---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, August 12, 2011

လႊာညီ အထပ္ထပ္ ေပါင္းစုကာခ်ည္ ျမတ္ဆီြယာမ္ဆီ

အိဗာဒသ္သည္ အရဘီစကားျဖစ္၏။ က်ိဳးႏြံနာခံသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ မေကာင္းမႈ ေရွာင္ေသာ ေကာင္းမႈ ေဆာင္ေသာ က်င့္မႈခ်က္ အားလံုးတို႔သည္ အစၥလာမ့္ အယူအဆအရ
အိဗာဒသ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ညစ္ညမ္းေသာ စကား၊ မ်ားမွ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ မုသား
...ဆိုျခင္း၊ အျငိဳးထား ျခင္း၊မနာလို၀န္တိုျခင္း ၊ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း၊ တရားမ
၀င္ ကာမက်ဴးလြန္ျခင္း ၊ မိဘအား မေျခမငံ့ေျပာျခင္း စသည္႔ မေကာင္းမႈ မ်ားကို
ေရွာင္ရွား ျခင္းသည္ လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မိဘမဲ့မ်ား ႏြမ္းပါးသူ မ်ား
အား ေစာင့္ေရွာက္ေပး ကမ္းျခင္း၊ မိဘ အားျပဳစု လုပ္ေကၽြးျခင္း၊ တရား သျဖင့္
စီးပြားရွာေဖြျခင္း၊ အစၥလာမ့္အက်ိဳးအတြက္ ပညာ ဆည္းပူးျခင္း အိမ္ ေထာင္ျပဳျခင္း
စသည္႔ ေကာင္းမႈ အဖံုဖံု ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္လည္း အိဗာဒသ္ ျဖစ္ သည္။

ေလာကီဆန္သည္ဟုထင္မွတ္ထားေသာ လမ္းေပၚ ရွိ ဆူးေညွာက္ခလုပ္ မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊
လမ္း ေပ်ာက္ သူကို လမ္းရွာ ေပးျခင္း၊ ဇနီးသည္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ၊
အျပံဳခ်ိဳခ်ိဳ ထားရွိျခင္း၊ တို႔သည္လည္း အိဗာဒသ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ျပဳမူခ်က္တိုင္းျပဳမူခ်က္တိုင္း​၌ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ႏွစ္သက္သေဘာတူ ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အစၥလာမ့္ စနစ္ဇယား အတိုင္း က်င့္သံုးေနထိုင္
သြားျခင္း ကို အိဗာဒသ္ ဟုေခၚဆိုပါသည္။၃

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးအားံ အစၥလာမ့္စနစ္ဇယားႏွင့္ အညီ ျပဳမူေနထိုင္ႏုိင္ ရန္အတြက္
အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္က ဆြလာဟ္ ၊ဆီြယာမ္၊ ဇကားသ္၊ ဟဂ်္ တို႔ကိုု မျပဳမေနရတာ၀န္ ပင္မ
အိဗာဒသ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ပါ သည္။ မြတ္စလင္မ်ား ေန႔စဥ္ ၀တ္ျပဳ ရေသာ ငါးၾကိမ္
ဆြလာသ္ တာ၀န္ ျပီး ေနာက္တြင္ တစ္ႏွစ္တြင္ ရမသြာန္လက်ေရာက္တိုင္း ဆီြယာမ္ ဥပုသ္
သီလ ေစာင့္ ထိန္း ၾကရ သည္။ ရမသြာန္လျမတ္ တြင္ အာရုဏ္ဦး အစျပဳကာ ေန၀င ္ခ်ိန္ ထိ
တိုင္ အစားအေသာက္ ၊လိင္မႈကိစၥ မွ ေရွာင္ရွား ရပါသည္။ မည္မွ်ပင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ
္ေနပါေစ ၊မည္မွ်ပင္ စိတ္ျပင္းျပေနပါေစ ထမင္းတလုပ္၊ ေရတစ္စက္ ပင္ပါးစပ္ထဲသို႔
ထည္႔သြင္း ခြင့္ မရွိေခ်။ အာရံုနစ္မူး ေစသည္႔ အျခင္း အရာ မ်ားကို
လုပ္ခြင့္မရွိေခ်။ ဤသို႔ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမတ္
ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ကို တင္းျပည္႔ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ ေရးမွာ အျခားသူမ်ား၏
အျမင္အရဆိုလွ်င္ အေတာ္ပင္ ခက္ ခဲ လွေသာ က်င့္ၾကံမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငား
သန္းရာခ်ီေသာ မြတ္စလင္တိုသည္ ့ဤမွ် ခက္ခဲ ပင္ပန္းေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ကို အ လြယ္ တကူ
လိုလုိလားလား ႏွင့္ က်င့္သံုး လိုက္နာ ႏိုင္ၾက ပါ သည္။ ဤသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္
သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါနည္း ။ ေစ့ေစ့ေတြးၾကည္႔ မည္ဆိုလွ်င္ ေသာင္ ဟီဒ္ ဆိုေသာ
အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္ တစ္ပါးတည္းကိုသာ ယံုၾကည္မႈ ေၾကာင့္ ဟုသာ အေျဖရ ပါသည္။

ရမသြာန္တစ္လလံုး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီ က်င့္ၾကံေနထိုင္ရာျခင္းျဖင့္
တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ လိုလာေသာ ဘ၀ေနဟန္ကို အလြယ္တကူက်င့္သံုး
ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါသည္။ ေရွ႕တန္း မထြက္ခင္ စခန္းသြင္း ေလ႔က်င့္ သင္တန္း တက္ျခင္း
ဟု နာလည္းမိပါသည္။ သို႔မ ွသာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လွ ေသာ လူဘ၀၏ စိန္ေခၚခ်က္ အေထြေထြ
ကို အစၥလာမ္စနစ္ဇယားျဖင့္ ေက်ာ္ လႊာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စိတ္ဓါတ္ၾကံခိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္း စာတက္ျခင္း၊ အခ်ိန ္ေလး စား တက္ျခင္း၊
ႏိုးၾကားတက္ၾကြျခင္း၊ ညီအရင္း အစ္ကိုစိတ္ဓါတ္၊ ခႏၱီးတရား၊ ႏွင့္အမိန္႔နာခံ
တက္ျခင္း စသည္႔ ဘ၀တန္ဖိုးမ်ား ကို ရမသြာန္က တျပိဳင္နက္ တည္း ေပးစြမ္းႏိုင္
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မ ညီမွ်မႈမ်ား ထူေျပာရာ ကမာၻၾကီးတြင္ အလြန္းအမင္း ေတာင္းတ
ေနသည္္႔ သာတူညီမွ်ျခင္း သေဘာကို ဤရမသြာန္က ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးပါသည္။

*အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ေကာင္းမႈေတာ္*

*
*
*အို မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သ ူအေပါင္းတို႔ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ အသင္ တို႔ထက္ အလွ်င္
ရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဥပုသ္သီးတင္း ေဆာက္တည္ရန္ ပညတ္ေတာ္ မူသကဲ့သို႔ပင္
အသင္တို႔အေပၚ၌ လည္း ဥပုသ္သီးတင္း ေဆာက္တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ကို ျပဌာန္း အတည္ျပဳ
မူခဲ့ေလျပီ။သို႔(ဥပုသ္ သီးတင္း ေဆာက္တည္ )မွသာ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒုစရိုက္
တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္ သူမ်ားျဖစ္တန္ရာ၏။ကုရ္အာန္က်မ္း​ျမတ္ ၂း၁၈၃၁ ၁
*

ေရွးယခင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မွာ ဆီြယာမ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔တာ၀န္
ေပးခ့ဲေၾကာင္း အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ ဥပုသ္သီလ က အျပစ္ေၾကြးမ်ား အတြက္
ေပးဆပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ မူ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္သီလ သည္ သကၠ၀ါ
ဖြံျဖိဳးေစ ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အာယသ္ေတာ္မွာ ေဖၚျပထားပါသည္။ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္
အေပၚထားရွိသည္႔ သကၠ၀ါ ဆိုေသာ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အား သိစိတ္ျဖင့္ ေၾကာက္ ခ်စ္စိတ္ က
မြန္ျမတ္ ေကာင္း မြန္ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို က်င့္ၾကံတက္ျခင္း ၊ မေကာင္းမႈ
အေထြေထြးကို ေရွာင္ၾကဥ္ တက္ျခင္း စေသာ အရည္အေသြး မ်ားကို ျဖစ္ထြန္း လာေစပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ေသာျပဳမူ ေဆာက္တည္ေရးတြင္ လက္မေႏွးၾကေသာ ဆြဟာဗာ သာ၀ကေတာ္ၾကီး မ်ား က
ေကာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည္က အေကာင္း ဆံုး က်င့္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသနည္းဟု
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ) ထံ ေမး ေလွ်ာက္ ၾကသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က
ဆြီယာမ္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္ တည္ျခငး္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းဆြီယာမ္ ႏွင့္ တူညီေသာ
အရာမရွိ ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။(နစာအီ)၂

မြတ္စလင္ တို႔အား ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ ျပဌာန္းထား ေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ တြင္ လည္း
အထပ္ထပ္ ေႏွာင္ပိုး ထားေသာ အလႊာမ်ားရိွပါသည္။ ဆီြယာမ္၏ ၀ိေသ သ လကၡဏာထူးကို
သရုပ္ခြဲ ၾကည္႔မည္ဆိုလွ်င္….

၁)ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္း အလႊာ
၂)ရုပ္ကာယ အလႊာ
၃)ကာမဆႏၵ အလြႊာ
၄) စိတ္ခံစားမႈ အလႊာ
၅) စိတၱ အလႊာ
၆) နာမ္၀ိဥာဏ္ အလႊာ မ်ားရွိၾကသည္။ ၄

ဤ အလႊာ ၆လြႊာ တို႔သည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ လက္ခံေတာ္မူသည္႔ ဆီြယာမ္ ၌ ပါရွိေသာ
၀ိေသထူး မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ဆီြယာမ္၏ အႏွစ္သာရကို ဤအ လႊာ ၆ခု ကေဖၚက်ဴးေနပါသည္။

*ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္း အလႊာ*

*
*

ဤအလႊာ၌ ဆြီယာမ္ တာ၀န္ေက်ပြန္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားျဖစ္ ေသာ မိုးေသာက္ခ်ိန္မွ ေန၀င္ခ်ိန္အၾကားတြင္ အစား အေသာက ္ေရွာင
္ၾကဥ္ျခင္း၊ လိင္မႈ ကိစၥ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ ၁လ ရမသြာန္ လ
ဆီြယာမ္ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္း ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ သည္။ ဆြီယာမ္၏ ျမင့္မားေသာ
နာမ္ပိုင္းဟန္ အႏွစ္သာရ မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိပဲ အစၥလာမ့္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားေသာ
ဆြီယာမ္ ေဆာက္တည္ျခင္း အထေျမာက္ႏိုင္ရန္ နယ္နမိတ္ မ်ဥ္းဆန္ဆန္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္ မွတ္ထားသည္။ အျခားေသာ ဆြီယာမ္ အလႊာမ်ား
ႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္္း မရွိပဲ ထံုးတမ္းနည္းနာအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆီြယာမ္
့ကိုသာ လိုက္နာ က်င့္သံုးသူသည္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ တစ္ခု ကို
ေက်ပြန္သည္မွတပါး ဥာဏ္စင္ ဖြံျဖိဳးမႈမ်ား ရရွိမည္မ ဟုတ္ေခ်။

*ရုပ္ကာယ အလႊာ*

*
*

ဆီြယာမ္၏ ရုပ္ကာယအဆင့္ တြင္ ဆီြယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူက တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ၏ စြႏၷဟ္
အတိုင္း ေဆာက္တည္မည္ ဆိုလွ်င္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ၊ ေရငတ္ မြတ္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ)သည္ ဆဲဟ္ရီ ခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ
အစာကို သာ သံုးေဆာင္ ေလ႔ ရွိျပီး အိဖ္တာရ္ တြင္လည္း အစာအိမ္ျပည္႔တင္းေအာင္
စားသံုးေတာ္မမူေခ်။ တမန္ေတာ္ျမတ္ က ဗိုက္္ျပည္႔ တင္း ေအာင္စားသံုးျခင္ကို
မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း၊ အစာအိမ္၏ သံုးပံု အနက္ တစ္ပံုကို အစာ အတြက္၊ တစ္ပံုကို
ေရအတြက္ ၊ ထားရွိရန္ မိန္႔ဆိုထား သည္။ (အိဗေနမာဂ်ဟ္)၂

တမန္ေတာ္ျမတ္ ၾကီးသည္ စြန္ပလြံသီးအေျခာက္ အနည္းငယ္ ၊ေရ တခြက္ျဖင့္
မဂ္ရီဘ္ဆြလာသ္ မတိုင္မီ အိဖ္တာရ္ လုပ္ေလ႔ရွိပါသည္။ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္း သူ အား
ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္ျခင္း ၊ေရငတ္မြတ္ျခင္း ကိုခံစားေစျခင္းျဖင့္ အငတ္ေဘး ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား အေပၚ ကို
ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ ကို ဤအလႊာက ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

အခ်ိဳ႕ သူတို႔ သည္ အိဖ္တာ၊ ဆဲဟ္ရီ အခ်ိန္ တို႔တြင္ မို႔မို႔ေမာက္ေမာက္
သံုးေဆာင္ သည္။ သို႔ျဖင့္ ၄င္းသူ၏ ဆြီယာမ္သည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္လွ သည္။
ရမသြာန္ တစ္လလံုး၌ မည္သို႔ေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကိုမွ် မခံစားရ၍ ဤရုပ္ကာယ
အလႊာက ေပးေသာ ဆီြယာမ္ အႏွစ္သာရကို မရရွိၾက ေပ။ ထို႔ျပင္ ဆီြယာမ္၏ အျခားေသာ
အလႊာမ်ားသို႔လည္း မတက္လွမ္းၾက သျဖင့္ သူတို႔ ၏ ဆြီ ယာမ္ဥပုသ္သည္
အစာငတ္ခံေနျခင္း ထက္မပိုေတာ့ေပ။ဤ အခ်က္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) က
၄င္းသူတို႔၏ ဆီြယာမ္ သည္ ဆာ ေလာင္ျခင္း ေရငတ္ျခင္းမ်ားခံစားရရံု မွတပါး အျခား
အရာ မ်ားရရွိ မည္မဟုတ္ဟုု မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါသည္။ (အိဗနိမာဂ်ဟ္)၂

*ကာမဆႏၵအလႊာ*

*
*

ဤအလႊာက လိင္အာရံုႏွင့္ ကာမဆႏၵ တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းကို ထပ္ဟပ္ပါ သည္။
လိင္ဆြဲေဆာင္မ ႈမ်ား ႏွင ့္ျပည္ ႏွက္ေနေသာ အဆက္မျပတ္ လႈံ႕ေဆာ္ လ်က္ေနေသာ
မီဒီယာမ်ား၊ ပတ္၀န္က်င္ အ သိုင္း အ၀ိုင္း မ်ား အလယ္တြင္ ကာမ စိတ္ရိုင္းအား
ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေရး တြင္ ဤအလႊာက အထိ ေရာက္ ဆံုး စြမ္း ေဆာင္ႏို္င ္ပါ သည္။
ဆြီယာမ္က လိင္စိတ္ ဆႏၵကို ေလ်ာ့က်ေစသျဖင့္ စိတ္ရိုင္း အား ႏိုးၾကြေစ ေသာ
မည္သည္႔ လႈ႔ံေဆာ္ ကိုမဆို ဆြီယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူ က အလြယ္တကူ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္
ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ)က မ်က္လံုး ၊ အဂၤါမ်ား ဟရာမ္အမႈ မွ ေရွာင္ရွား
ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ႏိုင္စြမ္းရွိပါ က လက္ထပ္ၾကရန္
တိုက္တြန္းထားျပီး အကယ္၍ မတက္စြမ္း ပါက ဒိုင္းသ ဖြယ ္ျဖစ္ေသာ ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလ
ကို ေစာင့္ထိန္ၾကရန္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ဗုခါရီ)၂
ဖဂ်ရ္မတိုင္ခင္ခ်ိန္ ကာလမွ မဂ္ရိဘ္အခ်ိန္ အၾကားကာလ (ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္းခ်ိန္ )
အတြင္ း လိင္မႈ ေရးရာ မွေရွာင္ရွား ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ဟရာမ္ တရားမ၀င္ေသာ
လိင္မႈကိစၥ မ်ား ေရွာင္ရွားရန္ ပို၍ ပင္ လြယ္ ကူလာ ေပသည္။

*စိတ္ခံစားမႈအလႊာ*

*
*

လူ႔စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ရူဟ္ ၀ိဥာဏ္တို႔ အေပၚ ညိႈးႏြမ္းေစေသာ ေဒါသ ေမာဟ စသည္႔
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား အား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဤအလႊာက ေဖၚေဆာင္ ပါသည္။ ဆီြယာမ္ဥပုသ္
သည္ ဆိုး၀ါးေသာ စိတ္ခံစား ခ်က္မ်ား ကေန ကင္းေ၀း ေစပါ သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး
မုဟမၼဒ္(ဆြ)က ဆီြယာမ္ေစာင့္ထိန္းပါက အလဟ ႆ အခ်ည္းအႏွီး လုပ္ရပ္၊
စကားေျပာဆိုျခင္း မ်ား ကေနေရွာင္ရွား သင့္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ က
စက္ဆုတ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ စကား ေျပာဆို ေဆြးေႏြး လာပါက “ကၽြန္ေတာ္ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္
ေစာင့္ထိန္းထားသည္ ”ဟု ၄င္း အား တုန္႔ျပန္ေျပာ သင့္ေၾကာင္း
မိန္မွာခ့ဲသည္။(ဗုခါရီ)၂ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္း သူအား အက်ိဳး
ယုတ္ေစေသာ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ မာန ေထာင္ လႊာျခင္း ၊ၾကြား၀ါတက္ျခင္၊ စကားေျပာ
ဆိုၾကမ္း တမ္းျခင္း ၊ ေဒါသ ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ ရႈပ္ ေထြးျခင္းစေသာ မရွိသင့္
မရွိအပ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ မ်ား ဤအလႊာ က ေရွာင္ လြဲေပး ပါသည္။

*စိတၱအလႊာ*

*
*

ဆြီယာမ္ေစာင့္ထိန္းသူ အေနျဖင့္ ရိႈင္တြာန္ လိုလားေသာ ေလာဘစိတ္ ေစးႏွဲ တြန္႔တို
စိတ္စေသာ စိတ္ရိုင္းမ်ားအား ေက်ာ္လႊား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္႔ နည္း လမ္းမ်ား ကို
ဤအလႊာက လမ္းျပေပးသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး မုဟမၼဒ္(ဆြ) က မိန္ေတာ္မူခဲ့သည္။
အလႅဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဆီြယာမ္ ေစာင့္ ထိန္း စဥ္အတြင္း ၌ပင္ လိမ္လည္မုသာေျပာျခင္း၊
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို မေရွာင္တိမ္းႏိုင္ သူတစ္ ဦး ၏ ဆီြယာမ္ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းတို႔ကို အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုရွိ
ေတာ္မမူ(ဗုခါရီက်မ္း) ၂

တတိုင္းရ ျဖစ္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္း၌ လိုအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ား ေပၚထြန္း လာသည္႔
အခါတိုင္း ခ်က္ျခင္း နီးပါးပင္ မိမိတို႔ ျဖည္႔တင္း ခဲ့ၾကသည္။ ေရဆာလာပါက ေရ
သန္႔ဗူးျဖင့္ တစ္ဖံု ၊ ေမာဟိုုက္လာပါက အားျဖည္႔ အခ်ိဳရည္ျဖင့္ တစ္သြယ္ ဆာ ေလာင္
လာပါ ကအစားေကာင္းတုိ႔ ျဖင့္တစ္နည္း ခ်က္ျခင္း ဆိုသ လို႔ မိမိတို႔ ေတာင္း တေသာ
စိတ္အာသီသ ခႏၶာကိုယ္ အာသီသတို႔ကို ျပည္႔ေအာင္ ျဖည္႔ တင္း ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ ေသာ္
ဆီြယာမ္ ေစာင့္ထိန္းစဥ္အတြင္ ၄င္း ဆႏၵတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ေစာင့္ဆိုင္း ထားေနျခင္း
က အလြန္ ရေတာင့္ ရခဲေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆီြယာမ္ဥပုသ္
ကေန ခႏၱီး တရား တန္ဖိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကိုွ နားလည္
သိရွိေစပါသည္။ စိတၱေဗဒ ရႈေထာင့္ အရ ဆိုလွ်င္ ရုပ္ ၀တၳဳမ်ား ျပည္႔လွ်ံေနေသာ
၊အေတာမသတ္ေသာ ဆႏၵ မ်ားကို ေမြးဖြား ေပးေနေသာ ကမာၻၾကီး ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရွာင္ခြာ လာႏိုင္ျခင္း ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ရုပ္၀တၳဳ အသျပာ
မ်ား ႏွင့္ သြန္းေလာင္း ထားေသာ ေခတ္သစ္ လူေနမႈစတိုင္ အေပၚ ရမက္ထား လိုစိတ္ကို
ဤအလြႊာ က ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ပါသည္။ လူတို႔၏ စိတ္ကို အားအင္ခြန္းအား မ်ား ေပးစြမ္း
ေသာ အစား အ ေသာက္ တို႔ကို ဆီြယာမ္ဥပုသ္ အတြင္း ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ျခင္းက မိမိတို႔၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ား အေပၚ အစား အေသာက္ မ်ား က လႊမ္းမိုး ေနသည္ ဟူေသာ
ထင္ျမင္ေနစိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ် ႏုိင္ပါ သည္။

*နာမ္ ၀ိညာဥ္ အလႊာ*

*
*

ဆီြယာမ္၏ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ သကၠ၀ါ ေခၚ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္ အား
သိစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္ေၾကာက္ျခင္းကို ဤအလႊာက ေဖၚက်ဴး ပါသည္။ ဆြီယာမ္ ရည္စူးခ်က္
ေန႔စဥ္ ဆြီယာမ္မ ေစာင့္ တည္မွီ မိမိရည္စူးခ်က္ကို အဖန္ဖန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က ဖဂ်ရ္ မတိုင္ခင္ ဆြီယာမ္ ေစာင့္တည္ရန္
မရည္စူးခဲ့ေသာ မည္သူမဆို ဆီြယာမ္ရရွိလိမ္႔ မည္မဟုတ္ ( အဗူဒါ၀ူးဒ္က်မ္း)၂
ဟုမိန္႔ေခၽြခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ မိမိ၏ရည္စူးခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ဆြီယာမ္ဥပုသ္သီလ၏
ရွင္းသန္႔ေသာ နာမ္ပိုင္း ဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ စစ္မွန္ေသာ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစားမႈမပါ ဟန ္ေဆာင္ မႈ ကင္းေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ကို အလႅဟ္
အရွင္ျမတ္ အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ေစာင့္ထိန္းမည္ ဆို လွ်င္ အတိတ္ က က်ဴးလြန္ခဲ့
ေသာအျပစ္ ဂိုနဟ္မ်ားကို အလႅဟ္အရွင္ျမတ္က ခြင့္လြတ္ေပလိမ့္မည္။ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ႏွင့္နီးရာသို႔ ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး က ရမသြာန္လျမတ္ ေရာက္လာ
သည္႔ အခါတိုင္း ေကာင္းကင္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ာဥ္ ၏ တံခါးေပါက္မ်ား ပြင့္ေနေၾကာင္း
မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္။ (ဗူခါရီက်မ္း) ၂

ဆြီယာမ္သည္ လူသားႏွင့္ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္အၾကားက သီးသန္႔ အိဗာဒဟ္ ျဖစ္သည္။
သီးသန္႔ျဖစ္ ေသာ ဆီြယာမ္ဥပုသ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ က ဤသို႔
မိန္႔ၾကားထားပါသည္။ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းမွ အပ အာဒမ္၏ သားေျမးမ်ား၏
ျပဳမူေဆာက္တည္မႈတိုင္း သည္ ၄င္းတို႔ အ တြက္ သာလွ်င္ျဖစ္ သည္။ ဆီြယာမ္သည္
ငါအလႅဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ျပီး ငါအ ရွင္ ကိုယ္ ေတာ္ တိုင္ ဆီြယာမ္အတြက္
ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူမည္ (မုစ္စလင္က်မ္း)၂ ဟု မိန္႔ၾကား ေတာ္မူခဲ့ သည္။

*သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းျခင္း*

*
*

ျမတ္ဆီြယာမ္အား ရမသြာန္ လ ၁ရက္ ၂ရက္ ရက္ ၃၀ စသည္ ျဖင့္ မိမိတို႔ က တိုင္းတာ
သတ္မွတ္ ၾကပါသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီြယာမ္ ၏ ေပးေသာ သကၠ၀ါ ျဖစ္ထြန္းမႈ ကိုေတာ့
ရမသြာန္ တစ္လ တည္းျဖင့္ မတိုင္းတာ ႏိုင္ပါေခ်။ တစ္ႏွစ္ တာ အတြင္း ျပဳမူ
က်င့္သံုးေသာ မိမိတို႔၏ ေနမႈဟန္ ကို ေထာက္ရႈျခင္း ျဖင့္ သာ ဆီြယာမ္ကေပးေသာ
သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုင္းတာ သတ္မွတ္ႏိုင္ ပါလိမ့္ မည္။
အေဆာက္အအံုတစ္ခု တြင္ အုတ္ျမစ္ အမိုး အကာ အခင္း နည္းပညာ တို႔က မရွိမျဖစ္
သည္႔နည္းတူ ဆီြယာမ္တြင္လည္း အထက္ပါ အလႊာ ၆လႊာ သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးၾကီး လွပါသည္။

ခိုင္ျမဲ ေသာ ၊ ေတာင္းတင္းေသာ အေဆာက္အံုတစ္ခု ျဖစ္လာ ေရးတြင္ အုတ္ျမစ္၊ အမိုး
အကာ အခင္း ၊ေဆာက္ လုပ္ သည္႔ နည္းပညာ တို႔ကို စနစ္တက် အသံုးခ်ရန္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔
ထံုးတမ္း စည္းမ်ဥ္း အ လႊာ၊ ရုပ္ကာယ အလႊာ ၊စိတ္ခံစားခ်က္ အလႊာ၊ စိတၱ အလႊာ
၊နာမ္၀ိညာဥ္ အလႊာ အသီးသီး တို႔က ေဖၚ က်ဳး ေနေသာ အႏွစ္သာရမ်ား ကို နွားလည္
က်င့္သံုး မွသာ မိမိတို႔ေစာင့္ ထိန္း ေသာ ဆီြယာမ္ ဥပုသ္ သည္ အလႅဟ္ အရွင္ျမတ္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ခ်ီးျမင့္္မည္႔႔ ဆီြယာမ္၊ သကၠ၀ါျဖစ္ထြန္းေသာ ဆီြယာမ္ ျဖစ္လာ
ပါမည္။ ထိုဆြီယာမ္က ပင္ ရမသြာန္တည္းဟူေသာ လတစ္လကို လြန္ေျမာက္ကာ တစ္ႏွစ္တာ
၊တစ္သတ္ တာ ရွိ မိမိတို႔၏ ဘ၀ေနဟန္ကို အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲ ေစမည္ျဖစ္ ပါ
ေၾကာင္း…………

ကိုးကား
၁။က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္
၂။အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ဟဒီဆ္း မ်ား (ေဆာ့ဖ္၀ဲ)
၃။Toword Understanding Islam by Maududi
၄။Why do Muslim Fast by Bhilal Phlip

တင္ျပေရးသားသူ မုဟမၼဒ္ စအီးဒ္ (ဒအ္၀ဟ္အကယ္ဒမီ-ပါကစၥတန္)

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Ko Thek Ko အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

No comments: