္ပင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤအတိုင္းပင္ လူသား၏ ႏွလုံးသား၏ လွပခန္႕ညားမႈတင့္တယ္မႈတို႕သည္ ႏွလုံးသား၌ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။ (သစ္ရ္ေမဇီ)

No comments: