---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, August 4, 2009

ရွအ္ဗာန္လ ၁၅ ရက္ (ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္) ညည့္ျမတ္တြင္ တရားအားထုတ္ရန္ က်င့္စဥ္မ်ား

ရွဗ္ေဗ့ဗရာအသ္ ႏွင့္ ရွဗ္ေဗ့ကဒရ္ ညည့္ျမတ္တို႕၏ (နိဖိလ္) က်င့္စဥ္မ်ား
(ထင္ထင္ရွားရွားဖတ္႐ႉရန္ ပုံကိုကလစ္ျပီးဖတ္ပါ။)


ဆြလာသြတ္ သတ္စ္ဗီးဟ္ နမာဇ္၏ အက်ိဳးစဝါဗ္ႏွင့္ ဖတ္နည္းစည္းကမ္းမ်ား
(ထင္ထင္ရွားရွားဖတ္႐ႉရန္ ပုံကိုကလစ္ျပီးဖတ္ပါ။)
မွတ္ခ်က္။ ရွအ္ဗာန္ ၁၅ ရက္ ညည့္သည္ ဒီလ 5.8.2009 (after magarib namarz) ျဖစ္ပါသည္။

No comments: