---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, February 4, 2009

ဆြလာသုလ္ ဟာဂ်ာသ္ ေခၚ လိုအင္ဆႏၵျပည့္စံုရန္ ေတာင္းခံ ဆြလာသ္

.
တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဩဝါဒမွတ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္ မည္သူမဆို မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵ ေတာင္းတမႉတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ အလႅ႔ာဟ္ထံ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံလိုေသာ္ စနစ္တက် ဝူဒူအ္ သန္႕စင္မႉျပဳ၍ ဆြလာသုလ္ ဟာဂ်ာသ္ နီယသ္ ရည္စူးမႉျပဳ၍ႏွစ္ရကအသ္ နဖိလ္ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ပါ။

ထို႕ေနာက္ အလႅာဟ္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ (စုဗ္ဟားနလ္လာဟ္, ဝလ္ဟမ္းဒုလိလ္လာဟ္, ဝလားအိလားဟ အိလ္လလ္လာဟ္,
ဝလ္လားဟုအတ္က္ဗရ္။) (၁၁ ၾကိမ္ (သို႕) ပိုဖတ္ႏိုင္ပါသည္။) ႏွင့္

တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚ ဆြလဝါသ္ေမတၱာ ( အလႅာဟ္ဟူမ္မ, ဆြေလ့အလႅာဟ္ ဆိုင္ေရ့ဒီနာ, မူဟာမၼတ္ ဝအာေလဟီ ဝဆြအ္ေဗ့ဟီး ဝဆြလင္မ္။) ပို႕ျခင္းတို႕ျပဳ၍ (၁၁ ၾကိမ္ (သို႕) ပိုဖတ္ႏိုင္ပါသည္။) ျပီးလွ်င္

ေအာက္ပါ ဒုအာအ္ဆုမြန္ကိုရြတ္ဖတ္၍ မိမိလိုအပ္ခ်က္ကိုေတာင္းခံပါဟု မွာၾကားေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။ (ဟာဒီးစ္ေတာ္သိရ္မိဇိက်မ္း)

လားအိလာဟ အိလ္လလ္လားဟုလ္ ဟလီးမုလ္ကရီးမ္ စုဗ္ဟားနလ္ လားဟိ ရဗ္ဗိလ္ အရ္ရွိလ္ အဇီြးမ္။

အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္မွအပ ကိုးကြယ္ရာမရွိ၊ အလြန္ေထာက္ထား ညွာတာေတာ္မူေသာ အသွ်င္၊ အလြန္ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေသာအသွ်င္ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အရရွ္ ပလႅင္ေတာ္၏ အသွ်င္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အတိုင္းအဆမရွိ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူပါ၏။

အလ္ဟမ္းဒု လိလ္လားဟိ ရဗ္ဗိလ္အားလမီးန္
ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းသည္ ေလာကခပ္သိမ္းကို အဆင့္ဆင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ အတြက္သာလွ်င္တည္း။

အတ္စ္အလုက မူးဂ်ိဗားသိ ရဟ္မသိက္၊ ဝအဇားအိမ မဃ္ဖိရသိက္။
အသွ်င္ထံ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ အသနားခံေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ အသွ်င္ျမတ္၏ က႐ုဏာေတာ္ ထိုက္တန္ေစသည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အသွ်င္ျမတ္၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးျခင္းခံရမႉကိုလည္းေကာင္း။

ဝလ္ဂနီးမသ မင္န္ကုလ္လိ ဗိရ္၊ ဝါ့စ္စလားမသ မင္န္ကုလ္လိအိဆ္မ္။
၎အျပင္ျမတ္ေသာအက်င့္တိုင္း၏ ေဝစုကိုလည္းေကာင္း၊ မေကာင္းမႉတိုင္းမွ လုံျခဳံျငိမ္းခ်မ္းခြင့္ကိုလည္းေကာင္း ေတာင္းခံပါ၏။

လာ သဒအ္လီ ဇမ္းဗန္႕(န္) အိလ္လာ ဂဖရ္သဟ္၊ ဝလာဟမ္းမန္႕(န္) အိလ္လာ ဖရဂ်္သဟ္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ အား မေကာင္းမႉ၌ လစ္လ်ဴ႐ႉထားေတာ္မမူပါႏွင့္။ ယင္းမေကာင္းမႉမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာကိုသာ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ပူပင္ေသာက၌လည္း ထားေတာ္မမူပါႏွင့္။ ယင္းေသာက၏ကင္းေဝးမႉကိုသာ ေပးသနားေတာ္မူပါ။

ဝလာဟားဂ်သန္႕(န္) ဟိယ လက ရိဒါြန္႕ အိလ္လာ ကဒြိဳင္းသဟာ၊ ယာအရ္ဟမရ္ရားဟိမီးန္။
ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ အား အလိုဆႏၵမျပည့္သူအျဖစ္လည္း ထားေတာ္မမူပါႏွင့္။ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး/ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ ၏ယင္းအလိုဆႏၵအတိုင္း အသွ်င္ႏွစ္ျမိဳ႕ေတာ္မူပါက ယင္းကိုျပည့္ဝေစေတာ္မူပါ။ အို သနားက႐ုဏာရွိသူတို႕တြင္ အေကာင္းဆုံးသနားက႐ုဏာ ထားရွိေတာ္မူေသာအသွ်င္။

ကိုယ္ေတြ႕ ထိေရာက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားအား မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
ေမတၲာေရွ႕ထားလွ်က္။
(ဟာလီမာ)

1 comment:

nge said...

Dear Brothers and Sisters
ASSALAMU ALAIKUM WR WB.,
A group in Myanmar is trying to make a political diversion.
Their target is Muslims in Myanmar as usual.
We can see some clue through their propaganda online and other medias in land and abroad.
You all are requested to make a political diversion too, instead of replying their accusations,
because it is their trap, like Israle attack on Gaza.
Please contact BBC, VOA and RFA etc and inform that some groups are creating to become riots
among Buddhists and Muslims communities in order to divert the political situations.
Muslims and Buddhists including Monks got understanding and cooperation during last september revolution.
This is an urgent need to contact all other medias to spread this issue.
May Allah Guide us and Save us.