---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, April 16, 2010

ေစာဒက-အစၥလာမ့္ဂ်ိဇ္ယာဟ္

အစၥလာမ္အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္သူမ်ားအတြက္ ေစာဒကတစ္ခု။ ဒီၾကားထဲ အစြန္းေရာက္ တုိ႔က မဆီမဆုိင္
အစၥလာမ္နာမည္ယူ အဓိပၸာယ္မဲ့စြာ တလြဲအသုံးျပဳေနေသာစနစ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစၥလာမ္အမွန္တရားမ်ားဆီသုိ႔
ဖိတ္ေခၚမႈေပါ့ေလ်ာ့လစ္ဟင္းမႈေၾကာင့္ အစၥလာမ္အေၾကာင္း တုိ႔မိေခါက္မိေသာ ညီေနာင္မ်ားအဖုိ႔
အထင္လြဲစရာအေကာင္းဆုံး။ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ေခၚ လူခြန္။ နာမည္ၾကား႐ုံမွ်ျဖင့္ ေအာ့ႏွလုံးနာစရာေကာင္းေသာ
စကားလုံးပင္။

ကမၻာ့သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္လွန္ၾကည္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ပေဒသရာဇ္၊
နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏စနစ္ဆုိးအျဖစ္ ေတြ႕ ရေပမည္။ သို႔ေသာ္သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၏လူခြန္ႏွင့္အစၥလာမ့္ဂိ်ဇ္ယာဟ္
ဘာကြာျခားသနည္း။ အသင္ ကုိင္တုိင္ ႏွလုံးသားကိုခ၀ါခ်၍စာျမည္းၾကည့္လုိက္ပါ။
ေအာ္ ဒါဟာ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔အရွင္ရဲ႕ဘာသာတရားမခြဲျခားလူသားအေျချပဳ
ကုိင္းကၽြန္းမွီကၽြန္းကုိင္းမွီ ညီအစ္ကို ရင္း၀ါဒ အျပည့္ေပၚေစသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္ လမ္းစဥ္ပါကလားဟုဆုိကာ
ၾသခ်ရေပလိမ့္မည္။ ကမၻာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္ လူသားမဆန္ဆုံးေသာ
စနစ္ဆုိးႀကီးကို အစၥလာမ္က အမည္မေျပာင္းဘဲ လူသားအဆန္ဆုံး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏
ေနာင္တရျခင္းက႑အရ မူစလင္ မဟုတ္သူ(၃)မ်ိဳးရွိသည္။

(၁) မူစလင္တုိ႔ကုိ ရန္လုိတုိက္ခုိက္သူမ်ား
(၂) မူစလင္တုိ႔ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ေရာင္းရင္းမ်ားႏွင့္
(၃) အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မူစလင္တုိ႔ႏွင့္
ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကေသာ မူစလင္မဟုတ္သည့္ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံသားမ်ား (ဇင္မီ)တုိ႔

ျဖစ္ၾကသည္။

အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မူစလင္မ်ားႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံေအးရိပ္ေအာက္ရွိ ဇင္မီတုိ႔ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေပသည္။
မိမိတုိ႔ေနထုိင္ခုိလႈံရာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေရးႀကံဳလာပါက မူစလင္ႏုိင္ငံသား မ်ားေရာ ဇင္မီႏုိင္ငံသားမ်ားကပါ
ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားပီပီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရေပမည္။ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို မူစလင္တုိ႔သာပုိင္သည္၊
ဇင္မီတုိ႔ႏွင့္မဆုိင္ဟူ၍ အစၥလာမ္သာသနာက မသြန္ သင္ေပ။ ဘာသာစြဲမထားဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚအေျခခံကာ
ဇင္မီတုိ႔အားလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခြင့္အျပည့္အ၀ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္
အစၥလာမ္သာသနာ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ မွ အဓမၼစနစ္မရွိဆုိသည့္အတုိင္း ဤကာကြယ္ေရးတြင္လည္း
အတင္းအၾကပ္ အဓမၼပါ၀င္ေစမႈ မရွိေပ။ ဇင္မီတစ္ဦးအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး
တြင္ အသက္ေသြးေခၽြး မေပးဆပ္လုိပါက မိမိခ်မ္းသာလွ်င္ ခ်မ္းသာသည့္အေလွ်ာက္ ဆင္းရဲလွ်င္
ဆင္းရဲသည့္အေလွ်ာက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ညီေနာင္မ်ားအား တစ္တပ္တစ္အား
ေထာက္ပံ့ကူညီခြင့္ေပးထားေပသည္။ ဤေထာက္ပံ့ကူညီေငြကို အစၥလာမ္တြင္ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ဟုေခၚေပသည္။
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၏အရင့္သီးဆုံးစကားလုံးကိုအစၥလာမ္က အဓိပၸာယ္ လုံးလုံးေျပာင္းပစ္လုိက္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ကဲ့သုိ႔ဆန္႔က်င္၍ မုိးႏွင့္ေျမသို႔ကြာျခား သြားသည္။ ရက္စက္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ယ္မႈန္းထားေသာ လူခြန္ကို
ညီအစ္ကုိရင္း၀ါဒျဖင့္ေဆး၍ မိမိႏိုင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအတြက္ ထည့္၀င္ကူေငြအျဖစ္
ေျပာင္းပစ္လုိက္သည္။ မူစလင္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္မူ ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘဲ အေရးႀကံဳလာပါက
အသက္ ေသြးေခၽြးေပးကုိေပးဆပ္ရေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္က သူသည္ အေရၿခဳံမူစလင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြား ေပမည္။

မူစလင္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတာ၀န္သာမက အစၥလာမ့္သာသနာ ေတာ္၏ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအနက္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ တရား၀င္ဒါနေၾကး (ဇကာသ္)ကိုလည္း ေပးကိုေပးရ ေပသည္။ အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းသည္မွာ
မူစလင္တစ္ဦးေပးရေသာ တရား၀င္ဒါနေၾကးပမာဏသည္ ဇင္မီတစ္ေယာက္၏ထည့္၀င္ေၾကး
ဂ်ိဇ္ယာဟ္ထက္ပုိမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးအခြင့္အေရး အေနႏွင့္ ဇင္မီတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတြင္
တုိက္႐ုိက္မပါ၀င္လုိေသာ္လည္း ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္၍ မူစလင္တစ္ဦးနည္းတူ ဇကာသ္
တရား၀င္ဒါနေၾကးေပးမည္ဆုိပါကလည္း ေပးႏုိင္ေပသည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ ခ်ဳပ္သူအေနျဖင့္
ထုိစိတ္ေစတနာ ထက္သန္သူ ဇင္မီအား ဇကာသ္၏ ပမာဏစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းျပၿပီး လက္ခံသေဘာတူပါက
ထုိဇင္မီတံမွ ဇကာသ္ေကာက္ခံႏုိင္သည္။ ထုိဇင္မီသည္ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ ေပးစရာ အသက္ေသြးေခၽြး
ေပးဆပ္စရာမလုိေတာ့ေပ။ အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ဒုတိယေျမာက္ ဆက္ခံသူ သာ၀ႀကီးအုမရ္ သခင္လက္ထက္၌
အာရဗ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဇင္မီမ်ားက ဂ်ိဇ္ယာဟ္ ေပးေဆာင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ဇကာသ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္
သခင္က သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ေလ သည္။ အစၥလာမ့္ပညာရွိႀကီး အိမာမ္ ရွာဖာအီသခင္ကလည္း ဇင္မီတစ္ဦးအေနျဖင့္
အစၥလာမ့္က သတ္မွတ္ထားေသာ ဇကာသ္ေပးႏုိင္ေလာက္သည့္ ဥစၥာပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ပါက ဂ်ိဇ္ယာဟ္အစား
ဇကာသ္စနစ္ျဖင့္ ေပးလုိ၍ ေတာင္းဆုိပါက ခြင့္ျပဳပုိင္ေၾကာင္း ဓမၼသတ္ေပးထားေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ “အလႅာဟ္” အရွင္ျမတ္၏ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ)က ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးတြင္လည္း မပါ၀င္ႏုိင္၊ ေထာက္ပံ့
ေၾကးေငြလည္း မေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမျပဳဘဲ အၿမဲတေစ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားေနသူ
ဘာသာျခားရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဂ်ိဇ္ယာဟ္ေကာက္ခံျခင္း မျပဳ ရန္တားျမစ္ ထားၿပီး ႏုိင္ငံသား
ဇင္မီတစ္ဦးအနျဖင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ အားနည္းကာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ ပါက သူႏွင့္ သူ႕မိသားစုအား
အစၥလာမ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည့္သူဘ႑ာတုိက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူစလင္တုိ႔ကုိ သြန္သင္ခဲ့ေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလတြင္ ထုိထည့္၀င္ေငြ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
အသုံးျပဳေပသည္။ ဤသို႔ သစၥာ ေစာင့္သိသူ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းဇင္မီမ်ားကို အစၥလာမ့္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္
တစ္ေျမတည္းေန မူစလင္ ညီအစ္ကုိမ်ားကလည္း ညီေနာင္ဇင္မီတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ
ဘာသာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အာမခံခ်က္အျပည့္ေပးကာ မိမိတုိ႔၏အသက္ႏွင့္လဲ၍ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္းကုိင္းမွီ ကုိင္းကၽြန္းမွီ ေက်းဇူးတုံ႕ျပန္ၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ိဇ္ယာဟ္ဆုိ သည္မွာ
အစၥလာမ့္အတြက္ မူစလင္မ်ားႏွင့္ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ ဘာသာျခား ညီေနာင္မ်ားအၾကား
ညီရင္းအစ္ကုိစိတ္ဓာတ္ကို ေပါင္းကူးထားေပးေသာ တံတားသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ သားေကာင္းတစ္ဦး၏
မိမိႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ၏ ျပယုဂ္လည္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ။

ကိုး -Non- Muslims in the Shari'ah of Islam by Salim Al-Bahrasawy

ဘာသာျပန္ Ababeel
Link : Islam Yaungche network

No comments: