---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, April 19, 2009

အစ္ဗ္ရာဟီမ္ အလိုင္ဟစၥလာမ္ သခင္ႏွင့္ သားေတာ္အစၥမာအီလ္ အလိုင္ဟစၥလာမ္ သခင္ႏွစ္ပါး ေတာင္းခံေသာ ဆုေတာင္းဒိုအာ

ျမတ္ဆုမြန္ဒိုအာစာအုပ္မွတင္ဆက္ပါသည္။

No comments: