---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, February 7, 2009

ကုရ္အာန္ ဗဟုသုတ

.
သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ ဗဟုသုတေမးခြန္းေလးေတြကုိ အတူတူ ေျဖၾကည့္ၾကရေအာင္ေနာ္။

၁။ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ မဒီနာေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဘယ္ႏွႏွစ္ၾကာ ၀ဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကုိ ရ႐ွိခဲ့ပါသနည္း။
၂။ ပထမဆုံးေသာ စူရဟ္ကုိ ဘယ္ေဒသမွာ ခ်ေပးခဲ့ပါသလဲ။
၃။ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံး အစအဆုံးၿပီးျပည့္စုံေစရန္ ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်ၾကာအထိ ၀ဟီ(ဗ်ာဒိတ္ေတာ္)ခ်ေပးခဲ့ရပါသနည္း။
၄။ ဆြလားသ္၏ ရကအသ္တိုင္းတြင္ မဖတ္မေနဖတ္ရေသာ ကုရ္အာန္၏ စူရဟ္မွာ အဘယ္နည္း။
၅။ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က ဆုဒုအာတစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ စူရဟ္မွာ အဘယ္စူရဟ္နည္း။
၆။ စူရဟ္ ဖြာေတဟာကုိ ကုရ္အာန္၏အစတြင္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထားခဲ့ရပါသနည္း။
၇။ ကုရ္အာန္ထဲတြင္ သူမ၏အမည္ကုိ ေတြ႕႐ွိရေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးကား မည္သူနည္း။
၈။ ညႊန္ၾကားခ်က္အမ်ားဆုံးကုိ ကုရ္အာန္၏ မည္သည့္စူရဟ္မွာ ေတြ႕႐ွိရပါသနည္း။
၉။ ဗစၥမီလႅာဟ္ႏွင့္ စတင္ထားျခင္းမ႐ွိသည့္ စူရဟ္ကား အဘယ္နည္း။
၁၀။ ကုရ္အာန္၏ မည္သည့္စူရဟ္တြင္ ဗစၥမီလႅာဟ္ ႏွစ္ႀကိမ္ပါ႐ွိသနည္း။
၁၁။ တမန္ေတာ္ အသီးသီး၏နာမည္ျဖင့္ အမည္တပ္ထားေသာ စူရဟ္မ်ားမွာ ကုရ္အာန္ထဲတြင္ ဘယ္ႏွစ္ခုပါ႐ွိသနည္း။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေျပာျပပါ။
၁၂။ ကုရ္အာန္၏ မည္သည့္အပိုင္းမွာ အာရ္တြလ္ကုရ္စီ (ပလႅင္ေတာ္က႑)ကုိ ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသနည္း။
၁၃။ ကုရ္အာန္ထဲတြင္ ဂုဏ္ေပးေဖာ္ျပထားေသာ တမန္ေတာ္မဟုတ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္သုံးပါး၏အမည္ကား အဘယ္နည္း။
၁၄။ ကမၻာေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက အာဂုံေဆာင္ထားခဲ့ရေသာ တစ္ခုတည္းေသာ က်မ္းစာကား မည္သည္နည္း။
၁၅။ ကုရ္အာန္၏ အာယသ္အခ်ဳိ႕ကုိ ၾကားနာခဲ့ၾကေသာ ဂ်င္န္မ်ားက အခ်င္းခ်င္းဘယ္သုိ႔ ဆုိခဲ့ၾကပါသနည္း။
၁၆။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ ကမၻာ့ဘာသာစကား ဘယ္ႏွမ်ဳိးႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆုိၿပီးခဲ့ပါၿပီနည္း။
၁၇။ ကုရ္အာန္ထဲတြင္ ယင္း၏ မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္မွ တမန္ေတာ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပခံထားရေသာ တမန္ေတာ္၏အမည္ကား အဘယ္နည္း။
၁၈။ ကမၻာႀကီး၏ အစႏွင့္အဆုံး နိဂုံးကုိ အ႐ွင္းလင္းဆုံးေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းဂန္ကား အဘယ္နည္း။
၁၉။ ကုရ္အာန္အရ မကၠာၿမိဳ႕ကုိ အျခား မည္သည့္အမည္ျဖင့္ ေခၚဆုိထားပါသနည္း။
၂၀။ မဒီနာၿမိဳ႕ကုိ ကုရ္အာန္ကေပးထားေသာ အျခားအမည္တစ္ခုကုိ ေျပာျပပါ။
၂၁။ ကုရ္အာန္က မည္သူက၏မ်ဳိးဆက္ကုိ ဗနီအစၥရာအီလ္ဟူ၍ ေခၚဆုိထားပါသနည္း။
၂၂။ ကုရ္အာန္ထဲတြင္ တိရစၦာန္အမည္ႏွင့္႐ွိေနေသာ စူရဟ္မည္မွ်႐ွိသနည္း။
၂၃။ မည္သည့္စူရဟ္ကုိ လအမည္ေပးထားသနည္း။
၂၄။ ၾကယ္အမည္ႏွင့္ မည္သည့္စူရ္ဟ္ကုိ ေပးထားသနည္း။


အေျဖ
၁။ ၁၀ - ႏွစ္
၂။ မကၠာၿမိဳ႕
၃။ ၂၂ - ႏွစ္၊ ၅ - လ၊ ၁၄ - ရက္
၄။ စူရဟ္ ဖြာေတဟာ
၅။ စူရဟ္ အလ္ဖြာေတဟာ
၆။ ၎သည္ ကုရ္အာန္၏ တံခါးမျဖစ္ပါသည္။
၇။ မယ္္ရယမ္သခင္မ
၈။ စူရဟ္ အလ္ဗကရဟ္
၉။ စူရဟ္ေသာင္ဗဟ္ (သုိ႔မဟုတ္) ဗရားအ
၁၀။ စူရဟ္ အလ္နမလ္
၁၁။ ၆-စူရဟ္ (က) စူရဟ္ အလ္ယူႏြတ္စ္ (ခ) စူရဟ္ အလ္ဟူးဒ္ (ဂ) စူရဟ္ အလ္ယူစုဖ္
(ဃ) စူရဟ္ အလ္ႏူးဟ္ (င) စူရဟ္ အလ္မုဟမၼဒ္
၁၂။ တတိယပိုင္းအစ (က႑ ၂၊ ပါဒ ၂၅၅)
၁၃။ လြတ္ကမန္း အဇီဇ္(အီဂ်စ္မွ) ႏွင့္ ဇုလ္ကရ္ႏိုင္း
၁၄။ ကုရ္အာန္
၁၅။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းကုိ ညႊန္ျပသည့္ စံတုမဲ့ ေရးသားခ်က္ကုိ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္။
အမွန္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယင္းကုိ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။
၁၆။ ၁၀၃-မ်ဳိးခန္႔
၁၇။ အီဗရာဟီမ္ နဗီ
၁၈။ ကုရ္အာန္က်မ္း
၁၉။ ဗကၠာဟ္ႏွင့္ ဗလဒုလ္အမီးန္
၂၀။ ယသရိဗ္ၿမိဳ႕
၂၁။ တမန္ေတာ္ယာကုဗ္၏မ်ဳိးဆက္
၂၂။ စူရဟ္ ၆-ခု႐ွိသည္။ (က) အလ္ဗကရဟ္(ႏြားမက႑) (ခ) အလ္အန္အမ္း(သားေကာင္မ်ားက႑) (ဂ) အလ္နဟလ္(ပ်ားမ်ားက႑) (ဃ) အလ္နမလ္(ပု႐ြက္ဆိတ္က႑) (င) အလ္အန္ကဗူးသ္(ပင့္ကူက႑) စူရဟ္ (စ) အလ္ဖီးလ္(ဆင္က႑)
၂၃။ အလ္ကမရ္ (စူရ္ဟ္ ၅၄)
၂၄။ အလ္နဂ်မ္ (စူရဟ္ ၅၃)

Special thanks to sister Waing.

No comments: