---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, March 29, 2009

Fourth month of the Islamic Calendar

.

RABEE-AL-THANI / Al-AKHIR

Fourth month of the Islamic Calendar.
DEFINITIONThe second month of spring. As with Rabee’ al-Awwal, no special rules or customs are associated with this month.
SIGNIFICANT EVENTS

  1. The Battle of Furu' from Buhraan took place in 3 AH
  2. The Battle of Sariyyah in which the Holy Prophet (SAW) did not take part in, instead he consigned one of his Companions, Sariyyah Ali Ibn Abi Talib in the 9th Hijri as the colonel

DEATHS

  1. Khwaja Nizamuddin departed from this life on the 18th of Rabi-ul-Akhir, 725 AH
  2. Sheikh Abdul Qadir Jilanee departed from this life at the age of 90, on the 11th of Rabi-ul-akhir, 561 AH

No comments: