---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, August 20, 2009

ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ား

ဟဇ္ရသ္ အလီ (ရေသြ႕) ဆင့္ျပန္သည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံ ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္ေမးျမန္းမႈကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ…. ‘အၾကင္သူသည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳပါက မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာေသာ ကေလးပမာ အျပစ္ဂုနဟ္အေပါင္းမွ ကင္းစင္သြားမည္။

၁။ တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မိခင္၀မ္းၾကပ္အတြင္းမွ ေမြးဖြားသန္႔စင္လာသကဲ့သို႔ အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွကင္းစင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။
၂။ ႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎ႏွင့္တကြမိဘႏွစ္ပါးလံုး (အီမာန္ရွင္) ျဖစ္ပါက အျပစ္ (ဂုနဟ္) အေပါင္းမွ ခ်မ္းသာလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရွိလိမ့္မည္။
၃။ သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (အရ္ရွ္) ပလႅင္ေတာ္ေအာက္မွ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး ေၾကြးေၾကာ္မည္မွာ “အို-အီမာန္ရွင္ သင္ရဲ႕ (အအ္မာလ္)ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျပဳက်င့္ပါမူ သင္၏ယခင္မေကာင္းမႈမ်ားအားလံုးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
၄။ ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေကာင္းကင္က်က်မ္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) ေသာင္ရားသ္က်မ္း (၂) အင္န္ဂ်ီလ္က်မ္း (၃) ဇဗူရ္က်မ္း (၄) က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္က်မ္းမ်ားကို သိလာ၀သ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိေပမည္။၅။ ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ မတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ ႏွင့္ မတ္စ္ဂ်ိေဒအကၠဆြာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား၌ နမာဇ္၀တ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။
၆။ ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဗိုင္သြလ္မအ္မူးရ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သ၀ါးဖ္ျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။
၇။ ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း) ႏွင့္ ဖိရ္ေအာင္န္၊ ဟာမန္တို႔ စစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ တမန္ေတာ္မူစာ (အလိုင္း)၏ ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေပမည္။
၈။ ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ ခလီလြလႅာဟ္အား ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ိဳးကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၉။ ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သခင္၏ သက္တမ္းေတာ္ႏွင့္အညီအမွ် ကုသိုလ္အက်ိဳးစ
၀ါးဗ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၁၀။ ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ေလာကတစ္ခြင္လံုးထက္ သာပို၍ေကာင္းျမတ္ေသာအရာကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၁၁။ ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ စစ္မွန္ေသာမုအ္မင္န္ျဖစ္ပါက ေလာကမွ အီမာန္ႏွင့္တကြေခၚယူေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။
၁၂။ ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ၎သူ၏မ်က္ႏွာမွာ လျပည့္၀န္းပမာ လင္း၀င္းေတာက္ပေသာ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။
၁၃။ ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ မေကာင္းမႈအေပါင္းမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေပမည္။
၁၄။ ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ေန႔ ၌ ထိုသူအား ၎သရာ၀ီဟ္နမာဇ္ကပင္ သက္ေသခံေတာ္မူေပမည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ၎သူအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမရွိ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္ရေပမည္။
၁၅။ ဆယ့္ငါးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အရ္ရွ္ပလႅင္ေတာ္ကို ထမ္းထားေသာ ဖရိရွ္သဟ္မ်ားသည္ ၎သူအတြက္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ား ေတာင္းခံေပးသနားေတာ္မူေပမည္။
၁၆။ ဆယ့္ေျခာက္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိၿပီး ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေစေတာ္မူေပမည္။
၁၇။ ဆယ့္ခုႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အမ္ေဗရာ (အလိုင္း)မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ိဳးရရွိေပမည္။
၁၈။ ဆယ့္ရွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ သင္ႏွင့္ သင္၏မိဘႏွစ္ပါးစလံုးကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က လက္ခံေတာ္မူေပမည္။
၁၉။ ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္တြင္ ၎ရရွိေသာအဆင့္အတန္းထက္သာပို၍ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းခံရေပမည္။
၂၀။ ႏွစ္ဆယ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ရွဟီဒီ” သာသနာ့သူရဲေကာင္း “ဆြာေလဟီးန္” သူမြန္သူျမတ္မ်ားကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။

၂၁။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုတြင္ ၎သူအတြက္ “ႏူရ္” အလင္းေရာင္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဂဟာတစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၂၂။ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ကိယာမသ္ကမၻာ့တစ္ရားခြင္ေန႔တြင္ ၎အား ေသာကအေပါင္း စိုးရိမ္မႈအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေစေတာ္မူေပမည္။
၂၃။ ႏွစ္ဆယ့္သံုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၂၄။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ (၂၄)မ်ိဳးေသာ ေတာင္းဆုမ်ားကို ကဗူလ္ျပဳ လက္ခံေတာ္မူေပမည္။၂၅။ ႏွစ္ဆယ့္ငါး္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ “ကဗရ္” အဇားဗ္ျပစ္ဒဏ္အေပါင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။
၂၆။ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ၎၏သက္တမ္းအျပင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္သာပို ၍ အက်ိဳးစ၀ါးဗ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေပမည္။
၂၇။ ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူအား “ပြလ္ေဆြရားသ္” တံတားေပၚမွ မ်က္စိတစ္မွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳျခင္းခံရေပမည္။
၂၈။ ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္္ရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ ဂ်ႏၷတ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ထပ္ဆင့္တိုးျမွင့္ေတာ္မူျခင္းခံရေပမည္။
၂၉။ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးရက္ညေျမာက္ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္၀တ္ျပဳသူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ကဗူလ္ျပဳလက္ခံေတာ္မူေသာ ဟဂ်္အႀကိမ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳသကဲ့သို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္မ်ားရရွိေပမည္။
၃၀။ သံုးဆယ္ရက္ညေျမာက္၌ သရာ၀ီဟ္နမာဇ္မပ်က္မကြက္၀တ္ျပဳသူအား အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူမည္မွာ “အို-ငါအရွင့္ဗႏၵဟ္၊ သင္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုအတြင္းမွ မည္သည့္သစ္သီး၀လံမ်ိဳးကိုမဆို စားသံုးေလာ့၊ စလ္စဗီးလ္ေရျဖင့္ ေရခ်ိဳးေလာ့၊ ေကာင္စရ္ေရကို ေသာက္သံုးေလာ့၊ သင္၏အရွင္သခင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သင္သည္ ငါ၏ဗႏၵဟ္ေက်းကြၽန္ျဖစ္သည္။

မုစ္လင္မ္အေပါင္းတို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လျမတ္ရမ္ဇာန္မွာ (သရာ၀ီဟ္) နမားဇ္ကို စြဲၿမဲစြာဖတ္ၾကပါ။ ဘယ္ေသာအခါမွ ပ်င္းရိ၍ မစြန္႔လႊတ္သင့္ေပ။ မေကာင္းမႈလုပ္ရပ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာက္တည္ႏိုင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။
ဤစာကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈေသာသူအားလံုးသရာ၀ီဟ္နမာဇ္ကိုအျပည္႔အ၀၀တ္ျပဳႏုိင္စြမ္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ။ ( အာမီန္း )


Special thanks to brother Ko Kyaw Zeyar Oo

No comments: