---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, January 25, 2010

Not more than 3 days

မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သည္ကုရ္အာန္ အာယတ္ေတာ္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟာဒီးစ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။ ႏွလုံးသြင္းျပီး က်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ မြတ္စလင္မ္အေပါင္း စည္းလုံးညီညြတ္ျပီး ခ်စ္ခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။

Allah, the Exalted, says: "The believers are nothing else than brothers (in Islamic religion). So make reconciliation between your brothers.'' (49:10)
.
"But do not help one another in sin and transgression.'' (5:2)
.
Hadith - Sunan of Abu Dawood 4894, Narrated Abu Hurayrah The Prophet said: It is not allowable for a believer to keep from a believer for more than three days.

If three days pass, he should meet him and give him a salutation, and if he replies to it they will both have shared in the reward; but if he does not reply he will bear his sin (according to Ahmad's version) and the one who gives the salutation will have come forth from the sin of keeping apart. Ref : http://muttaqun.com/greeting.html

1591. Anas bin Malik (May Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (PBUH) said, "Do not desert (stop talking to) one another, do not nurse hatred towards one another, do not be jealous of one another, and become as fellow brothers and slaves of Allah. It is not lawful for a Muslim to stop talking to his brother (Muslim) for more than three days.''[Al-Bukhari and Muslim] Commentary: "Hijran'' means to terminate contacts and speech. All the things mentioned in this Hadith are prohibited for the reason that they go against the spirit of Muslim brotherhood. Muslims are ordained to maintain the bond of Islamic fraternity.
1592. Abu Ayyub Al-Ansari (May Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (PBUH) said, "It is not lawful for a Muslim to desert (stop talking to) his brother beyond three nights, the one turning one way and the other turning to the other way when they meet, the better of the two is one who is the first to greet the other.''[Al-Bukhari and Muslim].

Commentary:1. Since Islam is a religion based on the nature of man, it has a suitable concession in all his natural affairs. When there occurs a dispute between two Muslims then unpleasantness and contraction of mind are bound to result from it. In such a situation they naturally do not like to speak or maintain contact with each other. Islamic Shari`ah has acknowledged the validity of this reaction and granted permission to the party to suspend speech for three days. Since longevity of suspension of contact leads to severe hatred and animosity which increases dissension in society, creates obstruction in family relations and injures the bond of friendship, Muslims have been ordered not to let this temporary unpleasantness and turbidity go beyond a period of three days.
.
Now we still breathing. We have chance to ''Tao-bah'' (pray for forgiveness and du'a for save from shaitan). Than turn back to each other and make understanding.
.
Sympathy + Love + Peace = Unity.
Unity make us stronger and not easy to destroy by other.
.
**Ya Allah please forgive us.
.
Peace and blessing be upon you.

No comments: