---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, April 13, 2009

ကီယာမတ္နီးလွ်င္ျဖစ္ေပၚမည့္လကၡဏာမ်ား part 3

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေၾကာင္းအရာ လကၡဏာရပ္မ်ား၏ အမွတ္စဥ္မ်ားမွာ စာ႐ႈသူမ်ား လြယ္ကူ စြာနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္သာ အမွတ္စဥ္တပ္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အမွတ္စဥ္ အတိုင္း ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းျခင္း မဟုတ္ေပ။

(၁) ဒဂ်္ဂ်ားလ္ ထြက္ေပၚျခင္း
(၂) ေကာင္းကင္ယံမွ လူတိုင္းၾကားရမည့္ အသံထြက္ေပၚျခင္း
(၃) ဆိုဖီယာနီ ေပၚထြက္ျခင္း
(၄) ေျမၿပိဳနိမ့္၀င္ျခင္း
(၅) နဖ္စ္ဇကီယာ အသတ္ခံရမည္ျဖစ္ျခင္း
(၆) စိုင္ယဒ္ ဟိုစိုင္န္နီ ေပၚထြက္ျခင္း
(၇) ရမ္ဇာန္လလယ္တြင္ ေနၾကတ္၍ ထိုလကုန္ပိုင္းတြင္ လငပုတ္ဖမ္းျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တိက်လကၡဏာရပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အျခား လကၡဏာရပ္အခ်ဳိ႕လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိက မက်သည့္အတြက္ မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ ေလ့လာဆန္းစစ္ လိုပါက က်မ္းႀကီးမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Special thanks to Ko Hla Tun Oo

No comments: