---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, August 16, 2011

ဒိုအာေတာင္းဆုေတာ္အျဖာျဖာ

(၁)ျမင့္ျမတ္ေသာ ေသျခင္းတရားရရွိရန္က်င့္စဥ္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္အား ေန႔စဥ္မ်ားစြာရြတ္ဖတ္လွ်င္ ဒီန္းသာသနာအေပၚ တည္တံ့ႏိုင္စြမ္းရရွိၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာေသျခင္းတရားရရွိမည္။ ( မစ္ရွ္ကားသ္)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ ယာဟိုင္ယု ယာကိုင္ယူမု ဗိရဟ္မသိက အပ္စ္သဂီဆု”

(၂)ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လက္ခံကဗူးလ္ျဖစ္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါဒိုအာကို ရြတ္ဖတ္ၿပီး လိုအပ္သမွ်ကို ေတာင္းခံပါက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဧကန္မုခ် ၄င္း၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံပါလိမ့္မည္။ (သစ္ရ္မီဇီ)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ လာအိလာဟ အစ္လႅာအန္းသ စြဗ္ဟာနက အင္ႏၷီကြန္းသု မိနပ္ဇ္ဇြာေလမီးန္”

(၃)ဟဂ်္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ေျမာက္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ေနေလ့ရွိေသာ္ ဟဂ်္ႏွင့္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားလံုး
ျပည့္ေျမာက္မႈ ရရွိေပမည္။

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ လာအိလာဟ အစ္လႅလႅာဟြလ္ ဖသ္သာဟြလ္ အလီမြလ္ ကရီဗြလ္ မႏၷားန္”

(၄)ေရာဂါေပါင္း(၉၉)ပါး၏ေဆး
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါကေလမာဟ္ေတာ္အား ေန႔စဥ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရြတ္ဆိုေနေလ့ရွိေသာ္ ေလာကီႏွင့္တမလြန္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေပါင္း(၉၉)ပါး၏ ေဆးသဖြယ္ျဖစ္မည္။(မစ္ရွ္ကာသ္က်မ္း)

ယင္းဒိုအာမွာ-
“လာေဟာင္လ ၀လာကု၀သ အစ္လႅာဗစ္လႅာဟ္”

(၅)အီမာန္ႏွင့္တကြ ကြယ္လြန္ႏိုင္ေစရန္
အၾကင္သူသည္ ေအာက္ပါဒိုအာကုိ နမာဇ္၀တ္ျပဳၿပီးတိုင္း အေလ့အထျပဳ ဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိေသာ္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အီမာန္ႏွင့္တကြ ကြယ္လြန္ႏိုင္ေပမည္။

ယင္းဒိုအာမွာ-
“ရဗၺနာ လာသုဇစ္ဂ္ ကုလူဗနာ ဗအ္ဒ အစ္ဇ္ဟဒိုင္သနာ ၀ဟဗ္လနာ မိလ္လႅဒြန္က ရဟ္မသာန္ အင္ႏၷက အန္းသလ္၀ဟ္ဟာဗ္”


(၆)ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္
ေအာက္ပါေတာင္းဆုေတာ္အား ဖရဇ္သ္ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳၿပီးတိုင္း (၇)ႀကိမ္စီရြတ္ဖတ္ခဲ့ေသာ္ အင္ရွာအလႅာဟ္ အလႅာအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူ႕အား ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမွ လြတ္ကင္းေစေတာ္မူမည္။

“ အလႅာဟြမၼ အဂ်ီရ္နီ မိနန္းနာရ္”
.
ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Sister Jasmine Shafee အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

No comments: