---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, October 20, 2012

ယခု ဇီလ္ဟာ့ဂ်္လ ၁၀ ရက္အတြင္းျပဳသင့္ေသာ ေအဘာဒသ္မ်ား

No comments: