---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, August 8, 2011

လျမတ္ရမဇြာန္တြင္ရြတ္ဖတ္ရမည့္ “ဆုမြန္ဒုအာမ်ား”

၁- စဲဟ္ရီ အခ်ိန္ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ ယာ ၀ါေစအလ္မဂ္ေဖြရသ္”

၂-အစြရ္အခ်ိန္မွ မဂ္ရစ္ဗ္အခ်ိန္ထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ယာ ၀ါေစအလ္ ဖဒ္ြေလ အစ္ဂ္ဖစ္ရ္လီ”
...
၃-ရုိဇဟ္ ပထမေန႔မွ ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“အလႅာဟြမ္မရ္ဟမ္နီ ယာအရ္ဟမရ္ ရာေဟမီန္း”

၄-ရုိဇဟ္ တစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွ ႏွစ္ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမ္ မဂ္ဖစ္ရ္လီ ဇူႏူဘီ ယာရဗၺလ္ အာလမီးန္”

၅-ရုိဇဟ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔မွ ေနာက္ဆံုးေန႔ အထိ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမၼ အသ္ေကနီ မိနန္နာရိ ၀အဒ္ခိလ္နီ ဖိလ္ဂ်ႏၷသီ ယာရဗၺလ္ အာလမီးန္”

၆-ကဒရ္ညျမတ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ရိုဇဟ္ ၂၁-၂၃-၂၅-၂၇ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ေန႕ ည
မ်ားစြာ ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ဒုအာ
“ အလႅာဟြမၼ အင္နက အဖု၀္၀ြန္း သုဟစ္ဗ္ဗြလ္ အဖ္၀ ဖာအ္ဖုအန္းနီ ယာဂဖူးရူ
ယာဂဖူးရူ ယာဂဖူးရူ”

၇-လျမတ္ရမဇြာန္တြင္ သြားရင္းလာရင္း အခ်ိန္တိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
အဖန္ဖန္ရြတ္ဖတ္ေနရမည့္ ဒုအာ
“ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟု နပ္စ္သဂ္ဖိရြလႅာဟ ၀နပ္စ္အလုကလ္ဂ်ႏၷသ ၀နအူဇုဗိက မိနႏၷာရိ”

ပို႕စ္မွ်ေဝသူ sister Jasmine Shafee အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

No comments: