---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, January 7, 2010

A moment of Peace

Beautiful Islamic call to prayer


Beautiful Recitation of Surah Al-Hashr


Surah Muzzammil

No comments: