---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, March 26, 2009

အေတြးအေခၚ

.
အို... သူငယ္ခ်င္းတို႕
ႏွလုံးသားရွိေသာသူႏွင့္
ဦးေႏွာက္ရွိေသာသူတို႕အား
ျဖစ္ႏိုင္ပါက ကြၽန္ုပ္မေပါင္းခ်င္ဆုံးပါ
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ႏွလုံးသားရွိေသာသူသည္
ႏွလုံးရပ္သြားတတ္သည္
ဦးေႏွာက္ရွိေသာသူသည္
ေမ့သြားတတ္သည္
ကြၽန္ုပ္ေပါင္းခ်င္ဆုံးသူမွာ
ရွင္သန္ေနေသာ၊
မေမ့သြားတတ္ေသာ
ဝိညာဥ္ပင္တည္း။

ေမာ္လနာ ႐ူမီ (Turkey)

No comments: