---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, March 20, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 4

.
ရန္ကုန္ရန္ခ်င္းမတုန္႔ႏွင္းဘဲ ေမတၲာတရားျဖင့္ အႏိုင္ယူခဲ့ပံု
တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို တေစၦ၊ မိစၦာ ဆင္းတု ႐ုပ္ပြား၊ စံုးနတ္ကေဝ စသည္တို႔ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ ျပည္သူအမ်ားၾကားသည့္အခါ ယမ္းႏွင့္ မီးေတြ႕သလို ေဒါသမာန္ထြက္ၾကၿပီး တမန္ေတာ္အား ေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ ေပါက္ၾကေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္မွာ မ႐ႈမလွခံစားသည့္အခါ က႐ုဏာသက္သူတို႔က ကိုယ္ေတာ္အား ရက္စက္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ေစရန္ က်ိန္ဆိုေတာ္မူပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္ၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္က လက္ေတာ္ကိုေျမႇာက္၍ 'အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ ေဝေနယ်သတၲဝါအေပါင္းတို႔အေပၚ၌ က႐ုဏာ ေမတၲာတရားျပန္႔ပြားေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မဴသည္။ သို႔ပါလ်က္ ၎တို႔အေပၚဝယ္ အျပစ္က်ေရာက္ရန္ အဘယ္ကဲ့သို႔ က်ိန္ဆိုပါအံ့နည္း'ဟု မိန္႔ဆိဳခဲ့သည္။

ပကတိေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)
တစ္ခါက တမန္ေတာ္ျမတ္က ဟာဂ်္ျပဳရန္သြားေသာအခါ အဲဟ္ရာမ္ဝတ္စံုအေနျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္း ေနေသာ အထည္အား ဝတ္ဆင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းအေပၚတြင္ အေပါက္မ်ားကို ဖာေထး ထားသည္။ ဟာဂ်္ကာလတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္က အလႅာ့ဟ္ထံသို႔ ဆုေတာင္းသည္မွာ 'အို - အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတ္ - ဤသည္ကြ်ႏု္ပ္၏ ဟာဂ်္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ျပစားမႈလည္းမ႐ွိပါ။ မည္သည့္ဂုဏ္ေဖာ္ျခင္းလည္း မျပဳပါ'ဟုဆိုခဲ့သည္။
စကားအရာတြင္ မလိုအပ္လွ်င္မေျပာတတ္၊ အလဟႆစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမ႐ွိေပ။ သူတစ္ပါးကို ပင့္ေျမႇာက္ျခင္းလည္းမျပဳ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၿပံဳးျခင္းသည္ ရယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စကားအရာတြင္ အလြန္ေႏွးျခင္း မ႐ွိသကဲ့သို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္စကားေျပာျခင္းလည္းမ႐ွိပါ။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ဆြဟာဗီတို႔က တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၿပံဳးျခင္းကို သေဘာတူညီမႈအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အစုအေဝးသည္ ပညာဗဟုသုတ ျဖန္႔ေဝရာ အစုအေဝးျဖစ္သည္။ ေစာင့္ထိန္းတတ္မႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္ကို ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ျခင္း ျပဳေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေဝဖန္မႈျပဳရာ၊ အတင္းအဖ်င္းေျပာရာ ေနရာလည္းမဟုတ္ေပ။ တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔ေခြ်စဥ္ကာလ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တို႔၏ အာ႐ံုျပဳမႈအေျခအေနက အာရဗီစကားပံုအရ ေျပာရေသာ္ 'သူတို႔၏ၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းေပၚတြင္ ငွက္မ်ားပင္နားေနႏိုင္ပါသည္'ဟု ဆိုရေပမည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ထူးကဲမြန္ျမတ္လွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား
တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အဘယ္မွ်ထူးကဲမြန္ျမတ္လွေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ထားေတာ္မူေလသည္။ အံ့ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား သြားၾကကုန္။ မိမိတို႔ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကကုန္ဟု မိန္႔ၾကားရန္ အားနာေတာ္မူေလသည္။ ဤသည္ကား ကိုယ္ေတာ္၏ ကိုယ္ေရးကိဳယ္တာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္အခါမ်ိဳး၌ျဖစ္သည္။
တစ္ခါက လူတစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ ဆိတ္မ်ားေတာင္းေလသည္။ ထိုဆိတ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ပိုင္ဆိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဆိတ္အုပ္သည္ ေတာင္ႏွစ္လံုးၾကား၌ က်က္စားလ်က္႐ွိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ဆိတ္အားလံုးကို ထိုသူအားေပးလိုက္သည္။ ထိုသူသည္ ဆိတ္အုပ္ကိုယူ၍ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ားထံသို႔ ေရာက္႐ွိ၍ မိမိ၏အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေျပာျပသည္မွာ 'ကြ်ႏု္ပ္၏အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ အစၥလာမ္သာသနာအား လက္ခံၾကကုန္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ကို တိုင္တည္၍ ေျပာေနပါသည္။ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အလြန္ရက္ေရာသူ ျဖစ္သည္။ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲသည့္ေနရာ၌ ဆင္းရဲသြားမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ႐ွိပါ'ဟုေျပာေလသည္။ 'မြတ္စလင္မ္က်မ္း'
သာဝကႀကီး အတ္စ္ဝသ္(ရေသြ႕)သခင္ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသာဝကႀကီးေျပာျပခဲ့သည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အာေအ႐ွာသခင္မအား တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ အိမ္၌႐ွိစဥ္ မည္သည့္အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူသနည္းဟု ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ သခင္မက အိမ္တြင္းကိစၥမ်ားကို ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္ မူသည္ဟု မိန္႔ၾကားေလသည္။ (ဗုခါရီက်မ္း)
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ တမန္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ကာလအားျဖင့္ (၂၃)ႏွစ္သာ႐ွိသည္။ ေဆာင္႐ြက္မႈ အတိုင္း အတာမွာမူ ကိယာမသ္ေန႔အထိ က်ယ္ဝန္းမႈ႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္၏ဘဝတာမွာ တစ္စကၠန္႔ ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ပင္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေသာင္းမကထက္ ညီသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

Special thanks to sister Imaamah

No comments: