---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, January 4, 2009

အာရွဳရာေန႕အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

အာရွဳရာေန႕ဆိုသည္မွာ

ယခု မူဟရမ္လ ၁၀ရက္ေန႕တြင္ ႐ိုစာဥပုသ္္ေစာင့္ထိန္းၾကေသာေန႕ကိုဆိုလိုပါသည္။ ၆၂၂ CE ခုႏွစ္တြင္ ရစူလြလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မဒီနာျမိဳ႕ေတာ္သို႕ေရာက္ရွိေသာအခါ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား မူဟရမ္လ ၁၀ရက္ေန႕တြင္ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိ၍ အေၾကာင္းရင္းကိုေမးၾကည့္ေလသည္။

၎တို႕က ယေန႕သည္မဂၤလာရွိေသာေန႕ျဖစ္၏။ ယေန႕တြင္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္က အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားကို ရန္သူ၏ (အီဂ်ိပ္ေခတ္) လက္မွကယ္တင္ခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ မူစာ (အ) သည္ လႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အားေက်းဇူးဆပ္ရန္ ယေန႕တြင္ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းခဲ့၏။ ရစူလြလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ကြၽနု္ပ္တို႕သည္ အသင္တို႕ထက္ တမန္ေတာ္မူစာ (အ) ႏွင့္ပိုနီးစပ္၏ဟုမိန္႕ေတာ္မူေလသည္။။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ထိုေန႕တြင္ ႐ိုစာဥပုသ္္ေစာင့္ထိန္း ခဲ့၍ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကိုလည္း ႐ိုစာဥပုသ္္ေစာင့္ထိန္းၾကရန္အမိန္႕ေပးခဲ့ေလသည္။ (အလ္-ဘူခါရီက်မ္း)

ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ကမြတ္စ္လင္မ္မ်ားအား လျမတ္ရမ္မဒန္ ႏွင့္ အာရွဳရာေန႕ တြင္႐ိုစာဥပုသ္္ေစာင့္ထိန္းၾကရန္ အမိန္႕ေတာ္ခ်ေပးခဲ့ေလသည္။

ရစူလြလႅာဟ္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္မူဟရမ္လ ၉ရက္ေန႕ညႏွင့္ ၁၀ရက္ေန႕ညတြင္ ႐ိုစာေစာင့္ထိန္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့၏။ အိဗ္ႏုအာဗားစ္ မွတဆင့္သိရသည္မွာ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) သည္ အာရွဳရာေန႕တြင္႐ိုစာေစာင့္ထိန္း၍ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကိုပါ ထိုေန႕တြင္႐ိုစာေစာင့္ထိန္းၾကရန္အမိန္႕ေပးေသာအခါ လူအမ်ားက အိုး ..... အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္၊ ဤသည္ဂ်ဴးႏွင့္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႕၏ ဂုဏ္ယူၾကေသာေန႕သာျဖစ္ပါသည္ ဟုေျပာၾကေလသည္။ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) က အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအားေရွ႕လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၉ရက္ေန႕ည၌ပါ ႐ိုစာေစာင့္ထိန္းေစလို၏ဟု ျပန္မိန္႕ၾကားေလသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္သို႕မေရာက္ခင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အမိန္႕ေတာ္ကိုခံယူသြားေလသည္။ (မြတ္စ္လင္မ္ႏွင့္အဗူဒါဝူဒ္က်မ္း)

အစၥလာ့မ္ပညာရွင္မ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ မူဟရမ္လ ၉ရက္ေန႕ည၊ ၁၀ရက္ေန႕ည၊ ၁၁ရက္ေန႕ညသံုးည (သို႕) ၉ရက္ေန႕ည ႏွင့္ ၁၀ရက္ေန႕ည ႏွစ္ည၊ (သို႕) ၁၀ရက္ေန႕ည တစ္ညသာ အာရွဳရာ အတြက္႐ိုစာေစာင့္ထိန္းႏိုင္ပါသည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) က အာရွဳရာေန႕တြင္ ႐ိုစာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ အလြန္တရာမွေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိျခင္း၊ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္ ဂိုနာမ်ားကို အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ကခြင့္လႊတ္ေပး

ခင္းမ်ားခံစားရမည္ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

သို႕ေသာ္အျပစ္ ဂိုနာအၾကီးမ်ားကိုေရွာင္မွသာလွ်င္ အျပစ္ ဂိုနာအေသးမ်ားကိုအလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ကခြင့္လႊတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ တစ္ရက္ေလာက္မွ်႐ိုစာေစာင့္ထိန္း၍ၾကီးမားေသာအျပစ္မ်ားမွလြတ္ေစရန္ အားကိုးမည္ဆိုလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွားသြားပါမည္။

အကယ္၍အသင္သည္ ေန႕စဥ္ဖတ္ရမည့္နမာ့ဇ္ပ်က္ကြက္မည္ (သို႕) ရမ္မဒန္လတြင္ ႐ိုစာေစာင့္ထိန္းျခင္းမွပ်က္ကြက္မည္ (သို႕) သူတစ္ပါးကိုအပုပ္ခ်မည္ (သို႕) မုသားေျပာမည္ (သို႕) အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အျခား ၾကီးမားေသာအျပစ္ ဂိုနာမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ္ အာရွဳရာေန႕တြင္ ႐ိုစာေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္လံုေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။

အာရွဳရာေန႕တြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္သည္ အံ့ဖြယ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးထားပါသည္။

၁။ တမန္ေတာ္ ဘာဘာအာဒမ္ (အ) ၏ ေနာင္တ ႏွင့္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႉကို အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္လက္ခံခဲ့၏။

၂။ တမန္ေတာ္ ႏူးဟ္ (အ) ၏သေဘၤာသည္ အလ္ဂ်ဴဒီေတာင္ေပၚသို႕ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့၏။

၃။ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ေမြးေသာေန႕ျဖစ္၏။

၄။ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) သည္ အာရွဳရာေန႕တြင္ ခလီလ္- ႐ူလႅာဟ္ (အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္၏မိတ္ေဆြ)ဘြဲ႕ကိုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရ၏။

၅။ နမ္႐ူးဒ္ဘုရင္သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) အား မီးထဲသို႕ပစ္ခ်ခ်ိန္၌ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္၏အမိန္႕ေတာ္ႏွင့္မီးကိုေအးေစခဲ့၏။

၆။ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္က တမန္ေတာ္ အာယူ႕ပ္ (အ) အားဒုကၡမွကယ္တင္၍ နဂိုအတိုင္းအေကာင္းပကတိႏွင့္ခ်မ္းသာမႉကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။

၇။ တမန္ေတာ္ ယူႏူးစ္ (အ) သည္ေဝလငါးၾကီးၿမိဳခ်၍ ငါးၾကီး၏ဗိုက္ထဲတြင္ရက္ေပါင္း၄၀ ေနခဲ့ရေလသည္။

အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ေဝလငါးမွာ ၿပန္အန္ထုတ္ခဲ့ေလသည္။

၈။ တမန္ေတာ္ မူစာ (အ) သည္ဖာ႐ိုဘုရင္ ၏လက္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၉။ တမန္ေတာ္ ဆူလိုင္မန္ (အ) သည္ လူ၊ ဂ်င္၊ တိရစာၦန္ ႏွင့္ ေလ တို႕အားအမိန္႕ေပးႏိုင္ေသာဘုရင္ျဖစ္ခဲ့၏။

၁၀။ တမန္ေတာ္ အီဒရစ္ (အ) ႏွင့္ တမန္ေတာ္ အီစာ (အ) တို႕အား သက္ရွိလွ်က္ႏွင့္ပင္ ေကာင္းကင္ေပၚသို႕ပင့္တင္ေပးခဲ့၏

၁၁။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမတ္ (ဆြ) ၏ေျမးေတာ္ အီမမ္ဟူစိန္သည္ အီရက္ကာဘာလာစစ္ပြဲတြင္ အာဇာနည္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့၏။

၁၂။ လူသားအားလုံးေသဆုံးျပီးေနာက္ ျပန္လည္ရွင္သန္ထေျမာက္ရမည့္ေန႕ ႏွင့္ အလႅာ့ဟ္ေရွ႕ေမွာက္အစစ္အေဆး ခံရမည့္ေန႕သည္ ဤအာရွဳရာေန႕တြင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာျပန္သူ ဟာလီမာ။

ခ်စ္ေသာမြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ား ... သည္လိုရက္ထူးရက္ျမတ္မွာ ေအဗာဒါဟ္မ်ားလုပ္ႏိုင္ၾကပါေစ။ သည္ေအဗာဒါဟ္အေပၚမွာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားက်ေရာက္ပါေစ။ အာမီးန္။ ပါလက္စတိုင္း ဂါဇာျမိဳ႕တြင္အသက္အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သနားစရာမြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ မိမိတို႕ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္၊ ယခုရင္ဆိုင္ေနရေသာဒုကၡမ်ားမွအျမန္လြတ္ေျမာက္ၾကရန္ အတြက္ ဒိုအာ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးၾကရန္ သတိေပးအပ္ပါတယ္။

** ဒီႏွစ္အာရွဳရာေန႕သည္ ဇန္နဝါရီလ အဂၤ ါေန႕ ၆ရက္ (မူဟရမ္ ၉ရက္ေန႕ည)၊ ဗုဒၶဟူးေန႕ ၇ရက္ (မူဟရမ္ ၁၀ရက္ေန႕ည) ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႕ ၈ရက္ (မူဟရမ္ ၁၁ရက္ေန႕ည) ျဖစ္ပါတယ္

ဒီ post အတြက္ဝိုင္းကူေပးတဲ့ ညီမေလး ေမေလးညိဳကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

(ဟာလီမာ)

1 comment:

maylay said...

ဒီ post ေလးအတြက္ အထူးပဲ ၀မ္းသာေက်းဇူးတင္မိပါတယ္ မေရ... အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံရရင္ ဒီလိုေန႔မွာ ဒီလို ရိုဇာထားသင့္တယ္ ဆိုတာ ေမေလး ဘ၀မွာ ခုမွပဲ သိရတာပါ။ အခ်ိန္မွီ တင္ေပးတဲ့ အတြက္လဲ ေက်းဇူးပါေနာ္ ။

( ေမေလး ကူညီတယ္ဆိုတာ စာလံုးေပါင္းေလးပဲ ၾကည့္ေပးတာပါ။ မရဲ့ ရွာေဖြၿပီး ဘာသာၿပန္ေပးမႉနဲ႔ ယွဥ္ရင္ မေၿပာပေလာက္ပါဘူးရွင္ )