---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, August 14, 2011

အသစ္ထပ္မံရရွိေသာ ဟဂ်္ခရီးခြဲတမ္း ၁၂၀၀

အသစ္ထပ္မံရရွိေသာ ဟဂ်္ခရီးခြဲတမ္း ၁၂၀၀ အတြက္ ဟဂ်္ခရီးသြားအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္​းကုမၸဏီမ်ား

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ဝန္ႀကီးဌာနသို့ ေလွ်ာက္ထားနိဳင္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတ​ာ္
...သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဝန္ႀကီးရုံး)
ေၾကညာခ်က္(၃/၂၀၁၁)
ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃၇၃ခုနွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
(၂၀၁၁ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ရက္)

၁။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ မူလဟဂ်္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကုမၸ​ဏီမ်ားအတြက္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၃၈၀၀ ရရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားဟာဂ်ီေလာင္းမ်ာ​းသြားေရာက္ရန္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၅၀၀၀ အထိတိုးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာ​င့္ ယခုနွစ္အတြက္ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထို့ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ခုနွစ္၊ ဟဂ်္ဘုရားဖူးရာသီအတြက္ ပိုမိုရရွိထားေသာ ဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ ကို ျမန္မာနိဳင္ငံရွိ မည္သည့္ဟဂ်္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမ​ ၸဏီမ်ားမဆို အေရအတြက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ဝန္ႀကီးဌာနသို့ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားနိဳင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားမည့္ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဟာဂ်ီမ်ားေခၚေဆာင္ခြင့္ျပဳမိန့္​ကဒ္(မိုနာဇင္)ရရွိေရးကိုလည္း တစ္ပါတည္းရယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃။ သို့ျဖစ္ပါ၍ အသစ္ထပ္မံရရွိေသာဟဂ်္ခြဲတမ္း ၁၂၀၀ အတြက္ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ မည္သည့္ ဟဂ်္ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမဆို အေရအတြက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ၊ ဟဂ်္ ဝန္ႀကီးဌာနသို့ ဟဂ်္သြားေရာက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလအမီ​ အခ်ိန္တြက္ခ်က္၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေပးပို့ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Ref : Myanmar Religious Affairs, Myanmar Religious, Affairs

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Sister Salma Lwin အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

No comments: