---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, August 13, 2009

Lipstick သုံးတတ္ေသာအမ်ိဳးသၼီးမ်ားအတြက္ Halal lipstick information

** Halal lipsticks & cosmatics ကို Saudi Arabia ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တင္ေရာင္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္။

Looking for lipsticks which are HALAL and safe to be consumed for MUSLIMS?
Non halal ingredients used in the make up and lipsticks always make you think twice and stopped you from using those cosmetics?

We will help you to find lipsticks which are safe to be consumed for muslim woman, produced in a muslim country and CERTIFIED HALAL by the authorized Islamic body

If you are muslim woman who are ...
Concern about the ingredients used in the cosmetics and lipsticks that your are using...
Looking for alternative make up and lipsticks which are halal and safe to be consumed...
Looking for alternative lipsticks which are leads free...

YOU SHOULD SERIOUSLY READ ON WHAT I'M GOING TO REVEAL HERE...!
Fazi Abdul Latif

(Internet Entrepreneur,Malaysia)
Assalamualaikum,
Dear muslim sisters,
It has been very upset for me to find out about the ingredients mostly used in the make up, cosmetics and lipsticks currently available in the market. Most of them were made from non halal ingredients and even some of the lipsticks are not safe for our health. I have had experienced of using lipsticks which in the end changed my lips natural color into dark due to the leads content. This including over the counter lipsticks which were carrying well known brands. What are more surprising is to find out some of the main ingredients used in the lipsticks which are as follows :

Pig’s Fat – Reason being is Pig’s fat is the only fat which does not melt at average body temperature while all other fats start melting. From the research done by the scientist,the pig’s fat does not melt on human body and lipstick manufactures have no option but to use it in their lipstick in order to help the lipstick stays on the lips.

Alcohol– Most of the lipsticks formula contains alcohol which is prohibited in Islam. Infact for certain individual, they will suffer some allergic reaction due to the alcohol content in the lipstick

Baby Placenta– some cosmetic producers used placenta as part of the ingredients in their cosmetics and lipstick products. Placenta is not only haram in Islam but also harmful to our health. And many more other non halal ingredients

I am very excited to introduce and offer this fine quality halal lipsticks for you to try on. The choice of colors available, the feeling of confidence knowing the ingredients used are halal and permitted in Islam and yet my lips stay moist, and never dry through out the day.

You might be wondering what are the main ingredients in this V2 Halal Lipsticks :

Pure Goat’s Milk - Goat's milk contains enzyme, vitamins and nourishment to maintain healthy and beautiful lips. It is a natural moisturiser to balance the lip's moisture for supple and smooth lips.

Aloe Vera– to helps lips stay supple and smooth and acting as moisturizer. Aloe vera has been used as one of the main ingredients in the V2 Halal Lipstick since it is well known for it’s benefits as soothing properties and help the lips to stay moist.

Vitamin E– acting as anti oxidant to helps your lips stays healthy, preventing wrinkles and from dry off so that your lips will feel comfortable through out the day whilst wearing the the V2 halal lipstick.

Reasons why you should choose V2 halal lipsticks
Halal ingredients – the ingredients used are halal, permitted in Islam and safe to be consumed by muslim.

Mixture of aloe vera and goats milk have been used as replacement for Pig’s gelatine

Vitamin E is acting as anti oxidant as well as to protect the lips from dry off and free from wrinkle.

100% muslim products , produced in a muslim country and all the factory employees are muslim.

Certified Halal by Jakim (Islamic Development Department of Malaysia) – the ingredients used are permitted by Islamic law and safe to be consumed by muslims. Application for halal approval requires all documents in regards to the ingredients used must be submitted and revealed, followed by inspection at the manufacturer’s factory.

Long lasting – with just one application, the lipstick color stays on your lips for up to 3 times meals taken

Well, actually the above are not the only reasons why you should choose V2 Halal Lipsticks. V2 Halal Lipsticks are the best choice for muslims for the following additional reasons :

Produced by manufacturer with GMP Status (Good Manufacturing Practice)

Helps the alternatif halal product to build a much better Islamic community worldwide
and many more…

After all of the above reasons don’t you think that it is the time for you to switch to halal lipstick instead of over the counter lipsticks?

For more information, click here http://www.halallipstick.com/

No comments: